Наказ №455 Про затвердження Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів мнс україниСторінка2/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.41 Mb.
#28
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6

Примітка. При проведенні вступних випробувань у професійно-технічних навчальних

закладах територіальних органів управління, спеціалізованих формувань

професійна психодіагностика кандидатів не проводиться, а враховуються дані,

що були отримані при відборі кандидатів.

Під час проведення співбесіди визначається вміння працювати з першоджерелами, підручниками, нормативно-правовими документами, самостійно опановувати запропонований матеріал, спроможність до вирішення завдань, визначених кваліфікаційними вимогами. Кандидату роз’яснюються умови навчання та матеріального забезпечення слухачів і працівників органів управління та підрозділів, їх права, обов’язки, питання соціального захисту тощо.

3.3.3. Кандидати, які не пройшли вступного випробування, на навчання не зараховуються, підлягають відправленню до органу управління (підрозділу), що їх відібрав, для вирішення питання щодо подальшої їх роботи в МНС України (з урахуванням пункту 3.5.3. цієї Тимчасової настанови).


3.4. Порядок зарахування кандидатів на навчання.

3.4.1. Кандидати, які успішно пройшли вступні випробування, на підставі рішення приймальної комісії наказом начальника професійно-технічного навчального закладу (керівника територіального органу управління), зараховуються слухачами відповідного навчального закладу.

3.4.2. Професійно-технічні навчальні заклади у п’ятиденний термін письмово інформують Департамент кадрової політики МНС України про результати проведення вступних випробувань кандидатів, зарахування їх на навчання, а також про закінчення навчання.

Примітка. Направлення для проходження первинної (курсової) підготовки в навчальних

закладах не є службовим відрядженням.

3.4.3. На час проходження навчання на курсах первинної підготовки слухачу надається відповідна довідка (додаток 6).

3.5. Матеріальне та фінансове забезпечення слухачів.

3.5.1. Слухачі на весь період навчання забезпечуються безкоштовним проживанням та харчуванням за встановленими нормами. Забезпечення слухачів форменим одягом за сезоном, а також заробітною платою за посадами, на які їх призначено, здійснюється відповідними органами управління (підрозділами), які направили їх на навчання.

3.5.2. Слухачі, які закінчили навчання, отримують припис про направлення до місця служби (роботи) (додаток 7) та диплом (свідоцтво) державного зразка про закінчення курсової підготовки та отримання робітничої кваліфікації.

3.5.3. У разі відрахування слухача з навчання та подальшого звільнення з нього стягується вартість виданого обмундирування пропорційно залишку строку його носіння за місцем отримання або воно залишається за місцем отримання, де використовується як підмінний фонд. Звільнення здійснюється відповідно до норм трудового законодавства.

Особові справи слухачів, відрахованих з навчання за негативними мотивами, через хворобу, сімейні обставини тощо, у триденний строк повертаються до відповідних органів управління (підрозділів).

3.5.4. Випускники та особи, відраховані з навчальних закладів, повертаються до постійного місця проживання за власні кошти.

Компенсація проїзду випускникам до місця служби (роботи) здійснюється органами управління (підрозділами), які направляли кандидатів на навчання, на підставі проїзних документів.

3.5.5. Після закінчення первинної (курсової) підготовки випускникам, які приймаються на службу до МНС України, присвоюються спеціальні звання відповідно до чинного законодавства та організовується урочисте прийняття працівником Присяги за місцем навчання.

Текст Присяги та характеристика випускника у триденний термін надсилаються разом з особовою справою до відповідного органу управління (підрозділу), який відбирав кандидата, для вирішення питання щодо подальшого проходження ним служби.

3.5.6. Призначення випускників, яким присвоєння спеціальних звань не передбачено, здійснюється відповідними органами управління (підрозділами) після прибуття до місця роботи згідно з приписом.

3.6. Допуск випускників до самостійного виконання службових обов’язків.

3.6.1. Для випускників, які пройшли первинну (курсову) підготовку, організовується стажування за місцем служби (роботи) під керівництвом наставника згідно з розділом 7 цієї Тимчасової настанови.

За результатами стажування та складання заліків наказом начальника (керівника) органу управління або підрозділу випускник допускається до самостійного виконання службових обов’язків.

3.6.2. Кандидати на службу (роботу), які раніше проходили первинну (курсову) підготовку та мають відповідні документи встановленого зразка згідно з чинними на час його отримання нормативно-правовими актами, приймаються на посади без повторного проходження первинної (курсової) підготовки. Допуск до самостійного виконання службових обов’язків здійснюється після проходження ними перепідготовки за відповідною посадою згідно з розділом 6 цієї Тимчасової настанови, за умови стажування за місцем служби (роботи) під керівництвом наставника.

4. Підвищення кваліфікації

4.1. Працівники органів управління та підрозділів МНС України направляються на курси підвищення кваліфікації за конкретним напрямком професійно-службової діяльності або посадою до відомчих навчальних закладів або навчальних закладів інших центральних органів виконавчої влади з відривом від роботи не рідше одного разу на п’ять років.

4.2. Підвищення кваліфікації працівників за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, спеціальностями та спеціалізаціями здійснюється:

осіб, які обіймають керівні посади в органах управління та підрозділах МНС України, що підлягають заміщенню фахівцями освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” або “магістр” – в Академії пожежної безпеки України та Інституті Державного управління у сфері цивільного захисту;

осіб, які обіймають посади педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників навчальних закладів та науково-дослідних закладів МНС України, – в Академії пожежної безпеки України;

осіб, які обіймають посади в органах управління та підрозділах МНС України, що підлягають заміщенню фахівцями освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”, – у вищих навчальних закладах МНС України;

осіб, які обіймають посади в органах управління та підрозділах МНС України, що підлягають заміщенню фахівцями освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”, – у професійно-технічних навчальних закладах МНС України.

Окремі категорії працівників органів управління та підрозділів, що визначаються МНС України, підвищують кваліфікацію в навчальних закладах інших центральних органів виконавчої влади на договірних засадах, у тому числі за кордоном.

4.3. Обов’язковому направленню для підвищення кваліфікації до навчальних закладів підлягають працівники, у яких закінчується термін дії документів (дозволів) на виконання певного виду робіт.

4.4. Термін навчання на курсах підвищення кваліфікації становить до одного місяця. Зміст навчання для кожної посадової категорії або конкретної спеціальності (спеціалізації) працівників визначається типовими навчальними планами та програмами підготовки, що розробляються і затверджуються МНС України.

Робочі навчальні плани та програми розробляються на основі типових та затверджуються:

для професійно-технічних навчальних закладів територіальних органів управління, спеціалізованих формувань – керівником територіального органу управління, спеціалізованого формування;

для інших навчальних закладів МНС України – ректором (начальником) навчального закладу.

Навчання окремих категорій працівників органів управління та підрозділів МНС України в навчальних закладах інших центральних органів виконавчої влади здійснюється за навчальними планами і програмами останніх.

4.5. Начальники (керівники) органів управління та підрозділів МНС України на підставі щорічних розрахунків потреби місць для підвищення кваліфікації по кожній посадовій категорії працівників формують відповідні заявки на наступний рік та до 1 жовтня поточного року направляють їх до Департаменту кадрової політики МНС України.

4.6. Загальна потреба у підвищенні кваліфікації визначається, виходячи зі штатної чисельності по кожній категорії працівників, за відрахуванням:

некомплекту працівників;

осіб, які навчаються в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі, у навчальних закладах за заочною формою навчання;

працівників, які підлягають звільненню зі служби (роботи);

жінок, які знаходяться у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною або які мають дітей віком до восьми років;

осіб зі стажем роботи в займаній посаді менше трьох років.

4.7. З метою забезпечення потреби у підвищенні кваліфікації працівників органів управління та підрозділів МНС України Департаментом кадрової політики складається річний план, що містить перелік навчальних закладів, категорії та кількість працівників, терміни навчання, і затверджується керівництвом Міністерства та направляється до відповідних органів управління та підрозділів.

Органи управління та підрозділи МНС України на підставі річного плану підвищення кваліфікації Міністерства ведуть списки працівників, які направлятимуться на навчання, і своєчасно доводять до їх відома.

4.8. Після закінчення навчання працівник складає іспити, отримує свідоцтво встановленого зразка, копія якого долучається до особової справи, і відбуває до місця постійної служби (роботи).

4.9. У разі отримання при складанні випускних іспитів хоча б однієї незадовільної оцінки працівник вважається таким, що не пройшов навчання, і відряджається до органу управління або підрозділу, який його направив на навчання. Працівник має право на повторне складання випускних іспитів протягом трьох днів.

5. Спеціалізація

5.1. Проходженню спеціалізації підлягають працівники органів управління та підрозділів МНС України, які пройшли первинну (курсову) підготовку, мають спеціальність за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем та плануються до призначення на посади, що потребують здатностей для виконання окремих спеціальних професійних завдань та обов’язків у межах цієї спеціальності.

5.2. Спеціалізація здійснюється у навчальних закладах МНС України та інших органів виконавчої влади, які готують фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів за спеціальністю.
5.3. Обов’язковій спеціалізації підлягають кандидати до призначення на посади начальників (керівників) підрозділів, підпорядкованих територіальним органам управління.

5.4. Визначення термінів, змісту навчання по спеціалізації працівників, порядок здійснення розрахунків та подання заявок, складення випускних іспитів та отримання відповідних документів здійснюється відповідно до порядку, викладеного в пунктах 4.4. – 4.8. цієї Тимчасової настанови.6. Перепідготовка

6.1. Перепідготовка працівників органів управління та підрозділів МНС України, які пройшли первинну (курсову) підготовку та здобули певний освітньо-кваліфікаційний рівень, за винятком “магістра”, організовується у відомчих навчальних закладах, а також у навчальних закладах інших центральних органів виконавчої влади, з метою одержання ними нової спеціальності (професії).

6.2. Перепідготовка працівників, які мають вищу освіту, здійснюється у вищих навчальних закладах МНС України, а також інших центральних органів виконавчої влади, відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки та МНС України.

6.3. Порядок проведення перепідготовки інших категорій працівників, визначення термінів, змісту навчання, порядок здійснення розрахунків та подання заявок, складення випускних іспитів та отримання відповідних документів здійснюється відповідно до порядку, викладеного в пунктах 4.2., 4.4. – 4.8. цієї Тимчасової настанови.7. Стажування

7.1. Стажування працівників органів управління та підрозділів МНС України проводиться за місцем служби (роботи) або в інших органах управління та підрозділах, а в разі необхідності – на базі центральних органів виконавчої влади на займаних посадах, або посадах, на які працівники зараховані у резерв для просування по службі (роботі).

7.2. Курсанти, слухачі вищих навчальних закладів МНС України проходять стажування в посадах, на які їх передбачається призначити після закінчення навчального закладу, згідно з вимогами чинного законодавства та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки та МНС України.

7.3. Стажування проходять:

молоді фахівці, які закінчили вищі навчальні заклади МНС України, – після призначення їх на посади;

випускники професійно-технічних навчальних закладів МНС України, які пройшли первинну (курсову) підготовку, – після призначення їх на посади;

працівники, зараховані до резерву кадрів для просування по службі (роботі);

особи, новопризначені на посади керівного, педагогічного, науково-педагогічного та наукового складу;

інші працівники – при призначені на посаду.

7.4. Стажування в структурних підрозділах центрального апарату МНС України проходять працівники, що зараховані до резерву кадрів МНС України. Призначення їх на посади здійснюється після закінчення стажування та успішного складання заліків.

7.5. Термін стажування встановлюється безпосереднім начальником (керівником) залежно від досвіду роботи, рівня професійно-службових якостей стажиста і триває до двох місяців.

7.6. Зміст програми стажування визначається керівництвом органу управління або підрозділу, у яких проходить стажування та чи інша категорія працівників. Дозволяється складання та затвердження типового плану стажування, на основі якого розробляються індивідуальні плани стажистів на конкретних посадах.

7.7. Організація стажування покладається на начальників (керівників) відповідних органів управління та підрозділів МНС України, які зобов’язані:

визначити наказом час, місце стажування, кількість стажистів та їх керівників;

затвердити індивідуальний план стажування і звіт про його виконання;

створити належні умови і проводити постійний контроль за ходом стажування;

після закінчення стажування організувати проведення іспитів (заліків).

7.8. Керівник стажування зобов’язаний:

спільно із стажистом розробити індивідуальний план стажування і затвердити його у начальника (керівника), на якого покладена організація стажування;

надавати стажисту необхідну методичну і практичну допомогу у вивченні передбачених планом питань;

здійснювати постійний контроль за перебігом виконання плану стажування;

після закінчення строку стажування підготувати характеристику-відгук і подати її на затвердження начальнику (керівнику), на якого покладена організація стажування.Примітка. Характеристика-відгук долучається до особової справи стажиста.

7.9. Особи, які проходять стажування, зобов’язані:

ретельно та у визначені терміни виконувати зазначені в індивідуальному плані заходи стажування;

брати участь у нарадах і заняттях, які проводяться за місцем стажування;

вести облік проведеної роботи згідно з планом стажування;

після закінчення терміну стажування підготувати звіт та подати його на затвердження начальнику (керівнику), на якого покладено організацію стажування.

7.10. Стажист має право звертатися до начальника (керівника) органу управління (підрозділу), на базі якого проводиться стажування, з питань незадовільного ставлення до нього з боку керівника стажування, відсутності умов для виконання індивідуального плану.

7.11. У разі невиконання стажистом індивідуального плану, недбалого ставлення до покладених на нього обов’язків, порушення службової (трудової) дисципліни керівник стажування має право перервати стажування, з письмовим інформуванням про це начальника (керівника) відповідного органу управління (підрозділу).8. Службова підготовка

8.1. Загальні положення.

8.1.1. Службова підготовка забезпечує здійснення у плановому порядку системи заходів по підтриманню в постійній готовності працівників органів управління та підрозділів МНС України до виконання відповідних професійно-службових завдань і функціональних обов’язків та включає в себе:

функціональну підготовку (вивчення нормативно-правові бази діяльності МНС України та конкретного органу управління (підрозділу), нормативних актів з виробничо-економічних питань, права, управління органами і підрозділами, людськими ресурсами тощо);

тактичну підготовку (особисту підготовку та підготовку органу управління (підрозділу), спрямовану на набуття навичок щодо порядку і тактики застосування сил та засобів МНС України);

психологічну підготовку (формування, підтримку та розвиток у працівників важливих професійно-службових якостей, психологічної готовності до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях);Примітка. Зміст психологічної підготовки визначається відповідними програмами та

тематичними планами, що складаються службою психологічного забезпечення

разом з працівниками, відповідальними за службову підготовку.

фізичну (загальну та спеціальну) підготовку (прищеплення потреби фізичного вдосконалення та формування навичок відпрацювання спеціальних нормативів, подолання смуг перешкод, які визначаються профілем професійно-службової діяльності працівників органів управління та підрозділів);Примітка. Фізична підготовка здійснюється згідно з Настановою про організацію фізичної

підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України.

загальнопрофільну підготовку (вивчаються дисципліни з урахуванням специфіки діяльності органу управління (підрозділу) із залученням фахівців відповідних служб (технічної, медичної, цивільного захисту, безпеки праці тощо).

Примітка. Стройова підготовка відбувається в ході стройових оглядів а також перед

початком службових нарад, нарядів на службу та інших заходів, відповідно до

вимог Стройового статуту Збройних Сил України.

8.1.2. Службова підготовка проводиться:у центральному апараті МНС України:

на спеціальному семінарі із начальниками (керівниками) територіальних органів управління, науково-дослідних закладів, спеціалізованих формувань, ректорами вищих навчальних закладів МНС України, начальниками училища професійної підготовки та військових кафедр підготовки офіцерів запасу – спеціалістів з питань цивільної оборони, з функціональної і загальної фізичної підготовки – один раз на квартал за спеціально розробленими службою Міністра програмами;

у навчальній групі Міністра – з керівниками структурних підрозділів центрального апарату МНС України і особами, зарахованими до резерву на висунення на ці посади з функціональної і загальної фізичної підготовки один раз на квартал, – за спеціально розробленими Департаментом кадрової політики програмами;

у навчальних групах керівників структурних підрозділів – з працівниками цих підрозділів (крім державних службовців) у повному обсязі програми зі службової підготовки. На проведення занять відводиться 126 годин щорічно.Примітка. Порядок організації та проведення професійної підготовки державних

службовців здійснюється відповідно до вимог чинних нормативно-правових

актів України.

у територіальних органах управління МНС України:

на навчальних зборах у групі начальника територіального органу управління – з начальниками (керівниками) підпорядкованих підрозділів, професійно-технічного навчального закладу та особами, які зараховані у резерв на ці посади з функціональної і загальної фізичної підготовки – один раз на квартал за спеціально розробленими кадровими апаратами територіального органу управління програмами. На проведення занять відводиться 48 годин щорічно;

у навчальних групах заступників начальників територіальних органів управління із підпорядкованими працівниками територіального органу управління за напрямками службової діяльності у повному обсязі програми із службової підготовки. На проведення занять відводиться 272 години щорічно.

у вищих навчальних і науково-дослідних закладах, училищі професійної підготовки:

у навчальній групі ректора, начальника – з проректорами, заступниками начальника, начальниками факультетів, відділів (відділень) та служб – за спеціально розробленими кадровими апаратами вищих навчальних і науково-дослідних закладів, училища професійної підготовки – з функціональної і загальної фізичної підготовки один раз на квартал за спеціально розробленими кадровими апаратами програмами. На проведення занять відводиться не менше 48 годин щорічно;

у навчальних групах проректорів, заступників начальників науково-дослідних закладів, начальників факультетів, кафедр, училища професійної підготовки, – з постійним особовим складом в обсязі програми із службової підготовки. На проведення занять відводиться 268 годин щорічно.

у підрозділах та професійно-технічних навчальних закладах територіальних органів управління, спеціалізованих формуваннях:

у навчальних групах начальників (керівників) – з підпорядкованими працівниками у повному обсязі програми із службової підготовки. На проведення занять відводиться 272 години щорічно;

з працівниками чергових змін підрозділів територіальних органів управління, спеціалізованих формувань – у обсязі програми із службової підготовки. На проведення занять відводиться 246 годин щорічно (з них: 144 години з урахуванням вимог – 4 години на тиждень протягом 9 місяців (пункт 8.3.3. цієї Тимчасової настанови) та додаткових 12 годин на проведення занять з фізичної (загальної та спеціальної) підготовки у літні місяці (пункт 8.1.3. цієї Тимчасової настанови); 90 годин відповідно до пункту 8.3.10. цієї Тимчасової настанови) згідно додатку 8.

Примітка. На час, який відводиться на проведення занять, залучати працівників до

виконання господарських робіт забороняється.

8.1.3. Заняття починаються з 1 вересня і проводяться протягом 9 місяців, а з фізичної (загальної та спеціальної) підготовки – протягом усього календарного року.

Начальникам органів управління та підрозділів дозволяється додатково планувати і проводити заняття з працівниками, з урахуванням специфіки, стану та інтересів служби.

Заняття не плануються і не проводяться у дні державних свят.

8.1.4. Навчальні групи формуються чисельністю до 35 осіб з урахуванням посадових категорій та спеціалізації.

8.1.5. Проведення занять покладається на начальників (керівників) органів управлінь та підрозділів і вважається їх першочерговим обов’язком. До проведення занять можуть залучатись найбільш підготовлені працівники.

8.1.6. Формами занять із службової підготовки є: лекції, семінари, класно-групові та практичні заняття, тактичні навчання. Методи навчання: індивідуальний та груповий.

8.1.7. Протягом навчального року начальники (керівники) органів управління (підрозділів) і особи, які проводять заняття, повинні систематично здійснювати перевірку знань працівників в обсязі програми із службової підготовки та конспектування тем працівниками у спеціальних зошитах.

8.1.8. Працівники, які відсутні на заняттях, повинні самостійно опанувати пропущений матеріал протягом одного місяця.

8.2. Планування службової підготовки.

8.2.1. Планування занять зі службової підготовки проводиться відповідно до установлених розподілом годин за видами службової підготовки.

8.2.2. Основними документами планування службової підготовки є:

наказ начальника (керівника) про порядок організації та проведення службової підготовки на навчальний рік;

календарний план розподілу навчального часу за видами службової підготовки і місяцями навчання (додаток 9);

тематичний план проведення занять зі службової підготовки з працівниками (додаток 10);

розклад занять зі службової підготовки (додаток 11);

Крім того, на навчальний рік складаються:

у територіальних органах управління – календарний план службової підготовки, який включає в себе порядок організації і проведення тактичних навчань керівництвом територіального органу управління та їх оперативною черговою службою, тренувань особового складу із використанням спеціальних споруд, устаткувань і обладнання, які призначені для психологічної підготовки, зборів, контролю за проведенням підготовки в підрозділах, семінарів та інших заходів з питань підготовки;

у підрозділах – план-графік проведення нічних перевірочних практичних занять, план-графік складання, коригування, відпрацювання документів оперативного реагування (планів, карток і таке інше) на об’єкти району можливих дій з реагування на надзвичайні ситуації та вивчення їх в оперативно-тактичному відношенні (додатки 12, 13).


8.2.3. Начальники (керівники) органів управління та підрозділів при плануванні службової підготовки зобов’язані керуватись рекомендованою тематикою занять, при цьому вони можуть змінювати теми з урахуванням професійно-службових завдань, специфіки об’єктів найбільш важливих та потенційно небезпечних, розташованих в районі можливих дій реагування на надзвичайні ситуації, та аналізу стану службової підготовки за минулий навчальний рік, з урахуванням вимог пункту 2.4. цієї Тимчасової настанови.

8.2.4. Вивчення наказів, вказівок, настанов, інструкцій та інших документів, що надходять до територіальних органів управління та підрозділів, здійснюється на заняттях із службової підготовки по мірі їх надходження за рахунок резервного часу і відображається у навчальних журналах, а також під час самостійної підготовки.

8.2.5. Начальникам (керівникам) територіальних органів управління надається право переривати навчальний процес на термін не більше 30 днів у зв’язку із виконанням дій з реагування на надзвичайні ситуації та посилення служби. Пропущені у цей період заняття проводяться у визначений начальником (керівником) додатковий час.

8.3. Порядок підготовки та проведення занять із службової підготовки.

8.3.1. Порядок організації і проведення занять встановлюється наказом відповідного начальника (керівника) органу управління (підрозділу), в якому дається аналіз стану професійної підготовки за минулий і завдання на поточний навчальний рік, визначаються дні та години проведення занять, навчальні групи і їх керівники, затверджуються позаштатні інструктори з фізичної підготовки, особи, відповідальні за організацію та ведення обліково-плануючої документації зі службової підготовки.

Органи управління, виходячи з результатів аналізу професійно-службової діяльності, стану професійної підготовки за минулий рік, якісного складу працівників розробляють і направляють до підпорядкованих підрозділів методичні рекомендації та вказівки з організації професійної підготовки, рекомендовану тематику занять зі службової підготовки, а також матеріали і огляди позитивного досвіду роботи з цього напрямку тощо.

8.3.2. Послідовність вивчення тем і кількість годин на їх відпрацювання визначаються тематичними планами залежно від професійно-службових завдань органу управління або підрозділу.

8.3.3. Заняття з працівниками чергових змін підрозділів територіальних органів управління та спеціалізованих формувань проводяться з розрахунку чотири навчальні дні на тиждень по 4 години на день. Керівник чергової зміни організовує і особисто проводить заняття з підлеглими відповідно до розкладу занять, відповідає за їх підготовку і виховання.

Вільні дні тижня мають використовуватись як резервні дні керівника чергової зміни для проведення додаткових занять та самостійної підготовки працівників, які були відсутні на зміні з різних причин (відпустка, хвороба, відрядження тощо) та для проведення спортивних, культурно-масових заходів, і генеральних прибирань приміщень.

Начальники (керівники) підрозділів, за необхідністю, можуть змінювати час проведення занять в межах чергової доби, не змінюючи загальної кількості годин.

8.3.4. З метою підготовки керівного складу чергової зміни підрозділу територіального органу управління, спеціалізованого формування до реагування на надзвичайну ситуацію начальники (керівники) підрозділів, їх заступники щоквартально проводять з кожною черговою зміною нічні перевірочні практичні заняття з відпрацюванням тактичних задач (з 22.00 год. до 06.00 год.).

8.3.5. Облік проведення занять і відвідування, успішності працівників, а також результатів відпрацювання документів оперативного реагування, вправ із спеціальної фізичної підготовки ведеться в журналі обліку занять із службової підготовки (додаток 14).

8.3.6. Начальник (керівник) підрозділу у 10-денний термін повинен здійснити розбір дій щодо ліквідації надзвичайної ситуації з працівниками усіх чергових змін підрозділу територіального органу управління, спеціалізованого формування, у ліквідації яких брав участь підрозділ, із записом про це в журналі обліку занять із службової підготовки.

З іншими працівниками органів управління та підрозділів розбір дій по ліквідації надзвичайних ситуацій, що становить практичний інтерес, здійснюється на заняттях із службової підготовки.

8.3.7. Працівники територіальних органів управління та підрозділів, що мають на озброєнні апарати захисту органів дихання, зобов’язані не рідше одного разу на місяць проходити тренування на свіжому повітрі, у т.ч. одне тренування на квартал у непридатному для дихання середовищі.

8.3.8. Психологічна підготовка працівників здійснюється на всіх заняттях і навчаннях із створенням обстановки, максимально наближеної до реальної, із всебічним дотриманням вимог безпеки праці.

8.3.9. Відпрацювання та коригування документів оперативного реагування (планів, карток тощо), як правило, організовується при проведенні занять з таким розрахунком, щоб весь особовий склад чергових змін підрозділу територіального органу управління, спеціалізованого формування знав оперативно-тактичні особливості найбільш важливих та потенційно небезпечних об’єктів, розташованих в районі можливих дій реагування на надзвичайні ситуації.

8.3.10. Відпрацювання вправ із спеціальної фізичної підготовки з працівниками чергових змін підрозділів територіальних органів управління, спеціалізованих формувань здійснюється відповідно до тематичного плану та розкладу занять і проводиться у відведені розпорядком дня години.

8.3.11. З метою забезпечення якості навчання і підвищення професійного рівня того, хто навчається, заняття, залежно від виду, оформляється відповідним навчально-методичним документом, який затверджується безпосереднім начальником (керівником).

При підготовці до проведення лекції з будь-якого виду службової підготовки керівник занять повинен підготувати конспект лекції, при підготовці до проведення класно-групового заняття – план-конспект проведення заняття (додаток 15), при підготовці до проведення практичного заняття – методичну розробку на проведення практичного заняття (додаток 16), при підготовці до проведення семінару – план семінарського заняття за довільною формою.

8.3.12. Дозволяється не готувати навчально-методичні документи для проведення занять:

при вивченні тем за текстом законодавчих актів України, наказів, вказівок, а також документів, які мають інформаційно-оперативний зміст (розпорядження, аналізи, інформації тощо);

з окремих тем (видів підготовки), якщо в органах управління та підрозділах розроблені та затверджені методичні посібники, що відображають повний зміст цих тем (видів підготовки). Методичні посібники використовуються доти, доки вони несуть за змістом не застарілі відомості;

з окремих тем при їх повторному плануванні на наступні роки і наявності навчально-методичних документів по них, якщо:

вони несуть за змістом не застарілі відомості;

не змінилася особа, яка їх склала;

у разі, якщо питання, теми, які вивчаються, за змістом не змінилися, а тільки вимагають додаткової нової інформації. Матеріали, які містять таку інформацію, додаються до плану-конспекту, а в графі “Методичні вказівки” робиться відповідний запис про посилання на нову інформацію.

8.3.13. У процесі проведення занять необхідно застосовувати відповідні дидактичні засоби (фільми, схеми, малюнки тощо).

8.3.14. Практичні заняття необхідно починати вступним інструктажем з оголошенням теми та мети в межах даного заняття.

8.4. Тактичні навчання.

8.4.1. Тактичні навчання є вищою формою тактичної підготовки начальницького (керівного) складу органів управління та підрозділів МНС України, що проводяться з метою досягнення високого рівня готовності підрозділів до реагування на надзвичайні ситуації.

8.4.2. Тактичні навчання проводять:

районного рівня – керівний склад підрозділів територіальних органів управління, спеціалізованих формувань, розташованих у межах районів можливих дій реагування на надзвичайні ситуації;

територіального рівня (в межах області, міст Києва та Севастополя) – керівний склад територіальних органів управління;

міжтериторіального рівня – керівний склад МНС України (визначені керівники відповідних територіальних органів управління).

8.4.3. За цільовим призначенням тактичні навчання поділяються на: тренувальні, перевірочні, показові, дослідні й комплексні.

Навчання проводяться з таким розрахунком, щоб усі чергові зміни підрозділу територіального органу управління, спеціалізованого формування брали участь у них протягом року рівну кількість разів. Навчання проводяться в денний і нічний час, як правило, із залученням сил та засобів, передбачених розкладом виїзду (планом залучення сил та засобів).

8.4.4. Тренувальні тактичні навчання проводяться:

районного рівня – не рідше одного разу на півроку начальниками (керівниками) відповідних підрозділів територіальних органів управління, спеціалізованих формувань, та їх заступниками.

територіального рівня – не рідше одного разу на рік кожним керівником територіального органу управління, його заступниками та оперативною черговою службою;

міжтериторіального рівня – згідно з окремими планами МНС України.

8.4.5. Кількість і періодичність перевірочних тактичних навчань територіального рівня встановлюється начальниками (керівниками) територіальних органів управління, але не менше двох разів на рік (як правило, по одному навчанню в зимовий і літній період). При цьому допускається їх проведення за рахунок тренувальних навчань.

8.4.6. Під час інспекторських перевірок територіальних органів управління та підрозділів проводяться перевірочні або показові тактичні навчання. Під час здійснення інших перевірок проводяться тренувальні тактичні навчання відповідно до плану-завдання на перевірку.

За результатами тактичного навчання особа, яка проводить інспектування, визначає ступінь набуття навичок застосування на практиці теоретичних знань працівниками, тактичної підготовленості органу управління або підпорядкованого підрозділу в цілому після прийняття рішень з реагування на можливу надзвичайну ситуацію, а їх результати висвітлює у відповідному акті або довідці.

8.4.7. Показові тактичні навчання проводяться з розрахунку не менше одного разу на рік.

8.4.8. Дослідні тактичні навчання проводяться з метою дослідження або випробування (перевірки) нових видів техніки, прийомів і способів ліквідації надзвичайних ситуацій.

8.4.9. Комплексні тактичні навчання проводяться із залученням сил та засобів інших міністерств та відомств з метою практичного відпрацювання питань їх взаємодії та з метою комплексної оцінки рівня стійкості об’єктів та населених пунктів.

8.5. Підведення підсумків службової підготовки.

8.5.1. Підсумки службової підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України підводяться за навчальний рік (комісійно) у червні шляхом прийняття диференційованого заліку (тестування) з усіх видів службової підготовки.

Склад комісії та графік проведення диференційованого заліку (тестування) визначається наказом відповідного начальника (керівника). Результати заліку враховуються в журналі обліку занять зі службової підготовки, а у разі необхідності – оформлюються відомістю.

8.5.2. Диференційований залік (тестування) з теоретичної підготовки здійснюється по білетах (тестах), що за змістом повинні охоплювати пройдений програмний матеріал за навчальний рік. Крім того, враховується обсяг знань, умінь, навичок до відповідної категорії працівників.

Білети (тести) розробляються відповідальними за організацію і проведення службової підготовки у двох примірниках і в кількості, що на 10 % перевищує чисельний склад групи. Перший примірник (контрольний) затверджується і зберігається в установленому порядку, а другий використовується для прийому заліків.

Дозволяється перевірка знань з використанням технічних засобів навчання.

8.5.3. Залік з фізичної (загальної та спеціальної) підготовки приймається шляхом відпрацювання контрольних нормативів.

Порядок розподілу працівників на медико-вікові групи та перелік контрольних нормативів із загальної фізичної підготовки наведено в додатку 17.

Контрольні нормативи із спеціальної фізичної підготовки визначаються для кожної служби МНС України окремо.

8.5.4. У підрозділах, що охороняють об’єкти, під час диференційного заліку (тестування) в обов’язковому порядку перевіряються знання працівників з питань виробничої санітарії даного об’єкту.

8.5.5. Працівники, які не пройшли диференційного заліку (тестування), складають його повторно у термін, визначений головою комісії, але не пізніше початку нового навчального року. До повторного диференційного заліку (тестування) працівники виконують функціональні обов’язки за займаною посадою.

У разі, якщо працівники не пройшли повторного диференційного заліку (тестування), питання щодо їх подальшого використання по службі (роботі) та в займаній посаді вирішуються атестаційними комісіями.Каталог: nmc
nmc -> Навчальна робота
nmc -> Презентація досвіду роботи майстра виробничого навчання Сиднєвої Тетяни Володимирівни
nmc -> Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі
nmc -> З а к о н у к р а ї н и про професійно-технічну освіту
nmc -> Державна служба України з надзвичайних ситуацій навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності волинської області планування заходів з цивільного захисту
nmc -> Можливості емпауермент-педагогіки у формуванні ключових та галузевих компетентностей школярів
nmc -> Конкурсу кабінетів з предмета «Захист Вітчизни»
nmc -> Міністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки донецької обласної державної адміністрації маріупольське вище металургійне професійне училище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка