Написання І оформлення письмових робіт з правових дисциплінСторінка1/4
Дата конвертації25.11.2016
Розмір0.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського


“Харківський авіаційний інститут”


НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

З ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Харків “ХАІ” 2012

Затверджено методичною комісією університету 11 грудня 2011 року (протокол №6)


Укладачі: С.Ф.Гуцу, А.О.Гордеюк, М.Ж. Мкртчан, О.О. ЮрковаМетодичне видання

Гуцу Світлана Федорівна

Гордеюк Алла Олександрівна

Мкртчан Марина Жораївна

Юркова Ольга Онисимівна
НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

З ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
Редактор Т.Г. Кардаш

Зв. план, 2012

Підписано до друку 06.04.2012

Формат 60 х 84 1/16. Папір. офс. №2. Офс. друк

Ум. друк. арк. 2,7. Обл.-вид. арк. Наклад 100 пр.

Замовлення 105. Ціна вільна

__________________________________________________________

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

61070, Харків -70, вул. Чкалова, 17http://www.khai.edu

Видавничий центр «ХАІ»

61070, Харків -70, вул. Чкалова, 17

izdat@khai.edu


Свідоцтво про внесення субєкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції сер. ДК № 391 від 30.03.2001


НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

З ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

2012


Виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Правознавство для документознавця»

І. Мета й завдання курсових робіт

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти України № 161 від 2 червня 1993 р. (п. 3.9.2) та Положення про організацію навчального процесу в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» курсові роботи виконують з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, здобутих студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного розв’я­зання конкретного фахового завдання, а також для отримання досвіду роботи з нормативно-правовими актами та науковою юридичною літературою, проектами законодавства. Курсова робота — індивідуальна робота студента, вона має самостійний науковий характер і є важливим етапом навчального процесу та підготовки бакалаврів. Під час підготовки до написання курсової роботи студенти матимуть змогу:


- поглибити теоретичні знання, здобуті в процесі вивчення певного курсу, навчитися самостійно працювати з літературою, законодавчим і статистичним матеріалом, робити узагальнення та висновки;

- навчитися аналізувати положення нормативно-правових актів, думки різних фахівців; робити власні висновки, формулювати пропозиції й рекомендації із вдосконалення правового регулювання тієї чи іншої сфери суспільних відносин.


II. Загальні вимоги до курсових робіт

Підготовка курсової роботи включає такі етапи:

 1. вибір теми;

 2. ознайомлення з теоретичними та практичними проблемами, які необхідно висвітлити в роботі;

 3. складання проекту плану курсової роботи;

 4. підбір нормативно-правових і літературних джерел, фактичного матеріалу;

 5. консультація з науковим керівником і затвердження плану (крім студентів заочної форми навчання);

 6. написання і оформлення курсової роботи;

 7. передача курсової роботи науковому керівникові для перевірки (для студентів заочної форми навчання — здача роботи на кафедру для перевірки та рецензування);

 8. доопрацювання курсової роботи;

 9. захист курсової роботи.

Кожен студент зобов’язаний зареєструвати вибрану тему курсової роботи на кафедрі. Кафедра призначає студентові наукового керівника з числа викладачів (за винятком студентів заочної форми навчання). Студенти приходять на консультації до наукового керівника самостійно за власною ініціативою, за викликом лаборантів кафедри або безпосередньо наукового керівника. Орієнтовна тематика курсових робіт розробляється кафедрою і може поновлюватися щороку. Кафедра рекомендує теми курсових робіт з урахуванням наукових проблем, які вона вирішує та які є актуальними для сучасного етапу розвитку юридичної науки в Україні.
ІІІ. Вибір теми курсової роботи й складання плану

Вибір теми є першим етапом виконання курсової роботи. Студентам надається право вибрати одну з тем, що запропоновано кафедрою, з дисципліни, з якої готується курсова робота. Тематику курсових робіт кафедра складає згідно з навчальними планами дисциплін. Із дозволу наукового керівника студент може підготувати курсову роботу за темою, вибраною ним самостійно, якщо вона узгоджується з предметом відповідної навчальної дисципліни.

Тематика курсових робіт має відповідати таким вимогам:

1) актуальність і науково-практичне значення теми;

2) зв’язок із досягненнями юридичної науки та державно-правової практики.

У темі обов’язково має бути висвітлено питання історії науки (законодавства) і роль сучасних, у тому числі вітчизняних, учень у розвитку даної галузі юридичної науки. Під час вибору теми рекомендується враховувати свою професійну орієнтацію на певний напрям юридичної діяльності, наявність достатньої кількості літературних джерел тощо. Вибравши тему курсової роботи, студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри за встановленим зразком із проханням затвердити тему курсової роботи й призначити наукового керівника (за винятком студентів заочної форми навчання). Після затвердження на кафедрі теми курсової роботи студент за два тижні має скласти план, де вказує назви розділів і підрозділів. Необхідно, щоб план курсової роботи охоплював ключові питання теми; назви розділів слід формувати чітко, логічно та послідовно.

План має включати вступ, три розділи (як виняток — чотири), висновки, список використаних джерел. Краще не переобтяжувати план великою кількістю підрозділів (не більше трьох-чотирьох до кожного розділу). Рекомендується подавати розгорнутий план роботи, який містить назви розділів і підрозділів. У процесі комплексного опрацювання зібраних матеріалів попередній план курсової роботи може коригуватися за погодженням із науковим керівником.IV. Підбір нормативних і наукових джерел та інших матеріалів

Нормативний матеріал, навчальну й спеціальну літературу з питань курсової роботи студент підбирає самостійно. Консультацію з бібліографії можна отримати в наукового керівника, у працівників бібліотеки. Особливу увагу слід приділити підбору нормативно-правових актів, що стосуються теми, монографій, наукових праць у фахових виданнях, аналізу і узагальненню судової практики тощо. Працюючи над курсовою роботою, бажано користуватися лише новітніми виданнями і останніми редакціями нормативно-правових актів. Це дасть можливість уникнути використання застарілих норм, ідей і положень. Наукові джерела мають бути використаними творчо. Запозичення чужих думок без посилання на автора та просте переписування не дозволяються. Слід уникати в роботі книжних висловів, викладати самостійно свої думки, не допускаючи повторень і помилок. Необхідно стежити за тим, щоб у роботі не було протиріч між окремими її положеннями. Пряме цитування в роботі чужих думок у великій кількості недоцільне.

Список літератури, що використовували в роботі, має включати:


 1. нормативно-правові акти (Конституція, закони України, підзаконні акти);

 2. судову практику (постанови Пленуму Верховного Суду України та керівні роз’яснення Вищого Господарського суду України; узагальнення судової практики, приклади судових справ, рішень і т. ін.);

 3. наукові праці (монографії, брошури, статті в періодичних виданнях: журналах, газетах, збірниках);

 4. інші фактичні матеріали (статистичні дані, звіти та інші документи).

Усі джерела в межах кожного розділу розміщують в алфавітному порядку згідно з чинними стандартами бібліографічного опису.
V. Структура та зміст курсової роботи

Необхідно, щоб курсова робота мала чітку й логічну структуру: вступ (2—3 стор.), основну частину (20—25 стор.) і висновки (2—3 стор.). Загальний обсяг курсової роботи становить 25—30 сторінок машинописного чи комп’ютерного тексту або 35—40 сторінок рукописного тексту без урахування списку літератури й додатків.

У вступі обґрунтовують актуальність вибраної теми, ступінь її вивчення, визначають питання, які вимагають вирішення. Указують також об’єкт, предмет і методологічну основу дослідження, характеризують джерела одержання інформації. Основна частина курсової роботи передбачає глибоке і усебічне розкриття сутності даної проблеми. ЇЇ висвітлюють згідно із затвердженим планом.

У першому розділі бажано розкрити теоретичні, методологічні й історичні положення щодо вибраної теми дослідження; критично розглянути й проаналізувати різні точки зору; висловити своє ставлення до дискусійних питань, дати характеристику об’єкта дослідження; підійти до постановки основних проблемних питань.

Наступні розділи передбачають глибокий аналіз конкретних фактичних матеріалів, обґрунтування позитивних і негативних тенденцій розвитку, шляхів розв’язання наявних проблем. У висновках підводять підсумки дослідження, роблять теоретичні узагальнення; викладають практичні рекомендації з розвитку певного правового інституту, вдосконалення законодавства і юридичної практики тощо.
VI. Оформлення курсової роботи

Оформлюючи курсову роботу, необхідно дотримуватися встановлених вимог. Робота має бути надрукованою машинописним або комп’ютерним способом на одному боці білого аркуша паперу формату А4 (210…297мм), 14-м шрифтом, до 30 рядків на сторінці або написаною чітким, розбірливим почерком, грамотно й охайно, на таких самих аркушах пастою синього чи чорного кольору. Кожна сторінка тексту (друкованого чи рукописного) обмежується полями: ліве — 30 мм, праве — 15 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має становити 15…20 мм. Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки. Заголовки розділів друкують симетрично, прописними літерами; заголовки підрозділів друкують з абзацу (п’ять інтервалів). Переноси в заголовках неприпустимі.

Необхідно, щоб розділи мали порядкову нумерацію й позначалися арабськими цифрами з крапкою в кінці (1.; 2.; 3.); нумерація підрозділів – містила вказівку на розділ (1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2…). Нумерація сторінок у роботі наскрізна, включаючи список літератури та додатки, і починається з титульного аркуша, на якому номер не ставлять. Номери сторінок проставляють у правому верхньому кутку. Додаток оформлюють як продовження курсової роботи після списку літератури. Кожний додаток слід починати з нової сторінки, у правому верхньому кутку зазначати слово «Додаток». Якщо в роботі більше одного додатка, їх нумерують послідовно арабськими цифрами (без знака «№»). Необхідно, щоб кожен додаток мав заголовок. На всі цитати, таблиці, схеми, малюнки, графіки тощо в тексті мають бути посилання. Кожну таблицю супроводжують порядковим номером. Посилання в тексті на першоджерела необхідно робити в примітках або позначити в дужках порядковий номер джерела в списку використаної літератури із зазначенням сторінок (наприклад, [11, с. 14—19]).

У роботі розміщують послідовно: титульний аркуш за встановленою формою; план (де слід вказати початкову й кінцеву сторінки кожного розділу), який має обов’язково відповідати заголовкам, що зазначені в роботі; вступ; розділи роботи; висновки; список використаних джерел; додатки.

На останній сторінці курсової роботи студент ставить свій підпис і дату її виконання. У кінці роботи підшивають сторінку для рецензії у вигляді рекомендацій.

Завершену роботу студенти подають на кафедру згідно з терміном, визначеним навчальним графіком. Тематику курсових робіт доводять до відома студентів у листопаді.

Студенти вибирають теми курсових робіт і подають заяву на кафедру до першого лютого. Кафедра затверджує теми курсових робіт усіх студентів і викладачів-керівників. Список студентів із зазначенням тем і прізвищ наукових керівників курсових робіт доводять до загального відома.

Графік подання та захисту студентами курсових робіт розробляє й оголошує кафедра. На кафедрі організовують консультації для студентів з питань методики написання курсових робіт, порядку подання до захисту, процедури захисту тощо.


VІ. Критерії оцінювання знань із навчальної дисципліни «Правознавство для документознавців»

Контроль знань студентів із навчальної дисципліни «Правознавство для документознавців» є складовою багатогранного навчального процесу в університеті й забезпечує здійснення принципу зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів свідчать про результативність й ефективність навчального процесу, ступінь опанування навчальною програмою. Контроль знань із дисципліни «Правознавство для документознавців» складається з двох блоків планових заходів, а саме — підсумкового контролю знань студентів і поточного контролю знань студентів.

Підсумковий контроль знань студентів включає результати оцінювання поточної роботи й залік. Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня знань студентів з даної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати здобуті знання в практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня. Підсумковою формою контролю знань з даної дисципліни є залік.

Програмні питання, що складають зміст дисципліни «Правознавство для документознавців», повідомляють студентам на початку навчального семестру.


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ЧАСТИНИ
“ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”
1. Характеристика і особливості джерел трудового права України.
2. Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин.
3. Правове регулювання зайнятості й працевлаштування.
4. Атестація та її значення в сучасних умовах.
5. Зміна умов трудового договору: види та порядок проведення.
6. Дисципліна праці та її правове регулювання.
7. Правове регулювання службових відряджень.
8. Правовий статус безробітного.
9. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин.
10. Колективний договір як акт соціального партнерства.
11. Правове регулювання проведення страйку.
12. Правовий статус працівника та роботодавця як учасників трудових правовідносин.
13. Джерела міжнародно-правового регулювання праці.
14. Порядок і способи укладення трудового договору.
15. Правове регулювання праці іноземців в Україні та громадян України за кордоном.
16. Заборона примусової праці в Україні.
17. Припинення трудового договору за ініціативою роботодавця як захід дисциплінарної відповідальності.
18. Правові підстави відсторонення працівника від роботи.
19. Поняття й види режиму робочого часу.
20. Поняття й гарантії права працівника на відпустку.
21. Поняття, умови та підстави припинення трудового договору.
22. Гарантійні та компенсаційні виплати за трудовим законодавством України.
23. Правове регулювання проведення медичних оглядів.
24.  Процедура розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
25. Система управління охороною праці на локальному рівні.
26. Поняття й види матеріальної відповідальності за трудовим правом.
27. Види дисциплінарної відповідальності за трудовим правом.
28. Поняття й види нагляду та контролю за дотриманням законодавства про охорону праці.
29. Мінімальна заробітна плата як державна гарантія оплати найманої праці.
30. Державне та договірне регулювання оплати праці.
31. Комісія з трудових спорів (КТС) як первинний орган з розгляду індивідуальних трудових спорів.
32. Державна служба зайнятості, її структура, функції та права.
33. Трудові спори: поняття, причини виникнення та їх класифікація.
34.  Процедура вирішення колективних трудових спорів.
35.  Особливості методу трудового права.
36. Поняття й види гарантій прав працівників на охорону праці.
37. Органи з розгляду колективних трудових спорів.
38. Умови, що складають зміст трудового договору.
39. Щорічні відпустки: поняття та їх класифікація.
40. Поняття трудових правовідносин та їх структура.

Зразки планів для деяких робіт з трудового права

Тема 1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА


План

Вступ


 1. Загальне поняття предмета трудового права як галузі українського права.

 2. Трудові правовідносини як ядро предмета трудового права.

 3. Класифікація суспільних відносин, похідних від трудового
  правовідношення й тісно з ним пов'язаних.

 4. Місце трудового права в системі українського права.

Висновки
Тема 2. СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА

План


Вступ
1. Поняття й загальна характеристика суб'єктів трудового права.

2. Працівник як суб'єкт трудового права.

3. Працедавець як суб'єкт трудового права.

4. Трудовий колектив: функції та повноваження у сфері трудового права.

Висновки
Тема 3. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ПРАЦІ

План


Вступ
1. Поняття й правові основи соціального партнерства.

2. Організаційно-правовий механізм соціального партнерства:

а) переговорне провисання;

б) процедура дозволу розбіжностей;

в) правові форми закріплення результатів соціального партнерства.

3. Міжнародний досвід соціально-партнерських стосунків у сфері праці.

Висновки
Тема 4. ТАРИФНА УГОДА ЯК ОСНОВНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

План


Вступ

 1. Поняття й сторони тарифної угоди.

 2. Порядок укладення тарифного договору й терміни його дії.

 3. Зміст і структура тарифної угоди.

 4. Урегулювання розбіжностей, що виникають між сторонами при укладенні тарифного договору.

 5. Контроль за виконанням тарифної угоди та відповідальність за його невиконання.

Висновки

Тема 5. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ОСНОВНА ФОРМА


СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА

План


Вступ

1. Поняття й сторони колективного договору.

2. Порядок укладення колективного договору.

3. Структура й зміст колективного договору. Термін його дії.

4. Правовий механізм дозволу розбіжностей, що виникають при укладенні колективного договору.

5. Контроль за виконанням договору та відповідальність за його невиконання.

Висновки
Тема 6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗРОБІТНИХ

План


Вступ

 1. Порядок набуття статусу безробітного.

 2. Допомога при безробітті.

  1. Стипендія на період професійного навчання.

  2. Доплати при виконанні громадських робіт.

  3. Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

  4. Допомога у зв’язку з вагітністю й пологами.

 1. Медичне обслуговування.

 2. Матеріальна допомога членам сім'ї безробітного.

Висновки
Тема 7. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

План


Вступ

1. Поняття трудового договору та його роль у трудових правовідносинах.

1.2. Зміст і форма трудового договору.

1.3. Сторони трудового договору.

2. Загальний порядок укладення трудового договору.

3. Особливості укладення термінового трудового договору.

Висновки
Тема 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗМІНИ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

План


Вступ

1. Правові гарантії стабільності трудового договору.

2. Підстави та порядок переведення працівника на іншу роботу.

3. Переміщення працівника на інше робоче місце без його згоди.

3.1. Тимчасові переведення на іншу роботу з виробничої необхідності й у випадку простою.


  1. Порядок переведення на легшу роботу за станом здоров'я.

Висновки
Тема 9. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПРАЦІВНИКА
План

Вступ
1. Конституційний принцип свободи праці.

2. Підстави та порядок розірвання трудового договору на невизначений термін.

3. Дострокове розірвання трудового договору, укладеного на певний термін.

4. Правові гарантії на збереження робочого місця у разі примушення працівника до звільнення за власним бажанням.

5. Відповідальність працедавця за затримку видачі трудової книжки.


Висновки
Тема 10. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПРАЦЕДАВЦЯ

План


Вступ

1. Загальні правові вимоги до порядку розірвання трудового договору за ініціативою працедавця.

2. Порядок звільнення за підставами, що не містять провини працівника.

3. Порядок звільнення за винні дії працівника:

3.1. Звільнення в порядку стягнення.

3.2. Звільнення за інші винні дії.

4. Порядок оформлення звільнення.

Висновки
Тема 11. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА СКОРОЧЕННЯМ ШТАТУ

План

Вступ
1. Правові й організаційні підстави для звільнення працівника за скороченням штату.2. Порядок (процедура) відбору кандидатів на звільнення.

3. Порядок оформлення звільнення та видачі трудової книжки.

4. Гарантії та компенсації при звільненні за скороченням штату.

Висновки
Тема 12. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРИ НЕВІДПОВІДНОСТІ ПРАЦІВНИКА ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ

План

Вступ
1. Правові підстави для звільнення працівника за профнепридатність.2. Порядок (процедура) виявлення і оформлення профнепридатності.

3. Порядок (процедура) звільнення працівника за профнепридатність.

Висновки

Тема 13. ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

План

Вступ
1. Підстави
та порядок звільнення працівника за винні дії в порядку стягнення.

2. Правові підстави звільнення працівника за інші винні дії (не в порядку стягнення).

3. Порядок оформлення звільнення та видачі трудової книжки.


Висновки
Тема 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

План


Вступ
1. Поняття й види робочого часу.

1.1. Нормальний і скорочений робочий час.

1.2. Неповний робочий час.

2. Наднормована робота.

3. Ненормований робочий день.

4. Режим та облік робочого часу.

Висновки
Тема 15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПУСТОК

План


Вступ
1. Поняття й види відпусток.

2. Порядок надання основної щорічної відпустки.

2.1. Підстави і умови продовження та перенесення щорічної відпустки.

3. Додаткові відпустки. Порядок їх надання та підсумовування з основною щорічною відпусткою.

Висновки

Тема 16. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

План

Вступ
1. Поняття заробітної плати та її основні принципи.2. Державне нормування заробітної плати.

3. Договірне регулювання заробітної плати.

4.Основні форми й системи оплати праці, їх загальна характеристика.

Висновки
Тема 17. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ


План

Вступ
1. Поняття, основа й види дисциплінарної відповідальності.

2. Дисциплінарні проступки, їх види.

3. Заходи дисциплінарного стягнення та порядок їх застосування.

4. Особливості дисциплінарної відповідальності деяких категорій працівників.

5. Гарантії прав працівників при притягненні їх до дисциплінарної відповідальності.

Висновки
Тема 18. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

План


Вступ
1. Поняття, причини та види трудових спорів.

2. Розгляд трудових спорів у КТС.

3. Розгляд трудових спорів у суді.

4. Порядок виконання рішень КТС і суда по трудових спорах.

Висновки

Тема 19. ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИРІШЕННЯ

КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

План


Вступ
1. Поняття, причини та види колективних трудових спорів.

2. Вирішення трудового конфлікту під час переговорів представників працівників з працедавцем. 1. Вирішення колективного трудового спору спеціальними органами в межах примирливих процедур:

3.1) примирливими комісіями;

3.2) посередниками;

3.3) трудовим арбітражем.

4. Страйк як крайній захід вирішення колективного трудового спору.

Висновки

Тема 20. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

План

Вступ
1. Поняття й правові основи охорони праці. Законодавство про охорону праці.2. Організація охорони праці на підприємствах.

3. Державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і охорону праці.

4. Відповідальність за порушення законодавства про працю і охорону праці.

Висновки
Тема 21. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК

План

Вступ
1. Правові гарантії при прийомі на роботу жінок.2. Правові гарантії охорони здоров'я жінок.

3. Створення жінкам сприятливих умов для поєднання материнства з професійною діяльністю.

Висновки
Тема 22. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

План


Вступ

1. Поняття, суб'єкти, джерела та принципи міжнародно-правового регулювання праці.

2. Класифікація конвенцій і рекомендацій МОП.

3. Загальна характеристика окремих конвенцій і рекомендацій МОП.Висновки
Рекомендована літератураПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка