Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики навчання іноземних мов у старших класах знз, методики навчання зарубіжної літератури в старших класах знзСкачати 284.56 Kb.
Дата конвертації09.06.2017
Розмір284.56 Kb.
#22246
ТипПротокол
Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Факультет іноземної філології

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________________ В. В. Кобильник

______________________________ 20__ р.
навчальна Програма

КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ,

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЗНЗ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШИХ КЛАСАХ ЗНЗ

галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Мова і література (англійська)

форма навчання – заочна


освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

Укладачі:

Галайбіда О.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови

Сторчова Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови

Шулик П. Л., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Затверджено вченою радою факультету іноземної філології

Протокол № 1 від 29. 08. 2016 р.

Декан факультету ________________ В.С. Кшевецький

Програму для комплексного державного екзамену з нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Мова і література (англійська) розроблено на основі програм навчальних дисциплін: практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики навчання іноземних мов у старших класах ЗНЗ, методики навчання зарубіжної літератури в старших класах ЗНЗ.

Матеріал програми розподілено за такими розділами:


 1. Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови.

 2. Методика навчання іноземних мов у старших класах ЗНЗ.

 3. Методика навчання зарубіжної літератури у старших класах ЗНЗ.

Програма складається з пояснювальної записки, переліку вимог до рівня знань студентів, переліку питань до комплексного іспиту, критеріїв оцінювання.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Державний екзамен з нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки є не тільки найвідповідальнішим моментом перевірки теоретичних знань і практичних навичок з нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки, а й завершальним етапом у підготовці фахівця для загальноосвітньої школи.

Рекомендована програма складена з урахуванням тих вимог, які повинні бути поставлені студентові на державному екзамені, щоб виявити, наскільки різнобічними і глибокими є його знання з усього циклу мовознавчих дисциплін і методики викладання іноземних мов та зарубіжної літератури в старших класах ЗНЗ.

Мета програми в тому, щоб:

а) визначити єдині вимоги до державного екзамену з англійської мови і фахових методик для випускників із спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Мова і література (англійська);

б) перевірити теоретичні знання і практичні навички з найважливіших тем інших лінгвістичних курсів та фахових методик;

в) допомогти студентам на заключному етапі навчання зосередити увагу на систематизації й повторенні найважливішого з опрацьованого матеріалу.

На державному екзамені передусім слід виявити як теоретичні, так і практичні навички з курсу англійської мови та фахових методик. У програму включені найважливіші теми з: • практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови;

 • методики навчання іноземних мов у старших класах ЗНЗ;

 • методики навчання зарубіжної літератури в старших класах ЗНЗ;ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Dumb on Down from Day One.

Classroom cheating.

Careers and jobs.

The University of York.

Cinema and culture.

Under threat.

A world in itself.

Lady? Woman? Female?

Orphans and adoption.

Surrogate parenthood: who is a mother?
Вимоги до знань і умінь з практики усного та писемного

мовлення першої іноземної мови:

Після закінчення V курсу студент повинен:

а) знати:


 • про мову як суспільне явище, зв’язок її з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу, про походження та розвиток мови, про систему мови, її рівні, про зв’язок підсистем мови, про основні одиниці мови і мовлення, про сучасні напрямки в науці про мову та їх значення для практики навчання іноземної мови;

 • пройдений лексичний матеріал в обсязі 1000 лексичних одиниць (слова й фразеологічні одиниці);

б) вміти:Аудіювання

Розуміти мовлення колег по навчанню, викладачів і диктора на аудіо- та відеоносіях, що містять інформацію англійсьою мовою в межах пройденого лексичного матеріалу.

 1. Розуміти основний зміст аудіотексту. Виділяти в навчальному аудіотексті різні рівні змісту (предметний/ факти; предметно-логічний; причинно-наслідкові зв’язки між фактами ; спонукально-вольовий / мотиви; вчинки дійових осіб / емоційний).

 2. Повно і точно розуміти зміст аудіотексту. Виділяти в навчальному аудіотексті деталі, що несуть вагоме інформаційне навантаження.

 3. Володіти мовною здогадкою при аудіюванні текстів різних жанрів. Виділяти в текстах для аудіювання лексичні одиниці, що складають потенційний словник студента. Співвідносити виділені лексичні одиниці з адекватним способом здогадки (за контекстом, за словотворчими елементами, співзвучністю з рідною мовою тощо).

 4. Виділяти в навчальному аудіоматеріалі (реченнях, текстах) різного роду труднощі, пов’язані з мовною формою.

Говоріння

 1. Володіти усним мовленням (говорінням) у стандартних ситуаціях, близьких до пройдених тем.


 2. Володіти діалогічним мовленням у стандартних, близьких до пройдених тем, ситуаціях спілкування. Визначати сутність діалогічного мовлення. Аналізувати психологічні і мовні особливості діалогічного мовлення.

 3. Визначати належність діалогів до різних функціональних типів.

 4. Вести бесіду в нормальному темпі, використовуючи лексику за пройденою темою, реагувати на задані імпульси, конструювати та розігрувати сценки й діалоги.

 5. Вести діалоги етикетного характеру.

 6. Вести діалог-розпитування. .

 7. Вести діалог-домовленість.

 8. Вести підготовлений та непідготовлений діалог-обмін думками чи повідомленнями.

 9. Володіти монологічним мовленням у типових, близьких до пройдених тем, ситуаціях спілкування. Визначати сутність монологічного мовлення.

 10. Володіти монологом-повідомленням.

 11. Володіти монологом-розповіддю.

 12. Володіти монологом-описом.

 13. Володіти монологом-розмірковуванням / переконуванням.

 14. Коментувати навчальні відеофільми (також з вимкненим звуком).

Читання


  1. Володіти читанням художніх, науково-популярних, публіцистичних текстів.

  2. Розуміти основний зміст тексту у процесі ознайомлювального читання.

  3. Повно розуміти зміст тексту у процесі вивчаючого читання. Виділяти в тексті для вивчаючого читання деталі, що несуть вагоме інформаційне навантаження.

  4. Шукати і знаходити необхідну інформацію чи інформацію, що цікавить, у процесі вибіркового читання.

  5. Володіти мовною здогадкою при читанні текстів різних жанрів. Виділяти в текстах для читання лексичні одиниці, що складають потенціальний словник.

  6. Користуватися одно- та двомовними тлумачними словниками.

  7. Вести власний словник із практики усного та писемного мовлення, а також із домашнього та індивідуального читання .

Письмо


 1. Володіти писемним мовленням у типових ситуаціях повсякденного спілкування. Виражати в письмовій формі парціальні оцінки: схвалення, несхвалення, похвалу, докір, зауваження тощо.

 2. Заповнювати анкету, формуляр чи опитувальний лист. Пояснювати призначення різних анкет, формулярів, опитувальних листів.

 3. Занотовувати інформацію, писати короткі повідомлення і записки. Швидко писати з дотриманням каліграфічних, графічних та орфографічних норм.

 4. Літературно правильно перекладати автентичні тексти з англійської мови на рідну.

 5. Лексично й граматично правильно перекладати із рідної мови на англійську тексти середньої важкості за пройденою тематикою.


Рекомендована література:
Основна література

1. Разом до успіху: Інноваційні навчально-методичні матеріали з дисципліни «Англійська мова» для студентів і викладачів вищих навчальних закладів / за ред.: Ольги Кульчицької, Якова Бистрова. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 176 с.

2. Гужва Т. Англійська мова. Розмовні теми. Частина 2 / Т. Гужва. – Київ: Тандем, 2000. – 254 с.

3. Янсон В. В. Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга 4: навч. посібник / В. В. Янсон. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2007. – 368 с.

4. New Headway English Course. Intermediate Student’s Book / Liz and John Soars. – Oxford University Press. 1998. – 161 p.

Додаткова література

1. Возна М. О. «Англійська мова для старших курсів». Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 223 с.

2. Гужва Т. М. “Practice makes perfect English” (Удосконалюємо англійську мову). Розмовні теми. Частина І. – Київ: Трістан, 2012. – 256 с.

3. Гужва Т. М. “Practice makers perfect English” (Удосконалюємо англійську мову). Розмовні теми. Частина ІІ. – Київ: Трістан, 2012. – 352 с.

4. Практический курс английского языка для IVкурса: Учеб. для педвузов / В. Д. Аракин, И. А. Новикова, Г. В. Аксенова-Пашковская и др. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 1991. – 300 с.

5. Черноватий Л. М. Практичний курс англійської мови (upper intermediate) / Черноватий Л. М., Карабан В. І. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 519 с.

6. New Headway. English Course. Advanced Student’s Book / Liz and John Soars. – Oxford University Press, 2004. – 160 p.

7. Oxford Guide to British and American Culture [Ed. By Jonathan Crowther]. – Oxford University Press, 2005. – 534 p.


ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:

1. Speak on the differences between the Ukrainian and western systems of higher education.

2. The ways of optimizing the process of education.

3. Your attitude to academic cheating.

4. Express your opinion on the best way of getting knowledge – attending classes or self-education

5. Pros and cons of multiple-choice-question based tests and a more familiar question-answer examination or essay-focused exam.

6. Career evolution and career planning.

7. Speak on the qualities, knowledge and skills a good language teacher should possess.

8. Pros and cons of a teaching career.

9. The most prestigious jobs in Ukraine.

10. Typical men’s/women’s jobs

11. Film production and TV industry.

12. Your favourite film stars.

13. The influence of cinema on culture.

14. Give a review of your favourite film.

15. Express your opinion on what is more important to you in songs: music, lyrics, band, style.

16. Speak on different genres of music and their influence on you.

17. Impact of music on children and youth.

18. Censorship in music: pros and cons.

19. Speak on your favourite fashion style

20. Fashion as a means of self-expression.

21. Your attitude to school uniform.

22. Famous world designers.

23. Your idea of the social status of women.

24. Gender discrimination and its influence on women’s career.

25. Major factors in divorce.

26. Your attitude to divorce.

27. Problems of adopting children: legal, medical, psychological, financial etc.

28. Your attitude to adoption.

29. Orphan characters in fiction and cinematography.

30. Pros and cons of surrogate parenthood.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЗНЗ
Методика навчання ІМ і культур як наука.

Система навчання ІМ і культур.

Цілі навчання ІМ і культур.

Зміст навчання ІМ і культур.

Контроль у навчанні ІМ і культур.

Базові методичні категорії: принципи, методична система, метод, технологія, методичний прийом.

Система вправ для навчання ІМ і культур.

Методика формування іншомовної граматичної компетентності.

Методика формування іншомовної лексичної компетентності.

Методика формування іншомовної фонетичної компетентності.

Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні.

Методика формування іншомовної компетентності в говорінні.

Методика формування іншомовної компетентності у читанні.

Методика формування іншомовної компетентності у письмі.

Методика формування лінгвосоціокультурної компетентності.
Вимоги до знань і умінь з методики навчання іноземних мов

у старших класах ЗНЗ:

Студенти повинні знати:


 1. основні поняття і категорії методики навчання ІМ і культур;

 2. навчально-методичні комплекси з ІМ;

 3. теорію вправ для навчання ІМ і культур;

 4. сучасні підходи до формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності;

 5. інноваційні методичні технології навчання ІМ і культур;

 6. форми, види і способи контролю та оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної, навчально-стратегічної, компенсаторної, соціальної, загально-навчальної, рефлексивної компетентностей;

 7. основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання ІМ і культур у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів;

 8. основи планування навчально-виховного процесу з ІМ у старшій школі;

Студенти повинні уміти:

 1. визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання ІМ і культур;

 2. аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з ІМ;

 3. аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів;

 4. формувати в учнів іншомовну комунікативну компетентність;

 5. використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності інноваційні методичні технології;

 6. контролювати й оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної комунікативної компетентності;

 7. планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з ІМ у старшій школі.


Рекомендована література:

Основна

1. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції : курс лекцій / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф. та ін. / за ред.. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2011. – 344 с.

2. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

3. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / Ирина Алексеевна Зимняя. – М. : Просвещение, 1991. – 222 с.

4. Комков И. Ф. Задачи и упражнения по методике преподавания иностранных языков / Иван Фролович Комков. – Минск :Вышэйшая школа, 1986. – 206 с.

5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник / під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

6. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. / К. : ВЦ «Академія», 2010. - 327 с.
Додаткова

7. Методика преподавания ИЯ: общий курс : [учебное пособие] / отв. ред. А.Н. Шамов. - 2-е изд., перераб. и доп. / М. : АСТ : АСТ МОСКВА : Восток - Запад, 2008. - 253 с.

8. Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе / под ред. А. А. Миролюбова, И. В. Рахманова, В. С. Цетлин. – М. : Просвещение, 1967. – 504 с.

9. Основы методики преподавания иностранных языков : учеб. для студ. ин-тов и ф-товиностр. яз. / [И. М. Берман, В. А. Бухбиндер, В Штраусс] ; под ред. В. А. Бухбиндера, В. Штраусса. – К. : Высш. шк., 1986. – 335 с.

10. Основы общей методики обучения иностранным языкам: учеб. пособ. для студ. ун-тов / [М. Я. Демьяненко, К. А. Лазаренко, С. В. Кислая] ; под. ред. М. Я. Демьяненко. – К. : Вища школа, 1976. – 281 с.

11. Пассов Е. И. Основы методики обучения иностранным языкам / Ефим Израилевич Пассов. – М. : Рус. яз., 1977. – 216 с.

12. Пассов Е. И. Условно-речевые упражнения для формирования грамматических навыков / Ефим Израилевич Пассов. – М. : Просвещение, 1978. – 128 с.

13. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе / под ред. А. Д. Климентенко, А. А. Миролюбова. – М. : Педагогика, 1981. – 456 с.


Питання до КОМПЛЕКСного ЕКЗАМЕНу З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЗНЗ

 1. Охарактеризуйте предмет методики навчання ІМ як науки, її зв'язок із суміжним науками.

 2. Назвіть методи наукового дослідження в методиці навчання ІМ. Охарактеризуйте експеримент як основний метод наукового дослідження, об’єкти методичного експерименту.

 3. Розкрийте сучасні методичні принципи, методи та прийоми навчання ІМ. Наведіть приклади прийомів та методів роботи на уроці ІМ на основі альтернативних підручників для старшої школи (за вибором).

 4. Охарактеризуйте чотирикомпонентну мету навчання ІМ у загальноосвітніх навчальних закладах. Розкрийте поняття іншомовної комунікативної компетентності. Сформулюйте практичну мету одного з уроків за альтернативним підручником для старшої школи (за вибором).

 5. Охарактеризуйте основні компоненти змісту навчання ІМ.

 6. Охарактеризуйте вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності: поняття «вправа», «структура вправи», «класифікація вправ». Наведіть приклади різних типів та видів вправ за підручником для старших класів (за вибором).

 7. Охарактеризуйте основні і факультативні компоненти навчально-методичного комплексу з ІМ, основні та допоміжні засоби навчання, вимоги до них.

 8. Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної компетентності: складники компетентності, мету і зміст навчання вимови, принцип апроксимації, основні типи і види вправ для формування слуховимовних навичок. Цілі формування іншомовної фонетичної компетентності в учнів старшої школи.

 9. Розкрийте методику формування іншомовної лексичної компетентності: складники компетентності, мету і зміст навчання лексики, поняття «активний» і «пасивний» лексичний мінімум, різні способи семантизації лексичних одиниць. Цілі формування іншомовної лексичної компетентності в учнів старшої школи.

 10. Охарактеризуйте етапи роботи з лексичним матеріалом, типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму.

 11. Розкрийте поняття «потенціальний словник», назвіть його джерела, типи і види вправ для формування потенціального словника учнівства.

 12. Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетентності: складники компетентності, мету і зміст навчання граматичного матеріалу, етапи ознайомлення з ГС активного мінімуму, типи і види вправ для їх засвоєння. Цілі формування іншомовної граматичної компетентності в учнів старшої школи.

 13. Розкрийте мету і зміст навчання інтонації, охарактеризуйте типи і види вправ для формування рецептивних і репродуктивних інтонаційних навичок.

 14. Розкрийте поняття «активний» і «пасивний» граматичний мінімум. Охарактеризуйте типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного граматичного мінімуму.

 15. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в аудіюванні: складники компетентності, мету і зміст навчання, суть аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, труднощі аудіювання, способи презентації аудіо текстів. Цілі формування іншомовної компетентності в аудіюванні в учнів старшої школи.

 16. Охарактеризуйте систему вправ для навчання аудіювання, різні способи перевірки розуміння аудіо текстів. Наведіть приклади вправ для контролю розуміння аудіотексту за підручником 10/11 класу (за вибором).

 17. Розкрийте загальні та відмінні характеристики (психологічні й мовні) діалогічного і монологічного мовлення та їх урахування у процесі навчання. Назвіть функціональні типи діалогу і монологу.

 18. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в діалогічному мовленні: складники компетентності, мету і зміст навчання, використання навчально-мовленнєвих ситуацій, систему вправ для навчання діалогічного мовлення. Цілі формування іншомовної компетентності у діалогічному мовленні в учнів старшої школи.

 19. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в монологічному мовленні: складники компетентності, мету і зміст навчання, систему вправ для навчання монологічного мовлення. Цілі формування іншомовної компетентності у монологічному мовленні в учнів старшої школи.

 20. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в читанні: структуру компетентності, мету і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання. Цілі формування іншомовної компетентності у читанні в учнів старшої школи.

 21. Охарактеризуйте роботу з текстом для читання: передтекстові та післятекстові вправи, різні способи перевірки розуміння прочитаного.

 22. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в письмі: мету і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма. Цілі формування іншомовної компетентності у письмі в учнів старшої школи.

 23. Розкрийте методику формування лінгвосоціокультурної компетентності: складники компетентності, мету, зміст і приклади вправ для формування.

 24. Охарактеризуйте організаційні форми навчально-виховного процесу з іноземної мови. Розкрийте вимоги до сучасного уроку іноземної мови, типологію уроків.

 25. Охарактеризуйте структуру уроку іноземної мови, особливості уроку в старшій школі.

 26. Розкрийте методику контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності: функції, об’єкти, види і форми. Вимоги до контролю знань, навичок і вмінь з іноземної мови, оцінювання навчальних досягнень учнів.

 27. Охарактеризуйте тест як засіб контролю у навчанні ІМ: поняття «тест», структура тесту, типи, види тестів і методику використання.

 28. Розкрийте можливості використання інформаційних технологій у навчанні ІМ.

 29. Охарактеризуйте комунікативний метод навчання: принципи навчання, характерні навчальні прийоми.

 30. Охарактеризуйте сучасні зарубіжні методи навчання ІМ: цілі, зміст і принципи навчання.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЗОШ

Завдання, зміст та структура курсу «Світова література» в старших класах.

Дискусiя про структуру та змiст шкiльних програм iз світової лiтератури. Аналiз рiзних програм iз світової лiтератури в старших класах, сильнi та слабкi сторони програм. Принципи побудови програм. Вiдображення в них основних елементiв літературної освiти школярiв. Проблема пiдручникiв та хрестоматiй з предмета. Проблема перекладної лiтератури з курсу.

Основнi принципи викладання світової лiтератури в старших класах. Дидактичнi та лiтературознавчi принципи. Методичнi принципи.

Специфiка курса на історико-літературнiй основi в 9-11 класах

Значення і місце історико-літературних знань на уроках світової літератури.

Iсторико-побутовий коментар, узагальнення вiдомостей iсторико-лiтературного характера, що пов’язанi з програмовими творами. Iсторико-літературнi вiдомостi в монографiчних та оглядових темах.

Монографічні та оглядові теми в структурі курсу світової літератури в старших классах.

Монографічна тема.

Структура монографічної теми. Принципи вивчення біографії письменника на уроках світової літератури в старших класах. Джерела вивчення біографії письменника. Завдання вивчення життя та творчостi письменника в школi. Методичнi засоби вивчення біографії письменника в старших класах.

Аналіз художніх творів як основний етап вивчення монографічної теми.

Оглядові теми у шкільному курсі.

Завдання вивчення оглядових тем та їх роль в лiтературнiй освiтi учнiв. Типи оглядових тем. Змiст i структура. Особливостi аналiзу художнiх творiв у рамках оглядової теми. Особливостi сприйняття учнями оглядових тем.

Літературно-критична стаття на уроках світової літератури.

Аналіз художнього твору на уроках світової літератури у старших класах

Специфіка шкільного анлізу художнього твору на уроках світової літератури в старших классах.

Значення та завдання шкільного аналізу ХТ. Лiтературознавча концепцiя – основа аналiзу художнього твору. Загальні принципи аналізу основних компонентів ХТ. Вiдмiннiсть шкiльного аналiзу вiд лiтературознавчого. Види літературознавчого аналізу.

Аналіз та інтерпретація художнього твору на уроках світової літератури.

Аналiз та iнтерпретація як специфiчні умiння вчителя-словесника. Співвідношення аналізу та інтерпретації в практиці викладання світової літератури.

Теорія літератури на уроках світової літератури у старших класах.

Системно-функцiональний пiдхiд до шкiльного вивчення iсторii i теорii лiтератури.

Формування теоретико-лiтературних понять.

Послiдовнiсть у формуваннi теоретико-лiтературних понять. Проблеми вивчення теоретико-лiтературних понять в школi: система вивчення, cпiввiдношення теоретико-лiтературного узагальнення i конкретноi художньоi системи.

Розвиток зв’язного мовлення учнів на уроках світової літератури у старших класах

Види робіт з розвитку усної мови.

Письмові роботи з літератури.

Позакласна та позашкільна робота із світової літератури. Факультативні заняття.

Взаємодiя урокiв, факультативних занять та позакласної роботи.

Мiсце факультативних занять в системi лiтературноi освiти старшокласників. Основнi види факультативiв, iх специфiка, завдання. Особливостi факультативних занять, iх органiзацiя, методика проведення. Розвиток творчоi самостiйностi, читацьких та наукових iнтересiв школярiв.

Вимоги до знань і умінь з методики навчання зарубіжної літератури в старших класах ЗНЗ:

Студенти повинні знати:

1. Cпецифіку курсу світової літератури в старших класах;

2. Принципи викладання літератури в старших класах;

3. Зміст та структуру уроків в старших класах;

4. Різноманітність шляхів аналізу та інтерпретації художнього твору в старших класах;

5. Проблеми розвитку усної та письмової мови старшокласників;

6. Питання позакласного читання та позакласної роботи в старших класах.

Студенти повинні уміти:

1. Розробляти та проводити уроки з вивчення монографічних та оглядових тем;

2. Розробляти систему питань до аналізу художніх творів чи окремих епізодів;

3. Розробляти систему уроків і окремі уроки по вивченню творів різних літературних родів та жанрів;

4. Диференціювати методичні засоби інтерпретації художніх текстів в залежності від особливостей учнівського колективу та особистості окремого учня;

5. Оцінювати усні відповіді та письмові роботи учнів;

6. Складати програми факультативних курсів.
Питання до КОМПЛЕКСного ЕКЗАМЕНу З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЗНЗ
1. Розробіть систему питань до уроку-диспуту на тему «Родион Раскольников – страдалец за человечество или неудавшийся Наполеон»?

2. Складіть теми учнівських доповідей до уроку з вивчення монографічної теми «А.П.Чехов. Життєвий та творчий шлях».

3. Запропонуйте варіативні методики для вивчення роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита».

4. Складіть теми творів до роману Л.М.Толстого «Анна Кареніна» (або «Війна і мир»).

5. Визначте значення компаративного аналізу під час вивчення теми «Постмодерністська література».

6. Визначте принципи вивчення біографії письменника на уроці зарубіжної літератури на прикладі теми «Франц Кафка – видатний австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення, особливості стилю Кафки, поєднання реального і міфотворчості».

7. Структура і специфіка вивчення монографічної теми на уроці літератури: «Шарль Бодлер – видатний французький поет. Естетичні погляди Бодлера. Збірка „Квіти зла”. Композиція та загальна характеристика».

8. Специфіка аналізу художнього часу та художнього простору на уроці зарубіжної літератури: «М.Булгаков „Майстер і Маргарита”. Оригінальність трактування біблійних сюжетів».

9. Визначте структуру вивчення оглядової теми «Постмодернізм, його особливості. Широкий спектр художніх програм, пошуків, нових літературних течій».

10. Визначте значення біографії письменника для вивчення монографічної теми «Гійом Аполлінер. Загальна характеристика творчості».

11. Які форми роботи можна використовувати в процесі аналізу образу автора в романі М.Ю.Лермонтова «Герой нашого часу»?

12. Специфіка аналізу драматичного конфлікту і розвитку сценічної дії на уроці зарубіжної літератури: Г.Ібсен «Ляльковий дім».

13. Розробіть систему дослідницьких завдань для учнів з вивчення теми «Оскар Уайльд. «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору».

14. Складіть теми учнівських доповідей до уроку з вивчення оглядової теми «Модернізм і авангард. Широкий спектр художніх програм, шукань та прагнень, нових літературних течій».

15. Специфіка аналізу образу природи на уроці зарубіжної літератури. Уолт Уїтмен. Збірка «Листя трави», її основні теми і мотиви.

16. Які міжпредметні зв’язки можна використати під час вивчення оглядової теми «Література бароко».

17. Як можна використати компаративний аналіз при вивченні роману Ф.М.Достоєвського «Злочин і кара»?

18. Запропонуйте форми роботи над пейзажем при вивченні лірики О.С. Пушкіна.

19. Розробіть систему аналітичних і творчих завдань для аналізу «маленької людини» в повісті М.В. Гоголя «Шинель».

20. Розробіть завдання до уроку-семінару з лірики Д.Г.Байрона.

21. Складіть програму факультативного курсу із зарубіжної літератури (9-12 кл.).

22. Запропонуйте свою інтерпретацію роману П. Зюскінда «Парфюмер».

23. Складіть теми творів за п’єсою Б.Шоу «Пігмаліон».

24. Які форми роботи можна використати в процесі аналізу образу автора в романі М.Ю.Лермонтова «Герой нашого часу»?

25. Запропонуйте варіант підготовчого етапу вивчення твору Гете «Фауст».

26. Літературні течії ХХ ст. Розробіть фрагмент рольової гри «Літературне кафе» для вивчення цієї теми в ХІ класі.

27. Назвіть та охарактеризуйте принципи викладання зарубіжної літератури в школі.

28. Співвідношення аналізу та інтерпретації на уроках зарубіжної літератури на прикладі теми: «Постмодерністська література».

29. Використання на уроках зарубіжної літератури компаративного аналізу під час вивчення теми «Школа «чистого мистецтва» в російській поезії як продовження і розвиток традицій всесвітньої літератури».

30. Визначте структуру і специфіку монографічної теми на уроці зарубіжної літератури в 11 класі: «А.Ахматова. Загальна характеристика творчості».Рекомендована література


Програми

 1. Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. 

 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
  із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8-9 класи. / За загальною науковою редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; програму підготували: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, Г.В. Бітківська, К.Н. Баліна.

 3. Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко — керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. — К.: Грамота, 2011.

 4. Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко — керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А Тригуб, О.О. Покатілова — К: Грамота, 2011.

 5. Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко — керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. — К.: Грамота, 2011.

Підручники

 1. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах / Л.Ф. Мірошниченко. — К.: Вища школа, 2007. — 415 с.

 2. Штейнбук Ф.М. Методика викладання світової літератури в школі: навч. посіб. для студ. вузів / Ф. М. Штейнбук. – К. : Кондор, 2010. – 314 с.

Основна література

 1. Богданова, О. Ю.  Теория и методика обучения литературе [Текст] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений" / О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов ; под ред. О. Ю. Богдановой. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 400 с.

 2. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века / Б.Л. Вульфсон. – М. : Изд-во УРАО, 1999. – 208 с.

 3. Концепція педагогічної освіти. – Київ: НПУ ім. М.Б. Драгоманова, 1998.

 4. Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум : для студ. высш. пед. учеб. заведений / авт.-сост. Б.А. Ланин. – М. : Академия, 2003. – 384 с

 5. Цільова коплексна програма “Вчитель”/ Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – № 24. – К. : Педагогічна преса, 1997.


Екзаменаційні білети будуються на матеріалі навчальних програм із вказаних вище предметів. Програму екзамену не можна розглядати як уніфіковану. Вона дозволяє вносити зміни залежно від конкретних умов та передбачає певну варіативність в підході до складання білетів. Наприклад, можливий варіант білета № 1:ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


 1. Express your opinion on the best way of getting knowledge – attending classes or self-education.

 2. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в аудіюванні: складники компетентності, мету і зміст навчання, суть аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, труднощі аудіювання, способи презентації аудіо текстів. Цілі формування іншомовної компетентності в аудіюванні в учнів старшої школи.

 3. Визначте принципи вивчення біографії письменника на уроці зарубіжної літератури на прикладі теми «Франц Кафка – видатний австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення, особливості стилю Кафки, поєднання реального і міфотворчості».


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З урахуванням сучасних змін в роботі вищої школи, а саме – введення рейтингової системи оцінювання успішності, що сприяє удосконаленню системи контролю якості знань студентів, формуванню системних та систематичних знань, забезпеченню ритмічності самостійної роботи, підвищенню об'єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS), було розроблено систему оцінювання результатів навчальних досягнень студентів під час проведення державної атестації.

Комплексний екзамен включає в себе три блоки: 1. Практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови (Питання № 1 екзаменаційного білета); 2. Методика навчання іноземних мов у старших класах ЗНЗ (Питання № 2 екзаменаційного білета); 3. Методика навчання зарубіжної літератури у старших класах ЗНЗ (Питання № 3 екзаменаційного білета).

Комплексний екзамен оцінюються за 100-бальною шкалою відповідно до критеріїв, розроблених випусковими кафедрами і вираховується як середнє арифметичне відповідей на кожний блок екзаменаційного білета.

Наприклад, під час відповіді на комплексному екзамені студент отримав відповідно 80/88/84 балів за кожний блок. Середня оцінка відповіді студента на 3 питання білета обчислюється так:

(80+88+84):3 = 84

Отже, з 100 можливих балів оцінювання результатів відповідей студента на комплексному екзамені, студент набрав 84 балів.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДПОВІДЕЙ

1-34 б. – Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують відповіді „так” чи „ні”.

35 - 54 б. – Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти в підручнику відповідь.

55-59 б. – Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі властивості; робить спроби виконання вправ, дій репродуктивного характеру; за допомогою викладача робить прості розрахунки за готовим алгоритмом.

60-66 б. – Студент володіє початковими знаннями, знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворити його, провести за зразком розрахунки; орієнтується у поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.

67-74 б. – Студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє сутність навчальної дисципліни, може дати визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати частину навчального матеріалу; робить прості розрахунки за алгоритмом, але окремі висновки не логічні, не послідовні.

75-77 б. – Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати події, ситуації, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час розв’язування розрахункових завдань за алгоритмом, користуватися додатковими джерелами.

78-81 б. – Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими теоріями і фактами, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати теоретичні знання у стандартних ситуаціях; за допомогою викладача може скласти план реферату, виконати його і правильно оформити; самостійно користуватися додатковими джерелами; правильно використовувати термінологію; скласти таблиці, схеми.

82-87 б. – Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обгрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обгpунтувати його положення.

88-89 б. – Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить поняття, категорії, нормативні документи; формулює закони; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.

90-93 б. – Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та суперечності різних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні тенденції, факти, явища, процеси; самостійно визначає мету власної діяльності; розв’язує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні явища, процеси.

94-98 б. – Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні явища, процеси; займає активну життєву позицію.

99-100 б. – Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обгрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й нахили; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ШКАЛ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Рейтингова оцінка з кредитного модуля (навчальної дисципліни)

Підсумкова оцінка за шкалою ЕСТS

Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %)

Підсумкова оцінка за національною шкалою

екзаменаційна

залікова

90-100

А (відмінно)

10

відмінно

зараховано82-89

В (дуже добре)

25

добре

75-81

С (добре)

30

67-74

D (задовільно)

25

задовільно

60-66

Е (достатньо)

10

35-59

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)незадовільноне зараховано

34 і менше

F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)Кількість балів за результатами комплексного екзамену, оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS заносяться до протоколу засідання екзаменаційної комісії та в індивідуальний навчальний план студента. До індивідуального навчального плану не вносяться зазначені вище дані тоді, коли знання студента оцінені оцінкою „незадовільно” під час державної атестації.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

Скачати 284.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка