Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків


Зміст навчального матеріалу і вимоги до результату навчальної діяльності учнівСторінка10/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

Зміст навчального матеріалу і

вимоги до результату навчальної діяльності учнів


7 клас

Вступ. Історичні відомості про
становлення та розвиток інформатики (1 год.)

Основні етапи становлення і розвитку обчислювальних систем від абака до комп’ютера. Сфери застосувань сучасної комп’ютерної техніки.Учні повинні знати:

 • основні етапи розвитку засобів автоматизації обчислень;

 • імена видатних учених, які внесли найсуттєвіший вклад у розвиток засобів автоматизації обчислень;

 • сфери застосувань сучасної комп’ютерної техніки.

Учні повинні мати уявлення про:

 • найперші ручні обчислювальні засоби – абак, рахівниця тощо;

 • перші засоби механізації обчислень – арифмометри;

 • проект першої програмно-керованої обчислювальної машини Чарльза Беббеджа та першу в світі програму автоматичних обчислень Ади Лавлейс;

 • покоління ЕОМ та їх особливості;

 • перспективи розвитку комп’ютерної техніки.

2. Інформація та інформаційні процеси (5 год.)

Інформатика. Поняття інформації. Інформація та повідомлення. Властивості інформації. Носії повідомлень, форми та способи подання повідомлень. Інформація та шум і їх взаємоперетворення. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання інформації. Поняття інформаційної технології.Учні повинні знати:

 • поняття інформації та повідомлення, взаємозв’язки між поняттями інформація та повідомлення; форми та засоби зберігання, подання й передавання повідомлень; приклади різних носіїв повідомлень; поняття про способи опрацювання повідомлень; поняття шуму, взаємоперетворення інформації та шуму; одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв; основні інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації;

 • визначення інформатики як науки про засоби й методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання та використання інформації в різних галузях людської діяльності.

Учні повинні мати уявлення про:

 • інформаційні технології;

 • властивості інформації.


3. Інформаційна система (4 год.)

Правила поведінки в комп’ютерному класі та техніка безпеки при роботі з комп’ютером.

Структура інформаційної системи. Апаратна й інформаційна складові інформаційної системи. Взаємозв’язки апаратної та інформаційної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх призначення.

Процесор. Основні функції процесора. Пристрої введення-виведення повідомлень. Клавіатура. Дисплей. Принтер. Сканер. Призначення контролерів і адаптерів. Модем і його призначення. Поняття про комп’ютерні мережі.

Пам’ять комп’ютера. Внутрішня та зовнішня пам’ять комп’ютера. Оперативна пам’ять комп’ютера.

Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики. Розміщення повідомлень на дискових накопичувачах.

Правила підготовка комп’ютера до роботи.

Учні повинні знати:


 • структуру інформаційної системи;

 • призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи;

 • основні функції процесора;

 • види пам’яті комп’ютера;

 • види пристроїв введення-виведення повідомлень;

 • види зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • види дисків та їх основні характеристики;

 • призначення основних кнопок на передній панелі системного блоку;

 • призначення клавіатури комп’ютера;

 • правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі.

Учні повинні мати уявлення про:

 • принципи взаємодії основних пристроїв комп’ютера при опрацюванні повідомлень;

 • призначення контролерів, адаптерів;

 • принципи розміщення повідомлень на дискових накопичувачах;

 • пристрої для організації комп’ютерного зв’язку;

 • призначення комп’ютерних мереж.

Учні повинні вміти:

 • готувати комп’ютер до роботи;

 • користуватися кнопками на передній панелі системного блоку комп’ютера;

 • користуватися клавіатурою комп’ютера;

 • правильно розпочинати та закінчувати роботу з комп’ютером.


4. Операційні системи (6 год.)

Поняття файлу. Ім’я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) файлів.

Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера.

Поняття операційної системи (ОС). Функції та склад операційної системи.

Поняття інтерфейсу ОС. Різні види інтерфейсів. Основні об’єкти, що опрацьовуються за допомогою ОС. Правила роботи з об’єктами. Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Меню. Запуск у роботу програм, що працюють під управлінням операційної системи. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками. Пошук, зберігання, вилучення, переміщення, копіювання та перейменування файлів.

Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, розкривання архівованих файлів.Учні повинні знати:

 • поняття файлу, його імені та розширення, каталогу (папки), шляху до файлу;

 • стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • призначення й основні функції операційної системи;

 • основні правила роботи з об’єктами (файлами, каталогами та ін.);

 • правила запуску на виконання програм;

 • поняття про архівований файл;

 • правила використання програм-архіваторів.

Учні повинні мати уявлення про:

 • склад операційної системи;

 • типи файлів;

 • види користувацького інтерфейсу ОС;

 • особливості виконуваних файлів;

 • принципи стиснення інформації на дисках.

Учні повинні вміти:

 • визначати місце знаходження потрібного файлу;

 • вибирати об’єкти для опрацювання за допомогою ОС; змінювати їх властивості, визначати та виконувати операції з ними;

 • за допомогою вказівок операційної системи виводити на екран і на друк інформацію про файли, що знаходяться на зовнішніх носіях; копіювати, вилучати файли та папки, перейменовувати файли та папки; упорядковувати повідомлення, що знаходяться в каталозі та в окремих файлах; відшукувати потрібні файли;

 • запускати на виконання програми;

 • за допомогою програм-архіваторів створювати архіви, дописувати файли до архіву, переглядати вміст архіву, розкривати архівовані файли.

5. Програмні засоби загального призначення (8 год.)

5.1. Графічний редактор (3 год.)

Системи опрацювання графічних зображень. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора.

Учні повинні знати:

 • призначення й основні функції графічного редактора; типи графічних файлів; основні операції створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора; правила роботи в середовищі графічного редактора.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати графічний редактор;

 • за допомогою графічного редактора працювати з графічними файлами, створювати графічні образи;

 • змінювати параметри графічних об’єктів у середовищі графічного редактора;

 • зберігати графічні об’єкти в різних форматах.

5.2. Текстовий редактор (5 год.)

Системи опрацювання текстів, їх основні функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографії. Робота з текстовими файлами. Добір і зміна шрифту, розміру, кольору та накреслення символів. Використання буфера обміну. Робота з контекстами – пошук, заміна, виділення, перенесення, копіювання. Використання графічних зображень у тексті. Друкування тексту.Учні повинні знати:

 • призначення й основні функції текстового редактора;

 • правила роботи з текстовим редактором;

 • основні операції, що можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати текстовий редактор;

 • зчитувати до робочого поля текстового редактора текст, що зберігається на зовнішніх носіях;

 • з використанням текстового редактора редагувати, зберігати текст на зовнішніх носіях, друкувати текст, відмічати блоки тексту з наступним копіюванням чи перенесенням і виконувати інші операції з контекстами, виконувати заміну одного контексту іншим, здійснювати пошук контекстів у тексті;

 • з’єднувати кілька частин тексту в єдиний текст; вставляти графічні зображення в текст; вибирати й використовувати необхідний шрифт, змінювати розмір, накреслення та колір символів.

6. Програмні засоби навчального призначення (4 год.)

Програми для комп’ютерної підтримки навчання математики. Програми для підтримки навчання іноземних мов. Комп’ютерні географічні атласи. Комп’ютерні енциклопедії.Учні повинні знати:

 • призначення і правила використання основних послуг математичних програм типу Gran1, Gran-2D;

 • призначення і правила використання основних послуг програм для підтримки навчання іноземних мов;

 • призначення і правила використання програм для підтримки навчання географії;

 • призначення і правила використання комп’ютерних енциклопедій.

Учні повинні мати уявлення про:

 • можливість використання комп’ютера для підтримки навчання всіх навчальних предметів.

Учні повинні вміти:

 • розв’язувати найпростіші задачі з планіметрії та задачі на обчислення значень виразів за допомогою програм типу Gran1, Gran-2D;

 • виконувати побудову графічних образів математичних об’єктів за допомогою математичних програм;

 • відшукувати необхідні дані про географічні об’єкти за допомогою комп’ютерних географічних програм;

 • використовувати комп’ютер при навчанні іноземних мов;

 • використовувати комп’ютерні енциклопедії для пошуку необхідних відомостей.

7. Комп’ютерні мережі. Електронна пошта (3 год.)

Поняття про телекомунікації та комп’ютерні мережі. Поняття про програмне забезпечення телекомунікацій. Поняття про глобальну мережу Інтернет та її ресурси. Програми роботи з електронною поштою. Електронна адреса комп’ютера в мережі. Створення повідомлень. Приймання і пересилання повідомлень електронною поштою. Адресна книга та її призначення.Учні повинні знати:

 • призначення програм для роботи з електронною поштою;

 • правила приймання та пересилання повідомлень електронною поштою;

 • правила створення повідомлень;

 • призначення адресної книги.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні ресурси глобальної мережі Інтернет;

 • телекомунікаційні та комп’ютерні мережі;

 • програмне забезпечення телекомунікацій;

 • правила створення адреси комп’ютера в комп’ютерній мережі.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати програму для роботи з електронною поштою;

 • створювати повідомлення;

 • пересилати повідомлення електронною поштою;

 • переглядати повідомлення, що надійшли.

Резерв – 3 год.
8 клас

8. Підготовка текстів і документів за допомогою комп’ютера (5 год.)

Об’єкти текстового редактора та їх властивості. Режими роботи текстового редактора. Створення і редагування документів. Форматування текстів і документів. Пошук і заміна фрагментів текстів і документів. Використання таблиць. Графічні об’єкти та робота з ними в середовищі текстового редактора. Великі документи та їх проектування. Злиття документів. Особливості видавничих систем. Компоненти видавничої системи. Порівняння видавничої системи та текстового редактора.Учні повинні знати:

 • об’єкти текстового редактора та їх властивості;

 • основні режими роботи текстового редактора;

 • правила створення та редагування документів;

 • правила форматування текстів і документів;

 • правила пошуку і заміни фрагментів текстів;

 • правила роботи з таблицями в середовищі текстового редактора;

 • правила роботи з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора.

Учні повинні мати уявлення про:

 • великі документи та їх проектування;

 • злиття документів;

 • видавничі системи та їх компоненти;

 • порівняльні характеристики видавничих систем і текстових редакторів.

Учні повинні вміти:

 • створювати і редагувати документи;

 • форматувати тексти та документи;

 • здійснювати пошук і заміну фрагментів текстів і документів;

 • використовувати таблиці при підготовці документів;

 • виконувати допустимі операції над графічними об’єктами в середовищі текстового редактора.

9. Комп’ютерні презентації (5 год.)

Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентацій. Об’єкти системи підготовки презентацій та їх властивості. Створення презентації. Слайди з текстом. Фон слайду. Презентація як послідовність слайдів. Налагодження та запуск презентації. Упорядкування слайдів. Організація перегляду слайдів. Слайди з рисунками. Анімація рисунків і текстів.

Проектування презентацій. Презентації з ефектами мультимедіа. Використання управляючих об’єктів у презентації.

Учні повинні знати:


 • поняття комп’ютерної презентації;

 • основне призначення середовища підготовки презентацій;

 • правила створення та перегляд презентації.

Учні повинні мати уявлення про:

 • проектування презентації;

 • презентації з ефектами мультимедіа;

 • використання управляючих об’єктів у презентації.

Учні повинні вміти:

 • створювати найпростіші презентації;

 • здійснювати перегляд слайдів;

 • налагоджувати та запускати презентації.

10. Електронні таблиці (6 год.)

Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Введення та редагування чисел, формул, текстів. Робота з файлами ЕТ. Координати клітин. Діапазон клітин. Опрацювання таблиць: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування. Пошук інформації в ЕТ. Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих у таблиці. Виведення таблиць на друк. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі вмісту таблиць.Учні повинні знати:

 • призначення електронних таблиць;

 • правила розміщення даних в електронних таблицях;

 • правила завантаження та роботи з редактором електронних таблиць;

 • основні операції, що можна виконувати з даними, розміщеними в електронних таблицях;

 • можливості та правила опрацювання даних, що зберігаються в ЕТ;

 • правила пошуку інформації в ЕТ.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати програму опрацювання електронних таблиць;

 • вводити числові, формульні та текстові повідомлення до ЕТ;

 • за допомогою програми опрацювання електронних таблиць виконувати основні операції над ЕТ;

 • використовуючи операції та функції програми опрацювання електронних таблиць, опрацьовувати дані, занесені до таблиці;

 • зберігати таблиці на зовнішніх носіях;

 • будувати діаграми та графіки на основі табличних даних;

 • упорядковувати таблиці та відшукувати в таблицях необхідні дані;

 • виводити таблиці на друк.

11. Бази даних. Системи управління базами даних (6 год.)

Поняття бази даних (БД). Системи управління базами даних (СУБД) та інформаційно-пошукові системи. Основні об’єкти бази даних. Поняття про фактографічні й документальні бази даних, ієрархічні, мережеві, реляційні моделі баз даних.

Особливості реляційних БД. Створення структури бази даних. Типи даних, що зберігаються в БД. Різні способи введення та редагування даних. Робота з файлами в СУБД. Упорядкування даних. Пошук інформації в БД. Мова запитів СУБД. Формування звітів. Проектування БД.

Учні повинні знати:


 • визначення та призначення баз даних;

 • основні поняття баз даних;

 • визначення та призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем;

 • основні операції, що можна виконувати з даними в СУБД;

 • правила пошуку інформації в БД за допомогою спеціальної мови запитів.

Учні повинні мати уявлення про:

 • різні моделі баз даних;

 • правила проектування та створення БД.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати систему управління базами даних;

 • створювати структуру бази даних і заповнювати базу даних;

 • редагувати дані у БД: вносити зміни до даних, що зберігаються в базі даних, змінювати структуру бази даних, вилучати записи;

 • виконувати основні операції з об’єктами БД;

 • упорядковувати дані в базі даних;

 • організовувати пошук потрібної інформації в базі даних;

 • опрацьовувати дані різних типів за допомогою вбудованих до СУБД функцій;

 • виконувати різні операції з файлами БД;

 • створювати звіти;

 • виконувати прості та складені запити в БД.

12. Програмні засоби навчального призначення (4 год.)

12.1. Математичні програми (типу Gran-1, Gran-2D) (2 год.)

Типи об’єктів, що опрацьовуються за допомогою математичної програми. Створення об’єктів. Характеристики об’єктів. Операції з об’єктами. Об’єкти типу ламана. Площі і периметри багатокутників. Наближені обчислення довжини кола і дуги параболи, площі круга і криволінійної трапеції. Обертання ламаних. Об’єми та площі поверхонь тіл обертання. Циліндр, конус, зрізаний конус, куля. Таблично задані функції. Геометричні місця точок.Учні повинні знати:

 • типи об’єктів, які використовуються для опрацювання в середовищі математичної програми типу Gran1, Gran-2D;

 • правила створення об’єктів;

 • правила визначення характеристик об’єктів;

 • допустимі операції над об’єктами;

 • правила виконання операцій над об’єктами типу ламана;

 • можливості використання об’єктів типу ламана для обчислення площ і периметрів многокутників, об’ємів і площ поверхонь тіл обертання (циліндра, конуса, зрізаного конуса), наближених обчислень площ криволінійних трапецій, довжин дуг кривих;

 • правила графічного опрацювання таблично заданих функцій.

Учні повинні вміти:

 • створювати об’єкти різних типів у середовищі математичної програми типу Gran1, Gran-2D;

 • визначати числові характеристики об’єктів, передбачені програмою;

 • виконувати допустимі операції над об’єктами – будувати графічні зображення об’єктів, перетворювати, змінювати, вилучати тощо;

 • виконувати операції над об’єктами типу ламана для обчислення площ і периметрів многокутників, об’ємів, площ бічних і повних поверхонь циліндра, конуса, зрізаного конуса, об’ємів і площ поверхонь тіл, утворених обертанням ламаної навколо осі Ох чи осі Оу;

 • використовувати програми типу Gran1, Gran-2D для розв’язання геометричних задач на побудову, які традиційно розв’язували за допомогою циркуля та лінійки;

 • використовувати програми типу Gran1, Gran-2D для розв’язання задач про трикутники.

13. Телекомунікаційні системи.

Глобальна мережа Інтернет (6 год.)

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернет. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Адресація в Інтернет. Протоколи передавання повідомлень. Різні способи під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі. Основні послуги глобальної мережі Інтернет. Види та призначення програмного забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.

Електронна пошта. Поштові стандарти. Основні послуги поштових програм для роботи з електронними повідомленнями.

Поняття про телеконференції та форуми. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій та форумів. Різні групи телеконференцій. Правила роботи з телеконференціями, форумами.

Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок. Web-сервери. Адреса web-сторінки.

Програми-броузери. Правила роботи та налагодження. Використання різноманітних сторінок кодування при перегляді гіпертекстових сторінок, засоби створення web-сторінок. Пошук інформації в Інтернет. Пошукові системи. Інтерактивне спілкування через Інтернет.Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет.

Учні повинні знати:

 • можливості використання основних послуг глобальної мережі; види програмного забезпечення, необхідного для роботи в глобальній мережі Інтернет;

 • типи та можливості використання програм для підтримки роботи електронної пошти; правила електронного листування; формати, що використовуються при пересиланні графічних і звукових повідомлень;

 • особливості роботи користувачів з телеконференціями та форумами; правила спілкування за допомогою телеконференцій;

 • поняття про гіпертекст і правила роботи з ним;

 • принципи та правила здійснення пошуку інформації в Інтернеті;

 • можливості та правила інтерактивного спілкування в Інтернеті.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні принципи будови і функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж;

 • способи й умови під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі;

 • організацію інформаційного зв’язку в Інтернеті;

 • ІР-, доменну та URL-адресу в Інтернеті;

 • поняття комунікаційного протоколу;

 • принципи функціонування електронної пошти; правила утворення електронної адреси;

 • правила роботи в телеконференціях і форумах;

 • правила інтерактивного спілкування через Інтернет;

 • засоби створення web-сторінок.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання програму роботи з електронною поштою; складати, редагувати та відправляти через комп’ютерну мережу електронні листи; давати відповіді на електронні листи; приймати пошту; користуватися адресною книгою; приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів; виконувати переадресацію поштових повідомлень;

 • запускати на виконання програму-броузер; переглядати гіпертекстові сторінки; працювати з програмами броузерами, створювати закладки на потрібних web-сторінках; переміщуватися по сторінках у прямому і зворотному напрямках; вводити з клавіатури адресу потрібної web-сторінки; здійснювати пошук потрібної інформації в Інтернеті, використовуючи пошукові системи;

 • працювати з програмами підтримки телеконференцій та форумів.

Резерв – 3 год.
9 клас

14. Основи алгоритмізації та програмування. Вступ (1 год.)

Поняття моделі. Матеріальні та інформаційні моделі. Побудова моделі. Основні етапи розв’язання прикладної задачі з використанням комп’ютера.

Учні повинні мати уявлення про:

 • поняття моделі;

 • типи моделей;

 • етапи побудови моделі;

 • аналіз моделі;

 • моделювання як метод пізнання.

15. Алгоритми й алгоритмічні структури (3 год.)

Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Звернення до алгоритму. Циклічні алгоритми. Алгоритми з розгалуженнями.

Базові структури алгоритмів. Графічні схеми базових структур алгоритмів. Конструювання алгоритмів за методом “зверху донизу”.

Структури даних.Учні повинні знати:

 • поняття алгоритму;

 • властивості алгоритмів;

 • базові структури алгоритмів та їх властивості;

 • основні типи алгоритмів – лінійні, циклічні, з розгалуженнями;

 • сутність методу послідовного уточнення алгоритму.

Учні повинні мати уявлення про:

 • правила конструювання алгоритмів за методом покрокової деталізації “зверху донизу”;

 • структури даних.

Учні повинні вміти:

 • будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів;

 • використовувати базові структури алгоритмів для побудови найпростіших алгоритмів.

16. Навчальна алгоритмічна мова (8 год.)

Структура опису алгоритму навчальною алгоритмічною мовою (НАМ).

Величини. Основні характеристики величин. Типи величин. Опис величин навчальною алгоритмічною мовою. Алгоритми опрацювання величин.

Указівка про надання значень.

Указівка про виконання алгоритму (звернення до алгоритму). Формальні та фактичні параметри.

Виконання й аналіз правильності алгоритмів.

Вказівки повторення.

Вказівки розгалуження.

Табличні величини. Алгоритми опрацювання табличних величин. Алгоритми пошуку елементів у таблиці. Алгоритми впорядкування лінійних таблиць: метод прямого вибору, метод вставляння, метод обміну.

Алгоритми функції. Звернення до алгоритмів функцій. Поняття про рекурсивні алгоритмиУчні повинні знати:

 • структуру опису алгоритму навчальною алгоритмічною мовою;

 • поняття величини;

 • основні типи величин;

 • правила опису величин навчальною алгоритмічною мовою;

 • правила опису вказівок про надання значень;

 • правила опису вказівок про виконання алгоритму (звернення до алгоритму);

 • поняття фактичних і формальних параметрів;

 • правила опису вказівок повторення (циклів);

 • правила опису вказівок розгалуження.

Учні повинні мати уявлення про:

 • рекурсивні алгоритми;

 • алгоритми впорядкування лінійних таблиць;

 • алгоритми пошуку елементів у таблиці;

 • здійснення аналізу правильності алгоритмів.

Учні повинні вміти:

 • будувати описи найпростіших алгоритмів навчальною алгоритмічною мовою;

 • будувати описи алгоритмів-процедур і алгоритмів-функцій;

 • використовувати при описі алгоритмів Вказівки про виконання алгоритмів-процедур і алгоритмів-функцій;

 • формально виконувати алгоритми.

17. Проектування програм (1 год.)

Методи проектування програмних продуктів. Етапи створення програмного продукту. Поняття проекту. Поняття проектування “зверху донизу”. Модульне проектування. Структурне програмування. Об’єктно-орієнтоване програмування.Учні повинні мати уявлення про:

 • методи проектування програмних продуктів;

 • етапи створення програмного продукту;

 • проектування “зверху донизу”;

 • модульне проектування;

 • структурне програмування;

 • об’єктно-орієнтоване програмування.

18. Системи візуального програмування (22 год.)

18.1. Система візуального програмування Visual Basic

Поняття програми та мови програмування. Класифікація мов програмування. Середовища програмування мовою Basic. Призначення й особливості середовища Visual Basic. Виклик до різних середовищ програмування готових програм та їх запуск на виконання.

Вивчення основних понять мови візуального програмування Visual Basic. Основні об’єкти середовища, їх властивості. Режими роботи в середовищі. Поняття проекту. Виклик і запуск проекту на виконання. Форма та її властивості. Об’єкти типу “текстове поле” та “мітка”, їх властивості.

Поняття події. Алфавіт мови програмування. Структура програми. Поняття програмного коду. Процедури опрацювання подій. Зв’язок понять проекту та програмного коду. Запуск проекту на виконання.

Правила опису величин. Основні типи даних та їх опис. Звернення до об’єктів та їх властивостей. Указівка про надання значень. Надання значень властивостям об’єктів.

Використання об’єктів типу “текстове поле” та “мітка” для введення даних до проекту. Опис стандартних процедур введення-виведення.

Стандартні операції та функції для числових і символьних величин.

Об’єкти для використання малюнків. Командні кнопки та їх використання в проектах. Поняття методу.

Об’єкти типу “перемикач” та “індикаторна кнопка”, їх властивості. Указівка розгалуження та її опис мовою Visual Basic. Використання об’єкту типу “рамка”. Створення програмних кодів проектів з указівкою розгалуження.

Звернення до програм-процедур і програм-функцій та їх опис. Поняття локальних і глобальних змінних. Системні функції, їх призначення та правила використання. Створення програмних кодів проектів із програмами-процедурами та програмами-функціями.

Вказівки повторення. Створення програмних кодів проектів з указівкою повторення. Опрацювання масивів.

Графічні об’єкти й особливості їх використання при створенні проектів за допомогою засобів системи візуального програмування Visual Basic.Учні повинні знати:

 • основні етапи розв’язання задачі з використанням комп’ютера;

 • основні ідеї та принципи технології структурного програмування;

 • порядок складання програм;

 • правила запису структурованих програм;

 • основні елементи мови програмування: алфавіт, числа, рядки, описи, ідентифікатори, оператори, величини, програма;

 • типи даних у мові програмування, набір стандартних функцій і операцій, допустимих для кожного з типів даних;

 • правила побудови опису програми;

 • сутність операції про надання значення; призначення та правила описування вказівок повторення та розгалуження; звернення до алгоритмів; поняття про алгоритми-процедури й алгоритми-функції;

 • особливості використання табличних і рядкових величин;

 • призначення, режими роботи, основні поняття й об’єкти середовища візуального програмування Visual Basic;

 • поняття проекту, події, методу.

Учні повинні мати уявлення про:

 • класифікацію мов програмування; інтерпретацію та компіляцію; системи програмування; систему візуального програмування;

 • інтегровані середовища програмування.

Учні повинні вміти:

 • застосовувати різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису алгоритмів до іншої;

 • визначати тип величини, описувати її мовою програмування; використовувати прості та складені умови при побудові алгоритмів і програм; застосовувати метод послідовних уточнень при створенні програм;

 • описувати алгоритми розв’язання задач різних типів мовою програмування;

 • складати й реалізовувати найпростіші лінійні, розгалужені, циклічні алгоритми на опрацювання табличних і рядкових величин, на опрацювання графічної інформації; на використання наперед складених програм-функцій і програм-процедур;

 • налагоджувати та запускати програми на комп’ютері;

 • змінювати характеристики (властивості) основних об’єктів середовища візуального програмування різними способами;

 • працювати в середовищі візуального програмування з об’єктами типу “текстове поле”, “мітка”, “рамка”, з графічними об’єктами, управляючими кнопками; кнопками типу “перемикачі” та “індикатори”;

 • створювати програмні коди з використанням указівок про надання значення, розгалуження, повторення для опрацювання найпростіших подій.

Література

 1. Проект державного стандарту загальної середньої освіти в Україні стосовно освітньої галузі “Технології” // Освіта України. – 2003. – №1-2.

 2. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл (Рішення колегії МОН від 27.04.2001 р.).

 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К.: Педагогічна преса, 2002. – №2. – 23 с.

 4. Про невідкладні заходи щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи (Лист МОН від 28.11.2002р. № 1/9-528).

 5. Типовий навчальний план для профільного навчання на ІІІ ступені загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН від 20.05.2003 р. №306).

 6. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/02–2004/05 навчальні роки (Наказ МОН від 25.04.2001 р. №342).

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв.
Інформатика та програмування
8-11 класи


(Автори: Голубніча Н.В., Караванова Т.П., Костюков В.П.).

Пояснювальна записка

Поява останнім часом навчальних закладів нового типу вимагає поглиблення змісту основного курсу інформатики та посилення його прикладної спрямованості. Інформатика на сьогодні є одним із засобів формування не тільки освітнього, а й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. У процесі поглибленого вивчення інформатики основні завдання курсу суттєво розширюються та доповнюються, що обумовлено необхідністю виявлення та розвитку в учнів логічних здібностей, підготовки їх до участі в олімпіадних змаганнях і наукових дискусіях, формування в них стійкого інтересу до інформатики і пов’язаної з нею професійної діяльності, підготовки до навчання у вищих навчальних закладах.

Дана програма розроблена з урахуванням проекту державного стандарту загальної середньої освіти в Україні стосовно шкільного курсу “Інформатика” [2], концепції програми інформатизації освіти [3] та концепції Загальної середньої освіти (12-річна школа) [4].Програма ставить за мету:

 • формування теоретичної бази знань учнів щодо процесів перетворення, передавання та використання інформації, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних технологій у розвитку сучасного суспільства;

 • розвиток логічного мислення й основних видів розумової діяльності: уміння використовувати індукцію, дедукцію, аналіз, синтез, робити висновки, узагальнення;

 • розвиток уміння розв’язувати змістовні задачі різного рівня складності, олімпіадні задачі, користуючись відомими теоретичними положеннями, математичним апаратом, літературою та комп’ютерною технікою;

 • підготовку учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-практичних конференціях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт різного рівня та інших інтелектуальних змагань;

 • доведення вивчення інформатики до творчого рівня;

 • бачення учнями можливостей використання набутих знань у їх майбутній професії;

 • інтеграцію інформатики з іншими предметами, що викладаються в навчальних закладах.

До теоретичної бази знань відносяться:

 • фундаментальні поняття сучасної інформатики, сутність поняття інформації та інформаційних процесів, принципів будови та функціонування комп’ютера, ролі нових інформаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденній практиці, перспектив розвитку комп’ютерної техніки;

 • принципи функціонування та використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібної інформації;

 • основи алгоритмізації та програмування;

 • постановка задач і побудова відповідних інформаційних (зокрема, математичних) моделей, загальні принципи розв’язання задач за допомогою комп’ютера з використанням програмного забезпечення загального та навчального призначення;

 • методи розв’язання задач підвищеної складності та олімпіадних задач.

До практичних навичок відносяться:

 • навички роботи з апаратним і програмним забезпеченням комп’ютера (пристроями введення-виведення інформації, прикладним програмним забезпеченням загального й навчального призначення: операційною системою, антивірусними програмами та програмами-архіваторами, редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, педагогічними програмними засобами, програмами-броузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, програмами для роботи з електронною поштою і телеконференціями);

 • навички пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет, створення гіпертекстових сторінок тощо;

 • навички аналізу відомих методів побудови алгоритму та визначення найоптимальніших з них для розв’язання конкретної задачі;

 • навички тестування складених алгоритмів;

 • навички роботи з інтегрованим середовищем програмування;

 • навички техніки програмування.

Мета курсу досягається через практичне оволодіння учнями навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп’ютерів, ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера, з основами технології розв’язання задач за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки й побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп’ютера.

Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за варіантом постійного використання комп’ютерів. Вивчення курсу сплановано на 4 роки (8-11 кл.) з розрахунку 560 годин (4 години на тиждень).

Програмою передбачено поглиблення насамперед розділу алгоритмізації та програмування, вивчення якого починається з 8-го класу. Саме це надасть можливість вчасно здійснювати ґрунтовну та якісну підготовку учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-практичних конференціях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт різного рівня. З 9-го класу в розділі алгоритмізації учні ознайомлюються з методами складання алгоритмів та їх аналізом, а саме з технікою програмування, основами теорії графів, лінійного та динамічного програмування тощо. В 11-му класі передбачено виконання учнями проектних робіт, яким передує знайомство з об’єктно-орієнтованими середовищами програмування. У програмі більш детально розглянуто також роботу з апаратним і програмним забезпеченням. Наприклад, у 8-му класі учні знайомляться з програмою для створення електронних презентацій. Знайомство з електронними таблицями та базами даних перенесено в 11 клас, де вони подаються більш ґрунтовно. Також в 11 класі в програмою передбачено повернення до вивчення мережевих технологій з розглядом принципів функціонування мереж, з деталізацією мови НTML і створенням учнями власних web-сторінок.

У програмі з кожної окремої теми передбачено резерв навчального часу, який на розсуд учителя використовується для вивчення окремих тем, розв’язання задач, повторення, узагальнення, систематизації знань учнів.

Основною формою навчальних занять у класах з поглибленим вивченням інформатики залишаються уроки різних типів: вивчення нового навчального матеріалу, удосконалення знань і формування умінь при розв’язанні задач, узагальнення та систематизація знань, контроль і корекція знань. Рекомендується використовувати такі форми організації навчання: уроки-лекції, уроки-семінари, заліки, практичні заняття різного типу, як-то: індивідуальні, роботу в групах тощо. Під час поглибленого вивчення курсу інформатики передбачаються такі практичні форми занять: уроки розв’язання задач, лабораторні роботи, роботи над проектними задачами. Для ефективнішого використання навчального часу при вивченні інформатики рекомендується застосування спарених уроків.

Залежно від типу комп’ютерної техніки, складу наявного навчально-методичного та програмного забезпечення вчитель може самостійно добирати методичні шляхи розв’язання освітніх завдань курсу, змінювати кількість годин, необхідних для засвоєння навчального матеріалу з окремих тем програми. Дана програма орієнтована на використання мови програмування Паскаль, проте вчитель може самостійно адаптувати її під іншу обрану мову програмування. Окремі питання програми, що стосуються використання певного програмного забезпечення, можуть вивчатися в порядку ознайомлення. Відповідно до обраної методики вивчення курсу вчитель може добирати відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення з переліку літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, віддаючи перевагу тим чи іншим з них або ж певним чином поєднуючи їх.Тематичне планування навчального матеріалу:

№ з/п

Тема

Кількість годин
8 клас
1. Апаратне та програмне забезпечення комп’ютера

Вступ. Інформація та інформаційні процеси


3

Інформаційна система. Апаратна та програмна складові інформаційної системи


4

Операційні системи. Основи роботи з дисками


15

Знайомство з прикладним програмним забезпеченням навчального призначення


2

Прикладне програмне забезпечення загального призначення:

 • графічний редактор;

 • текстовий редактор;

 • створення електронних презентацій


34
4

24

6Глобальна мережа Інтернет.

HTML як засіб створення гіпертекстових документів


12Основи алгоритмізації та програмування


Системи числення


6

Основні поняття алгоритмізації. Мова програмування Паскаль. Початкові поняття


4

Лінійні алгоритми


10

Розгалужені алгоритми


16

Циклічні алгоритми


16

Масиви


16Всього


140
9 клас
Основи алгоритмізації та програмування (продовження)

Допоміжні алгоритми


18

Додаткові типи змінних у Паскалi


16


Файли

12


Графічні можливості Паскаля

14

Модулі в Паскалі


8
Методи складання алгоритмів та їх аналіз

Методика побудови алгоритмів, оцінка їх ефективності


2

Структури даних


20

Пошукові алгоритми


24

Методи сортування


20
Всього

140
10 клас

Методи складання алгоритмів та їх аналіз (продовження)


Обчислювальна геометрія та числові методи

14Застосування комбінаторики для розв’язання задач

12


Основи теорії графів


34


Основи лінійного програмування


12


Основи динамічного програмування


22


“Жадібні” алгоритми


6

Основи об’єктно-орієнтованого програмування

Історія розвитку технологій програмування

2

Середовище розробки Delphi

2

Особливості створення програм засобами Delphi

8

Структури прийняття рішень

6

Циклічні структури

8

Модульне програмування

4

Захист від помилок. Налагодження

2

Текстові файли

8

Всього

140


11 клас

Об’єктно-орієнтована мова програмування.

Курсове проектування


Файли довільного доступу


4

Структури даних


18

Основні методи сортування та пошуку засобами Delphi. Рекурсія


8

Основні поняття ООП


4

Елементи поглибленого програмування


10

Графічні та мультимедійні можливості Delphi


16

Оформлення готового проекту


8

Робота над власним проектом


4

Попередній захист проектів


2

Курсове проектування


10

Захист проекту


4Електронні таблиці, бази даних і мережеві технології


Електронні таблиці Excel


14

Системи управління базами даних. СУБД Access


14


Програмування баз даних у середовищі Delphi

10


Поняття про експертні системи

2


Мережеві технології

8


Повторення

4Всього


140
Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка