Народна українська академія українська мова


Тема 1.8 Особливості вживання прийменникаСторінка10/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.28 Mb.
#531
ТипПротокол
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Тема 1.8 Особливості вживання прийменника,

переклад прийменниково-іменникових формПитання, що виносяться на розгляд

1. Прийменник як службова частина мови, основні функції, класифікація за будовою та походженням

2. Особливості правопису.

3. Уживання конструкцій із прийменниками по, при, для, на.


Література
1. Вознюк Г. Л. Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник-практикум / ГЛ. Вознюк, С.З. Булик-Верхола та ін. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 137 – 140.

2. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – С. 124 – 131.

3. Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К.: Наук. думка, 2001. – 640 с.

4. Довідник з культури мови: Посібник / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Вища шк., 2005. – 399 с.

5. Пономарів О.Д. Культура слова. Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.

6. Сучасна українська мова: Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун,


Л. Ю. Шевченко. – К.: Либідь, 2008. – 488 с.

7. Українська ділова і фахова мова: Практ. посібник на щодень


/ За ред. М. Гінзбурга. – К.: Фірма «Інкос», 2007. – С. 24-82.
Матеріали для самостійного вивчення

Прийменник – службова частина мови, яка разом із відмінковими закінченнями іменників (або займенників) слугує для вираження підрядних зв’язків між словами в реченні.В українській мові використовується близько сотні прийменників.

За походженням прийменники поділяють на первинні, або непохідні, та вторинні, або похідні. До первинних зараховують найдавніші щодо виникнення прийменники, які тепер дериваційно не пов’язані з іншими словами. Вторинними вважають прийменники, що походять з відповідних форм слів повнозначних частин мови, передусім прислівників, іменників та дієприслівників. Проте поділ прийменників на первинні й вторинні лише за одним критерієм – відсутністю/наявністю в них співвідносних повнозначних лексичних одиниць – ускладнений тим, що в деяких із них, зокрема таких, як крім, крізь, ради, завдяки та ін., відчуваються семантичні залишки слова, але в сучасній українській мові зникли слова, від яких вони утворилися, унаслідок чого похідні одиниці сприймаються як непохідні. Тому, крім цього основного критерію, слід враховувати й інші, за якими первинні прийменники відрізняються від вторинних, зокрема: 1) односкладовість, одноморфемність, корелятивність з префіксами, пор.: за, до, на, над, по, під, при та ін.; двоскладовість деяких із них зумовлена фонетичними причинами, пор. над будинком і наді мною, під будинком і піді мною; 2) широка полісемія; 3) більша відповідність в окремих позиціях значень прийменника й відмінка тощо.

Група первинних прийменників налічує близько 80 одиниць, її ядро становлять діахронно первинні прийменники, які тепер не співвідносяться ні семантично, ні формально з будь-якою частиною мови: без, біля, в (у), від (од), для, до, з, за, к (рідковживаний), крізь, крім, між: (межи), на, над, о (об), по, при, про, ради, серед, через, а також повз, проз, утворені внаслідок зрощення прийменників по, про із застарілим прийменником уз (вз). Вторинні прийменники кількісно переважають первинні. Вони активно поповнюються новотворами. Залежно від типу співвідносних лексичних одиниць вторинні прийменники поділяємо на п’ять груп:

1) прийменники, співвідносні з морфологізованими прислівниками: близько, вглиб (углиб), вдовж (удовж), віддалік (оддалік), відносно, вподовж (упродовж), впоперек (упоперек), всередині (усередині), вслід (услід), всупереч (усупереч), довкола (довкіл), довкруг (довкруги), збоку, зверх, зверху, ззаду, зсередини, ліворуч, навздогін (наздогін), навколо (навкіл), навкруг (навкруги), навперейми, навпроти, навстріч, назад, назустріч, наперед, напередодні, на­перекір, наприкінці, напроти, недалеко, неподалік, обабіч, обіруч, обік, обіч, округ (округи), опісля, опріч, осторонь, після, поблизу, поверх, повздовж;

2) прийменники, співвідносні з адвербіалізованими безприйменниковими відмінковими формами іменників: кінець, коштом, край, круг, кругом, протягом, шляхом;

3) прийменники, співвідносні з адвербіалізованими прийменниково-іменниковими формами (аналітичними прислівниками): в імя, за винятком,
за допомогою, за посередництвом, за рахунок, з боку, з метою, з нагоди,
з приводу, на випадок, на знак, на користь, на підставі, на предмет, на противагу, на честь, на чолі, під проводом, під час, у бік, у дусі, у напрямі, у напрямку, у період, у плані, у справах, у справі, через посередництво та ін.;

4) прийменники, співвідносні з дієприслівниками: зважаючи на, незважаючи на і под.;5) прийменники, утворені з морфологізованих або аналітичних, прислівників і первинних прийменників: близько від, відповідно до, далеко від, залежно від, збоку від, ліворуч від, на відміну від, недалеко від, незалежно від, неподалік від, обіруч від, віддалік (оддалік) від, осторонь від, подібно до, порівняно з, починаючи від, починаючи з, праворуч від, стосовно до, у напрямі до, у напрямку до, вслід за, згідно з, навздогін за, врівні з, нарівні з, на чолі з, одночасно з, паралельно з, побіч з, поруч з, поряд з, разом з, слідом за, у з’язку з, з огляду на, у відповідь на та ін.

Кожна мова має свої особливості вживання прийменників. Навіть
у близьких мовах, до прикладу в українській і польській чи російській, прийменникові конструкції використовують по-різному. Тому через недостатнє знання українських прийменникових моделей виникає велика кількість помилок у сфері вживання того чи іншого прийменника, особливо це стосується конструкцій із прийменниками по, при, для.

В українській мові прийменник по вимагає після себе залежно
від вислову або знахідного, або місцевого відмінка для позначення простору (по обидва боки, йти по слідах), часу (по обіді), кількості (по 15 осіб, по 1 чайній ложці), мети (ходити по продукти, йти по лікаря), обєкта (наказ по інституту, друзі по навчанню, родичі по чоловікові, сльози по щоках, судити по собі), причини (по змозі).

Зауважмо, що в словосполученнях, де можливі кілька варіантів поєднання, треба надавати перевагу безприйменниковим. До прикладу: вулицею та по вулиці, доцільніше вулицею; сходами та по сходах, краще сходами; їхати у трамваї, їхати трамваєм, краще трамваєм.

Але конструкції з прийменником по вживають часто в значеннях
і відмінках, що суперечать нормативній українській літературній мові і є характерними для суржикового мовлення. Такі помилки найчастіше трапляються в конструкціях:

1) на позначення сфери діяльності, призначення, у відповідних назвах комісій, комітетів, установ, інститутів, конференцій тощо. Тут слід вживати прийменники з, для, у, а не по (директор з матеріально-технічного постачання й транспорту, спеціаліст з обліку й аудиту, комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики, комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, комісія з регулювання ринків фінансових послуг, державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, комісія для врегулювання надзвичайних ситуацій, комісія для вивчення стану справ, комісія у справах молоді, комісія у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, комітет у справах роззброєння) або безприйменникові словосполуки (комітет захисту прав споживачів, начальник відділу збуту, курси підвищення кваліфікації, відділ примусового збуту);2) на поєднання прийменника по з іменниками в давальному відмінку замість виправданого в цій конструкції використання в місцевому: треба шукати по книжках (а не по книжкам), визначати по рядках (а не по рядкам), рахувати по копійках (а не по копійкам);

3) з використанням прийменникової замість безприйменникової конструкції на позначення засобів спілкування або зєднання: треба залізницею (а не по залізній дорозі), факсом, електронною поштою, телефоном (а не по факсу, по електронній пошті, по телефону), достовірними каналами (а не по достовірних каналах). Виняток: по радіо, по телебаченню;4) з використанням прийменникової словосполуки на місці конструкції з іменником в орудному відмінку для позначення напряму руху (перевагу варто віддавати саме таким конструкціям): йти парком (вулицею, сходами), подорожувати морем (Європою, львівськими вулицями). У разі вживання прийменника по з дієсловами руху таке словосполучення вказує на рух у різні напрями: по саду гуляла, квіти збирала; іти парком (через парк) – гуляти по парку;

5) із «заканням» (механічною заміною прийменника по на за). У багатьох випадках доречно використовувати безприйменникові або інші властиві для української мови прийменникові конструкції: краще вирізнятися ступенем освіченості (а не за ступенем), упізнати по почерку (а не за почерком), судити з публікацій (а не за публікаціями);

6) із суржиковими словосполученнями з по, що збіднюють чи деформують семантичне навантаження конструкцій з іншими прийменниками: треба мешкати за адресою, надсилати на таку адресу, попередити телефоном, зателефонувати на домашній номер (а не мешкати
і надсилати по адресу, попередити і задзвонити по телефону, по домашньому номеру), вхід за квитками, запрошеннями, посвідченнями (а не вхід по квитках, запрошеннях, посвідченнях).

Український прийменник при доцільно використовувати, коли розуміють:

просторову близькість (хоч краще вживати тут інші прийменники – поряд, біля, коло): посадити при дорозі;

підпорядкованість або належність комусь, чомусь: центр профорієнтації при навчальному закладі, комісія при Кабінеті Міністрів;

наявність чогось чи вказівку на особу, яка щось має: бути при грошах, гаманець був при мені;

присутність когось: при сторонніх, при друзях (або у присутності сторонніх, у присутності друзів);

обставини, за яких щось відбувається: працювати при світлі;

у значенні «незважаючи на»: при всій повазі до вас я такого зробити не можу.

Український прийменник для доцільно використовувати в конструкціях, що вказують на:

призначення предмета, субєкта тощо: корисно для здоровя, все для праці, кошти для придбання підручників;

призначення дії, спричинення іншої дії або досягнення іншої мети: переобладнання для створення належних умов, діяльність для забезпечення прибутку.

У мові фахівців часто трапляються ненормативні конструкції з прийменником на, наприклад: на слідуючий день (а треба: наступного дня), на протязі року (а треба: протягом року), на цих днях (а треба: цими днями), прилетів на літаку (а треба: літаком), говорити на кількох мовах (а треба: кількома мовами), говорити на українській мові (а треба: українською чи по-українськи), переклад на французьку мову (а треба: французькою мовою), дякуємо на доброму слові (а треба: дякуємо за добре слово).


Питання для самоконтролю
1. Як відрізнити прийменник від однозвучного прислівника?

2. Чому є багато прийменників, що (разом з іменниками) указують на місце? Чим це зумовлене?

3. Коли в українській мові вживаються прийменникові конструкції з прийменниками по, при, для?
Тренувальні вправи
Вправа 1. Перевірте себе в написанні прийменників, розкривши дужки: по/над, з/поміж, на/зустріч, не/зважаючи/на, з/попід, за/для, по/за, в/результаті, в/наслідок, по/при, в/силу, за/в/дяки, у/напрямку, що/до, згідно/з, відповідно/до.

Вправа 2. Поясніть явище переходу різних частин мови у прийменники.

1) Коло Гафійки сидів Олекса Бедзик, якого в селі звали Півтора Лиха (М.Коцюбинський). 2) Край столу вже пригасав забутий самовар (М.Бажан).


3) Сидить батько кінець столу, на руки схилився (Т.Шевченко). 4) А навкруги його гарно, як бува напровесні (М.Коцюбинський). 5) А попереду пісні летіли тривожні думки: на Вкраїну (О.Ільченко). 6) Загін залишився просто неба в полі під дошкульним вітром (П.Панч). 7) Без картуза, в самій сорочці навипуск поверх штанів, як навіжений, гнав він полем, сам не знаючи куди (О.Довженко).

Вправа 3. Поясніть значення поданих словосполучень: йти за перекладачем // йти по перекладача, в’їзд за паспортом // в’їзд по паспортах, побачити за касою // побачити по касі, йти за водою // йти по воду, впізнати за ним // впізнати по ньому.

Вправа 4. Виправте, де потрібно, ненормативне вживання прийменників для і на: капсула для ручки, шухляда для документів, драйвер для монітора, каністра для бензину, цегла для паркану, мішок для картоплі, борошно для млинців, вода на каву, приїхати на маршрутному таксі, писати на рідній мові, працювати на комп’ютері, вносити на розгляд, плисти на човні, берегти на чорний день, тримати на всяк випадок, на радощах забув про...., багатий на пісні, хворий на грип.

Вправа 5. Перекладіть українською мовою словосполучення.
Які особливості перекладу слова случай? Запамятайте різницю в значеннях.

В большинстве случаев; на случай, если; в случае чего; в подобных случаях; странный случай; от случая к случаю; по случаю болезни; при случае; по случаю юбилея; представился случай.Вправа 6. Перекладіть подані слова та вирази українською мовою. Утворіть словосполучення з трьома запропонованими та перекладеними словами або словоформами.

Причинять, стремиться к, снабжать, предупреждать о, забота о, нуждаться в, подражать, извинять, случилось по вине, работать по, выполнять по, обратиться по, получить в рассрочку, по возможности быстрее, в тот же момент, ведомость о (об), писать о (об, обо), уведомлять о (об, обо), подойти к, явиться к, уехать к, располагаться у, нуждаться в, мероприятие по, отпуск по, по неведению, в противоречие с, по согласованию с.Вправа 7. Прочитайте текст. Перекладіть російською мовою. Порівняйте використання прийменників в обох мовах.

Про деякі правила ділового спілкування

По-перше, запам’ятайте, що ніде в світі не прийнято писати довгих ділових листів. Економте свій і чужий час, пишіть суттєво, намагайтеся в одному листі за можливістю не торкатися різноманітних аскпектів ваших пропозицій, заперечень і пропозицій.

Службові листи, як правило, пишуться за встановленою формою.Вправа 8. Відредагуйте текст з економіки.

У сучасному міжнародному праві зформувалась окрема галузь, яка визначає міжнародні стандарти організації місцевих фінансів, регламентує діяльність місцевого самоврядування. Усі міжнародно-правові акти по питаннях місцевого самоврядування передбачають стандарти побудови місцевих фінансів. Ці стандарти є обов'язковими для всіх країн, які приєднуються до зазначених міжнародно-правових актів. Приєднаня України до Європейської хартії про місцеве самоврядування накладає на державу обов'язки забезпечення побудови фінансів місцевих органів влади згідно цих стандартів.

Передусім держава має забеспечити достатні і стабільні власні фінансові рисурси органам місцевого врядування, яких вони при даних умовах немають. Слід збалансувати фінансові ресурси місцевого самоврядування України з його функціями і компетенцією. Необхідно росширити можливості місцевого самоврядування у сфері місцевого оподаткування, створити умови по забезпеченню гнучкості й різноманітності місцевих локальних систем. Необхідно розробити і запровадити сучасну систему фінансового вирівнюваня, яка передбачатеме процедури погодження з місцевим самоврядуванням по справі перерозподілу фінансових ресурсів.

Вправа 9. Згадайте і запишіть по два фразеологізми
з прийменниками по, при, для, на і поясніть їхнє значення.

Вправа 10. Перекладіть речення українською мовою.

1. По первому вопросу повестки дня выступил председательсвующий на собрании академик.

2. Товары, принятые от иностранных граждан, продаются по ценам ниже рыночных.

3. При подготовке к экзамену преподаватель советовал пользоваться конспектом по математике.

4. Остановка транспорта по требованию отменена.

5. Пособие с приложением вы можете получить по почте наложенным платежом, если отправите заявку по адресу.6. Комиссией внесены предложения по понижению уровня цен.
Контрольні завдання
Вправа 1. Замініть у поданих конструкціях неправильно вжитий прийменник по: агент по продажу, література по предмету, агентство по працевлаштуванню, багатий по валютним надходженням, по безготівковому рахунку, по питанням торгівлі, великий по обсягу, питання по девальвації гривні, по тарифу, третє по важливості, висновки по річному звіту, відповідальний по техніці безпеки, висновок по курсовій, зауваження по доповідях, залік по українській мові, заходи по забезпеченню кредитоспроможності, звернутися не по тому адресу, не знайшли по адресу, звернутися по поточних питаннях, інструкція по використанню, комісія по справах молоді, комісія по питанні призначення пенсій, комітет по роззброєнню, перелік витрат по святкуванню, кошторис по філії «Ощадбанку» № 5, кампанія по збору голосів, курси по вивчанню бухгалтерського обліку,
по аналогії, вниз по течії, інструктор по плаванню, майстерня по ремонту касових апаратів, одружитися по розрахунку, не по душі, не по зубам, стало не по собі, не по силах, вона йому по плече, з 15 по 25 грудня, по 29 сторінку, по Вашому проханню, по виклику, виставити по кордону, по запиту вкладників, по вині фірми-конкурента, поділити по рівню знань, поперчити по смаку, солодкий по смаку, по всім правилам, по вечорам, по суботам, само по собі, встати по команді, по крайній мірі, по власному досвіду, по світовим стандартам, як по мені, то..., по напрямі до..., перейшло по спадку, по даний час, по неуважності, по звинуваченню, по своїй розсіяності, по свідченнях очевидців, робота по ліквідації, спеціаліст по автокредитуванню, звернутися
по імені, по службових справах, по вказівці керівника, по власному бажанню, по даним розвідки, по формі.

Вправа 2. Відредагуйте словосполучення та замініть у поданих конструкціях неправильно вжитий прийменник при: при вході, жити при автобусній зупинці, битва при Жовтих Водах, верхній одяг залишився при мені, загін при одному керівникові, тільки при умові, що..., при одній згадці, при виготовленні меблів необхідні якісні матеріали, його знали ще при житті, при підписанні угоди, при зіткненні потягів ніхто не постраждав..., при підтримці колег, загартуватися при регулярному охолодженні, при адресуванні, вибити скло при аварії, при незалежній Україні, при вході покажіть перепустки, повертався при гучних оплесках, при зачинених дверях, при виконанні службових обов’язків, висипати при кипінні, при появі тріщин на стелі, при аналізі подій.

Вправа 3. Укажіть правильний варіант словосполучення:
по ініціативі студентів – за ініціативи студентів, за власним бажанням – по власному бажанню, на замовлення – за замовленням, викликати у справах – визвати по справах, наказ по інституту – наказ інститутом, колеги по роботі – колеги з роботи, по робочих днях – у робочі дні, з багатьох причин – по багатьох причинах, робота за професією – робота по професії, при будь-якій погоді – за будь-якої погоди, пляшка на олію – пляшка для олії, одяг на свято – одяг для свята, тарілка для перших страв – тарілка на перші страви, захворів на кір – захворів кором, при Запорізькій Січі – за Запорізької Січі, за листуванням – шляхом листування, писати за адресою – писати на адресу, дзвоніть за телефоном – дзвоніть телефоном (на телефон), по суті – за суттю, відомий за назвою – відомий з назви, заходити за чергою – заходити по черзі, за напрямом до – у напрямі до, старший за званням – старший рангом, старший по віку – старший віком.

Вправа 4. Відредагуйте речення. 1. Для громадського життя основне значення має повага закону, навіть недосконалого. 2. Спершу частина українців хоче захворіти політикою, а потім тішиться, що видужала. 3. Він доклав зусиль на організацію школи. 4. Та не дивлячись ні на що, мені ніколи не приходило на думкузалишити улюблену справу. 5. Крім того, очікується поділ кафедри алгебри і топології та реорганізація кафедри міжнародного права у кафедру європейського права. 6. Навчали нас не загалом фізиці та математиці, а лише тому, що питатимуть на екзаменах. 7. Бо ж саме він натякав і про російський слід, і про арешт виконавців замаху, господарі яких, мовляв перебувають за кордоном. 8. Сьогодні Україна займає далеко не останнє місце по здачі маку лату. 9. Ударник не витримує й у знак протесту розлючено б'є по всіх своїх барабанах і литаврах. 10. Мені дуже неприємно дивитися, у що вони перетворюють наш футбол. 11. Проте Сергій зіткнувся з іншою проблемою – пропрацювавши на фірмі кілька місяців, він пережив зміну керівництва і був звільнений. 12. Під час виборчої компанії ми усе робили у відповідності
із чинним законодавством.

Вправа 5. Перекладіть речення українською мовою:
1. Ознакомившись с событиями, наша съемочная группа пришла к выводу.
2. По этому вопросу стороны довольно быстро пришли к соглашению. 3. Мы пришли к убеждению, что необходимо срочно принимать меры. 4. После долгого использования аппаратура пришла в негодность. 5. Все вокруг внезапно пришли в движение, засуетились. 6. Центр Харькова приобретает все более современный вид. 7. Умение ориентироваться в рыночных условиях приобрело большое значение для бизнеса. 8. С января новый закон приобретает силу. 9. В новом супермаркете вы можете приобрести необходимые продукты. 10. Сыгравший в этом фильме артист приобрел широкую известность.

Вправа 6. Відредагуйте текст.

День примирення

Міським головою розроблено заходи по святкуванню дня Примирення.
В зв'язку з цим мер скликав назустріч провідних діячів багаточисленних віросповідань. Слід відмітити, що задум провести це міроприємство виник не випадково. В значній мірі проведення такого заходу зумовлено тим, що
в Україні згідно соціологічних опитувань не має єдиної державотворчої ідеї, тим часом як в інших країнах єдина релігія складає стержень національної консолідації. Доречі, цій темі було присв'ячено телевізійну програму. Проте, на жаль виступи діячів, що приймали участь у передачі (біля п'ятидесяти чоловік) засвідчили, що до примирення ще досить далеко, так як не було знайдено спільної платформи для нього. Українці в основному є християнами. Отже, саме єдина християнська ідея повинна згуртувати націю в творенні держави.

Крім названого, міським головою заплановано слідуючі заходи: спільна молитва, зустрічі з молодью, зустрічі у міській ратуші тощо. Акція знаходиться в центрі уваги засобів масової інформації.

Звичайно, примирення не є справою одного дня. Воно вимагає перш за все спокійного підходу, великого об'єму підготовчої праці. І навіть якщо здається, що ситуація безвихідна, все-таки працювати треба. Адже не секрет, що, забуваючи про духовне життя, серед людей все більше спостерігається прагнення до збагачення.

Завідуючий відділом по роботі з молодю зазначив, що акція примирення, започаткована мером в листопаді місяці, триватиме й дальше. Покищо молодь відноситься до цього скептично, але всерівно молодіжні організації прийматимуть участь у святкуванні цього дня. Зі сказаного витікає, що подібні акції є суспільно-необхідні, так як вони сприяють гармонізації суспільного життя вцілому.Вправа 7. Відредагуйте словосполучення: без п’ятнадцяти три, біля вісімдесяти відсотків, в довершення до сказаного, виступити в захист, в її склад увійшли, раз в місяць, в 11-ть годин, в порядку денному слідуючі питання, підвищити в посаді, поставити в приклад, приймається в технікум, в ці дні відбудиться засідання, розміщений в 14 кілометрах від міста, отримала підтримку від друзів, завмер від несподіванки, ліки від грипу, задоволений від співпраці, працювати для блага народу, для будь-кого зрозуміло, дозвіл для виїзду, для нас зрозуміло, стосуватися до справи, ідентичної до сучасної концепції, пів до третьої, привітатися до товариша, дотичний з проблемами, відповідно з рішенням, всупереч з чинним законодавством, надсилати за адресою, за браком часу, за вимогою контролерів, доглядає за дитиною, послати за хлібом, із-за погоди не відвідали, читаю на англійській мові, на власному досвіді знаємо, три метри на секунду, під редакцією професора, по всіх питаннях дав відповідь.


Каталог: eng -> images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка