Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртківСторінка2/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
#784
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2003ББК 74.263.2

П78

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-2813 від 08.07.2003 р.)

За редакцією акад. М.І. Жалдака
Відповідальні за випуск:

головний спеціаліст Головного управління змісту освіти Міністерства освіти і науки України Н. Прокопенко,


завідувачка сектору Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України О. Мостіпан


П78

Інформатика. Програми для загальносвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем'єр, 2003. – 304 с.


ISBN 966-685-066-4

У збірнику вміщено програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів різного профілю, для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням інформатики, програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів та гуртків. Кожна програма складається з пояснювальної записки, тематичного планування, змісту навчального матеріалу та результатів навчальної діяльності учнів. До окремих програм додається список навчальної, науково-популярної та методичної літератури.ISBN 966-685-066-4 ББК 74.263.2


І. ПРОГРАМИ З ІНФОРМАТИКИ
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю
Інформатика
10-11 класи


(Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В. ,Мостіпан О.І.)

Пояснювальна записка

Програма призначена для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) універсального профілю. Вона передбачає обов’язковий освітній мінімум підготовки учнів з інформатики у відповідності до проекту державного стандарту загальної середньої освіти в Україні стосовно шкільного курсу “Інформатика” [1] і концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів [2]. Програма розрахована на вивчення інформатики в 10-11 класах навчальних закладів з обладнаними комп’ютерними класами, у яких на кожному уроці інформатики буде організована практична робота учнів на комп’ютерах. Курс розрахований на 70 годин (1 година на тиждень) згідно з Типовими навчальними планами для профільного навчання [4].

Метою вивчення курсу є формування теоретичної бази знань учнів з інформатики та вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній, а потім і професійній діяльності.

До теоретичної бази знань відносяться: знання про інформацію, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв’язання задач за допомогою комп’ютера при використанні прикладних програм загального і спеціального призначення, формулювання проблем і постановка задач, побудова відповідних інформаційних моделей, знання основних понять алгоритмізації, загальне уявлення про будову та функціонування комп’ютера, про можливості використання глобальної мережі Інтернет.

Практичні навички використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій передбачають уміння працювати з системними та прикладними програмними засобами загального призначення: операційними системами, програмами-архіваторами, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, а також педагогічними програмними засобами, програмами-броузерами, програмами для роботи з електронною поштою; здійснювати пошук потрібної інформації в мережі Інтернет; розв’язувати задачі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Зміст курсу розроблено відповідно до завдань профільного навчання на основі аналізу узагальненої універсальної діяльності фахівців в інформаційному суспільстві.

Залежно від типу комп’ютерної техніки, складу наявного навчально-методичного та програмного забезпечення вчитель може самостійно добирати методичні шляхи розв’язання освітніх завдань курсу, вносити необхідні корективи в кількість годин, необхідних для засвоєння навчального матеріалу з окремих тем програми. Відповідно до обраної методики вивчення курсу вчитель може добирати відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення з переліку літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, віддаючи перевагу тим чи іншим з них або ж певним чином поєднуючи їх.

Програмою передбачено резерв навчального часу, що використовується на розсуд учителя для узагальнення та систематизації навчального матеріалу або на збільшення кількості годин на вивчення окремих тем.

Тематичне планування навчального матеріалу

№ з/п

Тема

Кількість годин

Всього

10 клас

11 класВступ. Інформація та інформаційні процеси

2

2


Інформаційна система та її складові

6

6


Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

4

4


Прикладне програмне забезпечення загального призначення

34

14

20
4.1. Графічний редактор

4.2. Текстовий редактор

4.3. Комп’ютерні презентації

4.4. Табличний процесор4.5. Бази даних. Системи управління базами даних

4

10

210

8


4

10


2

108Глобальна мережа Інтернет

6

6


Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування

12
12
Резерв часу

6

3

3
Всього

70

35

35

Для забезпечення курсу інформатики необхідні такі програмні засоби:

 1. Клавіатурний тренажер.

 2. Операційна система.

 3. Редактор текстів.

 4. Графічний редактор.

 5. Засіб для створення комп’ютерних презентацій.

 6. Табличний процесор.

 7. Система управління базами даних.

 8. Інформаційно-пошукова система. Комп’ютерні енциклопедії.

 9. Прикладні програми навчального призначення.

 10. Програми для роботи в глобальній мережі Інтернет.

 11. Бази даних навчального призначення (“Шкільна бібліотека”).

 12. Діалоговий інтерпретатор (компілятор) однієї з мов програмування.

Зміст навчального матеріалу і вимоги до результату навчальної діяльності учнів

1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)

Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Властивості інформації. Види інформації. Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, подання, передавання, опрацювання, захист інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення.

Форми і способи подання повідомлень. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання повідомлень. Носії повідомлень, одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв.

Учні повинні знати:

 • поняття про інформатику як науку;

 • поняття інформації та повідомлення;

 • взаємозв’язки між поняттями “інформація” і “повідомлення”;

 • види та властивості інформації;

 • особливості основних інформаційних процесів: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації;

 • форми та засоби зберігання, подання й передавання повідомлень;

 • приклади різних носіїв повідомлень;

 • способи опрацювання повідомлень;

 • поняття шуму;

 • одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв.

Учні повинні мати уявлення про:

 • взаємоперетворення інформації і шуму;

 • можливості та принципи кодування повідомлень;

 • сучасні засоби зберігання та опрацювання повідомлень.

2. Інформаційна система та її складові (6 год.)

Структура інформаційної системи: апаратна та інформаційна складові, їх взаємодія.

Техніка безпеки при роботі на комп’ютері. Правила підготовки комп’ютера до роботи.

Пристрої введення-виведення даних: клавіатура, маніпулятори, сканер, дисплей, принтер, модем, їх призначення та характеристики.

Процесор. Пам’ять комп’ютера. Внутрішня пам’ять комп’ютера. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера.

Основні характеристики комп’ютера. Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів.

Види програмного забезпечення інформаційної системи. Операційна система, її функції. Початок і завершення роботи з операційною системою. Інтерфейс операційної системи та правила роботи з ним. Запуск і закінчення роботи програм, що працюють під управлінням операційної системи.

Основні об’єкти, з якими працює операційна система. Типи вікон і правила роботи з ними.

Поняття файла. Ім’я і розширення імені файла. Каталоги (папки) файлів. Шлях до файла. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера. Піктограми, їх призначення. Контекстне меню об’єкта. Основні вказівки для роботи з об’єктами: виділення, перейменування, створення, відкривання, копіювання, перенесення, пошук, вилучення, відновлення, перегляд властивостей.

Поняття про інсталювання програмних засобів. Робота з довідками в операційній системі.

Поняття про комп’ютерні віруси. Профілактика і боротьба з комп’ютерними вірусами. Антивірусні програми.

Поняття про стиснення даних. Архівація файлів. Програми для роботи з архівами. Створення архіву. Додавання файлів до архіву. Перегляд вмісту архіву. Вилучення та переписування файлів із архіву.

Учні повинні знати:

 • правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі;

 • структуру інформаційної системи;

 • призначення і функції основних складових апаратної частини інформаційної системи;

 • види пам’яті комп’ютера;

 • види пристроїв введення-виведення даних;

 • види дисків та їх основні характеристики;

 • основні характеристики комп’ютерів;

 • призначення основних клавіш клавіатури;

 • основні об’єкти, з якими працює ОС;

 • поняття файла, його імені та розширення, каталогу (папки), шляху до файла;

 • стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • призначення й основні функції операційної системи;

 • основні вказівки операційної системи для роботи з об’єктами;

 • правила запуску на виконання програм, що працюють під управлінням операційної системи, і завершення їх роботи;

 • поняття комп’ютерного вірусу;

 • призначення антивірусних програм і основні можливості їх використання;

 • правила профілактики та боротьби з комп’ютерними вірусами;

 • що таке архів;

 • правила користування програмами-архіваторами.

Учні повинні мати уявлення про:

  • основні галузі застосування комп’ютерів;

  • принципи взаємодії основних пристроїв комп’ютера, їх характеристики;

  • пристрої для організації комп’ютерного зв’язку;

  • основні етапи історії розвитку обчислювальної техніки;

 • види операційних систем;

 • правила інсталювання програмних засобів;

  • особливості виконуваних файлів.

Учні повинні вміти:

  • правильно вмикати та вимикати комп’ютер;

  • користуватися клавіатурою комп’ютера і маніпулятором “мишка”;

 • визначати місце знаходження потрібного файла;

 • вибирати об’єкти, з якими працює операційна система;

 • виконувати операції над файлами та папками, передбачені в операційній системі;

 • знаходити необхідну довідкову інформацію;

  • запускати на виконання програми, що працюють під управлінням операційної системи, і коректно завершувати їх роботу;

 • користуватися антивірусними програмами;

 • користуватися програмами-архіваторами:

 • створювати архіви;

 • дописувати файли до архіву;

 • переглядати вміст архіву;

 • вилучати окремі файли із архіву;

 • переписувати файли із архіву.

3. Прикладне програмне забезпечення навчального
призначення (4 год.)


Програмні засоби цільового призначення. Комп’ютерні енциклопедії.

Програмні засоби для підтримки навчання історії, мови і літератури та інших предметів.

Учні повинні знати:

 • правила роботи з прикладними програмами навчального призначення.

Учні повинні мати уявлення про:

 • різні можливості використання прикладних програм навчального призначення.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання та використовувати програми для підтримки навчання мов, літератури, історії та інших дисциплін;

 • користуватися комп’ютерними енциклопедіями та довідниками.

4. Прикладне програмне забезпечення загального призначення
(34 год.)


4.1. Графічний редактор (4 год.)

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора. Вказівки створення графічних примітивів.

Учні повинні знати:

 • основні поняття комп’ютерної графіки;

 • призначення й основні функції графічного редактора;

 • правила роботи з графічними редакторами;

 • основні операції щодо створення та редагування зображень в середовищі графічного редактора.

Учні повинні мати уявлення про:

 • растрову та векторну графіку;

 • типи графічних файлів;

 • зберігання графічних об’єктів у різних форматах.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати графічний редактор;

 • створювати малюнки в середовищі графічного редактора;

 • працювати з графічними файлами;

 • змінювати параметри графічних об’єктів у середовищі графічного редактора.

4.2. Текстовий редактор (10 год.)

Системи опрацювання текстів, їх функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Робота з текстовими файлами. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка правопису. Об’єкти в середовищі текстового редактора (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними. Робота з фрагментами тексту: виділення, перенесення, копіювання, форматування, пошук, заміна. Використання буфера обміну. Робота з таблицями. Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора. Вкорінення об’єктів з інших додатків. Форматування документа. Друкування тексту.

Учні повинні знати:

 • призначення й основні функції текстового редактора;

 • правила роботи з текстовим редактором;

 • основні операції, що можна виконувати з текстом.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання текстовий редактор;

 • зчитувати текст із зовнішніх носіїв;

 • працювати з текстовими файлами;

 • виконувати основні операції при роботі з об’єктами в середовищі текстового редактора;

 • редагувати, виділяти та вилучати фрагменти тексту;

 • копіювати, переносити фрагменти тексту, виконувати заміну одного фрагменту тексту іншим, здійснювати пошук контекстів;

 • вставляти графічні об’єкти і таблиці в текст;

 • знаходити текстові файли за різними ознаками: ім’ям, датою створення, автором, вмістом, обсягом тощо;

 • оформляти належним чином типові документи, реферати, статті, тези виступів;

 • роздруковувати текст.4.3. Комп’ютерні презентації (2 год.)

Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентацій. Об’єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентацій, та їх властивості. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою гіперпосилань і системи навігації). Створення освітніх презентацій. Демонстрація презентацій.

Учні повинні знати:

 • призначення комп’ютерних презентацій;

 • способи створення презентацій;

 • правила роботи з комп’ютерними презентаціями;

 • можливості використання різних типів об’єктів (текстових, графічних, числових, звукових, відео) для створення презентацій;

 • зв’язані та вкорінені об’єкти програм-додатків;

 • способи демонстрації слайдів.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати програму для створення презентацій;

 • створювати слайди;

 • створювати інтерактивний інтерфейс презентації;

 • створювати освітню презентацію з різних шкільних дисциплін;

 • демонструвати створену презентацію;

 • копіювати презентації на дискети.

4.4. Табличний процесор (10 год.)

Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та її основні об’єкти: файл, книга, аркуш, комірка, адреса комірки, діапазон комірок. Введення і редагування даних різного типу. Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці. Виконання обчислень в середовищі табличного процесора. Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих у таблиці. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних.

Упорядкування і пошук потрібних даних в електронній таблиці. Фільтрування даних. Виведення табличних даних і діаграм на друк.


Учні повинні знати:

 • призначення, основні функції табличного процесора;

 • правила розміщення даних в електронних таблицях;

 • правила роботи в електронних таблицях;

 • основні операції з даними;

 • правила впорядкування і пошук даних в середовищі табличного процесора;

 • правила побудови діаграм і графіків на основі табличних даних.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати табличний процесор;

 • виконувати операції з файлами, у яких зберігаються електронні таблиці;

 • вводити тексти, числові дані та формули до таблиці;

 • виконувати елементарні операції над табличними даними;

 • будувати діаграми та графіки на основі табличних даних;

 • здійснювати впорядкування та пошук даних в електронних таблицях.


4.5. Бази даних. Системи управління базами даних (8 год.)

Поняття про бази даних та їх види: фактографічні та документальні. Інформаційно-пошукові системи та системи управління базами даних (СУБД), їх призначення та функції. Робота з файлами в системі управління базами даних.

Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення та редагування даних. Робота з таблицями.

Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Використання запитів. Форми. Звіти.

Учні повинні знати:

 • призначення баз даних;

 • основні поняття баз даних;

 • призначення інформаційно-пошукових систем і систем управління базами даних та їх функції;

 • правила проектування та створення бази даних;

 • основні операції, що можна виконувати з даними в базі даних;

 • правила впорядкування та пошуку даних в базі даних.

Учні повинні мати уявлення про:

 • проектування баз даних;

 • опрацювання даних різних типів за допомогою вбудованих до системи управління базами даних функцій;

 • використання форм.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати систему управління базами даних;

 • створювати структуру бази даних і заповнювати базу даних;

 • редагувати дані у базі даних (вносити зміни до даних, що зберігаються в базі даних, змінювати структуру бази даних, вилучати та додавати записи);

 • виконувати основні операції з об’єктами бази даних;

 • впорядковувати дані та здійснювати пошук потрібних даних у базі даних.


5. Глобальна мережа Інтернет (6 год.)

Комп’ютерні мережі. Види, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Сервер і робоча станція. Технологія клієнт-сервер.

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок у мережі Інтернет. Апаратні, програмні та інформаційні ресурси сучасних мереж. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Адресація в мережі Інтернет.

Провайдери та інформація, необхідна для підключення до мережі Інтернет. Різні способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі.

Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, форуми, інтерактивне спілкування.

Принципи роботи з гіпертекстом. Створення та перегляд. Організація інформації, принципи навігації. Адреса веб-сторінки. Програми-броузери. Види кодування веб-сторінок. Пошук інформації в мережі Інтернет. Пошукові системи.

Електронна пошта в глобальній мережі. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості використання поштових програм: створення і відправлення електронного повідомлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення, створення відповіді на одержане повідомлення. Адресна книга. Правила й етикет електронного листування.

Форуми та їх призначення. Правила роботи у форумах.Інформаційна безпека при роботі в мережі Інтернет.

Учні повинні знати:

 • основні послуги глобальної мережі;

 • можливості використання програм для підтримки роботи електронної пошти;

 • правила електронного листування;

 • поняття про гіпертекст і правила роботи з ним; принципи адресації в мережі Інтернет;

 • принципи та правила здійснення пошуку інформації в мережі Інтернет;

 • правила інтерактивного спілкування в мережі Інтернет;

 • призначення форумів і правила роботи у форумах.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні принципи будови і функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж;

 • способи підключення комп’ютерів до мережі Інтернет;

 • ІР-, доменну та URL-адресу в мережі Інтернет;

 • принципи функціонування електронної пошти;

 • правила створення електронної адреси;

 • мову розмітки гіпертексту.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання програму роботи з електронною поштою;

 • складати, редагувати, відправляти й одержувати через комп’ютерну мережу електронні листи;

 • давати відповідь на електронні листи;

 • користуватися адресною книгою;

 • приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів;

 • перекодувати повідомлення, одержані електронною поштою;

 • запускати на виконання програму-броузер;

 • вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки;

 • переглядати гіпертекстові сторінки;

 • створювати закладки на потрібних веб-сторінках;

 • здійснювати пошук потрібної інформації в мережі Інтернет, використовуючи пошукові сервери;

 • змінювати вид кодування веб-сторінок при роботі з програмами-броузерами;

 • копіювати інформацію з веб-сторінки;

 • знаходити потрібний форум і брати участь у веденні дискусії.


6. Комп’ютерне моделювання.
Основи алгоритмізації та програмування (12 год.)


Поняття інформаційної моделі. Поняття технології комп’ютерного моделювання. Інформаційні моделі. Побудова моделі. Основні етапи комп’ютерного моделювання.

Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів. Конструювання алгоритмів за методом “зверху донизу”.

Порядок складання алгоритмів. Поняття програми.

Величини. Основні характеристики величин. Типи величин. Опис величин навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування. Алгоритми опрацювання величин.

Указівка про надання значення. Указівка про виконання алгоритму. Формальні і фактичні параметри. Виконання й аналіз правильності алгоритмів і програм. Вказівки повторення та розгалуження. Табличні величини. Алгоритми опрацювання табличних величин. Алгоритми пошуку елементів у таблиці. Алгоритми впорядкування лінійних таблиць.

Учні повинні знати:

 • поняття інформаційної моделі задачі;

 • основні етапи комп’ютерного моделювання;

 • поняття алгоритму,

 • властивості алгоритму;

 • способи та форми подання алгоритму;

 • базові структури алгоритмів та їх властивості;

 • порядок складання алгоритмів;

 • сутність методу послідовного уточнення алгоритму;

 • структуру опису алгоритму навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;

 • поняття величини;

 • основні типи величин;

 • правила опису величин навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;

 • правила опису вказівок про надання значень;

 • поняття фактичних і формальних параметрів;

 • правила опису вказівок повторення (циклів);

 • правила опису вказівок розгалуження.

Учні повинні мати уявлення про:

 • технологію комп’ютерного моделювання;

 • типи моделей;

 • аналіз моделі;

 • алгоритми пошуку елементів у таблиці;

 • алгоритми впорядкування лінійних таблиць;

 • здійснення аналізу правильності алгоритмів.

Учні повинні вміти:

 • будувати інформаційну модель задачі;

 • аналізувати алгоритм розв’язання задачі;

 • будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів;

 • описувати найпростіші алгоритми навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;

 • формально виконувати алгоритми.


Резерв – 6 год.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів
Інформатика (без використання комп’ютерів)


10-11 класи

(Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка