Наказ №455 Про затвердження Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів мнс україниСторінка3/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.41 Mb.
#28
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6

9. Самостійна підготовка

9.1. Самостійною підготовкою повинні бути охоплені усі працівники, контроль за якою здійснюється безпосередніми начальниками (керівниками).

9.2. Самостійна підготовка включає в себе:

вивчення документів законодавчого і нормативного характеру;

постійне ознайомлення з новою юридичною, економічною, спеціальною та іншою літературою відповідно до напрямку діяльності;

практичну роботу із спеціальними технічними засобами, засобами зв’язку і транспорту;

постійне підтримання та вдосконалення фізичної підготовленості.

9.3. Вибір питань для самостійного навчання може бути обумовлений зацікавленістю працівника, його прагненням до поглиблення своїх знань і навичок напрямку діяльності, а також виходячи з необхідності ліквідувати прогалини в знаннях, що можуть призвести до помилок у роботі.

Начальник (керівник) може дати працівнику індивідуальне завдання, вказавши, яку літературу необхідно вивчити і встановити строк, необхідний для цього, або запропонувати підготувати реферат по обумовленій темі, скласти проект документа, вивчити науково-технічні засоби тощо. У такому разі план самостійної підготовки розробляється співробітником і затверджується безпосереднім начальником (керівником).

10. Навчання в аспірантурі, ад’юнктурі і докторантурі

10.1. Навчання в аспірантурі, ад’юнктурі та докторантурі – це вид навчання працівників, яке здійснюється відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, інших законодавчих актів та нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки та МНС України.

10.2. Працівники, які навчаються в аспірантурі, ад’юнктурі і докторантурі, до навчальних закладів для підвищення кваліфікації, спеціалізації і перепідготовки не направляються.

11. Навчально-матеріальна база

11.1. Навчально-матеріальна база органів управління та підрозділів призначена для найбільш повного забезпечення навчального процесу та успішного вивчення і засвоєння навчального матеріалу, практичного відпрацювання дій по реагуванню на надзвичайні ситуації в умовах, максимально наближених до реальних і визначається їх статутами (положеннями), які затверджуються в установленому порядку.

11.2. Основна навчально-матеріальна база, залежно від професійно-службових завдань органу управління або підрозділу, має складатись із:

навчальних кабінетів (класів, лабораторій тощо), обладнаних відповідними засобами, що забезпечують проведення навчального процесу (стенди, наочне приладдя, плакати, технічні засоби навчання тощо);

навчальних споруд, полігонів, смуг, які обладнано необхідною технікою, машинами, механізмами, матеріалами, інструментом, іншими засобами навчання та технічного забезпечення;

приміщень, стадіонів, спортивних майданчиків, інвентарю та іншого приладдя, необхідного для фізичного виховання;

бібліотеки, читального та актового залів, приміщення (пункту) медичного обслуговування;

кімнат психологічного розвантаження;

11.3. Навчально-матеріальна база повинна відповідати вимогам діючих правил безпеки праці.

11.4. У разі, якщо в органах управління та підрозділах не має змоги створити навчально-матеріальну базу в достатньому обсязі, начальником (керівником) проведення навчального процесу забезпечується на базі інших підрозділів.12. Завдання і функції осіб, відповідальних за організацію

і проведення професійної підготовки

12.1. На відповідальних за організацію і проведення професійної підготовки в органах управління та підрозділах покладається:

організаційно-методична функція і контроль за станом професійної підготовки працівників;

аналіз стану і розробка заходів щодо вдосконалення професійної підготовки працівників;

планування і організація первинної (курсової) підготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації, перепідготовки працівників та контроль за виконанням планів підготовки;

розробка тематичних планів із службової підготовки працівників, організація та участь у проведенні занять;

контроль і надання організаційно-методичної допомоги підпорядкованим підрозділам в організації професійної підготовки працівників;

участь у підготовці навчальних матеріалів для проведення тренувань з керівним складом органів управління та підрозділів;

участь в інспектуванні підпорядкованих підрозділів у питаннях організації і проведення професійної підготовки;

підготовка пропозицій щодо створення і вдосконалення навчально-матеріальної бази, проектів наказів і вказівок за підсумками інспектування (перевірок) для доповіді старшим начальникам (керівникам) і розгляду на оперативних нарадах, засіданнях, атестаційних комісіях;

комплектування і підготовка спортивних команд із видів спеціальної фізичної підготовки, участь в організації і проведенні змагань;

вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду організації професійної підготовки працівників;

ведення обліку і звітності з питань професійної підготовки працівників.

12.2. Відповідальні за профпідготовку мають право:

організовувати та брати участь у проведенні інспекторських, контрольних, підсумкових і цільових перевірках стану професійної підготовки працівників в органах управління та підрозділах;

надавати керівництву пропозиції щодо укладання договорів з навчальними закладами інших центральних органів виконавчої влади і з приватними особами на проведення навчання окремих категорій працівників та організації змагань;

готувати і вносити на обговорення атестаційних комісій, оперативних нарад, засідань питання щодо професійної підготовки працівників.

12.3. Відповідальні за профпідготовку зобов’язані:

постійно працювати над підвищенням свого теоретичного рівня, проявляти ініціативу і творчість у роботі, досконально знати систему організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України;

у межах своїх функціональних обов’язків контролювати виконання програм професійної підготовки у підпорядкованих підрозділах і вимагати від них необхідну інформацію з цих питань;

розробляти та вносити керівництву пропозиції з питань організації та подальшого покращання професійної підготовки працівників, передбачати такі заходи в планах роботи;

вести облік працівників, які пройшли навчання за видами професійної підготовки та категоріями, а також вести такий облік стосовно осіб, які його потребують.

12.4. Керівники органів управління та навчальних закладів направляють до Департаменту кадрової політики МНС України щорічні звіти, відповідно до додатку 18, та матеріали планування з питань професійної підготовки на наступний період.

13. Перевірка стану професійної підготовки кадрів

13.1. Мета перевірки – визначення якості навчання на всіх видах професійної підготовки, засвоєння працівниками програмного матеріалу та вміння застосовувати здобуті знання на практиці, а також наявності і стану навчально-матеріальної бази.

13.2. Перевірка стану професійної підготовки здійснюється під час:

інспектування органів управління та підрозділів;

контрольних перевірок;

підсумкових перевірок стану службової підготовки працівників;

цільових перевірок.

13.3. Перевірка професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів є складовою частиною інспектування.

13.4. Цільові перевірки стану професійної підготовки працівників підпорядкованих підрозділів проводяться по мірі необхідності впродовж навчального року за рішенням начальника (керівника) органу управління або підрозділу.

13.5. При перевірках організації професійної підготовки та її окремих розділів до перевірки залучається не менш ніж 50% працівників органу управління або підрозділу.

13.6. При перевірках стану професійної підготовки обов’язково оцінюється індивідуальна професійна підготовленість працівників, дається загальна оцінка органу управління або підрозділу щодо рівня їх підготовленості до ефективного виконання завдань з професійно-службової діяльності.

13.7. За підсумками перевірок професійної підготовки складається довідка у двох примірниках, один з яких залишається на місці, а другий передається (пересилається) до органу управління, що здійснював перевірку, для контролю за ходом усунення вказаних у ній недоліків, а також пропозицій щодо покращання рівня підготовки.

13.8. При перевірках (інспектуваннях) якість і повнота засвоєння працівниками окремої теми, яка вивчається (вивчалась), можуть бути оцінені перевіряючими особами тільки під час проведення занять з даної теми, контрольного опитування, перевірки практичних навичок працівників, а не за якістю складеного конспекту, методичної розробки тощо.

13.9. Підсумки перевірки професійної підготовки працівників виносяться на засідання атестаційних комісій, на розгляд оперативних, службових нарад за підпорядкованістю, а також при керівництві МНС України для заслуховування.14. Порядок оцінювання результатів професійної підготовки

працівників МНС України

14.1. Оцінювання функціональної підготовки.

14.1.1. Індивідуальна оцінка працівників визначається на підставі перевірки знань законодавчих актів України, нормативно-правових документів МНС України, теоретичних знань і практичних навичок по лінії роботи, уміння застосовувати ці знання в практично-службовій діяльності. За результатами оцінювання таких знань виставляються оцінки:

відмінно”, якщо працівник глибоко вивчив і добре засвоїв навчальний матеріал, послідовно і повно відповів на поставлені запитання, чітко і впевнено працював з технікою і устаткуванням, установлені контрольні нормативи виконав на оцінку “відмінно”, не допустив порушень заходів безпеки;

добре”, якщо працівник твердо знає навчальний матеріал, відповів на поставлені запитання правильно, без додаткових запитань, добре знає і працює з технікою та устаткуванням, установлені контрольні нормативи виконав на оцінку “добре”, не допустив порушень заходів безпеки;

задовільно”, якщо працівник знає основні питання навчального матеріалу, але під час відповіді потребує додаткових запитань і на запитання відповів нечітко, неповно, установлені контрольні нормативи виконав на оцінку “задовільно”, не допустив порушень заходів безпеки;

незадовільно”, якщо працівник не зміг повністю і правильно відповісти на поставлені запитання, не виконав вимог установлених контрольних нормативів або допустив порушення заходів безпеки.

14.1.2. Оцінка органу управління, підрозділу, відділення з функціональної підготовки складається з індивідуальних оцінок працівників і визначається:

відмінно”, якщо не менше 90% працівників, які складали заліки, мають позитивну оцінку, при цьому не менше половини з них отримали оцінку “відмінно”;

добре”, якщо не менше 85% працівників, які складали заліки, мають позитивну оцінку, при цьому не менше половини з них отримали оцінку не нижче “добре”;

задовільно”, якщо не менше 80% працівників, які складали заліки, отримали позитивні оцінки.

14.2. Оцінювання тактичної підготовки.

14.2.1. Індивідуальна оцінка з тактичної підготовки визначається на підставі перевірки знань, умінь і навичок щодо дій в типових і екстремальних ситуаціях з виконання професійно-службових обов’язків щодо дій з реагування на ліквідацію надзвичайної ситуації. Перевірці знань із тактичної підготовки підлягають працівники, які безпосередньо приймають участь у ліквідації надзвичайних ситуацій.

За результатами оцінювання цих знань виставляються оцінки:

відмінно”, якщо працівник чітко, впевнено, тактично грамотно діяв у конкретній ситуації, глибоко вивчив і добре засвоїв навчальний матеріал та заходи безпеки праці, послідовно і повно відповів на поставлені запитання;

добре”, якщо працівник правильно діяв у конкретній ситуації, твердо знає навчальний матеріал та заходи безпеки праці, відповів на поставлені запитання правильно, без навідних запитань;

задовільно”, якщо працівник показав невпевнені дії та не в повному обсязі знає заходи безпеки праці, завдання виконав нечітко і не повністю, допустив помилки, під час відповіді постійно потребує додаткових запитань;

незадовільно”, якщо працівник не зміг повно і правильно виконати практичне завдання, діяв тактично неграмотно, допустив грубі порушення заходів безпеки праці.

14.2.2. Оцінка органу управління, підрозділу, відділення з тактичної підготовки складається з індивідуальних оцінок працівників і визначається згідно з критеріями, вказаними в пункті 14.1.2. цієї Тимчасової настанови.

14.3. Оцінювання загальної фізичної підготовки.

14.3.1. Індивідуальна оцінка із загальної фізичної підготовки визначається за результатами виконання трьох контрольних вправ:

біг на 100 метрів;

біг на 1000 або 3000 метрів;

підтягування, згинання та розгинання рук в упорі лежачи або комплексна силова вправа (вибирається одна вправа на вибір перевіряючого).

14.3.2. Індивідуальна оцінка із загальної фізичної підготовки визначається:

відмінно”, якщо отримані оцінки 5,5,5; 5,5,4;

добре”, якщо отримані оцінки 5,4,4; 4,4,4; 5,5,3; 5,4,3; 4,4,3;

задовільно”, якщо отримані оцінки 5,3,3; 4,3,3; 3,3,3; 5,5,2; 5,4,2; 5,3,2; 4,4,2; 4,3,2;

незадовільно” – в усіх інших випадках.

14.3.3. Оцінка органу управління, підрозділу, відділення із загальної фізичної підготовки складається з індивідуальних оцінок фізичної підготовки працівників і визначається:

відмінно”, якщо 90% працівників одержали позитивні оцінки, при цьому 50% з них отримали оцінки “відмінно”;

добре”, якщо 85% працівників одержали позитивні оцінки, при цьому 50% з них отримали оцінки не нижче ніж “добре”;

задовільно”, якщо при перевірці одержано 80% позитивних оцінок.

Якщо більше 20% працівників, які підлягали перевірці, звільнені від виконання вправ з фізичної підготовки, виставляється оцінка “незадовільно”.

14.4. Оцінювання загальнопрофільної підготовки.

14.4.1. Індивідуальна оцінка із загальнопрофільної підготовки складається з трьох її основних видів в залежності від специфіки діяльності органу управління або підрозділу (відповідно до пункту 8.1.1. цієї Тимчасової настанови) і визначається згідно з критеріями, вказаними в пункті 14.3.2. цієї Тимчасової настанови.

14.4.2. Загальна оцінка органу управління, підрозділу, відділення із загальнопрофільної підготовки визначається згідно з критеріями, вказаними в пункті 14.1.2. цієї Тимчасової настанови.

14.5. Загальна індивідуальна оцінка працівника, органу управління, підрозділу із службової підготовки складається із трьох оцінок (функціональної, загальної фізичної, загальнопрофільної підготовки) і визначається відповідно до пункту 14.3.2. цієї Тимчасової настанови.

_____________________________
Додаток 1

до Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України
_____________________________________________________________

(навчальний заклад, ідентифікаційний код, місце знаходження)

Серія РС 0000СЕРТИФІКАТ

(зразок)


про спеціальну підготовку рятувальника
Виданий ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)
пройш ___ курс навчання з ____________________ по ____________________
Присвоєна кваліфікація рятувальника за напрямком

___________________________________________________________________


___________________________________________________________________
МП

Ректор (начальник) ________________________________________________

(ініціали, прізвище) ___________________________________________________________________

“____”_____________ 200___ р.
Реєстраційний № __________

Продовження додатка 1
Додаток до сертифікату рятувальника

(без сертифікату не дійсний)

Реєстраційний номер______________

Рішенням кваліфікаційної комісії

від “___”___________200__р.

протокол №___________

присвоєно кваліфікацію рятувальника

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________

закінчи___ у 200___році


______________________________________

(назва навчального закладу)

і одержа___ такі оцінки

з навчальних предметів:

Назва предмета Оцінка

________________________________________ __________________________

________________________________________ __________________________

________________________________________ __________________________

________________________________________ __________________________

________________________________________ __________________________

________________________________________ __________________________

________________________________________ __________________________
Секретар кваліфікаційної комісії

_____________ __________________________(підпис) (прізвище, ім’я по батькові)
Ректор (начальник) ______________________

_____________ __________________________(підпис) (прізвище, ім’я по батькові)
М.П.
Місто_________________

“___”___________200__р.Продовження додатка 1


ПОРЯДОК

видачі сертифікату про спеціальну підготовку рятувальника

1. Порядок видачі сертифікату про спеціальну підготовку рятувальника (далі - Порядок) визначає організаційні засади видачі сертифікату.

2. Сертифікат засвідчує рівень підготовки, обсяг знань, умінь і практичних навичок рятувальників, які вони отримали за навчальними програмами спеціальної підготовки, що відповідають державним стандартам освіти, у відповідних навчальних закладах.

3. Видачу сертифікату здійснюють ліцензовані навчальні заклади, які за результатами експертизи рівня їх програмно-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення дозвіл на право проведення спеціальної підготовки рятувальників.

4. Видача сертифікату особі, яка пройшла спеціальну підготовку та склала залік, здійснюється на підставі протоколу рішенням кваліфікаційної комісії із зазначенням напряму підготовки рятувальника. До складу кваліфікаційної комісії обов'язково включаються представники аварійно-рятувальної служби, що дислокується в регіоні, навчально-методичної установи цивільної оборони або територіального органу управління відповідної області.

5. Сертифікат видається разом із додатком, в якому вказуються реєстраційний № сертифікату, дата і № протоколу рішення кваліфікаційної комісії, термін навчання, оцінки із профілюючих дисциплін, місце розташування навчального закладу.

6. При видачі сертифікату та його реєстрації навчальні заклади керуються законодавчими та нормативно-правовими актами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерства освіти і науки України. Дані про сертифікат вносяться до журналу обліку та видачі свідоцтв із особистим підписом особи, яка отримала його.

7. Опис бланка сертифікату.

Сертифікат виготовлюється типографським способом. Розмір сертифікату 210 х 149 мм. Фон сертифікату блідо-голубий, по краях нанесений орнамент голубого кольору. У верхній частині сертифікату розміщено Державний прапор України з Державним гербом України у вигляді голограми. Під державним прапором знаходиться надпис "Україна" - на український та англійській мові. По всьому фону сертифікату розміщена карта Європи, на якій більш чітко виділена територія України і надпис "Україна".

Прізвище на бланку сертифікату виконується на українській та англійській мовах. Назва сертифікату дублюється на англійській мові.

Сертифікат ламінується.
_______________________________

Додаток 2

до Тимчасової настанови

з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України

____________________________________________________________________(міністерство, відомство або центральний орган виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад)

С В І Д О Ц Т В О №___

(зразок)

про підвищення кваліфікації (перепідготовку, спеціалізацію)
Видано _____________________________________________________________

(посада, звання, прізвище, ім‘я, по батькові)
_______________________________________________________________________________________________________________________
про те що з “___”_____________200___ р. до “___”______________200__ р.
він/вона підвищув___ кваліфікацію (пройш___ перепідготовку, спеціалізацію) в

____________________________________________________________________(повна назва навчального закладу)

____________________________________________________________________

За час навчання опрацюва____ такі теми:


№ з/п

Назва теми (курсу)

Навчальний час

Оцінка
Ректор (начальник) ______________

М.П. _______________________________

_______________________________


місто ___________ “____”________________ 20___ р.

Реєстраційний номер _________
Додаток 3

до Тимчасової настанови

з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України

картка обліку

професійної підготовки працівників МНС України

Прізвище____________________Ім`я__________________По батькові___________________


Дата, № наказу про призначення на посаду __________________________________________

_______________________________________________________________________________


Звання і посада _________________________________________________________________

Місце роботи ___________________________________________________________________

Освіта_________________________________________________________________________

Окремі позначки____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дата направлення на навчання та дата їх закінчення

Дата відрахування з навчання, його причини та вжиті заходи

Примітка

1

2

3

І. Первинна (курсова) підготовка


ІІ. Підвищення кваліфікації (розширення профілю)

ІІІ. Перепідготовка

ІV. Спеціалізація
V. Стажування

Продовження додатка 3
(Зворотній бік картки)
Найменування

Оцінка

з/п

виду підготовки

200__р.

200__р.

200__р.

200__р.

200__р.

200__р.

200__р.

200__р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Функціональна

2.

Тактична

3.

Фізична загальна

4.

Фізична спеціальна

5.

Психологічна

6.

Загальнопрофільна

6.1

технічна

6.2

медична

6.3

безпека праці

6.4

цивільний захист

6.5

інші види загальнопрофільної підготовки

Службова підготовка

(загальна оцінка)Підпис начальника

Підпис працівника

Дата заповнення


Примітки. 1. Картка обліку професійної підготовки працівника ведеться впродовж усього

терміну його перебування на службі в МНС України.

2. При переміщеннях працівника по службі картка обліку пересилається разом з

особовою справою та іншими документами.
Додаток 4

до Тимчасової настанови

з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України

ПРИПИС

про направлення на навчання
Кому ______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Куди ______________________________________________________________(назва навчального закладу та його адреса)

___________________________________________________________________


До навчального закладу прибути “____” ______________ 200 _ р.
При собі мати:
Службове посвідчення, паспорт, трудову книжку, посвідчення про відрядження, медичну довідку, посвідчення водія (для водіїв), спортивний одяг та взуття, натільну білизну (залежно від сезону), шкарпетки, предмети особистої гігієни: рушники для обличчя та ніг, мило, мочалку, зубну пасту та щітку, приладдя для гоління, кімнатні тапочки, щітку для одягу, щітку та крем для взуття, матеріал для підкомірців, голки, нитки білого та темного кольору; письмове приладдя: загальні зошити (6 шт.), ручки для письма, олівці, лінійку, кошти на проїзд до місця навчання та на зворотній шлях.
Начальник (керівник) ____________________________

(найменування органу управління, підрозділу)

______________________ _____________________ _______________________(звання) (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.
“____” _____________ 200 __ р.Додаток 5

до Тимчасової настанови

з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України

НОРМАТИВИ

з фізичної підготовки для проведення випробування кандидатів на службу до МНС України
Найменування вправ

Результати та бали

з/п
5

4

3

Чоловіки

1.

Біг 100 м, с

13,3

13,8

14,3

2.

Підтягування на перекладині, кількість разів

15

13

11

3.

Біг 1000 м, хв., с

3,20

3,30

3,40

Жінки

1.

Біг 100 м, с

14,9

15,7

16,5

2.

Згинання і розгинання рук з упору лежачи, кількість разів

23

18

14

3.

Біг 1000 м, хв., с

3,40

4,00

4,30


КРИТЕРІЇ

виставлення загальної оцінки

при виконанні нормативів з фізичної підготовки
Загальна оцінка виставляється з урахуванням балів з трьох вправ, незалежно від послідовності їх виконання, за схемою:

“відмінно”, якщо одержано бали: 5,5,5; 5,5,4;

“добре”, якщо одержано бали: 5,5,3; 5,4,4; 5,4,3; 4,4,4; 4,4,3;

“задовільно”, якщо одержано бали: 5,5,2; 5,4,2; 5,3,3; 4,4,2; 4,3,3; 3,3,3;

“незадовільно” – в усіх інших випадках.

Примітка. Здача нормативів з фізичної підготовки проводиться впродовж одного дня.

Вправа з бігу на 1000 м виконується останньою.

Продовження додатка 5

ДОВІДКА

про перевірку рівня фізичної підготовки

(найменування органу управління, підрозділу, прізвище, ім‘я, по батькові кандидата)


№ з/п

Вправи з фізичної підготовки

Результат

Оцінка за виконання вправи

1.

Біг 100 м, с
2.

Підтягування на перекладині,

кількість разів

3.

Біг 1000 м, хв., с
4.

Згинання і розгинання рук з упору лежачи, кількість разів


Загальна оцінка за виконання вправ з фізичної підготовки : _____________


Голова комісії: _____________________________________


Члени комісії: _____________________________________
_____________________________________

Додаток 6

до Тимчасової настанови

з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України

Д О В І Д К А
Видана слухачу______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
у тому, що він (вона) в період із “____”___________ 200__ р. по
“___”__________200__ р. проходить навчання на курсах первинної підготовки
в __________________________________________________________________

(назва навчального закладу та його адреса)
____________________________________________________________________

Ректор (начальник) ____________ _____________ __________________(звання) (підпис) (прізвище, ініціали)

Місто ___________________

М.П.

Примітки. 1. Довідка має вигляд звичайного бланка із визначеним комплектом реквізитів,

а також стабільним порядком їх розміщення.

2. Випускники курсів первинної підготовки та особи, відраховані з навчання,

зобов’язані повернути отриману довідку до відповідного навчального закладу,

де вони перебували на навчанні.Додаток 7

до Тимчасової настанови

з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України

П Р И П И С

ПРО НАПРАВЛЕННЯ ДО МІСЦЯ СЛУЖБИ (РОБОТИ)

Кому ______________________________________________________________(звання, прізвище, ім’я, по батькові)
Куди _______________________________________________________________

(назва органу управління, підрозділу, закладу, установи та його адреса)

____________________________________________________________________


До місця служби (роботи) прибути “____”____________ 200 __ р.
Пройшов(ла) навчання: ______________________________________________

(вказується посадова категорія)


Ректор (начальник) _______________ ______________ _________________(звання) (підпис) (прізвище, ініціали)

Місто ___________________

М.П.

Додаток 8

до Тимчасової настанови

з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України

РОЗПОДІЛ

(рекомендований)годин із службової підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України
з/п


Навчальна група

Види підготовки, кількість годин

Усього

Функціональна підготовка

Тактична підготовка

Фізична підготовка загальна та спеціальна

Психологічна підготовка

Загальнопрофільна підготовка
1

Начальники (керівники) територіальних органів управління, науково-дослідних закладів, спеціалізованих формувань, ректори вищих навчальних закладів, начальник училища професійної підготовки, військових кафедр

З функціональної і загальної фізичної підготовки один раз на квартал за спеціально розробленими програмами


2

Керівники структурних підрозділів центрального апарату МНС України і особи, зараховані до резерву на висунення на ці посади

З функціональної і загальної фізичної підготовки один раз на квартал за спеціально розробленими програмами

3

Працівники структурних підрозділів центрального апарату МНС України

20

4

72

6

24

126

4

Начальники (керівники) підпорядкованих підрозділів і професійно-технічних навчальних закладів територіального органу управління та особи, які зараховані у резерв на ці посади

З функціональної і загальної фізичної підготовки один раз на квартал за спеціально розробленими програмами

48

5

Працівники територіального органу управління

38

8

200

6

20

272

Продовження додатка 8з/п


Навчальна група

Види підготовки, кількість годин

Усього

Функціональна підготовка

Тактична підготовка

Фізична підготовка загальна та спеціальна

Психологічна підготовка

Загальнопрофільна підготовка
6

Проректори, заступники начальника, начальники факультетів, відділів (відділень) та служб вищих навчальних закладів і науково-дослідних закладів, училища професійної підготовки

З функціональної і загальної фізичної підготовки один раз на квартал за спеціально розробленими програмами

48

7

Постійний особовий склад вищих навчальних і науково-дослідних закладів, факультетів, кафедр, відділів (відділень) та служб, училища професійної підготовки

30

8

200

6

24

268

8

Працівники підрозділів та професійно-технічного навчального закладу територіальних органів управління, спеціалізованих формувань

34

12

200

6

20

272

9

Працівники чергових змін підрозділів територіальних органів управління, спеціалізованих формувань

20

72

102

20

32

246

Додаток 9

до Тимчасової настанови

з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник (керівник)


__________________________________

(найменування органу управління, підрозділу)
__________________________________

(звання, підпис)
“_____” ______________ 200__ р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

розподілу навчального часу за видами підготовки і місяцями навчання

для проведення занять з ___________________________________________

(категорія працівників, найменування органу управління, підрозділу)
на 200__ - 200__ навчальний рік

№ з/пВиди підготовки

Кількість запланованих годин по місяцях

Усього годин

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08
1

Функціональна підготовка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З

-

-

+

2

Тактична підготовка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З

-

-

+

3

Фізична підготовка загальна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ З

+

+

+

4

Фізична підготовка спеціальна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ З

+

+

+

5

Психологічна підготовка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

6

Загальнопрофільна підготовка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З

-

-

+

6.1

Медична

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З

-

-

+

6.2

Технічна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З

-

-

+

6.3

Цивільний захист

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З

-

-

+

6.4

Безпека праці

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З

-

-

+

6.5

Інші види загальнопрофільної підготовки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

З

-

-

+

Усього

Умовні позначки:

+  планується проведення занять (вказується кількість запланованих годин);

-  заняття не плануються;

З  підсумкові заліки.


________________________________ ________________ ________________

(посада, звання керівника навчальної групи) (підпис) (прізвище, ініціали)
“___“__________200__р.

Додаток 10

до Тимчасової настанови

з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник (керівник)________________________________

(найменування органу управління, підрозділу)

________________________________

(звання, підпис)

“_____” _____________ 200__ р.

Каталог: nmc
nmc -> Навчальна робота
nmc -> Презентація досвіду роботи майстра виробничого навчання Сиднєвої Тетяни Володимирівни
nmc -> Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі
nmc -> З а к о н у к р а ї н и про професійно-технічну освіту
nmc -> Державна служба України з надзвичайних ситуацій навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності волинської області планування заходів з цивільного захисту
nmc -> Можливості емпауермент-педагогіки у формуванні ключових та галузевих компетентностей школярів
nmc -> Конкурсу кабінетів з предмета «Захист Вітчизни»
nmc -> Міністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки донецької обласної державної адміністрації маріупольське вище металургійне професійне училище


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка