Навчальна Програма комплексного екзамену з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літературиСкачати 425.35 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації01.08.2017
Розмір425.35 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Факультет іноземної філології

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи

________________________ В. В. Кобильник

______________________________ 20__ р.
навчальна Програма

КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

галузь знань 0203 Гуманітарні науки

спеціальність 6.020303. Філологія* Мова і література (англійська)
ступінь вищої освіти бакалавр
Укладачі:

Волковинський О. С., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики

Кришталюк Г. А., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови

Шулик П. Л., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри германських мов

і зарубіжної літератури

Затверджено вченою радою факультету іноземної філології

Протокол № 1 від 29. 08. 2016 р.

Декан факультету ________________ В.С. Кшевецький

Програму комплексного екзамену для державної атестації здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020303 Філологія*. Мова та література (англійська) розроблено на основі програм навчальних дисциплін з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури, методики викладання світової літератури. Матеріал програми розподілено за такими розділами: • практика усного та писемного мовлення першої іноземної мови;

 • методика викладання іноземних мов;

 • зарубіжна література;

 • методика викладання світової літератури .

Програма складається з пояснювальної записки, переліку вимог до рівня знань студентів, переліку питань до комплексного іспиту, критеріїв оцінювання.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Комплексний екзамен для проведення державної атестації є не тільки найвідповідальнішим моментом перевірки теоретичних знань і практичних навичок з предметів професійної підготовки бакалавра, а й завершальним етапом у підготовці фахівця для загальноосвітньої школи.

Рекомендована програма складена з метою виявлення та оцінки різнобічності та глибини знань випускників з практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методики викладання іноземних мов, зарубіжної літератури та методики викладання світової літератури.

Мета програми:

а) визначити єдині вимоги до комплексного екзамену для випускників, що отримують ступінь вищої освіти бакалавр галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020303 Філологія*. Мова та література (англійська);

б) перевірити теоретичні знання і практичні навички з найважливіших тем лінгвістичних та літературознавчих курсів, а також фахових методик;

в) допомогти студентам на заключному етапі навчання зосередити увагу на систематизації й повторенні найважливішого з опрацьованого матеріалу.

Профілюючим курсом усього лінгвістичного циклу є сучасна англійська літературна мова, літературознавчого - зарубіжна література, а також методики їх навчання. Тому державна атестація покликана передусім слід виявити як теоретичні, так і практичні навички з англійської мови, зарубіжної літератури та фахових методик. У програму включені найважливіші теми з: • практики усного та писемного мовлення першої іноземної мови;

 • методики викладання іноземних мов;

 • зарубіжної літератури;

 • методики викладання світової літератури .

Програма екзамену враховує основні вимоги до студентів 4 курсу з вказаних дисциплін.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

1. University

2. Tourism in Ukraine

3. Entertainment

4. House and family

5. Careers and professions

6. Health care

7. America and Americans

8. Britain and the British. London

9. Ukraine and the Ukrainians

10. The Performing Arts

11. World Around Us

12. Books and Writers

13. English National Festivals, Holidays and Cuisine

14. The Fine Arts

15. The Film Industry

16. Education and Academic Research

17. Political systems

18. Law and Order

19. Mass Media. NewspapersВимоги до знань і умінь з практики усного та писемного

мовлення першої іноземної мови:

Після вивчення курсу студент повинен знати:знати:про мову як суспільне явище, зв’язок її з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; про походження та розвиток мови; про систему мови; її рівні, про зв’язок підсистем мови, про основні одиниці мови і мовлення; про сучасні напрямки в науці, про мову та їх значення для практики навчання іноземної мови; пройдений лексичний матеріал (слова й фразеологічні одиниці).

вміти:

Аудіювання

 1. Розуміти мовлення колег по навчанню, викладачів і диктора на аудіо- та відеоносіях, що містять інформацію англійською мовою в межах пройденого лексичного матеріалу.

 2. Розуміти основний зміст аудіотексту. Виділяти в навчальному аудіотексті різні рівні змісту (предметний/факти/, предметно-логічний/ причинно-наслідкові зв’язки між фактами/, спонукально-вольовий/ мотиви, вчинки дійових осіб/, емоційний).

 3. Повно і точно розуміти зміст аудіотексту. Виділяти в навчальному аудіотексті деталі, що несуть вагоме інформаційне навантаження.

 4. Володіти мовною здогадкою при аудіюванні текстів різних жанрів. Виділяти в текстах для аудіювання лексичні одиниці, що складають потенціальний словник учнів. Співвідносити виділені лексичні одиниці з адекватним способом здогадки (за контекстом, за словотворчими елементами, співзвучністю з рідною мовою тощо).

 5. Виділяти в навчальному аудіоматеріалі (реченнях, текстах) різного роду труднощі, пов’язані з мовною формою.

Мовлення


 1. Володіти усним мовленням (говорінням) у стандартних ситуаціях, близьких до пройдених тем.

 2. Усно переказувати знайомий текст, а також прослуханий чи побачений на аудіо- або відеоносіях матеріал чи прочитаний викладачем уголос новий текст, що містить, в основному, знайому лексику.

 3. Володіти діалогічним мовленням у стандартних, близьких до пройдених тем, ситуаціях спілкування. Визначати сутність діалогічного мовлення. Аналізувати психологічні і мовні особливості діалогічного мовлення. Визначати належність діалогів до різних функціональних типів.

 4. Вести бесіду в нормальному темпі, використовуючи лексику за пройденою темою, реагувати на задані імпульси, конструювати й розігрувати сцени й діалоги. Вести діалоги етикетного характеру.

 5. Вести діалог-розпитування.

 6. Вести діалог-домовленість.

 7. Вести підготовлений та непідготовлений діалог-обмін думками чи повідомленнями.

 8. Володіти монологічним мовленням у типових, близьких до пройдених тем, ситуаціях спілкування. Визначати сутність монологічного мовлення.

 9. Володіти монологом-повідомленням.

 10. Володіти монологом-розповіддю.

 11. Володіти монологом-описом.

 12. Володіти монологом-розміркуванням / переконанням.

 13. Усно й письмово описувати картинки, коментувати навчальні відеофільми (у тому числі й з виключеним звуком).

Читання


 1. Володіти читанням художніх, науково-популярних, публіцистичних текстів.

 2. Розуміти основний зміст тексту у процесі ознайомлювального читання.

 3. Повно розуміти зміст тексту у процесі вивчаючого читання. Виділяти в тексті для вивчаючого читання деталі, що несуть вагоме інформаційне навантаження.

 4. Шукати і знаходити необхідну інформацію чи інформацію, що цікавить, у процесі вибіркового читання.

 5. Володіти мовною здогадкою при читанні текстів різних жанрів. Виділяти в текстах для читання лексичні одиниці, що складають потенціальний словник.

 6. Користуватися одно- та двомовними тлумачними словниками.

 7. Вести власний словник із практики усного й писемного мовлення, а також із домашнього й індивідуального читання /аудіювання.

Письмо


 1. Володіти писемним мовленням у типових ситуаціях повсякденного спілкування. Виражати в письмовій формі парціальні оцінки: схвалення, несхвалення, похвалу, докір, зауваження тощо. .

 2. Заповнювати анкету, формуляр чи опитувальний лист. Пояснювати призначення різних анкет, формулярів, опитувальних листів.

 3. Писати привітальну листівку. Виділяти постійні та змінні елементи у структурі і змісті письмового привітання. Володіти мовленнєвими формулами звертання, прощання в привітальній листівці.

 4. Писати побутового листа. Виділяти постійні та змінні компоненти у структурі і змісті побутового листа. Володіти мовленнєвими формулами звертання, прощання, початку, закінчення побутового листа. Підписувати адреси на конверті.

 5. Занотовувати інформацію, писати короткі повідомлення і записки. Швидко писати з дотриманням каліграфічних, графічних та орфографічних норм.

 6. Літературно правильно перекладати автентичні тексти з англійської мови на рідну.

 7. Лексично й граматично правильно перекладати із рідної мови на англійську тексти середньої важкості за пройденою тематикою.
Рекомендована література:

 1. Возна М.О. Англійська мова для перекладачів та філологів. (I курс). – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 466 с.

 2. Возна М. О., Гапонів А. Б. Англійська мова для перекладачів і філологів (II курс). – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 337 с.

 3. Возна М. О., Гапонів А. Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С., Поворознюк Р.В. Англійська мова (IIІ курс). – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 491 с.

 4. Возна М. О., Гапонів А. Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С., Поворознюк Р.В. Англійська мова (IV курс). – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 491 с.

 5. Гужва Т. Англійська мова. Розмовні теми. Частина 1. – Київ: Тандем, 2000. – 254 с.

 6. Гужва Т. Англійська мова. Розмовні теми. Частина 2. – Київ: Тандем, 2000. – 254 с.

 7. Черноватий Л. М., Карабан В.І. Практичний курс англійської мови (intermediate). – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 354 с.

 8. Черноватий Л. М., Карабан В.І. Практичний курс англійської мови (upper intermediate). – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 519 с.

 9. Янсон В. В. Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга 3: Навч. Посібник. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2004. – 368 с.

 10. Янсон В. В., Свистун А. В. Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Книга 2: Навч. Посібник. – Київ: ТОВ «ВП Логос», 2003. – 352 с.

 11. Headway Upper-Intermediate. Oxford Univ. Press. 1998.

 12. New Headway English Course. Intermediate Student’s Book. Oxford University Press. 1998. – 161 p.

 13. New Headway. Upper-Intermediate. Oxford University Press. 1998.

 14. Borovik M. A., Petrova E. N., College life in England., 1979.

 15. Britain’s Ethnic Minorities. Foreign and Commonwealth Office. 1994.

 16. Britain’s Overseas Relations. Foreign and Commonwealth Office. 1994.

 17. David Crystal. English as a global Language. Cambridge University Press. 1997.

 18. Khimunina T., Konon N. Customs, traditions and festivals of UK. – L. – 1975.

 19. Khripun V. Britain Today. Kirovograd, 2001.

 20. Linder E. R., Maslova L.K., It is interesting to know. – K., 1980.

 21. London. Known and Unknown. – K., 1997.

 22. Oxford Guide to British and American Culture. Ed. By Jonathan Crowther. Oxford University Press, 2001.

 23. Peter Bromhead. Life in modern Britain. Longman, 1991.


Питання до КОМПЛЕКСного ЕКЗАМЕНу З ПРАКТИКИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Today the University educates the best minds undertaking research in many academic fields. Its graduates work in all areas of the national academy. It is the number one University and a major center of academic learning, which has ties with many academic and learning establishments throughout the world.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Education isn’t really a facet of youth – any adult serious about their world and surroundings keeps learning all their life. Yet there are formal and structured systems to help us absorb information and to analyze, criticize and apply that information.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Public education in the United States is provided by the separate states, not the federal government. It is free, but unlike many other countries, the US has no standard nationwide curriculum. Rather it is up to the teachers and administrators of the school districts to determine what is and is not taught, although increasingly, statewide curricula are being developed.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

The purpose of the Bologna process (or Bologna accord) is to create a European higher education area by making academic degree standards more comparable and compatible throughout Europe. It is named after the place it was proposed, the University of Bologna, with the signing in 1999 of the Bologna declaration.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Political parties drive politics as much as leaders. Forming a government after an election is often easier by a visible majority, yet many countries notoriously have a plethora of political parties.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Everyone knows that politicians stand up in the House of Commons and deliver speeches. The rest of it – whether to serve on the committees, how to help constituents while fending off the nutters, how to rise up the greasy pole, whether to devote yourself to the business of government or the business of parliament, even whether to find an office, has to be made up as you go along.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Many people in a career, especially in very large organizations, may devote as much or more of their time and energy furthering their career as doing their job. There the inherent competitiveness comes to the fore.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Divergent thinking has become a valuable asset in many professions, especially in the commercial world, so that new ideas, creativity and business advantage may be realized.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Hospitals in the UK are usually large and divided into “in-patients” and “out-patients”. Someone needing serious attention will be booked in as an in-patient, given a bed and assigned a course of treatment.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

If asked questions like, ‘Do you now smoke cigarettes? And if so, how many packs a day? And if so, how long have you smoked? And if so, do you want to stop? Have you ever smoked cigarettes as a habit? Has any member of your family, or someone you know well, suffered any disease or illness directly associated with smoking cigarettes?’

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

One of the ways to tell an American almost anywhere in the world is to listen to the way they speak, both to one another and to people from other countries. The main difference is the directness and bluntness in the way they converse.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

I have never been attacked by a black person, never been evicted by a black person, never had my security deposit ripped off by a black landlord, never had a black landlord, never had a meeting at a Hollywood studio with a black executive in charge, never been pulled over by a black cop, never been sold a lemon by a black car salesman.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

It may be painfully obvious that the British Isles are surrounded by the sea – they are islands, after all. But if you were to wonder how this affects the British character, then the first of the two key answers is the “insular” mentality of the British, and the second being nearly a thousand years of uninterrupted tradition – the last serious invasion was by the Normans in 1066.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Goodness me, but isn’t London big? It seems to start about twenty minutes after you leave Dover and just goes on and on, mile after mile of endless grey suburbs with their wandering ranks of terraced houses and stuccoed semis that always look more or less identical from a train, as if they’ve been squeezed out of a very large version of one of those machines they use to make sausages.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

For centuries, Ukraine has grown wheat as a prime crop and during the Middle Ages, earned itself the nickname “The Breadbasket of Europe”. Historians argue over when this phrase was first used, but it became a common description during Napoleonic times, when both the infamous French emperor and his British opponent, the Duke of Wellington, used the phrase to describe Ukraine in various speeches.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Ukraine has highly-developed technological and manufacturing industries. Major contributors to the Ukrainian GDP include the production of heavy machinery, steelmaking, non-ferrous metallurgy, shipbuilding, an automotive industry producing buses, tractors, cars and lorries, agricultural machinery, etc.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

For those who may not know the history of the Ukrainian Cossacks, it is important to note that the Russian czarina, Catherina II, disbanded the Zaporizhya Sich, the military centre of the Zaporizhya Cossacks located on the island of Khortytsya in 1775. However, it soon became apparent to the Russian Empire that this action was a mistake.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Today’s performing arts are the evolved ways in which we entertain ourselves watching talented people sing, dance and tell us stories as actors. Nature shows us how so many creatures use performances for many reasons.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Shakespeare can be traced in London from 1592 onwards, first as an actor and then as a reviser and writer of plays. There is evidence to show that as early as this date, when he was still only twenty-eight, his contemporaries were impressed about the quality and popularity of the work of this “upstart crow”.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Ukraine can cater for most people’s tastes as there is so much variety of locations and attractions. If we take a look at where to go, season by season, then clearly the mountains in the West are an excellent place to start at the beginning of the year.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Grand journey around Gogol’s land (Poltava – Dikan’ka – Myrhorod – Sorochintsi). Explore the picturesque Ukraine of Gogol with visits to real Ukrainian markets.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

For the latter half of the last century, more and more time was spent by people listening to firstly the radio and then television. News, sports, drama, music and light entertainment increased in variety and quantity. But many people will still say that nothing beats a good book at bedtime.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

So the average British house may have on the ground floor a lounge, a dining room, a kitchen and a cloakroom. Outside there will be a front garden, a back garden and a garage. Most families build an extension to add a utility room, to extend the kitchen, to make a conservatory for plants or to add a ‘family room’ or study.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

The British desire for privacy, together with the opportunity to live wherever is desired, means that family units are small and the very word “family” really means only a couple and their children if they have any. The term “extended family” is used to include close relatives, such as grandparents or brothers or sisters of the adults.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

As society has developed and the pace of life increased, into what many call the “rat race”, there has been an equivalent increase in the desire of British people to work in an urban environment but live in rural surroundings.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Social Satire is a style first made popular by Jonathan Swift that uses a combination of stylistic devices such as allusion and allegory, usually together with humour, to paint a world that compares and contrasts to reality.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

English cuisine has long suffered from accusations of being bland, unimaginative and boring. Its culinary highlight was roast beef, to such an extent that the French nicknamed the English les rosbif. The Yeomen of the Guard at the Tower of London are still called “Beefeaters”.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

The term fine arts was first used in the English language in the eighteenth century as a translation from the French term beaux arts. It referred to the arts that “appeal to the intellect or the sense of beauty, especially painting, sculpture, and architecture”, as defined in the Shorter Oxford English Dictionary.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Having squeezed beneath the security gate, Robert Langdon now stood just inside the entrance to the Grand Gallery. He was staring into the mouth of a long, deep canyon. On either side of the gallery, stark walls rose thirty feet, evaporating into the darkness above.

 1. Read through the given text fragment, dwell on the topic raised in it and explain the contextual meaning of the underlined linguistic units, specify their part of speech and give their derivatives.

Why has all this combined to make Film become one of today’s biggest and most popular industries? It may be argued that it’s the synergy of so many creative sources coming together to give birth to an indefinable creature with a spirit of its own. As so many layers of artistic talent wrap around the thing called a movie, a monster is born.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Система освіти в Україні та навчання іноземних мов. Ступені загальної середньої освіти і навчання іноземних мов. Державний освітній стандарт з іноземної мови.

Поняття "система навчання" та її зміст. Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови. Цілі навчання. Зміст навчання. Принципи навчання. Методи навчання. Засоби навчання.Система прав для формування іншомовних навичок та вмінь.

Навчання іншомовного матеріалу. Навчання фонетичного матеріалу.

Навчання граматичного матеріалу.

Навчання лексичного матеріалу.

Навчання аудіювання.

Навчання діалогічного мовлення.

Навчання монологічного мовлення.

Навчання читання.

Навчання письма.

Вимоги до уроку іноземної мови. Типи і структура уроків іноземної мови.

Контроль у навчанні іноземної мови.

Позакласна робота з іноземної мови.

Методи навчання іноземних мов.
Вимоги до знань і умінь з методики викладання іноземних мов:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 1. основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов і культур;

 2. навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 3. теорію вправ з навчання іноземних мов і культур;

 4. сучасні підходи до формуванню в учнів іншомовної комунікативної компетенції;

 5. інноваційні методичні технології з навчання іноземних мов та культур;

 6. форми, види і способі контролю і оцінювання рівня сформованості мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетенцій;

 7. основні організаційні форми реалізації з навчально-виховного процесу з навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів;

 8. основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у початковій, основній та старшій школі.

вміти:

 1. визначити і аналізувати цілі, зміст, принципи і прийоми навчання іноземних мов і культур;

 2. аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з іноземних мов;

 3. формувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію;

 4. використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції інноваційні методичні технології;

 5. контролювати і оцінювати рівень сформованості усіх складників іншомовної комунікативної компетенції;

 6. планувати і реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з іноземної мови в початковій, основній та старшій школі.


Рекомендована література

 1. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 2. Практикум з методики навчання англійської мови /Частина 2//Під ред. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 42-53.

 3. Пометун О.І. Інтерактивні технології навчання. – К.: Освіта, 2008. – 230 с

 4. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С.Панова,І.Ф.Андрійко С.В.Телікова та ін.. ― К.: ВЦ “Академія“, 2010. ― 328 с.

 5. Вишневський О.І. Методика навчання іноземних мов: навч. Посібник. ― 2-ге вид., перероб. і доп. → К.: Знання, 2011. ― 206 с.Питання до КОМПЛЕКСного ЕКЗАМЕНу З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 1. Охарактеризуйте предмет методики навчання ІМ як науки, її зв'язок із суміжним науками.

 2. Назвіть методи наукового дослідження в методиці навчання ІМ. Охарактеризуйте експеримент як основний метод наукового дослідження, об’єкти методичного експерименту.

 3. Розкрийте сучасні методичні принципи навчання ІМ.

 4. Охарактеризуйте чотирикомпонентну мету навчання ІМ у загальноосвітніх навчальних закладах. Розкрийте поняття іншомовної комунікативної компетентності.

 5. Охарактеризуйте основні компоненти змісту навчання ІМ.

 6. Охарактеризуйте вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності: поняття «вправа», «структура вправи», «класифікація вправ».

 7. Охарактеризуйте основні і факультативні компоненти навчально-методичного комплексу з ІМ.

 8. Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної компетентності: складники компетентності, мету і зміст навчання вимови, принцип апроксимації, основні типи і види вправ для формування слуховимовних навичок.

 9. Розкрийте методику формування іншомовної лексичної компетентності: складники компетентності, мету і зміст навчання лексики, поняття «активний» і «пасивний» лексичний мінімум, різні способи семантизації лексичних одиниць.

 10. Охарактеризуйте етапи роботи з лексичним матеріалом, типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму.

 11. Розкрийте поняття «потенціальний словник», назвіть його джерела, типи і види вправ для формування потенціального словника учнівства.

 12. Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетентності: складники компетентності, мету і зміст навчання граматичного матеріалу, етапи ознайомлення з ГС активного мінімуму, типи і види вправ для їх засвоєння.

 13. Розкрийте мету і зміст навчання інтонації, охарактеризуйте типи і види вправ для формування рецептивних і репродуктивних інтонаційних навичок.

 14. Розкрийте поняття «активний» і «пасивний» граматичний мінімум. Охарактеризуйте типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного граматичного мінімуму.

 15. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в аудіюванні: складники компетентності, мету і зміст навчання, суть аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, труднощі аудіювання, способи презентації аудіо текстів.

 16. Охарактеризуйте систему вправ для навчання аудіювання, різні способи перевірки розуміння аудіо текстів.

 17. Розкрийте загальні та відмінні характеристики (психологічні й мовні) діалогічного і монологічного мовлення та їх урахування у процесі навчання. Назвіть функціональні типи діалогу і монологу.

 18. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в діалогічному мовленні: складники компетентності, мету і зміст навчання, використання навчально-мовленнєвих ситуацій, систему вправ для навчання діалогічного мовлення.

 19. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в монологічному мовленні: складники компетентності, мету і зміст навчання, систему вправ для навчання монологічного мовлення.

 20. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в читанні: структуру компетентності, мету і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання.

 21. Охарактеризуйте роботу з текстом для читання: передтекстові та післятекстові вправи, різні способи перевірки розуміння прочитаного.

 22. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в письмі: мету і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма.

 23. Розкрийте методику формування лінгвосоціокультурної компетентності: складники компетентності, мету, зміст і приклади вправ для формування.

 24. Охарактеризуйте організаційні форми навчально-виховного процесу з іноземної мови. Розкрийте вимоги до сучасного уроку іноземної мови, типологію уроків.

 25. Охарактеризуйте структуру уроку іноземної мови, особливості уроку на різних ступенях навчання.

 26. Розкрийте методику контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності: функції, об’єкти, види і форми. Вимоги до контролю знань, навичок і вмінь з іноземної мови, оцінювання навчальних досягнень учнів.

 27. Охарактеризуйте тест як засіб контролю у навчанні ІМ: поняття «тест», структура тесту, типи, види тестів і методику використання.

 28. Розкрийте можливості використання інформаційних технологій у навчанні ІМ.

 29. Охарактеризуйте комунікативний метод навчання: принципи навчання, характерні навчальні прийоми.

 30. Охарактеризуйте сучасні зарубіжні методи навчання ІМ: цілі, зміст і принципи навчання.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА.

Давньогрецька література

Вступ. Архаїчний період.


Класичний період
. Грецька література в епоху ствердження по­лісної системи (VІІ-VІ ст. до н.е.). Лірика. Жанри лірики. Грецька література епохи розквіту (або аттичний підперіод, V-ІV ст. до н.е.). Основні види драми. Виникнення театру. Есхіл. Софокл. Евріпід. Давня аттична (політична) комедія. Кратін, Евполід. Арістофан. Проза V – ІV ст.ст. до н.е.

Елліністичний період (ІІІ – І ст.ст. до н. е.).
Римський період ( II ст. до н. е. – ІІІ ст. н.е.)

Давньоримська література

Римська література епохи республіки.

Римська література епохи імперії. Література ранньої імперії (до 30 – 40 рр. н.е.) (або золотий вік римської літератури, вік Августа). Вергілій. Горацій. Овідій. Література пізнішої імперії.

ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

Література Середньовіччя

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

Скачати 425.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка