Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків


Технологія обробки текстової інформації (30 год.)Сторінка17/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

1. Технологія обробки текстової інформації (30 год.)


Поняття тексту та його обробка за допомогою комп’ютера. Технологія обробки текстової інформації. Текстові редактори, текстові процесори, видавничі системи. Призначення та можливості текстового редактора Microsoft Word. Запуск (завантаження) текстового редактора та вихід з нього. Вікно редактора та вікно документа. Діалогові вікна текстового редактора. Введення тексту у вікні документа. Збереження, закриття, початок нового, відкриття існуючого документа.

Пошук документа.

Використання довідки текстового редактора.

Відображення документа. Редагування тексту документа. Використання буфера обміну. Виправлення орфографічних і граматичних помилок. Форматування символів. Форматування абзаців. Форматування сторінок.

Технологія обробки великих документів. Використання стилів. Використання шаблонів.

Вставляння таблиць у документ.

Використання вбудованого редактора математичних формул.

Використання вбудованого графічного редактора. Вставляння картинок, діаграм, автофігур, написів у текст документа.

Кодування тексту. Формати подання тексту.

Перегляд і друкування документа.

Злиття документів.

Зв’язування та вставка в текст документа об’єктів з інших додатків.

Відправлення документів електронною поштою.

Перегляд та створення Web-сторінок. Гіпертекст.

Ознайомлення з роботою видавничої системи (при наявності).

2. Технологія обробки графічної інформації (15 год.)

Поняття про комп’ютерну графіку. Види комп’ютерної графіки. Графічні можливості комп’ютерів. Графічний екран, система координат. Подання графічної інформації. Графічні примітиви. Побудова найпростіших геометричних фігур: ліній, прямокутників, кіл, дуг, еліпсів. Графічний курсор. Найпростіші динамічні зображення: обертання відрізків, обертання вершин многокутників. Побудова та дослідження графіків функцій за допомогою комп’ютера. Знайомство з однією з математичних програм (Eureka, Dirave, Gran1): лінійні перетворення графіків функцій, параметричні рівняння ліній, параметричні рівняння прямої, кола, еліпса; дослідження на комп’ютері деяких властивостей еліпса та інших параметрично заданих кривих; полярна система координат; зв’язок між полярною і декартовою системами координат. Дослідження на комп’ютері деяких полярних кривих.

Кольори, 16- и 256- колірні графічні режими. Кодування кольору в різних режимах. Кодування 256-колірних зображень.

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення. Запуск (завантаження) графічного редактора та вихід з нього. Структура головного вікна графічного редактора. Система команд графічного редактора. Набір інструментів. Палітра кольорів. Вікно документа (зображення). Діалогові вікна графічного редактора. Відкриття, збереження, редагування зображень. Графічні об’єкти й операції над ними. Введення тексту в зображення. Анімаційна графіка.3. Технологія обробки числової інформації (25 год.)

Комп’ютери – інструмент обчислень. Обчислення за формулами. Призначення та можливості електронних таблиць. Електронні таблиці – сучасний інструмент комп’ютерних розрахунків. Обчислення в готовій таблиці. Введення чисел, формул і тексту в таблицю заданої структури. Побудова структури таблиці. Стандартні функції. Основні об’єкти в електронних таблицях і операції над ними (комірка, лист, книга). Побудова діаграм. Графіка. Форматування діаграм та таблиць. Правка книг та робочих листів: Настроювання електронних таблиць: макроси, меню, вікна, панелі інструментів, шаблони. Робота з файлами. Зв’язування та вкорінення даних та об’єктів з інших додатків. Створення баз даних за допомогою електронних таблиць. Пошук та виведення даних з таблиць. Використання електронних таблиць для розв’язання задач.4. Технологія зберігання, пошуку, сортування інформації
(20 год.)

Методи зберігання та пошуку інформації. Елементи алгебри логіки. Інформаційно-пошукові системи. База даних як основний компонент інформаційної системи.

Зміст конкретної бази даних і її призначення. Запит до бази даних. Основні операції над даними. Технологія розв’язування практичної задачі. Огляд існуючих баз даних.

Принципи побудови та функціонування баз даних. Типи баз даних. Поняття про системи управляння базами даних. Структура бази даних. Опис структури бази даних. Основні об’єкти в базах даних і операції над ними (запис, поле). Введення та редагування записів. Упорядкування та пошук записів. Зміна структури бази даних. Види та способи організації запитів. Основні стандартні функції (арифметичні, рядкові, обробки дати та ін.). Формування звітів. Програмний режим обробки запитів. Використання системи управління базами даних для розв’язання задач.5. Мультимедійні технології (20 год.)

Способи подання документів, у яких об’єднані об’єкти різних типів. Графічний інтерактивний інтерфейс. Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентацій. Об’єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентацій, та їх властивості. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою гіперпосилань і системи навігації). Розробка документів і проектів, у яких об’єднані об’єкти різних типів (текстові, графічні, числові, звукові, відео). Створення освітніх презентацій. Демонстрація презентацій.

6. Комунікаційні технології (30 год.)

Передавання інформації. Лінії зв’язку, їх основні компоненти та характеристики. Комп’ютерні комунікації: призначення, структура, ресурси. Локальні та глобальні комп’ютерні мережі. Мережа Інтернет. Мережа Фідонет. Основні інформаційні ресурси (електронна пошта, телеконференції, файлові архіви). Робота з електронною поштою (реєстрація поштової скриньки, відправлення й одержання повідомлень, використання адресної книги). Налагодження поштових програм. Пошта з web-інтерфейсом. Основи технології WWW (налагодження програми-броузера, адреса web-сторінки, збереження та друк web-сторінки). Файлові архіви. Інтерактивне спілкування, електронна комерція, географічні карти, пошук інформації (документів, файлів, людей).

Основи мови розмітки гіпертексту – HTML. HTML-файл. Коди (теги) мови HTML. Структурні теги. Засоби створення HTML-документів. Оформлення тексту в HTML-документі. Теги управління зовнішнім виглядом HTML-документу. Теги форматування символів. Теги оформлення списків даних. Включення графіки та звуку до web-сторінки. Визначення гіперпосилань. Робота з таблицями. Інтерактивні web-сторінки (форми). Динамічні об’єкти на web-сторінках. Система навігації по сайту. Інструментальні засоби розробки. Принципи розміщення web-сторінки на web-сервері. Захист інформації від несанкціонованого доступу. Розробка web-сайтів (навчального закладу, освітнього, тематичного тощо).

Комп’ютерна графіка в образотворчій діяльності

(Автор Шкабєріна Г.П.)

Пояснювальна записка


Комп’ютер у школі може надати значну підтримку вчителю в організації навчального процесу, підвищити якість і ефективність учбових методик, реалізувати індивідуальний підхід до кожного учня.

Відповідно до Концепції державного стандарту загальної середньої освіти у пакет документів Базового учбового плану входить освітня галузь “Художня культура”, що поряд з такими видами мистецтва як музичне, візуальне, театральне передбачає ознайомлення учнів з екранними видами мистецтва. Ця задача може бути частково реалізована при навчанні школярів комп’ютерній анімації (від англ. аnіmаtiоn – оживлення, мультиплікація).

Але таким видом творчості спроможні займатися здебільшого діти старшого віку, які мають спеціальну підготовку та стійкі навички роботи з комп’ютером. Але учні початкової школи теж здатні легко оволодівати елементарними знаннями, уміннями та навичками роботи з комп’ютером при малюванні, конструюванні та керуванні об’єктами (переважно в ігровій формі).

Заняття образотворчою діяльністю саме на комп’ютері справляє на дитину чи не найефективнішу дію, бо завдяки своїй універсальності плідно розвиває її емоційно-чуттєву сферу, поглиблює знання, інтенсифікує візуальний і сенсорний досвід, формує естетичну культуру дитини.

У результаті роботи на комп’ютері у школярів розвивається самостійність мислення, формується вміння робити висновки, поєднувати знання в нових умовах з елементами творчості, досягати результату, не звертаючись по допомогу до інших.

Комп’ютерне навчання – один із способів, що допоможе прискорити процес формування самодостатньої особистості, її свідомого ставлення до навчання.


Вивчення курсу забезпечує:


 • спільність навчання та виховання;

 • зв’язок емоційного та раціонального у навчанні;

 • зв’язок з іншими предметами (літературою, художньою працею, початковою геометрією);

 • систематичний розвиток умінь учнів сприймати художній образ у творах мистецтва та створювати його у власних роботах як результат пізнання дійсності, сприйняття краси, оволодіння навичками художньої діяльності.

Метою курсу “Комп’ютерна графіка в образотворчій діяльності” є поглиблення знань та уявлень учнів початкової школи з образотворчого мистецтва та вироблення вмінь і навичок роботи з графічними редакторами.

Курс комп’ютерної графіки не замінює уроки образотворчого мистецтва, а є незалежним, самостійним, години для якого виділяються з варіативної частини навчального плану.

Програма спецкурсу “Комп’ютерна графіка в образотворчій діяльності” розрахована на навчання учнів 1-4 класів. На засвоєння спецкурсу передбачається 120 годин. Навчальні години доцільно розподілити таким чином: 1 клас – 18 годин, 2, 3, 4 класи – по 34 години на рік (1 година на тиждень). У зв’язку з переживанням дитиною адаптаційного періоду між дитячим садком і першим роком навчання у школі, заняття з комп’ютерної графіки в першому класі рекомендовано розпочинати з другого півріччя.

Основні задачі курсу:


 • підвищення культури учнів у галузі нових комп’ютерних технологій;

 • формування художньо-естетичного смаку в учнів;

 • навчання елементарним прийомам роботи на комп’ютері в ігрових і анімаційних програмах, у редакторі растрової графіки;

 • розвиток логічного й образного мислення, уваги, зорової пам’яті, почуття форми, конструктивних здібностей;

 • розвиток здібностей учнів, уміння оцінювати окремо сюжет і його технічне втілення;

 • розвиток творчого потенціалу та самореалізації;

 • підвищення внутрішнього психологічного комфорту, подолання психологічного бар’єру в спілкуванні з технікою;

 • формування у школярів ставлення до комп’ютера як до допоміжного засобу навчання;

 • трансформування роботи школярів з комп’ютером у позитивний досвід для розвитку особистості та пізнання світу.

Програма з комп’ютерної графіки ставить за мету, перш за все, навчити учнів вільно володіти графічними способами творення зображення на комп’ютері та продовжувати (паралельно з матеріалами уроків образотворчого мистецтва) ознайомлення з основами образотворчої грамоти, що в сукупності дасть їм змогу усвідомлено застосовувати ці знання й уміння у своїй практичній діяльності.

Виходячи із санітарних норм обмеження часу перебування дитини перед комп’ютером, а це складає не більше 20-25 хвилин (!), урок повинен розділятися на теоретично-підготовчу образотворчу діяльність і практичну роботу за комп’ютером.

Тому кожен урок містить у собі навчальні комп’ютерні задачі, пов’язані з оволодінням комп’ютерною грамотністю, і задачі, що базуються на образотворчому мистецтві (ознайомлення з мистецькими творами, вивчення законів композиції, форми, кольору, розвиток творчого потенціалу).

У 1 класі діти знайомляться з найпростішими ігровими програмами, у яких мають можливість складати малюнки з окремих частин, конструювати зображення, вивчати характер ліній, геометричних фігур, розфарбовувати власні малюнки “відкритими” кольорами.

У 2 класі учні працюють у графічних редакторах, що дають змогу малювати прямими та похилими лініями, колами, дугами, геометричними фігурами, складати орнаменти в колі та квадраті, створювати образи птахів і тварин з окремих елементів. Діти опановують растрову графіку (Raster Master), знайомляться з більш складною програмою CPEN, у якій мають можливість користуватися “інструментами” – олівець, розпилювач, збільшувач, “поворот”, “блоки” та ін. Розширюється кількісна палітра кольорів. Вважається за доцільне вивчення основних образотворчих термінів і понять (“холодні” та “теплі” кольори, симетрія, композиція, ілюстрація, силует, контраст, ритм, лінія горизонту, плановість) і застосування їх у своїх творчих роботах.

У 3‑4 класах учні працюють в знайомих для них графічних редакторах, але виконують більш складні завдання на ілюстрування літературних творів, із зображенням фігур людей, виконання робіт по дизайну, промисловій графіці зі шрифтовим супроводженням. Використовують об’єкти “бібліотеки”.

У 4 класі додається програма ACTION, що надає можливість займатися анімаційною й конструктивною графікою, додаючи зображенню рухомість способом прокручування, мигання, ритмічної зміни розміру фігур.


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка