Наказ №266-32 Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботиСкачати 128.5 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір128.5 Kb.
ТипНаказ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Н А К А З

від “18” квітня 2003 р. 266-32


Про затвердження норм часу

для планування і обліку навчальної роботи


Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Наказу Міністерства освіти та науки України від 07.08.2002 року № 450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”, з метою вдосконалення організації праці науково-педагогічних працівників, забезпечення контролю за організацією навчального процесу в університеті, а також виходячи із Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та рекомендацій Науково-методичної ради університету

н а к а з у ю:

 1. Затвердити Н о р м и ч а с у для планування й обліку навчальної, навчально-методичної та навчально-виховної роботи науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Норми):
з\п


Назва виду роботи

Норма часу

(у годинах)Примітка
Розділ: “Н А В Ч А Л Ь Н А Р О Б О Т А”

1.1.

Читання лекцій


1 година за одну академічну годину

 

1.2.

Проведення практичних занять

1 година на академічну групу за одну академічну годину

З окремих навчальних дисциплін, що регламентуються відповідними нормативними документами, допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю до п’яти-семи студентів з урахуванням особливостей вивчення цих дисциплін та безпеки життєдіяльності. Такий поділ допускається на підставі рішення Вчених рад факультетів (інститутів)

1.3.

Проведення лабораторних занять

1 година на половину академічної групи за одну академічну годину

З окремих навчальних дисциплін, що регламентується відповідними нормативними документами, допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю до п’яти-семи студентів з урахуванням особливостей вивчення цих дисциплін та безпеки життєдіяльності. Такий поділ допускається на підставі рішення Вчених рад факультетів (інститутів)

1.4.

Проведення семінарських занять

1 година на академічну групу за одну академічну годину
1.5.

Проведення індивідуальних занять

Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу:

- до 10 відсотків для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”;

- до 15 відсотків для освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”;

- до 20 відсотків для освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”Час для проведення індивідуальних занять виділяється викладачам за наявності індивідуального графіка проведення навчальних занять, затвердженого в порядку, визначеному університетом

Планування годин за проведення практичних та лабораторних занять здійснюється як за проведення занять з однією академічною групою чи підгрупою1.6.

Проведення консультацій з навчальних дисциплін упродовж семестру

Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу:

- 6 відсотків для денної (очної) форми навчання;- 12 відсотків для заочної, дистанційної форми навчання
1.7.

Проведення екзаменаційних консультацій

вступний екзамен - 2 години на потік (групу);

семестровий екзамен - 2 години на академічну групу;

державний екзамен - 2 години на академічну (екзаменаційну) групу з кожної навчальної дисципліни, що входить до програми державного екзамену

 

1.8.

Перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом та навчальними програмами дисциплін, що виконуються під час аудиторних занять

1/4 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач

1.9.

Перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом та навчальними програмами дисциплін, що виконуються під час самостійної роботи

1/3 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач

1.10.

Керівництво і приймання (захист) індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом:

 

1.10.1.

- рефератів, аналітичних оглядів, перекладів тощо

1/4 годин на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач

1.10.2.

- розрахункових, графічних та розрахунково-графічних робіт

1/2 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач

1.10.3

- курсових робіт із загальноосвітніх навчальних дисциплін

2 години на курсову роботу, у тому числі 1/4 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

1.10.4.

- курсових робіт чи проектів із фахових навчальних дисциплін

4 години на курсовий проект, у тому числі 1/3 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

1.11.

Проведення заліку


2 години на академічну групу

 

1.12.

Проведення залікового туристського навчально-тренувального походу, передбаченого навчальним планом

6 годин для кожного викладача, який бере участь у поході

Планується викладачам фізичного виховання один раз за весь період навчання студента

1.13.

Проведення семестрових екзаменів:

 

 

1.13.1.

- в усній формі

1/3 години на одного студента

 

1.13.2.

- у письмовій формі

до 3 годин на академічну групу, потік (диктант – 1 година);

1/4 години на перевірку однієї роботи 

1.14.

Керівництво практикою:

- навчальною практикою (що проводиться з відривом від навчальних занять), перевірка звітів та прийняття заліку;

- навчальною практикою (що проводиться без відриву від навчальних занять), перевірка звітів та прийняття захисту;

- виробничою або переддипломною практикою, перевірка звітів, прийняття захисту;

- педагогічною (асистентською) практикою, відвідування занять, перевірка звітів та прийняття захисту


6 годин за робочий день на одну групу;


2 години за робочий день на одну групу;


1 година на тиждень на кожного студента;

2 години на тиждень на кожного студента


Академічна група може бути розділена на 2 або 3 підгрупи рішенням деканату в залежності від кількості об’єктів практики та умов техніки безпеки1.15.

Керівництво самостійною роботою студентів

до 20% від сумарної кількості лекційних, семінарських та практичних занять кожного викладача, але не більше 6 годин на тиждень

Графіки роботи викладачів оформлюються відповідно до вимог, та затверджуються деканом факультету (директором інституту)

1.16.

Проведення державних екзаменів

1/2 години на одного студента голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії

Не більше шести годин на день.

Кількість членів комісії - не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб)1.17.

Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту дипломних проектів (робіт):

 


 

1.17.1

- освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”

 


до 20 годин на одного студента, у тому числі:

по 1/2 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії;

до 16,5 години керівнику і консультантам;

до 2 годин рецензентуКількість членів комісії - не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб).

За одним керівником закріплюється до восьми дипломних проектів (робіт)1.17.2.

- освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”;

 


до 30 годин на одного студента, у тому числі:

по 1/2 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії;

до 24,5 години керівнику і консультантам;

до 3 годин рецензентуКількість членів комісії - не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб).

За одним керівником закріплюється до восьми дипломних проектів (робіт)1.17.3.

- освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”

 


до 40 годин на одного студента, у тому числі:

по 1/2 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії;

до 33,5 години керівнику і консультантам;

до 4 годин рецензентамКількість членів комісії - не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб).

За одним керівником закріплюється до п’яти дипломних проектів (робіт)1.18.

Проведення співбесіди з вступниками

1/4 години кожному членові комісії на одного вступника

Кількість членів комісії на потік (групу) вступників - не більше трьох осіб

1.19.

Проведення випускних екзаменів довузівської підготовки та вступних екзаменів:
1.19.1.

- усних

1/4 години кожному членові комісії на одного слухача (вступника)

Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше трьох осіб

1.19.2.

- письмових:


а) з мови та літератури:- диктант

1 година для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників;

1/3 години на перевірку однієї роботиКількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб.
роботу перевіряє один член комісії
- переказ

2 години для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників;

1/2 години на перевірку однієї роботиКількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб.
Роботу перевіряє один член комісії
- твір

4 години для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників;

1/2 години на перевірку однієї роботиКількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб.
Роботу перевіряє один член комісії
б) з інших предметів

3 години для проведення екзамену на потік (групу) слухачів, вступників;

1/2 години на перевірку однієї роботиКількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб.
Роботу перевіряє один член комісії
- тестових

до 3 годин для проведення тестування на потік (групу) слухачів, вступників.

Кількість членів комісії на потік (групу) - не більше двох осіб.

1.20.

Повторна перевірка письмових робіт на випускних екзаменах довузівської підготовки та вступних екзаменах

1/6 години на кожну роботу, що перевіряється

Вибірковій перевірці підлягає до 10 відсотків робіт від їх загальної кількості

1.21.

Проведення навчальних занять зі студентами в спортивно-оздоровчому таборі

до 6 годин на день на одну академічну групу
1.22.

Рецензування рефератів при вступі до аспірантури та складанні кандидатських екзаменів

3 години за один реферат

 

1.23.

Проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів

1 година кожному екзаменатору на одного вступника, аспіранта (здобувача)

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

1.24.

Керівництво аспірантами

50 годин щороку на аспіранта

 

1.25.

Наукове консультування докторантів (до 3 років)

50 годин щороку на докторанта

 

1.26.

Керівництво здобувачами (до 5 років)

25 годин щороку на здобувача

 

1.27.

Керівництво стажуванням викладачів

8 годин на одного викладача-стажиста за один місяць, але не більше 30 годин на один рік

Для викладачів, які направлені на стажування в інші провідні вищі навчальні заклади терміном до трьох місяців; стажистів-викладачів, зарахованих на ці посади терміном до двох років

1.28.

Проведення тематичних дискусій, науково-практичних конференцій слухачів Інституту післядипломної освіти

1 година за одну академічну годину для кожного викладача

Кількість викладачів – не більше трьох осіб

1.29.

Керівництво стажуванням слухачів Інституту післядипломної освіти на підприємствах, в установах та організаціях

5 годин на тиждень на одного слухача

Стажування проводиться викладачами за місцезнаходженням навчального закладу

1.30.

Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту випускних робіт слухачів Інституту післядипломної освіти

до 10 годин на одного слухача, у тому числі:

по 1/3 години голові та кожному членові комісії;

до 2 годин рецензенту


Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

1.31.

Проведення випускних екзаменів слухачів Інституту післядипломної освіти

1/2 години на одного слухача голові та кожному членові екзаменаційної комісії

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб
Розділ: “Н А В Ч А Л Ь Н О - М Е Т О Д И Ч Н А Р О Б О Т А”

1.32.

Підготовка до друку підручників, навчальних посібників, описів лабораторних робіт, методичних вказівок, збірок завдань, іншої навчально-методичної літератури, в тому числі в електронному вигляді

20 годин за один друкований аркуш або 40000 знаків (на всіх співавторів разом)

Зараховуються у навантаження викладача у навчальному році, наступному після виходу з друку відповідної праці


1.33.

Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, тематичних планів тощо

2 години за один друкований аркуш або 40000 знаків

Зараховуються у навантаження викладача у наступному навчальному році за фактичне виконання
Розділ: “Н А В Ч А Л Ь Н О – В И Х О В Н А Р О Б О Т А”

1.34.

Виконання обов’язків куратора академічної групи

70 годин на рік

Одному куратору планується одна академічна група на рік.

Куратори звітують про проведену роботу.


 1. Запровадити Норми з 2003/2004 навчального року.
 1. Встановити такі чисельні нормативи студентів в лекційному потоці, академічній групі, підгрупі:

  1. Кількість студентів в одній академічній групі складає, як правило, 25-30 осіб.

  2. Кількість студентів в одному лекційному потоці складає, як правило, до 120-130 осіб, в залежності від загальної кількості студентів на курсі.

  3. Практичні заняття та заняття з іноземних мов проводяться з підгрупами, кількість студентів в яких, як правило, 12-15 осіб (половина академічної групи), заняття з східних мов – з підгрупами 7-10 осіб (до третини академічної групи).

  4. Лабораторні заняття проводяться з підгрупами, кількість студентів в яких, як правило, 7-10 осіб (до третини академічної групи).

  5. З окремих навчальних дисциплін, що регламентуються відповідними нормативними документами, при проведення практичних або лабораторних занять допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю до п’яти-семи студентів – з урахуванням особливостей вивчення цих дисциплін та техніки безпеки.

  6. При проведенні занять з фізичного виховання кількість студентів в одній спортивній групі відповідає кількості студентів в одній академічній групі.

  7. Кількість студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “магістр” та “спеціаліст”, в одній академічній групі не повинна бути меншою семи осіб. В іншому випадку такі студенти переводяться на навчання за індивідуальним графіком, що затверджується у встановленому в університеті порядку.
 1. Встановити такі нормативи навчального навантаження викладачів:

  1. Річна тривалість робочого часу викладача становить, в середньому, 1512 годин, виходячи із 6-годинного робочого дня, та залежить від кількості святкових, вихідних днів й тривалості щорічної відпустки. Її обрахування проводиться щорічно.

  2. Обсяг загального та аудиторного навантаження різних категорій викладачів (годин на рік) становить:

   Категорії науково-педагогічних працівників

   Обсяг навчального навантаження

   Загального

   Аудиторного

   Асистент

   900

   400

   Доцент

   750

   350

   Професор

   650

   300

   Зав. кафедри

   600

   250

  3. Аудиторні заняття це - лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, консультування з навчальних дисциплін упродовж семестру та передекзаменаційні консультації.

  4. Норми часу розраховуються, виходячи з астрономічної години (60 хвилин), крім таких видів роботи як читання лекцій та проведення лабораторних, практичних і семінарських занять, де академічна година (45 хвилин) обліковується як астрономічна година.

  5. Мінімальний середній обсяг лекційних занять кожного професора й доцента складає не менше 100 годин на рік.

  6. Дозволити факультетам та інститутам змінювати співвідношення між аудиторним та загальним навантаженням відповідно до специфіки їх роботи із розрахунку заміни: 1 година аудиторного навантаження дорівнює 2 годинам загального навантаження і навпаки.

  7. У разі виробничої необхідності навантаження на кожного викладача може бути збільшене до 25% від встановленого загального навантаження без додаткової оплати.

  8. Питання про зменшення мінімальної кількості годин аудиторного чи загального навантаження вирішується після розгляду його у ректораті за поданням відповідного навчального підрозділу.
 1. Затвердити Перелік основних видів методичної роботи науково-педагогічних працівників:

  з/п

  Назва виду роботи


  5.1.

  Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів

  5.2.

  Підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників (для педагогічних працівників)

  5.3.

  Розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних планів, робочих навчальних програм

  5.4.

  Розробка і підготовка нових лабораторних робіт

  5.5.

  Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін

  5.6.

  Складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення модульного та підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю

  5.7.

  Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо).

  5.8.

  Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання


  5.9.

  Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу

  5.10.

  Підготовка концертних програм та персональних художніх виставок 2. Затвердити Перелік основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників

з/п

Назва виду роботи


6.1.

Виконання планових наукових досліджень із звітністю (плановими є наукові дослідження, що включені до тематичних планів науково-дослідних робіт університету, кафедри та наукових, науково-технічних програм) в таких формах:

6.1.1. Науково-технічний звіт

6.1.2. Дисертація (докторська, кандидатська)

6.1.3. Монографія

6.1.4. Підручник, навчальний посібник, словник, довідник

6.1.5. Наукова стаття в журналах, реферованих виданнях, інших виданнях

6.1.6. Заявка на видачу охоронних документів

6.1.7. Тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах (міжнародних, вітчизняних, інших)6.2.

Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, тематичних планів тощо

6.3.

Доопрацювання для перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників

6.4.

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки: наукової статті; заявки на видачу охоронних документів; роботи на конкурс; доповіді на конференцію, тощо 1. Затвердити Перелік основних видів організаційної роботи науково-педагогічних працівників:

з/п

Назва виду роботи


7.1.

Робота в науково-методичних комісіях факультетів, інститутів, Науково-методичній раді університету, Міністерства освіти і науки, комісіях інших міністерств

7.2.

Робота в Державній акредитаційній комісії, експертних і фахових радах

7.3.

Робота в експертних комісіях ВАК

7.4.

Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій

7.5.

Робота в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях вищого навчального закладу та його структурних підрозділів

7.6.

Організація та проведення університетських та загальнодержавних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів

7.7.

Робота з видання наукових і науково-методичних збірників

7.8.

Виконання обов’язків заступника декана факультету (заступника директора інституту) на громадських засадах

7.9.

Участь у виховній роботі студентського колективу, виконання обов’язків куратора (наставника) академічної групи

7.10.

Керівництво студентським науковим гуртком, проблемною групою

7.11.

Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді

7.12.

Участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад

7.13.

Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів
 1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ректора університету №190-32 від 21.05.1997 року “Про нормативи навчальної діяльності”.
 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора О.В. Третяка.


Ректор В.В. Скопенко
Погоджено:

Перший проректор О.В. Третяк
Проект наказу вносить

заступник першого проректора ___________________________ В.Ф. Білик


Виконавець:

Морозова Т.В.Розіслати:

 • канцелярія -1

 • навчальна частина- 2

 • профком –1

 • юр.відділ - 1

 • всі факультети та інститутиКаталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ

Скачати 128.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка