Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29. 03. 2012 n 384Скачати 286.5 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір286.5 Kb.
ТипРобоча програма

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384Форма N Н-3.04

Миколаївський Національний університет ім. В.О.Сухомлинського


(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія) Комп’ютерні системи та мережі

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи


____________________________________
"___" ____________ 20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


___________________ Мережні інформаційні технології _______________________________
                                                                                             (шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки ____________________________________________________________________
                                                                                             (шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність _________________________________________________________________________
                                                                                                    (шифр і назва спеціальності)
спеціалізація __________________________________________________________________________
                                                                                                       (назва спеціалізації)
інститут, факультет, відділення __________________________________________________________
                                                                                       (назва інституту, факультету, відділення)

 

Миколаїв - 2012рікРобоча програма ______________ Мережні інформаційні технології ______________ для студентів
                                                                      (назва навчальної дисципліни) 
за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. "___" ____________, 2012року - __ с.

Розробники: ____Доцент каф. Комп’ютерні системи та мережі к.т.н Цивільський Ф.М.__


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) Комп’ютерні системи та мережі

Протокол від "___" ____________ 20__ року N ___

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) ________________________


_______________________
(підпис)

(В.І. Передерій_)
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 2012 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) _______________________________________________________________________


                                                                          (шифр, назва)

Протокол від "___" ____________ 2012 року N ___"___" ____________ 2012 року

Голова

_______________
(підпис)

(_____________________)
(прізвище та ініціали)  __________, 20__ рік

  __________, 20__ рік


 
1. Опис навчальної дисципліниНайменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 6

Галузь знань
_______________
(шифр і назва)

Нормативна
(за вибором)
Напрям підготовки
_______________
(шифр і назва)
Модулів - 4

Спеціальність (професійне спрямування):
7.050102 « Комп’ютерні системи і мережі»

Рік підготовки:

Змістових модулів - 8
5 -й

5 -й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
___________________
                        (назва)
Семестр

Загальна кількість годин - 180
IX-й, Х-й

IX –й, Х-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 2


самостійної роботи
студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст38 год.

6 год.Практичні, семінарські • год.

 • год.Лабораторні16 год.

4 год.Самостійна робота126 год.

170 год.Індивідуальні завдання:
- год.Вид контролю: залік. іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання -

     для заочної форми навчання -
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є одержання теоретичних знань і практичних навичок по основах архітектури й функціонування інформаційних систем. Студенти знайомляться із властивостями складних систем, поняттями керування такими системам, принципами побудови інформаційних систем, їх класифікацією, архітектурою, составом функціональних підсистем, що й забезпечують. Вивчають на практиці види інформаційних систем. Вивчают теоретичні основи і придбают практичні навички по проектуванню апаратних і програмних засобів в системах телекомунікацій, в комп’ютерних системах.

Другою метою є формування в студентів теоретичних знань і практичних навичок по застосуванню сучасних інформаційних технологій для розробки й застосування інформаційних систем.

Основними завданнями вивчення дисципліни " Мережні інформаційні технології " є придбання студентами міцних знань і практичних навичок в області, обумовленою основною метою курсу
У результаті вивчення курсу студенти повинні вільно орієнтуватися в різних видах інформаційних систем, знати їх архітектуру, мати практичні навички використання функціональних підсистем, що й забезпечують. Знати основні способи й режими обробки економічної інформації, а також мати практичні навички використання інформаційних технологій у різних інформаційних системах різних галузей.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: принципи застосування інформаційних технологій для побудови й використання інформаційних систем, керуванні, бізнесі типові системи передачі даних; особливості каналів зв’язку та квантування сигналів за рівнем і часом; принципи керування потоками інформації при передаванні та прийманні; принципи побудови телекомунікаційних систем і вміти користуватись ними.

вміти: використовувати сучасні інформаційні технології в економіці й керуванні, як у рамках окремого підприємства, так і в рамках корпорації, холдингу, державних систем; застосовувати в практичній діяльності типові системи передачі даних; застосовувати на практиці особливості каналів зв’язку та квантування сигналів за рівнем і часом; аналізувати і розраховувати математичні та фізичні засоби передачі та прийому; застосовувати на практиці методи і проектувати засоби та принципи керування потоками інформації при передаванні та прийманні.Модуль1'>3. Програма навчальної дисципліни

Модуль1

Змістовний модуль 1. Класифікація сучасних інформаційних систем.

Введення. Основні поняття інформаційних технологій. Основні процеси перетворення інформації. Поняття інформаційної системи. Завдання й функції ІС. Класифікація інформаційних систем. Роль структури керування в інформаційній системі. Структура інформаційних систем.


Змістовний модуль 2. Принципи побудови сучасних інформаційних систем.
Життєвий цикл інформаційних систем. Моделі життєвого циклу. Інформаційні технології. Види інформаційного обслуговування. Документальні інформаційні системи. Призначення й основні поняття. Актуалізація інформації. Прийняття рішень. Інформаційні технології розподілених системах. Середовища поширення інформації.
Модуль1
Змістовний модуль 3. Мережні інформаційні технології.
Інформаційна технологія обробки даних. Інформаційно-пошукові мови. Технологія обробки даних у ДІПС. Автоматичне індексування. Автоматичне рубрицирование. Автоматичне навчання, засноване на навчанні по прикладах.
Змістовний модуль 4. Мережні інформаційні системі.
Пошук текстової інформації. Механізм зворотного зв'язка.Фактографічні інформаційні системи. Інфологічна модель “Сутність - зв'язок”. Концептуальні моделі даних. Моделі даних.Програмні засоби реалізації фактографічних інформаційних систем.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

лаб

пр.

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Класифікація сучасних інформаційних систем.

Тема 1. Основні поняття інформаційних технологій

18 -

-

 -

 14

20  -

 20

Тема 2. Класифікація інформаційних систем

 254

-

 -

 16

26  -

 24

Разом за змістовим модулем 1

 43

-30 

 46 -

 - 44

Змістовий модуль 2. Принципи побудови сучасних інформаційних систем.

Тема 1. Моделі життєвого циклу

 14 -

-

 -

10 

20 

 - -

 -

 20

Тема 2. Види інформаційного обслуговування

 30

 6-

 -

20 

23 

20 

Разом за змістовим модулем 2

44 

 10

 4

-

 -

30 

 41

 1

 

40

Усього годин

87 

 19-60 

 89

 3

 

84 

Модуль 2

Змістовий модуль 3. Мережні інформаційні технології.

Тема 1. Інформаційна технологія обробки даних.

24

4

4

-

-

16

23

1

-

-
22

Тема 2. Технологія обробки даних у ДІПС

13

5

-

-

-

18

18

-

-

-
18

Разом за змістовим модулем 3

47

9

4

-

-

34

41

1

-

-
40

Змістовий модуль 4. Мережні інформаційні системі.

Тема 1. Фактографічні інформаційні системи

 22-

-16

 18

 -

-

-

-

18 

Тема 2. Моделі даних у інформаційних системах.

24

4

4

-

-

16

32

2

-

2
28

Разом за змістовим модулем 4

46

10

4

-

-

32

50

2

-

2
46

Усього годин

93

19

8

-

-

66

89

3

-

-
86
ІНДЗ
-

-

-

-

-
-

-

-

-
Усього годин

 180

 38

 16 -

 126

180 

170 


7. Теми лабораторних занять

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Створення документів HTML. 2

Робота з таблицями в документах HTML.

2

3

Робота із графікою, відео, зображенням, звуком у документах HTML. 4

Робота з гіперпосиланнями й фреймами в документах HTML. 5

Теорема Котельникова. Засоби квантування за рівнем і в часі.

2

6

Цифро-аналогові перетворювачі. Вивчити структури цифро-аналогових перетворювачів та принципи їх дії, провести випробування.

2

7

АЦП. Проаналізувати структури аналого-цифрових перетворювачів, провести їх випробування.

2

8

АЦП подвійного інтегрування. Вивчити, проаналізувати і провести випробування АЦП подвійного інтегрування.

2
Разом

16


8. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Поняття інформації як ресурсу. Інформаційний менеджмент.

4

2

Сутність інформаційних систем. Види інформаційних систем на підприємствах.

4

3

Планування, етапи побудови й створення інформаційної мережі. Топології обчислювальної мережі.

4

4

Основи роботи з Internet. Поняття web-сервера. Протоколи передачі інформації.

4

5

Види web-сторінок. Види web-сайтів і етапи їх створення.

4

6

Пошук в Internet. Інформаційно-пошукові системи. Механізм пошуку.

4

7

Поняття електронної пошти й засобів передачі інформації в Internet.

4

8

Web-Дизайн і компонента web-сайту. Композиція web-сторінки.

4

9

Створення власної web-сторінки засобами MS Office.

4

10

Створення власних web-сторінок засобами мови HTML.

4

11

Основні програмні засоби для створення сайтів.

4

12

Нові технології й програмні засоби створення сайтів.

4

13

Принципи функціонування чатів.

4

14

Використання спеціальних програмних засобів для скачивання інформації.Використання Internet технологій у локальних мережах.

4

15

Використання Web-Сайтів у рекламній діяльності. Поняття електронної комерції. Internet-Магазини як спосіб здійснення on-line торгівлі.

4

16

Робота з додатками CGI

4

17

Робота з додатками ISAPI

4

18

Вивчення додатків ISAPI

4

19

Visual Basic Script. Основи програмування

4

20

Доступ до баз даних зі сторінок ASP

4

21

Амплітудне моделювання. Вивчити механізм амплітудного моделювання та демодулювання. Провести випробування модулятора

4

22

Фазова та частотна модуляція. Вивчення принципів фазової та частотної модуляції. Провести випробування модуляторів.

4

23

Лінії зв'язку. Вивчити механізм хвильового опору, узгодження передачі інформації між лініями з різним хвильовим опором.

5

24

Протоколи модуляції, загальні відомості, способи модуляції, частотна модуляція, відносна фазова модуляція, квадратурна модуляція.

5

25

Передача повідомлень. Забезпечення передачі повідомлень між передавачем та приймачем.

4

26

Квадратурна амплітудна модуляція. Вивчити принципи квадратурної амплітудної модуляції

4

27

Інформаційні технології в житті сучасного суспільства

4

28

Програмні засоби скачивания інформації

4

29

ЕОМ при виборі рішень в області технології, організації, планування й керування виробництвом

4

30

Геоінформаційні системи й технології

4

31

Пакетні радіомодеми, формат кадрів. Фізична реалізація радіомодемів. Застосування радіомодемів.

4

 

Разом

126


9. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання із застосуванням лекцій, задач, ситуаційних завдань (кейсів навчальних), конкретних ситуацій (кейсів реальних), комплексних розрахункових завдань, реферативних оглядів, провокаційних вправ і запитань, центрації, ділових ігор, мозкових атак, енерджайзерів.10. Методи контролю

Згідно навчальних планів підготовки бакалаврів з комп’ютерної інженерії контроль успішного засвоєння матеріалу курсу проводиться за допомогою поточного та підсумкового модульного контролю у вигляді ПМК(заліку) та екзамену.


10.1 Поточний контроль

Поточний контроль охоплює: • якість виконання та захисту лабораторних робіт;

 • якість підготовки та написання модульних контрольних робіт;

 • рівень підготовки і захисту рефератів з індивідуальної роботи;

 • пропуски лекційних, лабораторних та індивідуальних занять;

 • виконання додаткових завдань науково-технічної та методичної направленості.

Кількість залікових балів, котру може отримати студент за підготовку до занять і активну участь на лабораторних та індивідуальних заняттях встановлюється відповідно до вільного володіння матеріалом, вірних відповідей на додаткові питання при захисті. Наприкінці вивчення кожного модуля проводиться поточний модульний контроль успішності за допомогою контрольної роботи або тестів. Максимальна кількість балів за підготовку й захист лабораторних та індивідуальних завдань відповідає рівню виконання цих робіт та їх захисту без помилок у встановлений термін; мінімальна – з допустимими помилками із захистом пізніше встановленого терміну.

Сумарна максимальна кількість балів, отриманих за виконання та захист : • техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт – 3 бали;

 • лабораторних робіт становить 42 балів (6 лабораторних робіт по 7 балів) ;

 • індивідуальної роботи (реферату) – 45 бал;

 • модульні контрольні роботи – 44 балів (2 роботи по 22 бали)

 • заохочувальні бали (нараховуються за участь в студентських конференціях із докладами, що пов’язані з тематикою дисципліни, участь у модернізації лабораторних робіт чи виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни – 10 балів.

Можливі поточні бали за виконання різних видів роботи з курсу розподілені таким чином (таблиця 10.1):
Таблиця 10.1

Необхідна кількість балів для зарахування модуля

Види робіт

Кіл-ть

Поточні бали за результатами робіт

Сумарні бали за результатами робіт

50 … 100

Залік з техніки безпеки

1

3

3

Лабораторні роботи

6

4 -7

24-42

Модульні контрольні роботи

2

9-22

18-44

Реферат (інд. роб.)

1

21-50

21-45

Заохочувальні бали
5-10

5-10

При негативному ставленні студента до учбового процесу бали можуть знижуватись за рахунок штрафних балів, які розподіляються таким чином: • за кожне пропущене заняття (лекційне, лабораторне, індивідуальне) без поважних причин - 2 штраф. бали;

 • несвоєчасний захист лабораторної роботи – 2 штраф.бали;

 • відсутність модульної контрольної роботи – 5 балів;

 • не виконання індивідуальної роботи – 5 штраф.балів;

 • відсутність захисту індивідуальної роботи (реферату) - 10 штраф.балів.10.2 Підсумковий модульний контроль (ПМК)

Підсумковий модульний контроль успішності з курсу „Мережні інформаційні технології”, проводиться у вигляді ПМК екзамену.


Екзаменаційний підсумковий контроль успішності.

Підсумкові бали з дисципліни складаються з балів, отриманих за лабораторні заняття, поточний (модульний) контроль та екзамену. У разі успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та якісного захисту лабораторних робіт, якісного виконання контрольних модульних робіт, підсумкова оцінка може бути виставлена без екзамену.

За вказані роботи студент протягом семестру може отримати від 0 до 100 балів. Умовою допуску студента до екзамену є мінімальна сума балів (50), яку студент повинен набрати у разі виконання лабораторних та модульних робіт. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не допускається до екзамену і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання індивідуального завдання.

Студент, який отримав за вказані роботи протягом семестру не менше 50 балів, за його бажанням, може бути звільненим від семестрового екзамену. Студент, який набрав менше 50 балів, здає підсумковий семестровий екзамен. Екзаменаційні оцінки виставляються відповідно до шкали оцінювання ECTS (таблиця).

Можливі екзаменаційні підсумкові бали за виконання різних видів роботи з курсу розподілені таким чином (таблиця 10.2):
Таблиця 10.2


Необхідна кількість балів

Види робіт

Кіл-ть

Поточні бали за результатами робіт

Сумарні бали за результатами робіт

50 … 100

Залік з техніки безпеки

1

3

3

Лабораторні роботи

6

4 - 7

24-42

Модульні контрольні роботи

2

9 - 22

18 - 44

Заохочувальні бали
5-10

5-10


11. Розподіл балів, які отримують студенти

Для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль N 1

Змістовий модуль N 2

Т1

Т2

Т3

Т4

100

  25

25

25

25 


Т1, Т2, Т3, Т4 - теми змістових модулів.

Для екзаменуПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль
2

20 

100

Т1

Т2

Т3

Т4

 20

20

20

20


Т1, Т2... Т12 - теми змістових модулів.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

82 - 89

B

добре

74 - 81

C

64 - 73

D

задовільно

60 - 63

E

35 - 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 - 34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення

 1. Опорний конспект лекцій на паперовому й електронному носіях інформації.

 2. Роздатковий матеріал.

 3. Методичні рекомендації для виконання практичних робот з навчальної дисципліни “Мережні інформаційні технології” студентами спеціальності 7.150102 “ Комп’ютерні системи та мережі” / Цивільський Ф.М.,. – Миколаїв: МНУ, 2012 – 16 с.
13. Рекомендована література

Базова:

 1. Хорошилов А.В., Селетков С.Н., Днепровская Н.В. Управление информационными ресурсами.- М.:Финансы и статистика, 2006

 2. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис. -М.: Наука, 1989.

 3. Введение в информационный бизнес: Учебное пособие / Под ред. В.П.Тихомирова, А.В.Хорошилова. - М.: Финансы и статистика, 1996.

 4. Родионов И.И. Мировой рынок информационных услуг: электронная, деловая и коммерческая информация. - М.: Малое предприятие "Данные, информация, знания", 1991.

 5. Семенюк Э.И. Информатика: достижения, перспективы, возможности. - М.: Наука, 1988.

 6. Свириденко С.С. Современные информационные технологии. - М.: Радио и связь, 1989.

 7. Суханов А.П. Информация и прогресс. - Новосибирск: Наука, 1988.

 8. Урсул А.Д. Информатизация общества (Введение в социальную информатику): Учебное пособие. - М.: 1990.

Допоміжня:

 1. Андрей Павлов. CRM и владение ключевой информацией. Журнал "Директор ИС", #07-08, 2003 год // Издательство "Открытые системы" (http://www.osp.ru/) URL: http://www.osp.ru/cio/2003/07-08/024.htm

 2. Виктор Бирюков, Владимир Дрожжинов. Введение в CRM.//PC Week/RE, №25, 2001. URL: http://www.russianenterprisesolutions.com/reviews/01/81.html

 3. Сергей Колесников. Современные методы управления ресурсами предприятия.

 4. Татьяна Синецкая. Контакт центр - связь в удовольствие. URL: http://www.nosorog.com/public/marketing/contact_centr.html

 5. Сергей Колесников. Логистические цепочки. //"Директор ИС", #09, 2003. Изд-во "Открытые системы". URL11: http://www.osp.ru/cio/2003/09/024.htm

 6. Громов Г.Р. Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации. -М.: Наука, 1984.

 7. Ефимов А.И. Информационный взрыв: проблемы реальные и мнимые. –М.: Наука, 1985.

 8. Информатика: данные, технология, маркетинг/ В.П. Божко, В.В. Брага и др. - М.: Финансы и статистика, 1992.

 9. Информационные ресурсы России. – М.: Росинформресурс, 1992- 1996.

 10. Каныгин Ю.М., Яковенко Ю.И. Введение в социальную когнитологию - Киев: Наукова думка, 1992.

 11. Корюшкова А.А. Информационный рынок: продукция, услуги, цены и ценообразование. - М.: Коринф, 1992.

 12. Майоров C.И. Информационный бизнес: коммерческое распространение и маркетинг. – М.: Финансы и статистика, 1993.

 13. Мелюхин И.С. Рынок электронных информационных продуктов и услуг в России: состояние и тенденции развития // НТИ. - Серия 1. - ВИНИТИ. - 1994, - № 2.

 14. Поппель Г., Голдстайн Б. Информационная технология – миллионные прибыли. - М.: Экономика, 1990.

 15. Ракипюв А.И. Философия компьютерной революции. – М.: Политическая литература, 1990.


14. Інформаційні ресурси

Нормативні документи 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста з комп’ютерних систем та мереж.

 2. Закон України "Про вищу освіту". – 17 січня 2002 року N 2984-III (з доповненнями).

 3. «Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», затверджений постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1019.

 4. «Положення про організацію навчального процесу», затверджено наказом МОНУ від 02.06.1993 № 161.

 5. «Порядок оцінювання і рейтингування навчальних досягнень студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу», затверджений наказом НУВГП від 12.11.2007 р. № 782.

Інтернет

 1. http://10.0.0.1/MySql/index.php – Бібліотека НУВГП

 2. http://nuwm.rv.ua/pages/kostiukevych/index.php – персональна сторінка
  Р. М. Костюкевича.

 3. http://www.dis.ru – Издательство "ДИС".

 4. http://management.com.ua

 5. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України.

 6. http://www.reforms.kiev.ua – Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в Україні/

 7. http://www.rada.kiev.ua – Законодавство України

 8. http://www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

 9. http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

 10. http://www.mon.gov.ua – Міністерство освіти і науки України

 11. http://www.bank.gov.ua/ – Національний банк України

 12. http://www.stcu.kiev.ua/ – Центр науки і технологій України

 13. http:// www.uspp.ukrnet.net – Ліга підприємців і промисловців України.

15. Технічні засоби навчання.

 1. Персональні комп'ютери.

 2. Пакет прикладних програм: Windows XP/Vista остання версія (Операційна система), MS Office XP (Офісні програми), Micro88 (Навчальна програма), Debug (Отладчик).


Примітки:

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії), у раді (методичній комісії) факультету (навчального закладу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою ради (методичної комісії) і затверджується проректором (заступником директора) вищого навчального закладу з навчальної роботи.

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).


 


Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш

Каталог: ksm -> wp-content -> uploads -> 2014
ksm -> Огляд поколінь мобільного зв ’ язку для передачі даних
ksm -> Програма навчальної дисципліни "Комп’ютерна електроніка"
2014 -> Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29. 03. 2012 n 384
ksm -> Міністерство внутрішніх справ України Київський національний університет внутрішніх справ Кафедра криміналістики та судової медицини затверджую
ksm -> Програма навчальної дисципліни "Периферійні пристрої"
ksm -> Системний реєстратор подій та станів підсистем на основі avr мікроконтролера

Скачати 286.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка