Народна українська академія українська мова


Підсумкова контрольна робота 1Сторінка5/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.28 Mb.
#531
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Підсумкова контрольна робота 1


І. Завдання на встановлення однієї правильної відповіді.
1. Українська мова є державною мовою України відповідно до статті: А 5 Конституції України; Б 10 Конституції України; В 9 Конституції України.

2. У якому рядку є стилістичні помилки?: А Не дивлячись на погіршення стану здоров’я, студент не хотів звертатися до лікаря; Б О котрій годині відправляється потяг зі Львова до Харкова; В Завідувач відділу попросив з’ясувати, чи в готелі є вільні номери.

3. Виділене слово вжито у невластивому для нього значенні в реченні: А Тактичні заняття допомагають військовим удосконалити професійну підготовку; Б Керівництво армії розробляє нові тактичні прийоми оборони; В Наш командир – дуже тактична людина.

4. Неправильно побудовано всі словосполучення рядка: А зелене Тбілісі, злий собака, нуль цілих і три десятих; Б вчена ступінь, синє Дніпро, важкий путь; В червона гуаш, барабанний дріб, прозорий тюль.

5. У якому рядку наведено тільки однозначні слова?: А сезонник, клубок, вітер; Б кленовий, лікар, віртуозний, банкір; В лунати, розрубувати, теплий, слива.

6. Українська мова належить до: А східнослов’янської;
Б західнослов’янської; В південнослов’янської групи.

7. Основоположником сучасної української літературної мови вважають: А І.П. Котляревського; Б Т.Г. Шевченка; В Лесю Українку.

8. Літературна мова – це А система вимог, регламентацій стосовно вживання мови в мовленнєвій (усній чи писемній) діяльності;
Б загальноприйнятий мовний і мовленнєвий етикет; В вироблена форма загальнонародної мови, яка має певні норми в граматиці, лексиці, вимові тощо.

9. Сукупність правил вимови – це: А орфоепічні норми; Б орфографічні норми, В морфологічні норми.

10. Визначте, рядок, у якому всі слова мають омоніми: А бал, кривда, хлопчина, церемонний, чабан; Б моторний, баранці, кружка, мати, греби;
В щебетун, мул, романіст, лютий.

11. У якому рядку вжито слова в невластивому для контексту значенні?: А на рахунок у банку; Б перекласти статтю; В переводити гроші поштою.

12. Мовна фігура, побудована на протиставленні співвідносних понять – це: А антонімія; Б енантіосемія; В антитеза.

13. Орфографічні словники подають: А нормативне написання слів;
Б нормативне звучання слів; В частотність слів.

14. Правильними є слова: А джигун, губа, ґратчастий; Б ганьба, ґеґотати, агрус; В ґазда, ґрунтомір, господар.

15. Особливості перекладу синонімів пов’язані: А з існуванням міжмовних синонімів; Б з існуванням неповних синонімів; В з існуванням абсолютних синонімів.

16. Пряме або безубразне переносне значення слова називаємо:
А номінативним; Б моносемічним; В вторинним.

17. Перенесення назви на основі подібності відчуттів є одним
з різновидів: А метонімії; Б синекдохи; В метафори.

18. Контамінація – спосіб трансформації фразеологізмів, при якому:
А додається авторська частина; Б використовуються синонімічні лексичні компоненти; В накладаються одна на одну фразеологічні сполуки.

19. Описове (пом’якшене) називання понять: А енантіосемія;
Б евфемізм; В екзотизм.

20. Походження слів пояснює словник: А орфоепічний;
Б етимологічний; В тлумачний.

21. У якому рядку є неправильно побудовані словосполучення?:
А приїхав з Лондона, повернутися з Єгипту, молодий шимпанзе, красивий сувенір; Б три дні, не з’їв бутерброд, відтінки нюансів, пам’ятник архітектури; В наслідувати вчителя, одна друга гектара, п’ятдесят сім кілометрів, згідно
з наказом.

22. Аналогізація – звернення при введенні терміна в текст до:
А пояснення походження терміна; Б відомих уже прикладів; В синонімічних слів.

23. Філологія вивчає: А мови; Б народи; В мови, літератури, культури.

24. Група книжної лексики виділяється при класифікації слів за:
А походженням; Б стилістичним забарвленням; В особливостями вживання.

25. Переклад фразеологізмів за допомогою еквівалентів – це підбір
у мові перекладу: А сполуки з таким самим значенням та емоційним забарвленням; Б відповідної сполуки з таким самим лексичним складом;
В сполуки, схожої за смислом.

26. Комунікативна функція мови – це використання останньої як засобу: А спілкування; Б називання; В нагромадження інформації.

27. Синтаксично зумовлене значення виявляється: А самостійно;
Б у фразеологізмі; В у контексті.

28. У якому рядку не всі слова написані правильно? А ризький, вужчий, брошюра, фін, журі, Вінничина; Б чеський, більш добрий, проїзний, меккський, бонна; В дит’ясла, феєрверк, пів’яблука, тижневий, чотирма.

29. У якому рядку у всіх прізвищах російське е буде передаватися українським є?: А Лазарев, Соловьёв, Муромцев, Ефимов; Б Овсиенко, Хлебников, Николаенко, Благоев; В Матвиенко, Нечестный, Свечкин, Звонарёв.

30. У якому рядку всі слова пишуться з великої літери? А національна академія наук, гора говерла, верховна рада україни; Б конституційний суд україни, кабінет міністрів україни, панас мирний; В леся українка, нобелівська премія, збройні сили україни.

Тести на встановлення відповідності

1. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями

Фразеологізм

1 бочка Діогена

2 авгієві стайні

3 халіф на годину

4 езопівська мова

Значення

А замаскований спосіб висловлювання думок з натяками

Б відмова від зручностей і вигод

В щось дуже занедбане, безлад

Г людина, яка благотворно впливає на когось, приносить користь

Д людина, яка захопила владу або наділена нею на короткий час2. Доберіть антоніми до поданих фразеологізмів.

Фразеологізм

1 аж до ніг

2 аж горить під руками

3 як бджіл у вулику

4 як корова язиком злизала

Антонім

А як в око вліпив

Б з наперсток

В як мерзле горить

Г як гриби після дощу

Д аж до хмар3. Доберіть антоніми до поданих слів

Слово

1 альтруїстичний

2 огидний

3 шкідливий

4 недалекий

Антонім

А принадний

Б свійський

В тямущий

Г корисний

Д корисливий4. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів

Іншомовне слово

1 ефемерний

2 індиферентний

3 паритетний4 деструктивний

Український відповідник

А байдужий

Б руйнівний

В примарний

Г рівноправний

Д постійний

5. Установіть відповідність між терміном та його дефініцією

Термін


1 Екзотизм

2 Метонімія

3 Книжна лексика

4 Парафраз

Дефініція

А слова, властиві писемній формі літературної мови

Б іншомовне слово, що означає назви предметів та явищ неукраїнської дійсності, не повністю засвоєне мовою

В перенесення значення (або вживання) слова за принципом суміжності (часової, просторової тощо)

Г спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття якоїсь галузі знання

Д слово чи описовий зворот (часто – образний), які замінюють загальновживане нейтральне слово .6. Доберіть антоніми до поданих слів

Слово

1 лебедіти

2 компенсувати

3 знаходити

4 деградувати

Антонім

А сахатися

Б губити

В грубіянити

Г шкодити

Д відроджуватися7. Установіть відповідність між терміном та його дефініцією

Термін

1 Ампліфікація

2. Евфонія

3 Пейоризація

4 Плеоназм

Дефініція

А надмірна кількість граматичного або лексичного забезпечення змісту поняття, що як явище диспоноване в мовній системі й набуває реалізації в мовленні

Б описова назва, яка непрямо передає небажане для мовця поняття

В стилістичний прийом у художній літературі для підсилення характеристики, доповнення й збагачення думки за допомогою нагромадження однорідних мовних засобів – синонімів, епітетів, порівнянь, антонімічних протиставлень тощо

Г процес набування словом негативного значення

Д Милозвучність, уникання складного для вимови нагромадження звуків8. Установіть відповідність між словом та його значенням

Слово

1 комунікаційний

2 комунікативний

3 комунікабельний

4 комунальний

Значення

А товариський, контактний

Б який стосується спілкування за допомогою мови

В здатність до спілкування, контактів

Г який належить до міського господарства, пов’язаний з ним

Д який стосується шляхів сполучення, ліній зв’язку9. Установіть відповідність між словом та його значенням

Слово

1 гуманний

2 гуманістичний

3 гуманітарний

4 гуманізований

Значення

А прикметник до гуманізм і гуманність

Б поширення та утвердження гуманістичних принципів у якій-небудь сфері суспільного життя

В людяний у своїх діях і ставленні до інших людей

Г дієприкметник пасивний минулого часу до гуманізувати

Д пов’язаний зі спеціальними науками, що вивчають людину та її культуру; матеріальний, благодійний10. Установіть відповідність між терміном та його дефініцією

Термін

1 варваризми

2 Енантіосемія

3 Каламбур

4 Макаронізм

Дефініція

А слово або вираз іншої мови, механічно внесений у мовлення для надання цілому вислову відповідного стилістичного забарвлення

Б мовний штамп; сталий зворот, що вживається в офіційно-діловому мовленні

В мовний зворот, у якому з пародійною метою використовуються значення одного слова або близькозвучні слова з одним значенням

Г іншомовне або створене за іншомовним зразком слово чи зворот, що зберігають структурні ознаки чужих мов, по-різному при­стосовуючись до фонетики, морфології мови-реципієнта

Д розвиток у слові протилежних, антонімічних значень


Тести, відповіді на які передбачають тільки два варіанти – «так» чи «ні»

1. У реченні «У вересні показники роботи колективу були самі вищі» порушено норму стилістичну

2. Літературна мова – це сукупність загальноприйнятих правил, якими керуються мовці в мовленні

3. Якщо одне й те саме слово вживається в різних терміносистемах (наприклад, корінь, асиміляція, редукція та ін), то ці слова називають антоніми

4. В українській літературній мові слово заказати означає замовити

5.Апостроф уживається після б, п, в, м, ф, коли перед ними стоять інші букви на позначення приголосних (крім р), які належать до кореня

6. Оксюморон – мовна фігура, у якій поєднуються два протилежних за змістом поняття, що суперечать одне одному і є ніби несумісними й непоєднуваними

7. Штампи – мовні звороти, що багато разів механічно повторюються без творчого доопрацювання, внаслідок чого послаблюється їх лексичне значення та стирається експресивність

8. Фразеологізм – усталений зворот, стійке поєднання слів, що виступає в мові як єдиний, неподільний і цілісний за значенням вислів

9. Дисфемізм – це троп, що полягає у вживанні замість емоційно й стилістично нейтрального слова чи виразу більш грубого, вульгарного

10. У словах, запозичених із французької мови, після шиплячих ж, ш пишеться відповідно до французького u українське у, а не ю
Тести з кількома правильними відповідями

1. У яких рядках є лексичні помилки?

А уживаний, врешті-решт, шкідлива звичка, страйк

Б на протязі дня, оголошення, ліки, каплі

В надіслати поштою, пояснююча записка

Г дотримуватися дистанції, розпочати роботу

Д згідно з наказом, усі охочі, автентичні джерела2. У яких рядках є тавтологічні словосполучення?

А народна творчість, складний процес, аргументи і факти

Б передовий авангард, місцеві аборигени, лінгвістична термінологія

В наукова теза, творче завдання, тривалий процес

Г інша альтернатива, залізне алібі, соціологічне опитування

Д напрям дослідження, історія і культура української мови, орфографічний словник

3. У яких рядках не порушено лексичних норм?

А ледь відкрив очі

Б відкрити кватирку

В відкрити новий магазин

Г перевести через дорогу

Д переказати гроші поштою

4. У яких рядках слова вжито у властивому для них значенні?

А являтися справжнім фахівцем

Б у воєнний період

В Фірма «Мегабуд» замовила дороге устаткування

Г Його фамілія – Петренко

Д Досвідчений спортсмен посів перше місце у змаганнях із плавання

5. У яких рядках усі подані слова є синонімами?

А унікальний, оригінальний, винятковий, ексклюзивний, особливий

Б стереотипний, однотипний, типовий, шаблонний, комплексний

В помилка, похибка, погрішність, огріх, прорахунок

Г. шукати, знаходити, нишпорити, лазити, відшукувати

Д звичайний, пересічний, буденний, прозаїчний, одіозний

6. Виберіть рядки, у яких усталені звороти вжито згідно з нормами української мови

А Слід підвести підсумки поточного року

Б Згідно із законом людина має право на безкоштовне навчання

В Новий проект прийняли за основу

Г Тільки в лютому закон набуде чинності

Д Йому спало на думку переглянути старі конспекти

7. У яких рядках правильно вжито форми власних назв?

А Надіслано Ігореві Петровичеві Проценко

Б Відсутній Рожнюк Петро Валерієвич

В Викликати Федонюка Василя Кириловича

Г Прийняти Савченка Олега Кузьмовича

Д За відсутності Сабана Ігоря Геннадійовича

8. У яких рядках усі імена по батькові утворено неправильно?

А Віталієвич, Левович, Мифодієвич

Б Хомич, Хомович, Яківна

В. Кузьмівна, Юрівна, Іллівна

Г. Андрієвич, Сергієвна, Ілльович

Д Ігоревич, Григоріївна, Георгович

9. У яких рядках усі прикметники треба писати через дефіс?

А економіко/правовий, дизель/моторний, нью/йоркський

Б суспільно/політичний, військово/морський, легко/займистий

В екс/чемпіонський, західно/європейський, науково/технічний

Г воєнно/промисловий, фізико/математичний, само/хідний

Д конкуренто/спроможний, чорно/білий, навчально/виховний10. У яких рядках усі власні назви написано правильно?

А Балканський півострів, Генеральна Асамблея ООН

Б Південне Полісся, вулиця Ярославів Вал

В Нью-Йорк, Майдан Незалежності

Г Організація Об’єднаних Націй, республіка Польща

Д Кавказький хребет, Генеральний секретар ООН
Каталог: eng -> images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка