Наукового товаристваСкачати 12.42 Mb.
Сторінка1/36
Дата конвертації23.12.2016
Розмір12.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY

ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА
т. 5

Донецьк

Східний видавничий дім

2

004


Засновано в 2001 р.

Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.5 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2004. – с.
Вісник містить матеріали березневої 2004 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем мовознавства, літератури, історії, філософії, політики, хімії, технічних наук, наук про землю, медицини та психології. Секції конференції працювали у Донецьку, Луганську, Слов’янську та Краснодарі.
Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор);

секція хімії: д.х.н., проф. Й.Опейда (редактор); д.х.н., проф. В.Дуленко;

д.х.н., проф. В.Рибаченко; д.х.н., проф. О.Шендрик; д.х.н., проф. Т.Шендрик;секція технічних наук та наук про землю: д.т.н., проф. В.Саранчук (редактор); д.г-м.н. В.Суярко; д.т.н., проф. І.Малишко; д.т.н., д.т.н., проф. А.Дриженко; д.т.н., ст.н.с. В.Білецький;

секція медицини: д.м.н., проф. В.Максимович (редактор);

д.м.н., проф. І.Солдак; д.м.н., проф. М.Тарапата;

д.м.н., проф. О.Герасименко; д.м.н., проф. В.Сокрут;

секція філософії: к.ф.н., проф. І.Пасько (редактор), д.ф.н., проф. І.Бойченко, д.ф.н., проф. О.Кривуля, д.ф.н., проф. В.Рижко, д.ф.н., проф. В.Мельников, д.ф.н., проф. М.Кисельов;

секція історії: д.і.н., проф. В.Пірко (редактор), д.і.н., проф. П.Тригуб;

д.і.н., проф. П.Добров; д.і.н., проф. С.Лях; д.і.н., проф. В.Липинський;секція філології: д.філол.н., проф. А. Загнітко (редактор);

д.філол.н., проф. А. Поповський; д.філол.н., проф. В. Чабаненко;

д.філол.н., проф. В. Каліущенко; д.філол.н., проф. М. Коломієць;

д.філол.н., проф. В.Соболь; д.філол.н., проф. М.Ткачук;

д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О.Галич;

д.філол.н., проф. Н.Заверталюк


Донецьке відділення НТШ, 2003

Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.5)


Набір та комп’ютерна верстка І. Кучук, Ю. Думка

Коректори Т.Плахтій, А.Никифоренко, Л.Гострик, С. Ігнатова

Підп. до друку 10.01.2003. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 7,9

Обл.-вид. арк. 5,9. Тираж 300 прим. Зам. 1-04.«Східний видавничий дім»

С


відоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції № 697 від 30.11.2001 р.м. Донецьк, 83086, вул. Артема, 45

ЗМІСТ


ПЕРЕДНЄ СЛОВО 10

Володимир Білецький

Донецьке відділення Наукового товариства

ім. Шевченка у 2003 році 11
Секція 1. Філософія.

Ігор Пасько, Ярослав Пасько

Теоретичні витоки та історичне втілення

європейської традиції у вимірах свободи

та клієнтели 25Олександр Білокобильський

МЕТАФІЗИКА В СУЧАСНІЙ РЕАЛЬНОСТІ 38

Валентина Соболь

Історіософія національної ідентичності

(на прикладі праці Валерія Шевчука) 44

Володимир Білецький, Віталій Білецький

ГЛОБАЛІЗМ ЯК ЯВИЩЕ СУЧАСНОГО СВІТУ І ЙОГО

ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ(соціально-філософський аспект) 51
Секція 2. Політика і геополітика.

Громадянське суспільство.Ігор Тодоров

ЄВРОПЕЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА –

УКРАЇНСЬКЕ ПОКЛИКАННЯ 59

Микола Рагозін, Світлана Дрожжина

Культурна політика: деякі теоретичніі практичні проблеми. 75

Ігор Козловський

Аналіз стану та тенденції розвитку релігійної

ситуації і державно-церковних відносин

у Донецькій області 86


Повідомлення

Марко Сирник

Перепис населення 2002 року – спроба аналізу 96


Секція 3. Історія.

Марина Литвиновська, Василь Пірко

СОЛЯНІ ПРОМИСЛИ ДОНБАСУ ХVІІ – ХVІІІ СТ.

В ЕКОНОМІКО-ІСТОРИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 103Олександр Задніпровський

Роль голоду в Українській національно-

визвольній революції XVII ст. 110

Ольга Зубко

CОЦІАЛІСТИЧНА ЛІГА НОВОГО СХОДУ 121Надія Темірова

Основні шляхи формування поміщицького

землеволодіння в українських губерніях 132

Андрій Никифоренко

Вільна торгівля на Донеччині в період переходу

від “воєнного комунізму” до НЕПу

( 1921-перша половина 1922 рр.) 145Дмитро Білий

ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

СЕРЕД УКРАЇНСЬКОЇ КУБАНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ

В 20-30 РР. XX СТОЛІТТЯ 158


Повідомлення

В. Задунайський

“КОЗАЦЬКА ВЕЖА” – ОСЕРЕДОК ВІДРОДЖЕННЯ

УКРАЇНСЬКИХ КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКИХ ТРАДИЦІЙ

БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА НА ДОНЕЧЧИНІ 163
Секція 4. Мова. Література

Анатолій Загнітко

СИНТАКСИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ У ВНУТРІШНІЙ СТРУКТУРІ

УКРАЇНСЬКОГО ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ 167Валентина Соболь

“НЕ ГОРЛИЦЯ ТИХА ТА СОЛОДКОГОЛОСА, А

ЗІРКИЙ ОРЕЛ…” (ЙОАСАФ ГОРЛЕНКО) 1705-1754 177

Віра Просалова

АВАНҐАРДИСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ М.ШАПОВАЛА 190

Ольга Хамедова

“ЛИЦАРІ “АБСУРДУ” В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Б.АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА. 196

Валентина Соболь

ДО ДЖЕРЕЛ ПОЕТИКИ ОСТАПА ЛАПСЬКОГО 203Віра Просалова

ОСТАННІЙ БІБЛІЙНИЙ ПРОРОК У ХУДОЖНЬОМУ

ОСМИСЛЕННІ Л.МОСЕНДЗА 211

Тетяна Плахтій

СИМВОЛІЧНІ СТРУКТУРИ ДАВНЬОЇ ДРАМИ В КОНТЕКСТІ

ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ З.ФРОЙДА 222

Вадим Оліфіренко

застосування комп’ютерних технологій упрофесійній діяльності викладача – філолога 237

Наталія Сафонова

КАТЕГОРІЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ

В ІСТОРІЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ НАУКИ 245

Микола Луценко

ПРЕДИКАТИВНІ СПОЛУКИ ФОНЕМ В АСПЕКТІ

ДІАХРОНІЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 254
Повідомлення

Валентина Соболь, Василь Назарук

50-ЛІТТЯ ВАРШАВСЬКОЇ УКРАЇНІСТИКИ 262Марко Сирник

Стан навчання української мови у Польщі

у 2003/2004 шк.р. 268

Віталій Павловський

АНТОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА 277Людмила Назарова

СТАН видавничо-поліграфічного комплексу

Донецької області 283
Секція 5. Технічні науки та науки про землю

Анатолій Тердовідов

ЩОДО РЕСУРСНОЇ БАЗИ ДОНБАСУ І МОЖЛИВОСТЕЙ

ВИДОБУТКУ МЕТАНУ З ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 286

Ілля Фік

Перспективи розробки нафтогазоконденсатних

покладів (НГКП) з тонкими

нафтовими облямівками 290Микола Мухопад

АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВИПУСКАЮЧІЙ

КАФЕДРІ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 293

Вячеслав Мирний

Деякі віхи становлення і проблеми

української маркшейдерії 301
Секція 6. Медичні науки. Психологія.

Світлана Беспалова, Максим Максимович

ПСИХОФІЗИЧНІ МОДЕЛІ РЕКЛАМИ МЕДИЧНИХТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У РИНКОВИХ УМОВАХ 316

Володимир Максимович, Максим Максимович

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МОТИВАЦІЙ 326Богдана Білецька

ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДІАГНО­

СТИЧНИХ МЕТОДИК У ВІТЧИЗНЯНОМУ СПОРТІ 334

Світлана Ігнатова

Деякі аспекти порушень адаптивних механіз­

мів при проявах еґресивної поведінки” 338

Людмила ГОСТРИК

ПСИХОАНАЛІЗ ПОЧУТТЯ КОХАННЯ 345


Повідомлення. Гіпотези.

Максим Нецвєтов, Леся Оліфіренко

ВПЛИВ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА

РИТМИ ТВОРЧОСТІ 357
Секція 7. Хімія.

Любов Опейда, Роман Волошкін

Аналіз механізму утворення монокарбо­нових кислот при окисненні парафінів. 362

Олександр Дмитрук, Ю. Лесишина, Т. Крюк, Л. Пiкула

Пошук альтернативних шляхів утилізації

опалого листя 368

Ірина Єфімова, Олександр Помєщенко, Ольга Смирнова

До питання про радикально-ланцюгове

окиснення кумолУ за присутності

супероксид-аніона 374Максим Касянчук, Ганна Перепелиця, Ганна Сердюк

про РОЛЬ тАВТОМЕРІЇ антрон-антрол У

окисненнІ АНТРОНУ в Диметилсульфоксиді 379

Юлія Скічко

ПРО СУМІСНУ ДІЮ ПЕРОКСИДУ БЕНЗОЇЛУ ТА

АЗОБІСІЗО­БУТИ­РОНІТРИЛУ В РЕАКЦІЯХ

РАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ 385Сергій Ткачук, Валентина Зайцева, Тетяна Тюріна,

Сергій Кобзев

КІНЕТИКА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 8-МЕТИЛ-2-МЕТИЛЕН-

-1,4,6,9-ТЕТРАОКСАСПІРО[4,4]НОНАНУ 391

Олена Туровська, Олена Ракша, Наталка Кузнецова

КВАНТОВОХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕАКЦІЇКАТАЛІТИЧНОГО РОЗПАДУ α–ОКСИ-α–ГІДРОПЕРОКСИ­ЦИКЛОГЕКСАНУ В ПРИСУТНОСТІ

ТЕТРАЕТИЛАМОНІЙБРОМІДУ 397


Наукова сесія в Луганську

Секція 1.

Олександр Галич

ЖАНРОВА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 403

Тетяна Пінчук

Художнє осмислення образу князя Кия

в романі В. Малика “Князь Кий”. 417

Ірина Веретейченко

УРБАНІСТИЧНИЙ РОМАН ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ

ХХ СТОЛІТТЯ (роман В.Підмогильного “Місто”) 426

Валентина Галич

Іван Франко в публіцистиці Олеся Гончара 432
ПОВІДОМЛЕННЯ

Ірина Бойцун

ДРАМАТУРГІЯ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ: РІЗНІ

ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ ОДНОГО СОЦІАЛЬНО-

ПОБУТОВОГО КОНФЛІКТУ 436


Секція 2.

Нані Ґоґохія

Жінка в радянському соціокультурному

просторі 1930-х рр.: ґендерний аспект

української урбанізації 442Василь Голобородько

Семантика казкового мотиву “герой казки переки-

дається мухою і влізає в хату через комин”.. 451

Тетяна Зюзіна

Проблеми розбудови культурологічної освіти

в Україні 459

Юрій Кисельов

ГЕОСОФІЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ

ВЕКТОРІВ УКРАЇНСТВА ВІД XVII СТОРІЧЧЯ 466

Оксана Клєщова

Іван Багряний: ПИСЬМЕННИК, ПУБЛІЦИСТ

І ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ 470Олександр Ладига

Психолого-лінгвістичний підхід до вивчення

суспільства XIX-XX століття 476

Олексій Лук’янов

ЄВРОПЕЙСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ АМЕРИКИ

ЯК ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС 482

В’ячеслав Лущик

Індукторний генератор із суміщеними

обмотками 488

Ірина Магрицька

Назви передвесільних і передшлюбних

обрядів В українських

східнослобожанських говірках 494Валерія Пустовіт

Діяльність Д.Мордовця на ниві

українознавства 505

Зінаїда Сікорська

З історії поглядів на походження

української мови.. 511
ПОВІДОМЛЕННЯ

Ґенна Намдаров

ПОЕТИЧНІ ТВОРИ – ПРИСВЯТИ У СПАДЩИНІ

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 515

Ігор Саєнко

Слобідське козацтво І ЛУГАНЩИНА 521Ольга Скиба

МІФОЛОГІЗМ ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 532


Шевченківські читання в м. Краснодарі

В. Чумаченко

До історії української драматургії

(Г.В. Доброскок). 537

Валентина Чурсина

Динамика этнокультурных традиций

восточнославянского населения Кубани 548

Анатолий Авраменко

ЗЕМЛИ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК И СООБЩЕСТВНА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 555

Олексій Нирко

Доля українських кобзарів-бандуристів

на Кубані 571


ПОВІДОМЛЕННЯ

Григорій Рудницький

Переселення родин у Чорноморію (за матері­

алами Кримського державного архіву) 584

Татьяна Федина

О сотрудничестве Ф.А. Коваленко с

украинскими художниками 589

Борис Фролов

Дискуссионные вопросы биографии атамана

З.А. Чепиги 601
Шевченківські читання в м. Слов’янську

Володимир Півень

“Колірна” мова Тараса Шевченка

ТА С. ГОРДИНСЬКОГО 613

Вікторія Щербатюк

Дієслівна синонімія на означення

психічного стану людини в поетичних

творах Ліни Костенко 617Олена Колган

Грецизми в складі української лінгвістичної

термінології 622
ПОВІДОМЛЕННЯ

Наталія Лапушкіна

Українська література Краматорська:

стан і перспективи 627

Олена Романова

Дієслівні предикати звучання в українській

мові 631

Олена Барабанова

Поетика романтизму в творчості

Т.Г.Шевченка 635

Перелік видань Донецького відділення

НТШ (1997-2003) 639

ПЕРЕДНЄ СЛОВО


Метою видання Донецького вісника НТШ є створення нових можливостей для науковців у публікації їх праць.

П’ятий том Донецького вісника НТШ включає доповіді на Березневій шевченківській конференції Донецького відділення НТШ (НТШ- Південний Схід), які у 2004 році були організовані у Донецьку, Луганську, Краснодарі та Слов’янську. Крім того, у 5 том включені деякі матеріали Круглого столу НТШ-Донбас і НТШ-Крим, зорганізованого в плані координації дій і як “пробний камінь” співпраці осередків НТШ Півдня і Південного Сходу України. Доповіді і повідомлення включають широке коло питань з гуманітарних і природничих наук, що є традиційним для Березневих конференцій НТШ. Матеріали, як правило, відрізняються актуальністю, ряд - науковою новизною.

Редакційна колегія висловлює подяку всім відомим вченим, які виявили свою зацікавленість виданням НТШ і подали свої матеріали для друку в т.5. Разом з тим, з особливою увагою ми ставимося до доробку молодих вчених, даючи можливість аспірантам та пошукачам для апробації своїх робіт.

Вісник повністю друкується в Інтернет за адресою http://www.slovnyk.org/. Зміст Вісника також подається на сайті НТШ-Донецьк http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh та на порталі Аналітичних центрів України http://www.intellect.org.ua

Редакційна колегія приймає до розгляду матеріали для наступного випуску “Донецького вісника НТШ”. Адреса: 83086, Донецьк, вул. Артема, 45. Тел/факс: (062) 337-04-80. E-mail: shid@uvika.dn.ua


Дійсний член НТШ, доктор технічних наук,

професор Донецького національного технічного університету,

Голова Донецького відділення НТШ

Володимир БілецькийСкачати 12.42 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка