Наукова значимістьСкачати 215.42 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір215.42 Kb.
ТипРеферат

Реферат

Даний цикл робіт складається із 10 монографій. Захищено 4 докторських і 10 кандидатських дисертацій.Наукова значимість циклу робіт полягає у визначенні траєкторії трансформаційних зрушень національного господарства на принципах ідеології «зеленої» (екологоорієнтованої) економіки, яка ґрунтується на виявлених закономірностях розвитку економічної системи України та загальносвітових тенденціях екологізації її розбудови.

Актуальність теми по циклу робіт. В своєму розвитку Україна вже пройшла етап становлення незалежної держави, первинного формування демократичних інститутів і ринкової економіки. Водночас, на тлі перетворень, яких зазнали інші країни, слід визнати, що побудована в Україні політична та економічна система потребує докорінних змін. Причиною цього є відсутність цілої низки інституційних та структурних реформ, які призводять до недостатньої забезпеченості стратегії держави адекватним тактичним інструментарієм відповідно до глобальних викликів. Тому потреба переведення стратегії зі сфери ідеологічних конструктів до рангу безпосередньої перетворюючої сили та керівництва до дії спонукала до формування цілісного наукового підходу відносно розбудови національної економіки як суспільного явища, складової суспільних відносин, що розвивається за певними внутрішніми законами. Конструювання адаптивного бачення довгострокових перспектив суспільного розвитку з урахуванням впливу на нього ендо- та екзогенних чинників вимагає знання та врахування законів розвитку суспільно-економічної системи. При цьому доцільно взяти   на озброєння  сучасні  підходи  індустріально  розвинених країн  до інтегрованого  вирішення економічних, соціальних та екологічних  питань. Невідомий донині за своїм масштабом, перехід країн до організації суспільних відносин на засадах ідеології «зеленої» економіки обумовив рефлексію наукової економічної думки щодо вибору інноваційної парадигми, яка би була здатна пояснити сутність організаційно-економічного механізму новітніх перетворень і, головне, сформулювати базові положення щодо інструментального забезпечення ефективності таких перетворень суспільного устрою.

Все викладене вище обумовило формування в Україні принципово нового напряму фундаментальних та прикладних досліджень, які започатковують сучасні уявлення про екологізацію національної економіки, закладають теоретико-методологічне підґрунтя для імплементації загальноєвропейської ідеології «зеленого» зростання як стратегічного вектору державної політики.

Саме тому наукові ідеї та теоретичний базис розбудови державної економічної системи на засадах доктринальних положень «зеленої» економіки, які відображені у наукових працях авторів представленого Циклу робіт на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки, слугують підґрунтям та орієнтиром для інституційних та структурних реформ щодо її розвитку в національному, регіональному, а також секторальному вимірах.

Поданий Цикл наукових праць є базовим для науково-конструктивного усвідомлення феномену «зеленого» зростання як об’єктивно обумовленої тенденції суспільного розвитку.

Науковий доробок фундаментальних та прикладних досліджень авторів Циклу робіт в цьому напрямі, за словами Президента НАН України академіка НАН України Патона Б. Є.,сприяє «розв'язанню гострої для України проблеми запровадження принципів «глобального зеленого курсу» в модель економічного розвитку України» (Вісн. НАН України, 2013, № 1). Цей постулат підтверджується рішенням Постанови НАН України ( № 114 від 30.05.2012р. ) про доцільність наукових розробок в цьому напрямі та початком асигнування з Державного бюджету( з 2013р.) цих інноваційних фундаментальних досліджень.

Про орієнтацію державного курсу на «озеленення» економіки свідчить розроблений Міністерством економічного розвитку України план заходів України у виконанні рішень та рекомендацій Конференції ООН з питань сталого розвитку «Ріо+20», де окремим питанням постає розробка Концепції державної політики розвитку «зеленої економіки» (проект розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів участі України у виконанні рішень та рекомендацій Конференції ООН з питань сталого розвитку «Ріо+20»). Крім того, оцінка законодавчо-нормативних передумов розвитку зеленої економіки в Україні як лідера в цьому напрямі позитивно схвалена та ввійшла до Регіонального огляду перспектив розвитку кран членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС).

Автори представленого Циклу робіт довели, що ідеологія розвитку «зеленої» економіки є основною парадигмою трансформаційних зрушень у сучасному суспільстві. Хоча перехід до «зеленої» економіки вимагає значних інвестицій, їх залученню мають сприяти продумана державна політика та інноваційні механізми фінансування. Швидке зростання ринків капіталу, вдосконалення ринкових інструментів, а також формування відповідного інституційного середовища відкривають шлях до великомасштабного фінансування глобального переходу економіки на «зелені» орієнтири.

Метою роботи є озброєння сучасної практики трансформаційних зрушень господарської системи України інноваційною теорією «зеленого» зростання в контексті розбудови та розвитку національної економіки відповідно до глобальних викликів.

Короткий зміст. Теоретико-методологічний аспект дослідження включає: обґрунтування державної економічної стратегії у нерозривній єдності з комбінуванням децентралізованих дій суб’єктів господарської діяльності; розроблення теоретичної моделі загальносистемних передумов трансформаційних зрушень у форматі розбудови національної економіки; формування методології інституціонального забезпечення даного процесу з урахуванням існуючих міжнародних тенденцій і відповідного інституційно-правового підґрунтя в національному та регіональному вимірах, опрацювання концептуальних та теоретико-методологічних засад «зеленого» зростання на засадах екологізації економіки.

Процес формування та реалізації економічної стратегії аналізується з позицій інституційної економічної теорії, згідно з якою ефективність інституту оцінюється як його здатність знижувати обсяги трансакційних витрат економічних суб’єктів та сприяти формуванню відповідного бізнес-середовища. .Концептуально-методичний аспект дослідження враховує обґрунтування організаційно-економічного інструментарію реалізації ідеології «зеленої» економіки як одного з ключових орієнтирів розбудови державної економічної системи та формування теоретико-концептуального базису екологізації управлінських рішень .

Проведені авторами циклу робіт фундаментальні дослідження свідчать, що на шляху реалізації концепції сталого просторового розвитку основною домінантою виступає ідея інтегрального підходу до вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. В циклі робіт доведено, що в Україні необхідність розроблення та впровадження політики «зеленого» зростання була викликана нагальною потребою екологізації економіки країни. Обгрунтовано, що процвітання держави Україна може бути забезпечене виключно шляхом підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів, структурно-технологічної та інноваційній реструктуризації виробництва, використання творчого потенціалу всіх членів суспільства. Зроблено висновок про те, що в центрі уваги економічної політики має перебувати суверенність суб’єкта господарювання, який працює з повною мірою відповідальності в прозорому економіко-правовому полі: забезпечення його права приватної власності, створення стабільного економіко-правового середовища, формування спроможності до раціональної стратегічної поведінки та заохочення останньої.Прикладний аспект дослідження полягає в визначенні інтегрального наукового результату роботи як першого системного дослідження якісно нової парадигми розвитку економіки України та її регіонів. Доведено, що нове вирішення науково-прикладної проблеми базується на теоретико-методологічному підґрунті та розробці концептуальних підходів щодо розбудови національної економіки на засадах ідеології «зеленого» зростання як запоруки забезпечення сталого розвитку в національному та регіональному вимірах.

Прикладний аспект дослідження також включає визначення основних детермінант й оцінки тенденцій структурних зрушень у господарських комплексах регіонів в результаті розвитку трансформаційних процесів.

Практичні рекомендації дають змогу визначити стратегію та пріоритети реформування суспільного устрою і системи державного управління, реалізації ролі держави як інституту розроблення та реалізації управлінських рішень в галузі регулювання та інституційного планування національної економіки та як важелю збалансованого і пропорційного економічного і соціального зростання.

Сформовано систему інформаційно-аналітичного та експертного забезпечення державної політики, орієнтованої на сталий економічний розвиток на засадах ідеології «зеленої» економіки, реалізація якої державними інститутами-регуляторами сприятиме підвищенню темпів спроможності економічної системи, рівня її збалансованості та конкурентоспроможності.Практичним втіленням ідеології «зеленого» зростання у розширенні горизонтів наукового бачення та формуванні бізнес-середовища є започаткування з ініціативи авторів циклу проведення низки міжнародних науково-практичних конференцій та форумів, зокрема в рамках щорічного Міжнародного екологічного форуму «Довкілля України»: в 2011 році було проведено Круглий стіл – «Шлях до ”зеленої” економіки: практика, інновації, інвестиції» (м. Київ), а в 2012 році – Міжнародний форум «GREEN MIND» та Міжнародний екологічний Форум «Зелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції» (6-7 жовтня 2011 р., м. Одеса) під егідою Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) та патронатом Національної академії наук України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Одеської державної адміністрації та обласної ради.

Наукова новизна базується на попередньо розробленому авторами циклу теоретичному підґрунті:

 • Теорії формування ефективної економічної стратегії держави, яка базується на органічній імплементації і відтворенні економічного базису суспільних процесів як іманентної складової ринкової економічної системи.

 • Теорії формування інституту державного регулювання ринкової економіки та інституційного планування її розвитку як функції державного менеджменту та науково обґрунтованого цілеспрямованого процесу досягнення компромісу інтересів країн і різних соціальних груп та підвищення на цій основі конкурентоспроможності національної економіки України, соціальних стандартів та якості життя населення.

 • Теорії реформування та вдосконалення функцій та структури органів державного управління, відповідальних за розроблення та реалізацію планів економічного та соціального розвитку України на засадах екологізації та «зеленого» зростання.

 • Теорії управління соціальним розвитком як інституційної основи забезпечення корінних змін в економічній системі України, орієнтованих на досягнення соціальних пріоритетів, цілей, орієнтирів з визначенням та запровадженням регіональних аспектів соціальної політики.

 • Теорії трансформаційних зрушень економіки регіонів України в умовах сучасних ринкових відносин, яка базується на якісно новій парадигмі її розвитку та полягає в перебудові галузевої структури господарства в бік пропульсивних галузей економіки при створенні відповідного інституційно-правового підґрунтя, модернізації та диверсифікації виробництв і своєчасному впровадженні інновацій.

 • Теорії еколого-орієнтованого стратегічного планування розвитку регіонів як процесу визначення, обґрунтування, прийняття та затвердження найважливіших рішень щодо подальшого екобезпечного та збалансованого їх розвитку в межах індикативної моделі, де враховані як екологічні, так і соціально-економічні інтереси територій на основі визначення принципів їх збалансування, ефективного механізму поєднання методів, важелів та ресурсів, спрямованих на досягнення цілей з урахуванням зовнішніх обмежень.

 • Теорії екологізації економіки на засадах імплементації екологічної складової в пріоритети соціально-економічної політики держави та її регіонів, яка базується на визначенні секторальної моделі розвитку економіки з урахуванням принципів соціальної відповідальності, інтересів державно –приватного партнерства та міжнародних викликів

та полягає

у визначенні теорії «зеленої» економіки як рушія модернізації вітчизняної економічної системи країни та її регіонів крізь призму наукових уявлень щодо інноваційної парадигми сучасної моделі соціо-еколого-економічного розвитку та забезпечення конкурентних переваг України в міжнародному, національному та регіональному вимірах.
Авторами циклу робіт пропонується розглядати доктрину «зеленого» зростання в органічному поєднанні із формуванням сприятливого бізнес-середовища як на державному, так і на регіональному рівнях. Зазначена доктрина повинна базуватися на реалізації можливостей більш ефективного використання наявних природного, людського та фінансових капіталів на принципах міжрегіональної (транснаціональної) кооперації та взаємної компенсації завданих збитків.

Практичне значення. Цикл наукових праць з проблем розбудови національної економіки на засадах ідеології «зеленого» зростання, модернізації державного та регіонального управління в контексті формування суспільної доктрини має теоретичну та науково-практичну спрямованість. Відповідальність України, яка взяла на себе виконання міжнародних зобов’язань щодо реалізації принципів сталого розвитку, розповсюдження та впровадження в систему державного та регіонального управління напрямів та механізмів, які сприяють досягненню вимог «зеленої» економіки, обумовлює їх практичне втілення на теренах України.

Порівняння наукового наробку по циклу робіт з вітчизняними та зарубіжними аналогами.

Підготовка циклу наукових праць, присвячених тенденціям і закономірностям cоціо-еколого-економічного розвитку України та її регіонів, мала дві головні передумови. По-перше, практична відсутність на початок століття фундаментальних вітчизняних робіт, у яких соціально-економічна модернізація національної економіки пов’язується з її екологізацією. По-друге, світоглядне бачення об’єкта і предмета «зеленої» економіки в умовах глобальної нестабільності обумовило розгляд теоретичного зрізу проблеми та необхідність проведення наукових досліджень, які б розкрили сутність, особливості та механізми реалізації політики «зеленого» зростання.

Вперше розроблені механізми забезпечення «зеленого» зростання національної економіки, в тому числі в регіональному вимірі та форматі міжнародної взаємодії лягли в основу проектів національних та регіональних документів та були використані на урядовому рівні для підготовки Національної доповіді України до Саміту «Ріо +20».

В контексті міжнародного формату, за оцінкою ЮНЕП, регіональну та національну ініціативи щодо запровадження принципів «глобального зеленого курсу» у модель економічного розвитку України, яка є другою країною за величиною в Європі та стратегічним партнером ЮНЕП з розвитку «зеленої» економіки, було визнано інноваційною не лише на теренах України, а й в межах пострадянського простору. (Додаток – Лист від Регіонального офісу ЮНЕП в Європі № 55/05 від 20.11.2012р.).


Висновки
На сьогодні питання обґрунтування вибору шляхів суспільно-політичного та економічного розвитку України є надзвичайно актуальними. При плануванні та здійсненні економічних та соціальних реформ необхідно передбачати та оцінювати їх вплив на умови та рівень життя населення і наслідки для майбутніх поколінь. Оновлення завдань Цілей Розвитку Тисячоліття має стати поштовхом для цілеспрямованого вдосконалювання регулюючих механізмів, що розвинулися в ході трансформаційних зрушень в Україні, з одночасним забезпеченням прав людини на екологобезпечне середовище.

Разом з тим, неузгодженість темпів економічного розвитку і вимог екологічної безпеки, домінування ресурсомістких галузей, висока питома вага ресурсо- і енергоємних застарілих технологій, сировинна орієнтація експорту, мілітаризація виробництва, відсутність гуманістичних цінностей серед пріоритетів розвитку, а також культури праці і споживання призводять до поглиблення кризового стану в економіці, погіршення стану довкілля, що створює реальну загрозу життю і діяльності сучасних і майбутніх поколінь.

Саме для нівелювання цього процесу на міжнародному рівні було запропоновано ідеологію Глобального Зеленого курсу. З метою розбудови і процвітання держави Україна може забезпечити «зелене» зростання виключно шляхом ефективного використання всіх видів ресурсів, структурно-технологічної реструктуризації виробництва, використання творчого потенціалу всіх членів суспільства.

Модель розвитку «зеленої» економіки стосується не тільки сучасності, вона адресована водночас як тим поколінням, що живуть нині, так і майбутнім. Це ідея рівноправ'я всіх поколінь і всіх членів суспільства, справедливості в просторі й у часі, ефективного використання потенційних можливостей, збалансованості суспільного розвитку і збереження природи.

Наразі з’явилася унікальна історична можливість закласти фундамент для розбудови національної економіки, яка дозволить значно ефективніше використовувати природний і фінансовий капітал уже в найближчому майбутньому в масштабах не лише країни, але й її регіонів.

Отже,є сенс визнати, що «зелена» економіка є одним з пріоритетних напрямків суспільного розвитку, оскільки, як свідчить світовий досвід, взаємоузгодженість соціо-еколого-економічної політики крізь призму формування ідеології «зеленого» зростання є головними важелями забезпечення сталості держави та її регіонів.

Слід констатувати, що набутий розвиненими країнами досвід не дає «універсальних»  рецептів здійснення стратегій «зеленого»  зростання.  Перехід до «зеленої»  економіки  залежить від цілої низки  політичних  та інституційних  умов, рівня  розвитку  економіки  тощо.

Можливості активізації цього процесу криються в екологізації політичних рішень, трансформації законодавчо-нормативного підґрунтя на користь стимулювання динамічних процесів ресурсозбереження та впровадження більш чистих технологій, розбудові економічного фундаменту зростання за рахунок «озеленення» ВВП та усунення природноресурсних субсидій в «зелених» секторах господарювання, а також в налагодженні ефективного діалогу України з західними партнерами стосовно спільної платформи «зеленого» зростання.

Однак, сучасна національна економіка потребує адаптації до умов екологічно-безпечної конкуренції на регіональних та глобальних ринках, що передбачає підвищення ефективності виробництва, пристосування структури національної економіки до глобальної конкуренції, підвищення рівня наукомісткості та інноваційності економіки, сприяння створенню екологоорієнтованих видів бізнесу, запровадженню міжнародних екологічних стандартів виробництва тощо.

Тому формування доктрини «зеленого» зростання розглядається як система довгострокових дій, що деталізує ресурсні можливості, обґрунтування вагомості «зеленого» курсу економіки України як на державному, так і регіональному рівнях. ЇЇ втілення дозволить сформувати сталу економічну систему, орієнтовану на забезпечення «зеленого» вектору розвитку економіки країни та її регіонів. Практична площина полягає в розробці наукового бачення щодо сприятливих інституційних передумов, які забезпечують реалізацію національної доктрини «зеленої» економіки України та обґрунтуванні інноваційних шляхів її розвитку.Відтак стратегічні дослідження в економічній сфері, які формують основу представленого Циклу робіт, є свого роду системним узагальненням здобутків різних галузей економічної науки, що дозволяє виокремити та посилити ключову роль основних складових розбудови національної економіки, встановити її основні системоутворюючі параметри та скласти наукове підґрунтя для забезпечення її безпечного відтворення на засадах європейської ідеології « зеленого» зростання.
ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ОПИСУ РОБОТИ.

Блок І. Теорія економічного зростання в період глобальної нестабільності та сучасних міжнародних викликів

 1. Жаліло Я.А.Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія.- К.: НІСД, 2009.- 336 с.

У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти формуван­ня та реалізації економічної стратегії держави з точки зору забезпечення її максимальної ефективності. Автор досліджує особливості співвідношення економічної стратегії держави з дією об'єктивних макроекономічних зако­нів і мотивацією головних суб'єктів економічної сфери та окреслює головні критерії її ефективності. Проаналізовано процеси, які відбувалися в еконо­міці України з часу здобуття незалежності, зосереджено головну увагу на періоді 2004-2007 рр., який продемонстрував значне зростання значущос­ті інституційних чинників ефективності економічних стратегій усіх рівнів в умовах швидкого економічного зростання. Запропоновано принципи та шляхи формування ефективної економічної стратегії, адекватної можливос­тям та потребам сучасного етапу розвитку національної економіки України. Зроблено висновки щодо об'єктивного підґрунтя гостроти кризових явищ 2008-2009 рр. в Україні.

 1. «Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні / Буркинський Б.В., Галушкіна Т.П., Реутов В.Є. – Одеса - Саки: ІПРЕЕД НАН України – ПП «Підприємство «Фенікс»,2011. - 348с.

У монографії розглядаються передумови та інноваційні напрями розвитку «зеленої» (еколого-орієнтованої) економіки як сучасної парадигми трансформаційних зрушень в Україні; наведено її методологічні та концептуальні засади, а також шляхи активізації «зеленого» зростання крізь призму імплементації міжнародного досвіду.

Блок ІІ. Інституційний базис національної економіки країни та стратегічне планування як основа розвитку «зеленої» економіки

 1. Манцуров І.Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки: монографія / І.Г. Манцуров. – К.: НДЕІ, 2011.–457 с.

У монографії запропоновано розв'язання актуальної науково-практичної та господарської проблеми щодо розроблення засад інституціоналізму, втілення яких сприятиме динамічному розвитку національної економіки України, її інтеграції у світовий економічний простір як рівноправного партнера. Методологічні засади, обгрунтовані в монографії, у теоретичному плані являють собою основу для розбудови та послідовного вдосконалення інституціональної теорії, формування інституту державного регулювання ринкової економіки як альтернативи капіталізму та інституціонального планування її розвитку, як науково обгрунтованого, цілеспрямованого та комплексного процесу формування таких норм, правил, порядків, котрі, відбиваючи закономірності суперечливих сучасних тенденцій, дають можливість опгимізувати відносини та інтереси різних соціальних груп і класів, досягти компромісу інтересів країн та різних соціальних груп на міжнародному й національному рівнях, підвищити на цій основі ефективність національної економіки України, її конкурентоспроможність. соціальні стандарти та якість життя населення країни. Практичні рекомендації, сформульовані в роботі, дають змогу визначити стратегію та пріоритети реформування суспільства та системи державного управління, докорінної модернізації успадкованих соціальних, економічних і політичних інститутів, які завдяки реалізації ролі держави як інституту розроблення та реалізації управлінських рішень в галузі регулювання та інституційного планування національної економіки, набувають роль важелів збалансованого і пропорційного економічного та соціального зростання.

 1. Хумарова Н.І. Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку територій / Н.І. Хумарова. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. – 408 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти екологоорієнтованого стратегічного планування у загальному управління розвитком територіальних економіко-екологічних систем різних рівнів. Автор досліджує екологоорієнтоване стратегічне планування як процес обгрунтування, прийняття та затвердження найважливіших рішень щодо подальшого екологічно безпечного та збалансованого розвитку територіальних економіко-екологічних систем в межах індикативної моделі, де враховано як екологічні, так і економічні інтереси території. Проаналізовано етапи становлення програмно-цільового методу планування в управлінні ресурсно-екологічною сферою національної економіки. Розроблено інституційний механізм формування та реалізації екологоорієтованих стратегічних планів. Запропоновані в роботі методики оцінки економіко-екологічної безпеки розвитку територіальних систем за економічними і соціально значущими показниками та оцінки результативності екологоорієнтованого стратегічного планування їх розвитку будуть корисними для підвищення ефективності управління національною економікою. Розраховано на фахівців, які займаються теоретичною та практичною діяльністю у сфері національної економіки, державного та регіонального менеджменту, аспірантів, студентів, осіб, як, цікавляться сучасними проблемами економіки сталого розвитку.

Блок IІІ. Регіональний вимір соціально-економічних зрушень національної економіки країни.

5. Реутов В. Є. Регіональний вимір трансформаційних зрушень економіки України : монографія / В. Є. Реутов. – Сімферополь : ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. – 432 с.

Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти трансформаційних зрушень і механізмів сталого розвитку територіально-просторових утворень нашої держави.

Розроблені стратегічні напрямки трансформації регіональних господарських систем в контексті забезпечення сталого розвитку, побудована дворівнева модель сталого регіонального розвитку, визначені перспективи трансформації регіональної конкурентоспроможності України відповідно до авторського підходу оцінки конкурентоспроможності регіону як «І-центру». 1. Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень : монографія / Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов, Л. М. Качаровська; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. П. Галушкіної. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2009. – 320 с.

Монографія присвячена актуальним проблемам комплексного розвитку регіонів в контексті забезпечення ефективного функціонування національної економіки як цілісної системи. Розглядається теоретичне підгрунтя регіонального розвитку та інституціональні передумови трансформаційних зрушень в Україні. Висвітлені ключові положення щодо досягнення сталого розвитку та наведена концептуальна модель удосконалення еколого-збалансованої політики в регіональному вимірі.

 1. Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України: моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, Л.В. Шаульська та ін.; за наук. ред. д-ра екон наук, проф. О.Ф. Новікової. - НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2010. – 534 с.

У монографії здійснено оцінку стану регіонального людського та соціального розвитку, подано результати наукових досліджень із проблем державного і регіонального управління соціальним розвитком, взаємодії суб’єктів соціального розвитку територіальної громади. На підставі концептуальних, науково-методичних та правових засад забезпечення соціального розвитку регіонів виявлено потреби та можливості удосконалення соціального управління на державному та регіональному рівнях, обґрунтовано напрями забезпечення ефективного використання та розвитку трудового потенціалу; запропоновано шляхи вдосконалення оцінки ефективності діяльності органів регіонального управління в контексті людського та соціального розвитку; оцінено рівень розвиненості соціальної інфраструктури й подано модель взаємодії суб’єктів соціальної самоорганізації та органів управління на місцевому рівні.

Блок ІV. Стратегічні напрями національної та регіональної політики «зеленого» зростання в Україні.

 1. Купинец Л.Е. Экологизация продовольственного комплекса: теория, методология, механизмы: монография / Л.Е. Купинец. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 712с.

У монографії розглянуті теоретичні, методологічні й прикладні аспекти екологізації продовольчого комплексу. Екологізація представлена як вектор переходу до управління екологоорієнтованим розвитком продовольчого комплексу, як комплексний процес створення, освоєння, використання й поширення методів, підходів, форм господарювання, що забезпечують збереження його природно-ресурсного потенціалу, як систему знань, упорядкованих на міждисциплінарній основі й взаємодіючих з метою продукування цілеспрямованого нового знання про взаємодію природи й суспільства. Послідовно вивчаючи і структуруючи проблему, автор формує методологічний базис, понятійно-категоріальний апарат, методичні підходи, що дозволяють виконати різного роду оціночно-аналітичні процедури, створити інформаційне забезпечення екологічного управління продовольчим комплексом, обгрунтовує механізми та інструменти реалізації визначених цілей і завдань.

 1. «Зелена» стратегія регіону / За науковою редакцією академіка НАН України, д.е.н., проф. Б.В. Буркинського, д.е.н., проф. Т.П. Галушкіної. – Одеса - ІПРЕЕД НАН України, 2011. –448 с.

В монографії розкрито передумови, принципи та механізми формування «зеленої» стратегії регіону, наведено зрозуміле трактування основних термінів та понять, виявлено напрями подальших динамічних процесів щодо розробки та затвердження доктрини «зеленої» економіки з визначенням пріоритетів, завдань та цільових орієнтирів її розвитку.

 1. Національна політика «зеленого» зростання в Україні / Галушкіна Т.П., Мусіна Л.О., Хумарова Н.І. – Одеса – ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 272с.

Розглянуто теоретичні та організаційно-економічні засади «зеленої» економіки як основи суспільного розвитку держави; на основі систематизації та узагальнення існуючих теоретичних положень та міжнародних тенденцій розкрито сутність, інституційні передумови та критерії формування парадигми «зеленого» зростання в Україні.


Означений цикл наукових праць становить значний внесок у розбудову національної економіки держави та її регіонів в умовах ринкових трансформацій та глобального курсу «зеленого» зростання. Він складає фундаментальні наукові засади формування державної економічної політики України на сучасному етапі.

Претенденти:

Галушкіна Т.П.

Жаліло Я.А.

Купінець Л.Є.

Манцуров І.Г.

Мусіна Л.А.Новікова О.Ф.

Реутов В.Є.

Хумарова Н.І.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 215.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка