Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків


Орієнтовна кількість годин по класах за видами образотворчої діяльностіСторінка18/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
#784
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Орієнтовна кількість годин по класах
за видами образотворчої діяльності


з\п


Види діяльності

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

1


Сприйняття

3

2

2

2

2


Конструювання

5

8

6

10

3


Декоративне зображення

6

8

6

6

4


Тематичне малювання

4

10

10

10

5


Ілюстрування6

10

6


Для забезпечення курсу необхідні такі програмні засоби:

 • пакет програм “Комп’ютер і дитинство” (15, DОМ, KUB, КАLEID, UZOR, VITRAG);

 • графічні редактори (CPEN, RASTER MASTER, ACTION).

Зміст навчального матеріалу


Розділ І

а) Сприймання

Правила поведінки в комп’ютерному класі, правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері. Історія виникнення комп’ютерів. Складові комп’ютера. Можливості використання комп’ютерів.

б) Сприймання мистецтва

Особливості образної мови різних видів образотворчого мистецтва, музики, літератури. Роль виражальних можливостей живописних, графічних технік, дизайнерських, комп’ютерних робіт.в) Сприймання образотворчої грамоти

Форма та формотворення (конструювання з окремих частин). Принципи формотворення. Основи композиції (декоративна, тематична) і кольорознавства (декоративна виразність, контраст, гармонійність). Плановість і простір.


Розділ II
Практична діяльність

Короткочасні графічні начерки з пам’яті. Декоративні ескізи (при потребі) і безпосередня робота на комп’ютері.

Учні повинні знати:


 • зовнішню будову комп’ютера;

 • можливості комп’ютера;

 • види комп’ютерної інформації;

 • основні поняття при роботі з комп’ютером;

 • основні поняття при роботі в графічному редакторі.

Учні повинні вміти:


 • вмикати і вимикати комп’ютер;

 • «подорожувати» по панелях;

 • запускати програми;

 • працювати зі службовими клавішами;

 • працювати з інструментами графічного редактора;

 • збільшувати і зменшувати зображення;

 • копіювати елементи малюнка;

 • пересувати елементи малюнка по екрану;

 • виконувати поворот елемента малюнка;

 • працювати з головним меню;

 • працювати з меню бібліотеки;

 • редагувати зображення на рівні пікселів;

 • упроваджувати в малюнок елементи анімації;

 • зберігати зображення.

Знання і вміння учнів з образотворчої діяльності

Учні повинні знати:


 • основні типи ліній та найпростіші геометричні форми (коло, квадрат, трикутник, п’ятикутник, шестикутник);

 • елементарні поняття з основ кольорознавства (кольори – основні, хроматичні, ахроматичні, теплі, холодні, спектральні, контрастні);

 • основні терміни і поняття з основ образотворчої діяльності (види і жанри зображення, різновиди декоративно-ужиткового мистецтва, види промислової графіки та дизайну);

 • елементарні правила з основ композиції (симетрія, організація площини, плановість, глибина простору).

Учні повинні вміти:


 • застосовувати виражальні можливості лінії, геометричної форми та кольору для зображення певного образу;

 • стилізувати рослинні та тваринні форми;

 • використовувати знання законів композиції при організації площини кола, квадрата чи прямокутника;

 • сприймати та передавати глибину простору на площині, використовуючи лінію горизонту та взаємне влаштування об’єктів відносно один одного;

 • перетворювати статичний стан об’єкту в динамічний;

 • створювати малюнок, використовуючи зображальну “бібліотеку” графічного редактора;

 • редагувати малюнок методом усунення зайвих деталей, зміни кольору, форми;

 • супроводжувати малюнок шрифтовим написом;

 • застосовувати елементи конструювання й уміти коректувати направлення рухів в анімаційних видах зображення.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів


I рівень – початковий (1 ‑3 бали).

Учень повинен знати назву графічної програми, у якій працює. Мати уяву про інструменти управління комп’ютером (клавіатура або “мишка”). Уміти (при повторному виконанні завдання) виконувати елементарні вправи за допомогою вчителя.II рівень – середній (4 ‑6 балів).

Учень повинен знати і застосовувати володіння інструментами управління комп’ютером (при завданні типовому відносно минулих уроків) шляхом самостійної репродуктивної (копіювальної) дії.III рівень – достатній (7 ‑9 балів).

Учень повинен володіти знаннями та вміннями щодо комп’ютерних технологій даної графічної програми, грамотно та швидко виконувати образотворчі задачі уроку.IV рівень – високий (10 ‑12 балів).

Учень повинен мати глибокі знання комп’ютерних технологій пропонованих програм, вміти варіативно застосовувати їх у своїй творчій роботі; самостійно “конструювати” етапи роботи, виразно створювати образ на рівні переосмислення уявлень про навколишній світ, проявляти творчу фантазію при виконанні композиції.

При оцінюванні практичних робіт здійснюється комплексний підхід з урахуванням таких критеріїв:


 • володіння засобами комп’ютерної техніки, виконання роботи в конкретному графічному редакторі;

 • розкриття теми, наявність образу та ідеї задуму;

 • відповідність якості композиції запропонованим правилам виконання;

 • творчий підхід до роботи;

 • уміння доцільно розподіляти час відповідно до завдання.

Основи програмування

(Автор Лисенко Т.І.)
Пояснювальна записка

Головна мета спецкурсу “Основи програмування” – дати уявлення про ідеї об’єктно-орієнтованого програмування, про основні правила і методи складання, редагування та виконання програм в об’єктно-орієнтованому та візуальному середовищах програмування, виробити вміння і навички, необхідні для раціонального використання методів інформатики для розв’язання математичних задач, а також використання математичних методів в інформатиці.

Курс “Основи програмування” вивчається по 2 години на тиждень в 10 і 11 класах (Всього 140 год.).

У результаті вивчення курсу “Основи програмування” учні отримують можливість набути знання про: • основні етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ;

 • алгоритм і його властивості;

 • основні можливості використання об’єктно-орієнтованих мов програмування;

 • основні складові мови програмування;

 • правила використання величин різного типу;

 • прості та складені вказівки;

 • масиви та рядки;

 • використання підпрограм-функцій і передавання параметрів у функції;

 • особливості організації роботи з файлами;

 • основні поняття технології об’єктно-орієнтованого програмування.

та виробити вміння:

 • розрізняти невдалі та правильні формулювання задач;

 • будувати й аналізувати математичні моделі задач;

 • складати алгоритми різної структури;

 • перекладати алгоритм на мову програмування;

 • виконувати в середовищах програмування різні дії над текстом програми (викликати на екран створену раніше програму, зберігати текст програми на жорсткому диску, працювати з фрагментами програми);

 • проводити обчислювальні експерименти з готовою програмою;

 • використовувати різні прийоми налагодження та редагування програми;

 • використовувати зовнішні файли;

 • використовувати нестандарті бібліотеки.

Години літньої практики можна використати на проведення практикуму з розв’язання задач або на створення одного учнівського проекту.

Тематичне планування навчального матеріалу

№ з\п


Тема

Всього годин

10 клас

11 клас

1

півріччя


2

півріччя


1

півріччя


2

півріччя
Алгоритми

4

4
Мова програмування

14

14
Вказівки розгалуження

12

12
Вказівки повторення

14
14

Графічні можливості мови

12
12

Засоби роботи з файлами

6
6

Масиви

20
8

12


Рядки

1010


Підпрограми-функції

148

6Структури та класи

14


14Основи об’єктно-орієнтованого програмування

20


20

Всього

140

30

40

30

40
Зміст навчального матеріалу та вимоги до результату навчальної діяльності учнів
Алгоритми

Основні етапи розв’язування прикладних задач з використанням комп’ютерів. Поняття інформаційної моделі. Побудова моделі. Алгоритми, властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Виконавець алгоритму.

Базові структури алгоритмів. Метод покрокової деталізації. Конструювання алгоритму “зверху донизу”.
Мова програмування

Мови програмування. Поняття про мови програмування, їх класифікація. Загальна характеристика мови та середовища програмування.

Практична робота №1. “Ознайомлення із середовищем програмування”.

Структура програми на мові програмування. Заголовкові файли. Операція виведення даних у програмі.

Постійні та змінні величини. Типи постійних і змінних величин.

Оператор присвоєння. Стандартні математичні оператори. Запис математичних виразів мовою програмування.

Математичні функції. Використання заголовкового файла (math.h).

Практична робота №2. “Розроблення лінійних програм з операторами присвоєння та виведення даних”.

Операція cin введення даних у програмі. Розроблення та виконання лінійних програм з операторами присвоєння, введення та виведення даних.Практична робота №3. “Розроблення та виконання лінійних програм”.
Оператори розгалуження

Складені оператори. Оператори розгалуження, загальна характеристика. Оператор безумовного переходу.

Оператор умовного переходу. Розроблення програм з оператором умовного переходу.

Логічні операції. Проста та складена умова.

Розроблення та виконання програм з операторами умовного та безумовного переходу.Практична робота №4. “Розроблення та виконання програм з оператором умовного переходу”.

Оператор множинного вибору. Структура оператора. Розроблення та виконання програм з оператором вибору.Практична робота №5. “Розроблення та виконання програм з розгалуженнями”.
Оператори циклу

Цикли. Організація циклів. Цикли з передумовою та постумовою. Розроблення програм з операторами циклу.

Перевірка коректності введення даних під час виконання програми. Організація повторного виконання розрахунків у задачах.Практична робота №6. “Розроблення та реалізація найпростіших програм з циклами”

Особливості використання управляючої змінної в арифметичному циклі. Розроблення та виконання програм з операторами циклу.Практична робота №7. “Розроблення та реалізація програм з циклами”.
Графічні можливості мови програмування

Управління екраном у текстовому режимі. Константи кольору.

Оформлення текстової інформації.Практична робота №8. “Розроблення програм на управління екраном у текстовому режимі”.

Графічні можливості мови програмування. Стандартні графічні функції. Побудова графічних примітивів. Типи ліній. Типи заповнення фігур.

Розроблення програм з використанням графіки. Виведення текстів у графічному режимі. Види шрифтів. Розроблення анімаційних зображень. Використання умовного оператору та команд повторення в графічних програмах.

Практична робота №9. “Розроблення і виконання програми на побудову графічних зображень”.

Засоби роботи з файлами

Поняття текстового файла. Створення текстового файла. Функції для роботи з текстовими файлами. Читання з файла, додавання та запис до текстового файла.

Практична робота №10. “Розроблення та виконання програм на опрацювання зовнішніх файлів”.
Масиви

Поняття масиву. Одновимірний масив. Введення та виведення елементів масиву. Знаходження суми й добутку елементів масиву. Пошук у масиві. Алгоритми пошуку. Упорядкування масивів. Алгоритми впорядкування. Метод “бульбашки”.

Практична робота №11. “Розроблення та виконання програм на опрацювання одновимірних масивів”.

Багатовимірні масиви. Двовимірний масив. Введення та виведення елементів двовимірного масиву. Розроблення та виконання програм з двовимірним масивом чисел. Пошук і впорядкування у двовимірному масиві.Практична робота №12. “Розроблення та виконання програм на опрацювання двовимірних масивів”.

Рядкові величини

Символьні та рядкові величини. Введення та виведення рядків. Символьні та рядкові функції. Розроблення та виконання програм із використанням рядкових величин.

Практична робота №13. “Розв’язання задач на опрацювання рядкових величин”.
Підпрограми. Підпрограми-функції

Підпрограми в мові програмування. Підпрограми-функції, її структура, формальні та фактичні параметри. Область видимості змінних. Локальні та глобальні змінні.

Практична робота №14. “Розроблення та виконання програм з використанням підпрограм-функцій”.

Передача параметрів копіюванням і за адресою.

Розроблення та виконання програм з підпрограмою-функцією.

Рекурсія. Розроблення програм з використанням рекурсивних функцій.Практична робота №15. “Розроблення та виконання програм”.
Структури та класи

Поняття структури. Принципи побудови структур. Звернення до елементів структури. Розроблення програм з використанням структур.

Практична робота №16. “Розроблення програм з використанням структур”.

Поняття класу. Данні-члени та функції-члени класу. Конструктори та деструктори. Видимість членів класу. Аргументи функцій-членів по умовчанню. Розроблення програм з використанням класів.Практична робота №17. “Розроблення програм з використанням класів”.
Основи об’єктно-орієнтованого програмування

Ідеї подійно-орієнтованого програмування. Особливості об’єктно-орієнтованого середовища програмування (на прикладі середовища Visual C++ ). Поняття інтерфейсу користувача. Об’єкти інтерфейсу, їх шаблони та властивості.

Практична робота №18. “Робота в середовищі об’єктно-орієнтованого програмування. Запуск програм на виконання”.

Поняття проекту в об’єктно-орієнтованому програмуванні. Створення простих проектів. Екранна форма. Властивості форм.

Текстові поля та мітки. Використання текстових полів і міток на формі. Об’єкти для використання малюнків.

Практична робота №19. “Робота з графічними об’єктами, текстовими полями та мітками”.

Командні кнопки та їх використання в проектах.

Поняття події та методу. Опрацювання подій та використання методів під час створення проектів.

Використання вказівок розгалуження при створенні програмного коду.Практична робота №20. “Створення проектів з використанням вказівок розгалуження”.

Перемикачі та індикаторні кнопки, їх використання в проектах. Створення проектів з перемикачами та індикаторними кнопками. Лінійки прокрутки. Списки. Комбіновані списки. Вказівки повторення. Використання вказівок повторення в проектах.Практична робота №21. “Створення проектів з використанням вказівок повторення”.

Література

 1. Белецкий Я. Энциклопедия языка Си. – М.: Мир, 1992.

 2. Биллиг В.А., Мусикаев И.Х. Visual C++. Книга для программистов. – М.: Русская редакция, 1996.

 3. Болски М.И. Язык программирования Си. – М.: Радио и связь, 1988.

 4. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. – Харьков: Фолио, 1997.

 5. Гейн А.Г. и др. Основы информатики и вычислительной техники. – Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1989.

 6. Грузман М.З. Эвристика в информатике. – Винница: Арбат, 1998.

 7. Кнут Д.Э. Искусство программирования. – М.: Вильямс, 2000.

 8. Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В. Основы информатики и вычислительной техники. – М.: Просвещение, 1991.

 9. Паппас К., Мюррей У. Программирование на С и С++. – К.: «BHV», 2000.

 10. Поттс С., Монк Т.С. Borland C++ в примерах. – Минск: Попурри, 1996.

 11. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – М.: Инфра-М, 1995.

 12. Черняхівський В.В. Збірник задач з основ алгоритмізації. Навч.

посібник для 10-11 класів з/о шкіл. – Львів: ВНТЛ, 1997.

Курс користувача

(Автори: Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка