Наукова аспірантура спеціальність «Музичне мистецтво»Дата конвертації28.02.2017
Розмір0.88 Mb.

НАУКОВА АСПІРАНТУРА

Спеціальність «Музичне мистецтво» – 17.00.03.

Теорія музики, історія музики
Денне відділення – 3 роки навчання, заочне – 4 роки

Вступники до наукової аспірантури за спеціалізацією «Музикознавство» складають такі вступні екзамени:
Теоретичне музикознавство

1. Теорія музики:

а) виконання письмових робіт:

- задача з гармонії (2 години, без допомоги фортепіано);

- подвійна 4-риголосна фуга з окремою експозицією (виконується 4 години);

- інструментовка фрагменту музичного твору (2 години);

б) усний екзамен з гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів (цілісний аналіз твору крупної форми по партитурі), історії оркестрових стилів, історії теоретичних систем, з музичної акустики, з питань методики викладання теоретичних дисциплін.

в) колоквіум:


 • вияснення підготовки вступників до роботи над обраною темою (обговорення матеріалів реферату, плану дисертації, головної мети майбутньої роботи, її актуальність, новаторство, практична необхідність);

 • орієнтованість абітурієнта у проблематиці теоретичного музикознавства, знання фундаментальних теоретичних праць з основ теоретичних дисциплін;

 • вияснення загальної ерудиції вступника, його світоглядних позицій, філософсько-естетичної підготовки.2. Історія музики (усний екзамен у повному обсязі вузівського курсу: українська, зарубіжна, російська музика):


 1. Особливості західноєвропейської музичної культури періоду пізнього середньовіччя;

 2. Явище ренесансу в історії європейської музики;

 3. Стильові засади творчості К.Монтеверді;

 4. Програмні тенденції симфонічної творчості композиторів-романтиків;

 5. Оперні реформи Р.Вагнера та Дж.Верді: порівняльний аспект;

 6. Жанр симфонічної поеми у творчості Р.Штрауса;

 7. Ново-віденська школа як музично-стильовий феномен;

 8. Провідні жанрово-стильові риси творчості Б.Бартока;

 9. Концептуальна основа творчості О.Месіана;

 10. Польська композиторська школа другої половини ХХ століття;

 11. Нові різновиди композиторської техніки у другій половині ХХ століття;

 12. Російська композиторська школа в її становленні від ХІХ до ХХ століття як соціоестетичний феномен;

 13. Принципи симфонічного мислення Д.Шостаковича;

 14. Історичні передумови становлення української композиторської школи;

 15. Партесний спів та партесний концерт як складова частина національної традиції української музики;

 16. Феномен українського музичного просвітництва;

 17. Творчість Д.Бортнянського як стильова парадигма української музики;

 18. Українська класична опера та шляхи її вивчення;

 19. Український фольклор як предмет музикознавчого вивчення;

 20. Неофольклоризм у творчості українських композиторів;

 21. Місце та значення творчості Б.Лятошинського в історії української музики;

 22. Провідні українські регіональні композиторські школи 1970 – 2000 рр.;

 23. Хорова творчість Л.Дичко;

 24. Стильова еволюція, жанрова своєрідність творчості В.Сильвестрова;

 25. Оперно-ораторіальні твори сучасних українських композиторів.Історичне музикознавство1. Історія музики:

а) усний екзамен у повному обсязі вузівського курсу: українська, зарубіжна, російська музика: 1. Історія музики як наукова та навчальна дисципліна на сучасному етапі;

 2. Музична медієвістика та її методи;

 3. Особливості західноєвропейської музичної культури періоду пізнього Середньовіччя;

 4. Явище ренесансу в історії європейської музики;

 5. Стильові засади творчості К.Монтеверді;

 6. Категорія одночасного контрасту та її значення у творчості Й.С.Баха;

 7. Феномен опери-seria та його історична доля;

 8. Програмні тенденції симфонічної творчості композиторів-романтиків;

 9. Оперні реформи Р.Вагнера та Дж.Верді: порівняльний аспект;

 10. Жанр симфонічної поеми у творчості Р.Штрауса;

 11. Ново-віденська школа як музично-стильовий феномен;

 12. Провідні жанрово-стильові риси творчості Б.Бартока;

 13. Концептуальна основа творчості О.Месіана;

 14. Польська композиторська школа другої половини ХХ століття;

 15. Нові різновиди композиторської техніки у другій половині ХХ століття;

 16. Російська композиторська школа в її становленні від ХІХ до ХХ століття як соціоестетичний феномен;

 17. Фортепіанна поетика С.Рахманінова: хронологічний аспект;

 18. Принципи симфонічного мислення Д.Шостаковича;

 19. Явище полістилістики у творчості А.Шнітке;

 20. Оперні інновації С.Слонимського;

 21. Історичні передумови становлення української композиторської школи;

 22. Партесний спів та партесний концерт як складова частина національної традиції української музики;

 23. Феномен українського музичного просвітництва;

 24. Творчість Д.Бортнянського як стильова парадигма української музики;

 25. Українська класична опера та шляхи її вивчення;

 26. Жанр дитячої опери у творчості М.Лисенка;

 27. Типологічні ознаки галицької музичної культури;

 28. Український фольклор як предмет музикознавчого вивчення;

 29. Неофольклоризм у творчості українських композиторів;

 30. Місце та значення творчості Б.Лятошинського в історії української музики;

 31. Провідні українські регіональні композиторські школи 1970 – 2000 рр.;

 32. Хорова творчість Л.Дичко;

 33. Стильова еволюція, жанрова своєрідність творчості В.Сильвестрова;

 34. Оперно-ораторіальні твори сучасних українських композиторів;

 35. Жанр концерту у творчості Є. Станковича.

б) колоквіум: • вияснення підготовки вступників до роботи над обраною темою (обговорення матеріалів реферату, плану дисертації, головної мети майбутньої роботи, її актуальність, новаторство, практична необхідність);

 • орієнтованість абітурієнта у проблематиці історичного музикознавства, знання фундаментальних праць;

вияснення загальної ерудиції вступника, його світоглядних позицій, філософсько-естетичної підготовки.

2. Теорія музики:

а) виконання письмових робіт:

- задача з гармонії (2 години, без допомоги фортепіано);

- проста 3-голосна фуга (повна), виконується 4 години;

- інструментовка фрагменту музичного твору (2 години);

б) усний екзамен з гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів (цілісний аналіз твору крупної форми за партитурою), історії оркестрових стилів, історії теоретичних систем, з питань методики викладання теоретичних дисциплін, читання партитур.3. Філософія:


 1. Специфіка філософського знання;

 2. Структура філософського знання;

 3. Філософське вчення про буття. Основні проблеми онтології;

 4. Субстанціонально-атрибутивні концепції буття;

 5. Матерія як субстанція буття;

 6. Філософські категорії руху, простору і часу;

 7. Ідеальне як субстанція буття;

 8. Нетрадиційні концепції у філософії ХХ століття;

 9. Поняття про філософський метод;

 10. Діалектичні принципи взаємозв‘язку, взаємозумовленості явищ і принцип розвитку;

 11. Діалектика буття і мислення;

 12. Діалектика і метафізика;

 13. Альтернативи діалектики;

 14. Свідомість як філософська категорія. Її основні форми;

 15. Свідомість і самосвідомість;

 16. Основні проблеми гносеології;

 17. Емпіричне познання та його форми;

 18. Наукові шляхи пізнання та форми знання;

 19. Особливості філософського вчення про суспільство;

 20. Суспільство як система;

 21. Спільності людей у структурі суспільства, їх основні типи;

 22. Природа як предмет філософського осмислення;

 23. Проблеми взаємовідносин: людина-суспільство-природа;

 24. Проблема людини у філософії;

 25. Природна і соціальна іпостасі людини;

 26. Поняття „індивід”, „особистість”, „індивідуальність”;

 27. Проблема життя і смерті у філософії, пошук сенсу життя і призначення людини;

 28. Філософія культури, коло її основних проблем;

 29. Культура й особистість;

 30. Творчий характер культури;

 31. Філософія і релігія;

 32. Історичні норми релігії;

 33. Мораль і право;

 34. Мораль і моральність;

 35. Структура моральної свідомості;

 36. Природа мистецтва, його структура й основні функції;

 37. Поняття про естетичне та його роль в житті й у мистецтві;

 38. Наука, її сутність і роль у сучасному суспільстві.


4. Іноземна мова (англійська, німецька, французька, італійська, для іноземців – російська):

а) письмовий переклад оригінального (неадаптованого) музикознавського тексту (у обсязі 1 друкованого аркуша (стандартного), виконується за допомогою словника – 30 хвилин.);

б) переказ прочитаного (без допомоги словника) сюжетного тексту на музичну тему. Виконується іноземною мовою (обсяг – ¾ друкованого аркуша; термін підготовки – 15 хвилин);

в) співбесіда іноземною мовою на професійні, політичні та побутові теми.АСИСТЕНТУРА-СТАЖУВАННЯ
Денне відділення – 3 роки навчання, заочне – 4 роки
Вступники до асистентури-стажування за спеціалізацією «композиція» складають такі вступні екзамени:


 1. Спеціальність (показ творів різних жанрів та форм у вигляді записів на DVD);

 2. Теорія музики (письмово):

а) поліфонічні обробки народних пісень (різнохарактерних) для хору;

б) оркестровка фрагментів музичних творів для фортепіано, для 2-х фортепіано;

Завдання виконується 8 годин.


 1. Теорія музики (усно):

а) усний екзамен з гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів (цілісний аналіз твору крупної форми по партитурі), історії оркестрових стилів, історії теоретичних систем, з музичної акустики, з питань методики викладання теоретичних дисциплін.

б) колоквіум: • вияснення підготовки вступників до роботи над вибраною темою (обговорення матеріалів реферату, плану дисертації, головної мети майбутньої роботи, її актуальність, новаторство, практична необхідність);

 • орієнтованість абітурієнта у проблематиці теоретичного музикознавства, знання фундаментальних теоретичних праць з основ теоретичних дисциплін;

 • вияснення загальної ерудиції вступника, його світоглядних позицій, філософсько-естетичної підготовки. 1. Історія музики (усно): екзамен в повному обсязі вузівського курсу (українська, зарубіжна, російська музика); питання дивитись у розділі «історія музики» - «теоретичне музикознавство».

 2. Філософія (вимоги такі ж самі, як і для наукової аспірантури);

 3. Іноземна мова (англійська, німецька, французька або італійська, для іноземців – російська): вимоги для асистентів-стажистів.
Вступники до асистентури-стажування за виконавськими спеціалізаціями складають такі вступні екзамени:


    1. Спеціальність (концертне виконання програми; дивись вимоги за спеціалізаціями);

2. Колоквіум (з урахуванням специфіки спеціалізацій): виявлення музичного та загальнокультурного рівнів абітурієнта

- виконати даний за 1 годину до екзамену невеликий, маловідомий твір, надати його короткий аналіз з точки зору змісту, форми, виконавських особливостей та методики роботи над цим твором в класі з учнем;

- захистити основні положення представленого реферату, відповісти на питання членів комісії;

- відповісти на питання з методики, історії та теорії спеціальності;

- знати відповідну літературу та дати власну оцінку тій або іншій книзі, підручнику, навчальному посібнику;

- з’ясування загальної ерудиції вступника, його світоглядних позицій, філософсько-естетичної підготовки


 1. Філософія (вимоги такі ж самі, як і для наукової аспірантури);

4. Іноземна мова: англійська, німецька, французька або італійська, для іноземців – російська (вимоги такі ж самі, як і для наукової аспірантури)


Вступні вимоги за спеціалізаціями


для вступу до асистентури-стажування


“Сольний спів” (Денне відділення – 3 роки навчання)


(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менш ніж 45 хвилин)
Виконуються твори різних стилів, епох, мовами оригіналів:

 1. Чотири розгорнуті оперні арії з показом діапазону для кожного типу голосу:

а) арія західноєвропейського композитора;

б) арія російського композитора;

в) арія українського композитора;

г) арія сучасного композитора (можна з оперети, мюзиклу);
 1. Три романси:

а) російського композитора;

б) композиторів ХХ-ХХІ ст.;

в) українського композитора; 1. Народна пісня (вступники з країн близького та далекого зарубіжжя можуть виконувати твір композиторів країни, яку вони представляють).

«Фортепіано»


(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менш ніж 60 хвилин)


 1. Поліфонія (імітаційна);

 2. Соната;

 3. Концерт (може бути виконана І або ІІ та ІІІ чч.);

 4. Твір, або декілька творів концертного плану;

 5. Твір українського композитора.

В програмі мають бути твори авторів ХУІІІ ст., віденських класиків, українських, російських і зарубіжних авторів ХІХ-ХХ ст.

Питання з методики, історії та теорії спеціальності:


 1. Принципи розвиваючого навчання у фортепіанній педагогіці.

Творча музична педагогіка XX ст. Відмінність творчої педагогіки від педагогіки "натаскування", "догматичної", "академічної", “авторитарної”,"поспішаючої" та ін. Методичні принципи музичної педагогіки, що базуються на взаємопов’язаних ланцюгах навчання

Принципи «розвиваючого навчання» за Г.Ципіним. Реалізація принципів у працях Л.Баренбойма.

Аналіз типових недоліків, існуючих в практиці викладання гри на музичних інструментах. Розмитий зміст терміна “розвиток” в масовій практиці. Загальномузичний розвиток як багатогранний, діалектично складний процес гармонійного розвитку спеціальних виконавських здібностей та самостійності професійного музичного мислення.

Зміст, форми та методи навчальної роботи, що максимально розвивають самостійність професійного мислення (читання музики з листа, ескізне розучування творів, заняття композицією, імпровізацією, творчість в суміжних видах мистецтв та ін.)

Поняття “активне”, “самостійне” і “творче” мислення як якісно відмінні рівні мислення, з яких кожен наступний являеться видовим по відношенню до попереднього - родового.

Методи активізації музичної свідомості учнів: виховання поглибленої та диференційованної здібності вслуховуватись в свою гру, (переживати та осмислювати “події” музичної драматургії твору) вироблення вміння ініціативно, творчо займатися на музичному інструменті, розвиток здатності до рефлексії, спроможності усвідомлювати, осмислювати, аналізувати, оцінювати власну виконавську діяльність); практика особистої, нерегламентованої зовні інтерпретації музики.


 1. Основні тенденції теорії та методики викладання гри на фортепіано наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Загальність музичного виховання. Єдність раціонального й емоційного у творчому процесі. Інтенсивний слуховий розвиток, виховання творчістю. Включення музики в загальну систему гармонійного виховання особистості; введення загального музичного виховання. Широкі репертуарні тенденції, відновлення й збагачення репертуару завдяки залученню стародавньої музики, «забутих сторінок» вітчизняної музичної культури, сучасної музики з використанням елементів композиторської техніки XX століття. Опора на слухове виховання (або розвиток слухо-ритмо-рухових задатків); розвиток творчих навичок учнів. Зміна вікових рамок навчання, раннє музичне навчання з 3-5 років; навчання батьків, співробітництво з ними. Створення музичного середовища для виховання дитини; особливе значення просвітництва. Інтенсифікація педагогічного процесу. Дбайливе відношення до традицій викладання музики попередніми поколіннями музикантів.

 1. Специфіка мислення музиканта-виконавця. Формування активного, самостійного, творчого мислення у учнів-піаністів.

Специфіка музично-виконавського мислення піаніста. Вузький аспект музично-виконавського мислення (вузько технічні засоби формування фонічної глибини, процесуальної динаміки в контексті з логікою мелодійних структур. Різновиди акцентуації, агогіки, тембрової експресії. Мелізматика, артикуляційно-штрихова система тощо). Широке поняття інтерпретаторського мислення (асоціативно-образне, емоційне та інтонаційно-логічне обґрунтування інтерпретаторського втілення стильових і жанрових особливостей музичного твору, співавторське прочитання задуму композитора).

Поняття “свідомість”, “підсвідомість”. Закономірності перебігу цих факторів у створенні й функціонуванні автоматизму музично-ігрових рухів. Умовно-безумовно-рефлекторність реакцій виконавця. Творча інтуїція. Поняття єдності емоціонального і раціонального факторів у музично-виконавському процесі. Здатність до художнього, образно-асоціативного уявлення. Поняття “ситуаційні” та “художні” емоції.

Поняття “активне”, “самостійне” і “творче” мислення як якісно відмінні рівні мислення.

 1. Слух виконавця-піаніста та його розвиток.

Музичний слух і його різновиди (звуковисотний, тембровий, динамічний, інтонаційний, мелодичний, гармонічний, поліфонічний). Широке та вузьке поняття музичного слуху. Значення розвитку “чутливості” та інтонаційної активності музичного слуху виконавця. Зовнішній, внутрішній та “змішаний” слух. Чутливість слуху як головна “творча” сила виконавця.

Природа та особливості музичного слуху.

Внутрішній слух (слухові уявлення), найважливіші його значення для музиканта. Необхідність постійної активізації внутрішнього слуху. Виховання інтонаційного слуху. "Горизонтальний слух" (Блуменфельд, Ігумнов, Нейгауз). Роль внутрішнього слуху в роботі над музичним твором. Специфіка музично-слухових уявлень виконавця-піаніста. Формування навичок оперування довільними музично-виконавськими уявленнями. Розвинене музичне мислення - розвитий музичний слух.


 1. Сучасні уявлення про 4-рівневий комплекс виконавської майстерності музиканта-піаніста та його складові.

Співтворчий характер інтерпретаторського мистецтва. Психологічні аспекти музично-виконавської майстерності: здатність довготривалої безперервної зосередженості уваги. Модифікація багатоплощинної уваги. Умовно-безумовно-рефлекторність реакцій виконавця. Музично-виконавське мислення піаніста. Психотехніка музиканта-виконавця. Виконавський артистичний тонус виконання музичного твору.


 1. Інтерпретаторське мистецтво музиканта-виконавця та його співтворчий характер. Проблема: композитор – виконавець - слухач.

Виконавство як вид художньої творчості. Проблема “композитор - нотний запис - виконавець”. Творчий характер виконавського мистецтва. Функції виконавця. Інтерпретація музичного твору. Суб’єктивне та об’єктивне. Варіантна множинність виконавства. Співтворчий характер інтерпретаторського мистецтва. Засоби проникнення виконавця в інтонаційно-смислову систему композиторського тексту музичного твору. Суміщення виконавця і композитора в одній особі як ідеал органічної єдності виконавського та інтерпретаторського музичного мислення. Ознайомлення з технікою композиторської праці як стимул до виховання творчих здібностей виконавця-інтерпретатора.


 1. Робота виконавця над музичним твором. Етапи, завдання, установки, форми та методи роботи.

Умовне ділення роботи на кілька етапів, їхній взаємозв'язок і взаємопроникнення. Виховання навичок ретельного розбору тексту. Робота над музичним твором як основний зміст навчальної діяльності.

Різні погляди на можливість і доцільність поділу процесу роботи над музичним твором на етапи або стадії. Вичленовування окремих етапів або стадій процесу. Специфічний характер і способи піаністичних дій на кожному етапі. Принципова неможливість однакового стандартного підходу. Умовність розподілу процесу вивчення музичного твору на різні етапи, при якому природно відбувається взаємозв'язок і взаємопроникнення різних видів роботи.

I етап – знайомство з новим твором, створення попереднього ескізу, первісного варіанта виконавської концепції, формування музичного образа. Робота над редакціями.

II етап – робота над деталями нотного тексту, матеріалізація попереднього ескізу, конкретизація первісного задуму. Майстерність художньо-виразного інтонування мелодії. Слухо-інтонаційна культура виконавця-піаніста. Значення інтонаційного вчення Б.Асафьєва. Теоретичні основи слухо-інтонаційної культури. Навики мелодичного інтонування. Горизонтальна перспектива. Побудова мелодії та її аналіз. Природа мелодії. Робота над мелодіями різних типів (декламація, речитатив, сонористичний комплекс і т.д.). Роль динаміки, агогіки, артикуляції в проголошенні мелодії. Інтонування фортепіанної фактури. Звуко-просторова перспектива та диференціація фактурних пластів. Оркестрально-партитурне відчуття як умова виразного інтонування фортепіанної тканини. Три основні рівні фонічної глибини та їх перетворення в процесі драматургічного розвитку твору.

Акомпанемент. Принципи звукової та ритмічної організації акомпанементу. Роль басу та диференціація звучання. Диалектика “зустрічний ритм” акомпанементу та принципи виконавської агогіки.

III етап роботи – «збирання» фрагментів у єдине ціле, загальне структурування, підготовка до концертного виступу. Концентрація уваги на рельєфному, художньо-продуманому, емоційно-насиченому, технічно-вільному виконанні. Значення програвання твору цілком в «сьогоденні» темпі. Продовження роботи над деталями, удосконалювання технічної сторони.

Виховання почуття форми у учня на різних стадіях розвитку в творах різних стилів і жанрів. Виявлення форми твору не є самоціллю. Результатом цієї роботи повинне стати вміння визначати розвиток образа твору. Виховання розуміння композиційної логіки твору. Архітектоніка уявлення форми. Два типи цілісного уявлення музичної форми.

Особливості роботи над формою сонатного allegro. Освоєння циклічної сонатної форми. Виконавські задачі у варіаційних циклах різних типів, творах середніх і малих форм.

Завдання передконцертного періоду. Режим занять, психологічна підготовка. Значення колективних уроків.

Естрадний виступ як новий етап роботи над твором. Естрадне хвилювання, форми його прояву. Способи подолання надмірного хвилювання. Увага до художньо-образної сторони виконання як спосіб керування хвилюванням. Роль аутогенного тренування. Стан творчого підйому, елементи імпровізаційності в рамках наміченого трактування.

8. Професійна культура виконавського ритму. Темпоритм, ритмічне фразування, свобода ритмічного руху.

Зонна природа почуття ритму. Енергетична (рухово-моторна), інтонаційна (емоційно-виразна) та дихальна (динамічно-хвильова) основи музичного ритму. Генезіс почуття музичного ритму у синкретичних "музичних" мистецтвах.

Поняття музично-тимчасового континуума як широкого спектра понять, що включають подання про темп, метр, ритм, складних ритмах, поліритміці, агогіці. Концепція твору і її залежність від темпо-ритмічних варіантів. Ступінь відносності в трактуванні музичного часу й можливість багатозначності його тлумачень.

Композиційний ритм як установлення співвідношень темпів циклічної форми. Ритм подиху або інтонаційний ритм. Активізація інтонування як спосіб протистояння тактової метричності.

Ритм і його тлумачення у вузькому змісті як послідовності чергування різних по величині довжин у нотному тексті. Прості й складні ритмічні формули. Індивідуальність ритмічного малюнка як ядро тематизма. Стійкість метричного руху як фактор енергетики.

Подвійна суть виконавського ритму: строгість і воля, симетрія й асиметричність, прагнення до рівномірності пульсації й прагнення порушити її залежно від контексту, що змінюється, відчути наскрізну лінію й спрямованість руху вперед.

Методика виховання "основного" ("фундаментального") ритму Е.Уайтсайд. Прийоми ("ключі") Е.Уайтсайд для "передачі" почуття "горизонтальної лінії" ритму. Метод "монтажу" - поетапного заповнення "ритмічного ободку" імпровізованою фактурою ("розбризгуваними" акордами, глісандо або елементами фактури твору). Тактометрична "канва" організації виконавського ритму.

Диригентська "лінійка музичного часу" К.Ольхова та її складовіє. Проблема гармонійної рівноваги складових "лінійки музичного часу" та вибору відповідного темпо-ритму. Т.Маттей про принцип "прогресій ритму метричної періодичності" як антитези традиційному виконавству.

Взаємини метра й ритму: випадки зближення й віддалення. Синкопа й активізація основного пульсу.

Значення метроритмічної пульсації, її особливості. Одиниця пульсації як ключ до визначення руху.

Поняття про тактову основу. Чергування «важких» і «легких» тактів як відчуття ритму. Ямбічні й хореїчний тактові ритми. Синкопований тактовий ритм як ефект запізнілого звучання. Керування тактовим ритмом - важливий виконавський резерв.

Такти «вищого порядку»: зупинка метричної пульсації, відсутність тактового розподілу, верховенство ритмічного малюнка, імпровізаційна воля мелодійного викладу. Імпровізаційність як ілюзія, спеціально розрахований прийом композитора.

Темп як швидкість і характеристика руху. Залежність «правильного виконання» від «правильного темпу» (Р.Вагнер, Б.Вальтер, Г.Нейгауз). Темп як якісна характеристика музики, що втілює емоційно-змістовну сутність.

Характеристика словесних позначень темпів у різні історичні періоди. Облік фразування й синтаксису музичних побудов при виборі оптимального темпу.

Агогіка: відхилення від основного темпу в ім'я виразності. Закріплення за темповими визначеннями вказівки на певні афекти. Характеристика tempo qiusto (П.Тозі). «Пожвавлення» нотного тексту завдяки імпровізаційній манері виконання. Уміння «зрушувати» звуки під час виконання (rubare il tempo). Закон компенсації.

Темп rubato як імпровізаційна манера виконання. Проблема темпової основи. Tempo rubato і його обумовленість змістом музики. Воля руху як усвідомлена необхідність. Особливості виконавського вибору темпу. Нотний запис як засіб досягнення темпової волі. Авторські ремарки, що вказують на зміну основного темпу. Індивідуальна виконавська міра відхилення від основного темпового стрижня.

Поліритміка – сполучення різних ритмів усередині одиниці руху. Методи роботи над поліритмікою. Єдність пульсації й почергове виконання різних ритмів. Вибір одиниці руху і його вплив на характер музики. Складні ритми (Г.Нейгауз) і способи усунення ритмічних труднощів.


9. Художньо-виразна техніка піаніста. Виконавські засоби виразності.

Робота над звуком і тембродинамікою. Особливості звукоутворення на фортепіано й властивості фортепіанного звуку. Специфіка клавесинного, органного й фортепіанного звуковидобування. Залежність звучання від стилю, художніх особливостей музики, індивідуальної манери виконання й т.д. Множинність характеристик виразності фортепіанного звуку.Культура звуку як риса сучасного музичного утворення, мистецтво співу на фортепіано як складна й тонка галузь. Навички зв'язної гри. Характеристики пальцевих відчуттів. Рухи кисті як фактор подиху. Ілюзія смичкової гри, відчуття вібрато. Створення уявлюваної акустичної лінії, що імітує зв’язність і злитість руху звуків. Виразність музичної інтонації. «Підтекстовка» як спосіб опуклого проголошення інтонацій, метод значеннєвого оформлення логіки наголосів.

Розвиток активного слухового самоконтролю - основа роботи над звуком. Якість звучання й проблема знаходження рухових навичок, що відповідають внутрішньому слуховому поданню. Умовний розподіл роботи над звуком на два напрямки. Вироблення природного, співучого тону, уміння домогтися на роялі гарного звучання. Проблема інтонування мелодій у зв'язку з їх стильовими й національними особливостями, з характером музики й індивідуальною манерою виконавця. Структурне об'єднання інтонацій, мотивів, фраз. Фактурна багатоплановість. Способи розчленовування фактури для досягнення ясного звучання різних голосів. Значення артикуляції. Можливості динамічних варіантів.

Динамічні особливості звучання: шкала градацій (К.Черні). Динаміка й музична виразність. Динамічні наростання й спади, їх акустичні й художні закономірності. Мистецтво створення динамічної напруженості звучання.

Роль слухового контролю в роботі над динамікою. Динаміка й темброва палітра звучання. Основні види динамічних акцентів, особливості їхнього застосування різними авторами. Побудова динамічного плану твору. Прийоми роботи над динамікою, динамічні вправи.
Аплікатура і її значення в практиці фортепіанного виконавства й педагогіки. Взаємозв'язок з іншими сторонами роботи піаніста. Аплікатура як частина комплексу рухо-технічних проблем. Поняття позиції як найважливішої елементарної частки рухового процесу фортепіанної гри, синтезу аплікатури й руху. Фактура фортепіанного твору як послідовність ряду позицій і їхніх змін. Обумовленість членування фортепіанної фактури: технологічна (рухова доцільність), естетична (музична виразність) і стильова специфіка. Розвиток позиційного мислення як важливий момент технічного вдосконалювання піаніста.

Систематизація принципів аплікатури й піаністичного руху. Класифікація типів позицій і типів змін позицій. Вимоги плавності й економічності рухів для забезпечення рухової доцільності. Рухова доцільність аплікатури: максимальна ефективність досягнення художньої мети при мінімальній витраті уваги й зусиль у процесі цілісного виконання. Несподіванність аплікатурно-рухових рішень із метою музичної виразності: свідоме порушення плавності руху. Виховання здатності учнів до «моделювання» аплікатур.

Питання аплікатури в історичному аспекті. XVIII століття: трактати Ф.Куперена, Ж.Ф.Рамо, Ф.Э.Баха. Перша половина XIX століття: практика видатних віртуозів Ф.Калькбреннера, Т.Куллака, К.Черні. Анатомофізіологічний напрямок (Ф.Штейнгаузен, Е.Бах, Е.Тетцель). Психотехнічний напрямок (Ф.Бузоні, В.Бардас, К.А.Мартинсен). Ф.Шопен і його постановочна формула. Ф.Ліст і його класифікація піаністичних труднощів, ключові формули. Аплікатурні прийоми Ф.Бузоні. Аплікатура А.Шнабеля.

Основний принцип вибору аплікатури - оптимальне сполучення в умовах конкретної стильової обумовленості художньої виразності й рухової доцільності. Аплікатура як засіб виявлення характерності виразних засобів (інтонування, поліфонія, ритм, артикуляція, динаміка). Обумовленість вибору аплікатури природними особливостями будови рук: облік індивідуальних особливостей пальців, природна послідовність пальців. Принципи раціоналізації рухо-психічних подань при підборі аплікатури. Значення позиційних прийомів як специфічних виразних засобів в естетиці інструментального стилю (С.Вартанов).


Педалізація: значення й різновиди. Природа фортепіанного звуку. Ілюзія бажаного звучання й реальні акустичні властивості рояля. Двоїста природа звуковидобування. Технічні властивості педалі. Функції педального важеля й способи керування. Глибина натискання педалі. Слухорухова природа навички педалізації. Принципова неможливість абсолютної фіксації в запису використання педалі. Варіативний підхід, можливість корегувати слухові й рухові дії. Взаємозв'язок педалізації й роботи над звуком. Тембр і колорит фортепіанного звучання. Необхідність включення педалізації в загальний звуковий комплекс при роботі над музичним твором.

Педаль фактурно-необхідна й колористична. Історичний ракурс: особливості педалізації в епоху бароко, класицизму, романтизму, імпресіонізму, сучасного фортепіанного мистецтва. Романтична педаль: об'єднуюча роль, що розширює діапазон звучання (Шопен, Ліст). Відсутність точних рецептів у роботі над педалізацією. Облік акустичних можливостей різних інструментів, аудиторій. Роль і значення педагогічного показу. Парадокси «точного» учнівського сприйняття. Роль художньої й звукової уяви, виконавського подання в роботі над педаллю.

Неможливість фіксації виконавської шкали педальних градацій. Парадокси сприйняття «чистої» і «брудної» педалі. Умовна «бруд» і «санітарна» педаль. Неприпустимість сваволі в роботі над педаллю.
Артикуляція. Значення артикуляції в комплексі виразних засобів.

Композиційна функція артикуляції. Двох- і трьохскладні мотиви та способи їх промовляння. Промовляння пряме та обернене (Браудо). Роль артикуляції в конфлікті між метричними наголосами та мотивною опорою.Артикуляційні прийоми утворення напруженості, нестійкості, продовженості (музичного розвитку).

Ліги, їх різновиди та смислове значення. Інтонаційні точки (точки «тяжіння»).

Множинність фортепіанних артикуляційних прийомів і засоби їх формування.

10. Технологічні передумови вдосконалення виконавської майстерності учнів-піаністів.

Поняття техніки в широкому сенсі, як мистецтва гри на інструменті. Багатомірність поняття (визначення М.Лонг). Техніка як ключ до розкриття художнього змісту музичного твору (визначення Г.Нейгауза). Закономірності постійної роботи над технікою для вдосконалювання професійної майстерності.

Різні погляди на концептуальність технічної системи в історії фортепіанного виконавства й педагогіки. Досвід клавірного музикування. Анатомо-фізіологічний напрямок (Р. Брейтгаупт, Ф. Штейнгаузен, П.Рамуль) і кардинальна зміна підходу до технічного вдосконалювання піаніста.

«Психотехнічний» напрямок (Ф.Бузоні, И.Гофман, К.Леймер, К.Мартинсен і інші) і провідна роль слухових критеріїв при випереджальному художньому розвитку. Формування усвідомленого музичного подання, пріоритет «розумової» роботи, осмислення й аналіз технічних труднощів.

Вплив розвиненого технічного апарата на художній розвиток піаніста (О.Шульпяков). Індивідуальна техніка як відбиття індивідуального образно-художнього мислення, як спосіб реалізації власних глибоко особистісних художніх задумів.

Подвійна природа поняття «виконавської техніки»: синтез рухової форми й художньої техніки. Рухова форма як система психомоторних навичок, що відбиває рівень рухо-координаційного мислення музиканта. Художня техніка - система виконавських навичок, що мають конкретну музично-цільову спрямованість, обумовлену змістом твору, особливостями творчого мислення піаніста й залежних від рівня розвитку рухової техніки, ступеня її керованості (В.Сраджев).

Парадокси технічної роботи. Необхідність автоматизації ігрових навичок і поява перешкод до придбання нових рухів. Процес переходу технічних прийомів до виконавських навичок. Перебудова засвоєних технічних формул. Роль свідомості й підсвідомості в цьому процесі. Значення логічного продумування, «розумової атаки». Уявне перегрупування важкого місця, детальний аналіз технічного завдання.

Класифікація видів техніки. Розподіл видів техніки по фактурних ознаках: дрібна (пальцева) гра й велика акордово-октавна. Різні погляди на класифікацію видів фортепіанної техніки, що відрізняються у виборі «головної ланки» і порядку систематизації (Ф.Ліст, М.Лонг, Г.Нейгауз).

Специфіка роботи над різними видами фортепіанної техніки.


11. Методика оволодіння навичками читання музичного тексту з аркуша.

Роль читання з аркуша в роботі піаніста як одного з ефективних методів інтенсифікації процесу виховання й розвитку музиканта. Навчання вільному швидкому читанню нотного тексту - одне з основних завдань викладача.

Передумови успішного читання з аркуша. Гофман про читання з аркуша нотного тексту. Методика Ф.Брянської.

Прискорене сприйняття нотної графіки (навчання швидкому «схоплюванню» горизонталі, потім вертикалі): 1. побудова ритмічних формул (методики К.Орфа, Г.Богино, Т.Смирнової і ін.). Виконання ритмічних вправ;

 2. швидке читання мелодійної лінії, мелодійного рельєфу (мелодійного графічного абрису);

 3. швидке читання вертикалі (допоміжні вправи Е.Тімакина, С.Лоренса й ін.).

Навчання грі, не дивлячись на клавіші.

1.Виховання елементарних аплікатурних навичок (освоєння різних позиційних формул, апплікатури гам, акордів, арпеджіо).

2. Гра репертуару, матеріалу технічного заліку:
а) у темряві;
б) закривши очі;
в) із зав'язаними очима;
г) закривши клавіатуру (шарфом, рушником і т.д.).

Підбор репертуару для читання з аркуша (як сольного, так і ансамблевого). Регулярність домашніх і класних занять.

12. Структура комплексного виконавського-педагогічного аналізу.

І. Комплексний виконавсько-педагогічний аналіз твору:

1. Музично-теоретичний аналіз: загальний історичний, стилістичний, жанровий, образно-змістовний аналіз. Композиційна форма, композиторські (стабільні) засоби виразності. А) Тип музичної форми (сонатна, варіаційна і т.п.), будова форми, тип фактури. Б) Аналіз мелодичних побудов В) Тональний та гармонічний план. Г) Аналіз метро-ритмічної та темпової організації.

2. Аналіз інтонаційно-драматургічної форми та інтерпретаторських засобів виразності: А) Визначення виду музично-інтонаційної драматургії Б) Інтонаційний аналіз ладомелодичних побудов виявлення логіки їх співставлення та об`єднання та ін. В) Інтонаційний аналіз пластів фактури та інтонаційних зв`язків між ними, ліній драматургічного розвитку окремих голосів та ін. Г) Художньо-цілісний темпо-ритм, особливості виконавського “дихання”, характер динаміки, агогіки та ін.

ІІ. Виконавський аналіз технічних засобів виразності:

а) Визначення технічних (рухово-моторних) прийомів звуковидобування, вибір конкретних виконавських штрихів, аплікатури, прийомів техніки та ін.

б) Вибір прийомів інтонаційно-виразної техніки

в) Аналіз піаністичних труднощів виконавської фактури.

III. Музично-педагогічний аналіз.Визначення частин (епізодів) твору, художньо-інтонаційно та технічно складних для освоєння учнем. Прогнозування можливих проблем і помилок, які можуть спіткати учня при розучуванні даного твору. Створення індивідуального плану роботи над даним твором. Розробка індивідуальних творчих вправ (етюдів) для художнього, інтонаційного і технічного освоєння твору.

“Народні інструменти”
спеціалізація «акордеон, баян»


(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менш ніж 45 хвилин)


 1. Поліфонічний цикл (баян);

 2. Твори великої форми;

 3. Концертні твори різних стилів і жанрів, включаючи оригінальні;

 4. Твори для соло (домра);

 5. Різнохарактерні твори.

Питання з колоквіуму зі спеціалізації «акордеон, баян»


 1. Концепція «художньої техніки» акордеоніста;

 2. Принципи класифікації акордеонних штрихів;

 3. Єдність емоційного та раціонального факторів у виконавському процесі;

 4. Систематизація роботи виконавця над музичним твором;

 5. Робота акордеоніста над поліфонічним твором;

 6. Концепція «модерн-акордеона» в контексті академічної виконавської творчості;

 7. Модерн-інтонування. Новий оригінальний акордеонний (баянний) тембро-сонор (12 позицій).


спеціалізація «домра»


(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менш ніж 45 хвилин)


 1. Твір великої форми

 2. Поліфонічний твір

 3. Твір композитора класика

 4. Твір для домри-соло

 5. Оригінальний твір українського композитора


Питання з колоквіуму зі спеціалізації «Домра»

 1. Одеська домрова школа – засновники і послідовники

 2. Природа звукоутворення і звуковидобування на струнно-щіпкових інструментах.

 3. Звукоуявлення, культура почуттів та фізичні фактори що впливають на якість звуку на домрі.

 4. Психофізичний и слуховий підхід в методиці навчання гри на струнно-щіпкових інструментах

 5. Аналіз музичних здібностей, класифікація музичного слуху и способи його розвитку

 6. Синхронність і автономія рук домриста, принципи і приклади.

 7. Система засобів музичної виразності домриста

 8. Інтерпретація и перекладення скрипкових творів на домру

 9. Особливості інтерпретації на домрі стилів композиторів класиків і романтиків.

 10. Систематизація роботи виконавця над музичним твором

 11. Народно-інструментальний жанр на півдні України

 12. Академічний народний струнно-щипковий інструментарій УкраїниСпеціалізація „Бандура”
Бандурист-інструменталіст

(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менш ніж 45 хвилин) 1. Поліфонічний твір (цикл);

 2. Твір великої форми (циклічний твір композиторів XVIII-XX століть, оригінальний твір великої форми);

 3. Твори на українські народні теми;

 4. Віртуозний твір;

 5. Різнохарактерні твори різних стилів і жанрів.


Бандурист-співак

(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менш ніж 30 хвилин)


 1. Твір великої форми (циклічний твір композиторів XVIII-XX століть, оригінальний твір великої форми);

 2. Оригінальний інструментальний твір на українській народній темі;

 3. Вокальні твори великої форми (арія композитора XVII-XXI століть, вокальний твір великої форми сучасного українського композитора;

 4. Романси сучасних композиторів;

 5. Різнохарактерні вокальні твори (авторські, народні пісні).


Спеціалізація «балалайка»(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менш ніж 45 хвилин)


 1. Твір великої форми (перша, або друга та третя частини концерту, варіації, сюїта – не менш трьох частин) .

 2. Віртуозний твір.

 3. Класичний твір, написаний у XVII-XIX ст.

 4. П’єса кантиленного характеру.

 5. Оригінальний твір (перекладення) українського композитора


Питання з колоквіуму зі спеціалізації «Балалайка»

 1. Струнно-щипкові народні інструменти у культурі XI–XVII століть.

 2. Створення і становлення концертної балалайки, історичний і культурний аспекти.

 3. Народження Великоруського оркестру (В.В. Андрєєв).

 4. Виникнення репертуару та становлення сольного виконавства на балалайці на початку XX століття.

 5. Синтез традицій і новаторства в українській школі виконавства на балалайці.

 6. Видатні виконавці сучасності.

 7. Сучасне народно-інструментальне мистецтво на півдні України.

 8. Систематизація творчої роботи виконавця над музичним твором

 9. Артикуляція як засіб музичної виразності і класифікація балалаєчних штрихів.

 10. Культура музично-ігрових рухів балалаєчника та комплекс м’язово-рухової лабільності.

 11. Засоби музичної виразності балалаєчника

 12. Інтерпретація і перекладення творів для балалайки, транскрипції.

 13. Володіння власними емоціями і впливання їх на сценічну поведінку.

 14. Аплікатура і її значення в практиці балалаєчного виконавства.

 15. Комплексний виконавсько-педагогічний аналіз твору.


“Струнні інструменти”Спеціалізація «скрипка»

(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менш ніж 60 хвилин)


 1. Й.С. Бах – 2 частини з сонат для скрипки соло (фуга обов’язково) або Чакона;

 2. Каприс М.Паганіні (крім №№ 13, 14, 16, 20);

 3. Концерт у 3-х частинах одного з наступних композиторів: Ф.Мендельсон, Г. Венявський, Я. Сибеліус, П.Чайковський, Й.Брамс, М.Паганіні);

 4. Класична соната (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен) – можливо виконання по нотам;

 5. Віртуозна п’єса (не менш ніж 10 хв.) одного з наступних композиторів: В’єтан, Венявський, Ваксман, К. Сен-Санс, П. Чайковський, Римський-Корсаков-Цимбаліст;

 6. П’єса українського композитора ХХ-ХХІ століття.


Питання з колоквіуму зі спеціалізації «Скрипка»


 1. Одеська скрипкова школа – фундатори та продовжувачи.

 2. Типи темпераменту, інтелект та їх вплив на здібності до навчання та виконавства.

 3. Особливості мускулатури, будови тіла та їх вплив на скрипкове виконавство.

 4. Аналіз музичних здібностей, класифікація музичного слуху та засоби його розвитку.

 5. Психофізичний і слуховий підходи у методиці навчання грі на струнних інструментах.

 6. Методика проведення уроку.

 7. Природа звукоутворення та основна проблема звуковидобування на струнних інструментах.

 8. Фізичні фактори, які визначають якість звуку (швидкість, тиск, точка дотику смичку зі струною і т.ін.).

 9. Постановка та функції пальців правої руки скрипаля.

 10. Типи руху правої руки, особливості їх використання.

 11. Управління гучністю і тембром звучання інструменту.

 12. Артикуляція як засіб музичної виразності і класифікація штрихів.

 13. Принцип вивчення складних рухів правої руки.

 14. Гліссандо і портаменто – їх значення у виконавстві на струнних інструментах.

 15. Типи переходів. Методика виконання «швидких» переходів.

 16. Ритмічна дисципліна пальців лівої руки та методи її виховання.

 17. Вібрація та її використання.

 18. Синхронність та автономія рук скрипаля (альтиста) - приклади.

 19. Універсальний музичний графік, точка золотого перетину та їх вплив на художню інтерпретацію музики композиторів-класиків та ін.

 20. Система засобів музичної виразності.

 21. Динамічний стереотип гри на музичному інструменті – схема та пояснення.

 22. Скрипкове мистецтво XVI – XVIII ст. Загальна характеристика періоду.

 23. Композитори віденської класичної школи.

 24. Скрипкове мистецтво від початку XIX ст. до 60-70 рр. ІХ ст..

 25. Школа Паризької консерваторії у першій половині XIX ст.

 26. Н. Паганіні.

 27. Скрипкове мистецтво кінця XIX – початку XX століття.

 28. Російське скрипкове мистецтво, Л.Ауер.

 29. Зарубіжне скрипкове мистецтво першої половини XX ст.

 30. Скрипкові класи Московської та Ленінградської консерваторій.

 31. Д.Ф.Ойстрах та Л.Б.Коган.


Спеціалізація «Контрабас»

(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менше 30 хвилин)


 1. Й.С. Бах– одна частина з сюїт для віолончелі соло,

або з «Сюїти в старовинному стилі» Г. Фріба

 1. Один з концертів для контрабаса з оркестром:

С. Кусевицький– fis-moll

Дж. Боттезіні– h-moll, або fis-moll, або A-dur.

Н. Рота– Концертний дивертисмент

Е. Тубін– Концерт

Ф. Прото– Кармен-фантазия

Я.К. Ванхаль– Концерт D-dur

Д. Диттерсдорф– один з концертів

Ф.А. Хофмайстер– Концерт №3

Й.М. Шпергер– один з концертів


 1. Віртуозна п’єса одна на вибір:

Дж. Боттезіні– Тарантела

Варіації «Прекрасна мельничиха»

Фантазія «Лючія ді Ламмермур»

Фантазія «Сомнамбула»

Фантазія «Венеціанський карнавал»

Капричіо fis-moll

Капричіо «Di bravura»

Інтродукція та гавот

Allegro “Alla Mendelssohn”

С.О. Кусевицький– Анданте та Вальс-мініатюра

– Сумна пісенька та Гумореска

Р.М. Гліер– Тарантела

– Скерцо


 1. 2 частини зі старовинної сонати

наприклад: В. Феш,

Г.Ф. Гендель,

Б. Марчелло,

А. Ариості та ін.. 1. Твір для контрабаса Solo на вибір:

Ж.Збінден – «Присвячення Й.С.Баху»
В.Йентч – Соната
Ю.Левітін – Соната I, або II-III ч..
Ж.Франсе – Тема та варіації
Т.Хауто-ахо – Рапсодія

– Каденція 1. П’єса українського композитора.


Питання з колоквіуму зі спеціалізації «Контрабас»


 1. Про контрабас та його історію. Виготовлення контрабасових віолоне та к-басів. Інструментальні майстри XVI–XVIII ст..

 2. Аналіз музичних здібностей, класифікація музичного слуху та засоби його розвитку.

 3. Відчуття ритму та його роль в процесі навчання грі на інструменті.

 4. Методика проведення уроку.

 5. Природа звукоутворення та основна проблема звуковидобування на струнних інструментах.

 6. Фізичні фактори, які визначають якість звуку (швидкість, тиск, точка дотику смичку зі струною і та ін.). Координація рухів правої та лівої рук.

 7. Постановка та функції пальців правої руки контрабасиста.

 8. Артикуляція як засіб музичної виразності і класифікація штрихів.

 9. Постановка лівої руки контрабасиста. Типи переходів, та методика їх виконання.

 10. Вібрація та її використання.

 11. Композитори та виконавці контрабасисти віденської класичної школи.

 12. Доменіко Драгонетті.

 13. Контрабасові школи в Європі XIX ст.

 14. Джованні Боттезіні.

 15. Контрабасове мистецтво XX століття.

 16. С.О. Кусевицький, О.О. Мілушкін, Й.Ф. Гертович, Р.М. Азархін.

 17. Контрабасові класи Московської та Санкт-Петербурзької консерваторій.
Спеціальність “Хорове диригування”

 1. диригування у класі

 1. диригування хором ОДМА імені А.В. Нежданової (тривалість виступу – 30 хв.)

Програму виступу абітурієнт вибирає з репертуарного списку хору:
Твори з репертуару хора ім. К. Пігрова


 • Г. Гендель “Аллелуйя” з ораторії “Месія”;

 • В. Моцарт “Реквієм” (№№1, 2, 8, 9);

 • А. Вівальді “Глорія” (№ 1);

 • А. Бусто “Ave Maria”;

 • Дж. Верді “Реквієм” (№ 7);

 • Д. Бортнянський “Тебе Бога хвалим”;

 • С. Танєєв “На могілє”;

 • С. Рахманінов “Богородіцє Дєво”, “Мілость міра”, (“Тебе поєм”);

 • Г. Свиридов “Сонце і поет”;

 • Ю. Фалік “Незнакомка”;
 • М. Леонтович “Щедрик”, “Ой сивая зозуленька”, “Пряля”;

 • В. Стеценко “Веснянка”;

 • Є. Козак “Мав я раз дівчиноньку”;

 • А. Авдієвський “Ой там за лісочком”, “Як була я маленька”;

 • Ю. Гомельська “Веснянка”;

 • Д. Ушкарьов “Думи мої”;

 • Д. Раков “Ой дуб дуба”;

 • Б. Лятошинський “Із-за гаю сонце сходить”;

 • Д. Орфєєв “Ой у полі жито”.

Підчас колоквіуму необхідно зробити музично-теоретичний, вокально-хоровий та виконавський аналіз творів, запропонованих на екзамені.


Спеціальність «Духові інструменти»
Спеціалізація ,,Саксофон-альт

(Виконання концертної програми тривалістю виступу – не менше ніж 30 хвилин):


 1. Концерт для саксофона з оркестром (фортепіано):

О. Глазунов - Концерт К. Хюса - Концерт

П.-М. Дюбуа - Концерт І. Дахл - Концерт

Г. Томазі - Концерт П. Крестон - Концерт

Л. Е. Ларсон - Концерт І. Готковскі - Концерт

2. Сонати (оригінал або переклад):

Г. Гендель - Алегро, Ларго і Фінал для скрипки і ф-но

Й. С. Бах - Соната с-moll для органа

Соната g-moll для скрипки і ф-но

4 та 6 Сонати для флейти і ф-но та ін. (переклад для саксофона

М. Мюлє, Ж.-М. Лонде та ін.)

П. Крестон - Соната Д. Діамонд - Соната

Е. Денісов - Соната Б. Крол - Соната

Ф. Декрук - Соната Ж. Абсіль - Соната

Т. Йошиматсу - Пташина соната К. Паскаль - Сонатіна

Р. Мучінскі - Соната В. Альбрегт - Соната

П. Хіндеміт - Соната

3. Твори малої та середньої форми (оригінал або переклад):

Ю. Демерссеман - Фантазія на оригінальну тему Й. С. Бах - Арія

К. Дебюсі - Рапсодія Е. Бозза - Арія

Е. Бозза - Італійська фантазія С. Рахманінов - Вокаліз

Е. Бозза - Концертіно Р. Шуман - Три романси

К. Хюса - Елегія і Рондо Д. Мійо - сюїта Скарамуш»

Г. Вілла-Лобос -Фантазія Ф. Шмітт - Легенда

Р. Бутрі - Дивертисмент Г. Томазі - Балада

Я. Ібер - Камерне концертіно

Г. Калінкович - Варіації на тему Н. Паганіні

4. Віртуозні твори композиторів ХІХ-ХХІ столітть (оригінал або переклад):

П. Женін - Варіації на тему «Венеціанський карнавал»

Ф. Борне - Блискуча фантазія для флейти на теми з опери Ж. Бізе «Кармен» (переклад для саксофона-альта І. Рот)

П. Сарасате – Циганські наспіви

А. Дезенкло – Прелюдія, Каденція і Фінал

Ф. Мартін – Балада

П. Свіртс – «Клон», «Котекан»

І. Готковскі – Патетичні варіації

В. Болком – Ліліт

Л. Роберт – Каденція

Ж. Такас – Фантастика

5. Твори для саксофона Solo (оригінал або переклад, до 5 хвилин):

Н. Паганіні – 24 Каприси для скрипки (переклад

Е. Бозза – «Етюди-каприси», «Мала п’єса», «П’єса бреве»

П. Бонно – «Каприс у формі вальсу»,

Л. Беріо – Секвенція ІХ b

Ріо Нода – Імповізації 1 – 10

6. Джазова композиція за бажанням (Solo відомих джазових саксофоністів або власна імпровізація на джазові теми) для саксофона-альта і ф-но:

П. Бонно – П’єса в джазовому стилю

Ф. Вудз – Соната

Ю. Чугунов – Джазові твори для саксофона

Ч. Паркер – Поїдь з Нью-Йорка та ін..

М. Легран – Літо знає

С. Роллінз – Яірегін

К. Портер – Все, що я люблю і т. д.


 1. Твір українського композитора (оригінал або переклад).

Питання з колоквіуму зі спеціалізації ,,Саксофон”: 1. Еволюційні передумови розвитку романтичного духового інструментарію та винахід саксофона А. Саксом;

 2. Основні етапи становлення історичного шляху саксофонного виконавства і педагогіки;

 3. Психофізичні основи гри на духових інструментах;

 4. Основні біофізичні та механічно-акустичні компоненти звукоутворення на саксофоні;

 5. Структура репродуктивного процесу сукупності «виконавець-саксофон;

 6. Загальні основи раціональної адаптації до інструмента;

 7. Основні принципи пристосування амбушюра до управління звучанням;

 8. Техніка виконавського дихання, як провідного енергетичного ресурсу звукоутворення на духових інструментах;

 9. Техніка пальців та координація з роботою язика, дихання та ін. компонентами;

 10. Основні виразові засоби виконавської майстерності саксофоніста (звук, інтонація, тембр, динаміка);

 11. ”Звуковимовлення” саксофоніста (артикуляція, штрихи, фразування);

 12. Агогіка як засіб руху і розвитку музики в часі (ритм, метр, темп);

 13. Традиційні та сучасні виконавські прийоми гри на саксофоні;

 14. Творчі розумово-стильові стереотипи формування виконавської майстерності саксофоніста);

 15. Формування навиків естрадно-джазового виконавства саксофоніста;

 16. Універсалізм сучасної виконавської майстерності саксофоніста, як основна вимога практичної діяльності саксофоніста;

 17. Формування художнього репертуару на різних етапах навчання та практичної діяльності саксофоніста;

 18. Методи та засоби сучасної саксофонної педагогіки;

 19. Методика проведення уроку по спеціальності;

 20. Організація домашньої підготовки.


Спеціалізація «Кларнет»

(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менш ніж 30 хвилин) 1. Концерти для кларнету з оркестром (класичний, романтичний, композиторів ХХ ст.).

 2. Твори середньої форми :

а) Каваліні – « Адажіо і Тарантела»

б) Е. Боцца – « Буколіка»

в) Андре Блох - «Денеріанна»

г) Дж.Россіні – «Інтродукція, тема і віріації»

3. Сонати:

а) Й.С. Бах – Соната (перекладач Володіна))

б) К.Сен-Санс – Соната

в) Ф. Пуленк – Соната

г) В.А. Моцарт – Соната (перекладач Габуччі)

д) П.Хіндеміт - Соната 1. Твори для кларнета Solo (до 5 хвилин).

 2. П‘єса українського композитора (оригінал або переклад).

Питання з колоквіуму зі спеціалізація «Кларнет»:

1. Виконавське дихання як енергетичний ресурс звукоутворення

2. Робота губного апарату;

3. Техніка пальців;

4. Музичний слух та його роль у процесі музичного виконавства;

5. Відбір кандидатів для навчання грі на кларнеті (духових та ударних інструментах);

6. Специфіка і система самостійної роботи учня (студента);

7. Робота над інструктивним, художнім матеріалом;

8. Штрихи та особливості їх виконання;

9. Реформа духових дерев’яних інструментів у І половині 19 століття;

10. Сучасний кларнетовий репертуар 20 і 21 століть;

11.Створення кларнету та перші виконавці-кларнетисти;

12. Твори українських композиторів для кларнету;

13. Видатні виконавці – кларнетисти;

14. Відомі твори для кларнета «Solo»;

15.Майстри гри на кларнеті Петербурзької (Ленінградської) та Московської консерваторій.


Спеціалізація «Валторна»

(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менше 30 хвилин)


 1. Концерти для валторни з оркестром (класичний, романтичний, сучасний).

 2. Твори середньої форми:

  1. Е. Боцца – «В горах»

  2. Г. Нойлінг – «Багатель»

  3. П. Дюка – «Віланелла»

  4. Ж. Франсе – «Дивертисмент»

  5. А. Лортцінг – «Концертштюк»

 3. Сонати:

  1. П. Хіндеміт – Соната №1, №2

  2. Л. Бетховен – Соната

  3. В. Буяновський – Соната №1, №2 для валторни соло

  4. Л. Керубіні – Соната №2

 4. Твори для валторни Solo (5 хвилин)

 5. П’єса українського композитора.


Питання з колоквіуму зі спеціалізація «Валторна»

 1. Підбір кандидатів для навчання грі на валторні та інших духових та ударних інструментах.

 2. Музичний слух та його роль у процесі музичного виконавства.

 3. Виконавське дихання як енергетичний ресурс звукоутворення.

 4. Постановка та функціонування губного апарату під час гри на валторні.

 5. Техніка пальців.

 6. Штрихи та особливості їх виконання.

 7. Система самостійних занять студента (учня).

 8. Робота над інструктивним та художнім матеріалом.

 9. Винахід музичного майстра А. Гампеля.

 10. Еволюція концертів для валторни в творчості В.А. Моцарта.

 11. Робота над оркестровими партіями на заняттях в класі валторни.

 12. Методика транспонування оркестрових партій написаних для натуральних валторн в різних тональностях.Спеціалізація «Флейта»

(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менше 30 хвилин)
1. Концерти для флейти з оркестром (класичний, романтичний, композиторів ХХ ст.).
2. Твори середньої форми:

а) К. Рейнеке - « Баллада»

б) Э. Боцца - « Агрестид»

в) И.Андерсен - «Баллада и танец ельфів»

г) А. Казелла - «Сициліана і бурлеска»

3. Сонати:

а) Й.С. Бах - 6 сонат (на вибір)

б) К. Рейнеке - Соната «Ундину»

в) Ф. Пуленк - Соната

г) П. Хіндемит - Соната В-dur

д) С. Прокофєв - Соната D-dur (1, 2 или 3 – 4 чч.)

4.Твори для флейти Solo (до 5 хв.).

5. П’єса українського композитора (оригінал або переклад).

Питання з колоквіуму зі спеціалізація «Флейта»

1. Виконавське дихання як енергетичний ресурс звукоутворення.

2. Робота губного апарату

3. Техніка пальців

4. Музичний слух і його роль в музичному процесі. Способи самоконтролю

5. Відбір кандидатів для навчання на флейті (духових та ударних інструментах)

6. Специфіка і система самостійної роботи учня (студента).

7. Робота над інструктивним, художнім матеріалом

8. Штрихи та особливості їх.

9. Флейтова реформа 19 століття.
Спеціалізація «ударні інструменти»

(Виконання концертної програми, тривалість виступу – не менш ніж 30 хвилин)

1. Поліфонія

Й. С. Бах/ Голденберг Арія і варіації ( маримба)

Й. С. Бах 6 віолончельних сюїт ( маримба)

Й. С. Бах Сонати і партіти для скрипки соло ( маримба)

Й. С. Бах / аранжування Стівеном Мечемером - Сюїта для лютні G - moll

[BWV 996 ] (вібрафон)
2. Інструментальний концерт

Н. Розауро – Концерт для маримби

Н. Розауро – Концерт для вібрафона

Е. Сьожерне – Концерт для маримби

Е. Сьожерне – Концерт для вібрафона

П. Крестон – Концертино для маримби

Д. Мілхауд – Концерт для маримби (вібрафона)
3.Твір концертного плану.

На марімбі:

Г. Стоут – «Два мексиканські танці»

Т. Танака – «Дві частини для марімби»

К. Абе – «Wind Sketch»

А. Гомез – «Gitano» I и II

К. Абе – «Вiтер в бамбуковому гаю»

К. Абе – «Мрії про вишневий цвіт»

К. Абе – «Варіації на дитячі японські пісні»

А. П’яццола/Е. Саммут – «Лібертанго»

Н. Живковіч – «Ілліаш»

Л. Стівенс –«Рітмік каприз»

Т.Марамутсі – «Land»

П. Ченг – «Етюд e-moll»


 1. Томас – «Merlin» I и II частини

На вібрафоні:

М. Глентворд – «Блюз для Жильберта»

Н. Розауро - «Bem – Vindo»

Н. Живковіч – «Suomineito»

Д. Фрідман – «Looking Back»

Д. Фрідман – «Техас»

А. Ліпнер – «Калейдоскоп»

Я. Фрейчер – «Кода»

Г. Бартон- «Shega de Saudade»
4.Твір на литаврах:

А. Жироні – Соната для литавр

Дж. Бек – Соната для литавр

Е. Картер – «Вісім п’єс»

Д. Палієв – «Фольклорна сюїта»

Н. Живковіч – «Каденція»


5. Твір на перкусії:

Де Лансі – «Любов до історії»

Дж. Баліса – Концертино для перкусії у трьох частинах

Я. Ксенакіс – «Rebonds» a , b

Ф.Дюпін – «Myriades»

K. Рейнер – Концертна соната для перкусії

Г. Томазі – «Concert Asiatique»

Ж. Делеклюз – «Cinq pieces breves»

Л. Воланс – «She who sleeps with a small blanket»

А.Жоліве – Концерт для ударнихПитання з колоквіуму зі спеціалізації «ударні інструменти»


    1. Розвиток ударних інструментів від витоків до кінця 16 століття.

    2. Мистецтво гри на ударних інструментах в 17 - 18 столітті.

    3. Ударні інструменти у творчості віденських класиків.

    4. Розширення експресивних можливостей ударних інструментів композиторами-романтиками.

    5. Сольне виконання на дерев'яних звуковисотних ударних інструментах в Європі на початку 19 століття.

 1. Ударні інструменти в оркестровій творчості російських композиторів 19 століття.

 2. Феномен «золотого століття» ксилофона в Америці.

 3. Причини появи трансформованих конструкцій звуковисотних клавішних ударних інструментів.

 4. Виконавські школи і педагогіка.

 5. Сучасна вітчизняна і зарубіжна художня та інструктивна література для ударних інструментів.

 6. Психофізиологічний аспект виконавства на ударних інструментах.

 7. Становлення та придбання ігрових навичок.

 8. Роль відчуттів, не заснованих на слуховому і зоровому сприйнятті.

 9. Постановка і її роль в процесі гри.

 10. Фізіологія виконавського апарату.

 11. Типологія ударів.

 12. Нетрадиційні засоби звуковидобування на ударних інструментах.

 13. Система самостійних занять студента.

 14. Робота над інструктивним та художнім матеріалом.

 15. Підбір кандидатів для навчання грі на ударних інструментах.

\
Каталог: upload -> files
files -> Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби»
files -> Вимоги до оформлення заявок розроблення технічного завдання та його складових частин
files -> Правила складання бібліографічного опису
files -> Програмний комітет співголови
files -> Агентський договір
files -> Контрольна робота на семестр є обов’язковою
files -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50-2016 позначення стандарту
files -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
files -> Перелік праць І. Франка, які висвітлюють різні аспекти життя Галичини ХІХ – початку ХХ ст


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка