Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртківСторінка3/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Пояснювальна записка


Програма розрахована на вивчення інформатики в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів, не забезпечених комп’ютерною технікою. Програмою передбачається обов’язковий освітній мінімум підготовки учнів з інформатики у відповідності до проекту державного стандарту загальної середньої освіти в Україні стосовно шкільного курсу “Інформатика” [1] згідно з Типовими навчальними планами для профільного навчання [4] та Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів [5].

Метою даного курсу є формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики, необхідної для формування важливих світоглядних уявлень про можливість автоматизації різних видів діяльності людини та підготовки учнів до оволодіння засобами сучасних інформаційних технологій, з якими їм доведеться зіткнутися в наступній діяльності.

До теоретичної бази знань відносяться: фундаментальні поняття сучасної інформатики (як науки), сутність поняття інформації та інформаційних процесів, принципів будови та функціонування комп’ютера, ролі нових інформаційних технологій у сучасному виробництві, науці, повсякденній практиці, перспектив розвитку комп’ютерної техніки, формулювання проблем і постановка задач, побудова відповідних інформаційних (зокрема, математичних) моделей, загальні принципи розв’язання задач за допомогою комп’ютера з використанням програмного забезпечення загального та навчального призначення, уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібної інформації, основи алгоритмізації.

До практичних навичок відносяться: навички складання, описування та реалізації деяких алгоритмів з використанням засобів навчальної алгоритмічної мови (текстова форма запису) та за допомогою схем (графічна форма запису).

Мета курсу досягається через ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера та принципами їх будови і дії, основами технології розв’язання задач за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки й побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи формальним виконанням алгоритмів та складанням і заповненням в ході виконання алгоритму таблиці значень з наступною інтерпретацією результату.

Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов відсутності комп’ютерів у навчальному закладі. За цією програмою вивчення курсу сплановано на 2 роки (10-11 кл.) з розрахунку 70 годин (1 година на тиждень).

Залежно від професійної підготовки та досвіду роботи вчитель може самостійно добирати методичні шляхи розв’язання освітніх завдань курсу. Відповідно до обраної методики вивчення курсу вчитель може добирати відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення з переліку літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, віддаючи перевагу тим чи іншим з них або ж певним чином поєднуючи їх.Тематичне планування навчального матеріалу

№ з/п

Тема

Кількість годин

10 класВступ. Інформація та інформаційні процеси

4Інформаційна система

5Операційні системи

7Основи роботи з дисками

4Прикладне програмне забезпечення загального призначення

5.1. Текстовий редактор

5.2. Графічний редактор

5.3. Електронні таблиці

5.4. Бази даних. Системи управління базами даних


12

3

23

4
Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

3
Всього

35

11 клас

7.

Глобальна мережа Інтернет

4

8.

Основи алгоритмізації


31

8.1. Інформаційна модель

8.2. Алгоритми

8.3. Звернення до алгоритмів і функцій

8.4. Вказівки повторення й розгалуження

8.5. Табличні величини

8.6. Рядкові величини

8.7. Графічні операції


1

4

38

8

34

Всього


35

Зміст навчального матеріалу і

вимоги до результату навчальної діяльності учнів

1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (4 год.)

Інформатика. Поняття інформації. Інформація та повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання інформації.

Коротка історія розвитку комп’ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп’ютерів і перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів.

Учні повинні знати:


 • визначення інформатики як науки про засоби й методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання та використання інформації в різних галузях людської діяльності;

 • сутність поняття інформації та повідомлення, взаємозв’язки між поняттями “інформація” і “повідомлення”;

 • види інформації;

 • форми та засоби зберігання, подання й передавання інформації;

 • приклади різних носіїв інформації;

 • принципи та можливості кодування інформації;

 • способи опрацювання інформації;

 • поняття шуму, взаємоперетворення інформації та шуму;

 • одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв;

 • властивості інформації;

 • основні інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні галузі застосування комп’ютерів;

 • основні етапи історії розвитку комп’ютерної техніки та перспективи розвитку.

2. Інформаційна система (5 год.)

Структура інформаційної системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та інформаційної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія.

Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплея. Принтер. Типи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп’ютерного зв’язку. Модем, види модемів та їх функції.

Пам’ять комп’ютера. Внутрішня й зовнішня пам’ять комп’ютера. Оперативна пам’ять комп’ютера.

Процесор. Основні характеристики та функції процесора.

Звукові та відеоплати. Контролери. Адаптери. Магістраль.

Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення повідомлень на магнітних дисках.

Магістрально-модульний принцип будови ПЕОМ. Принципи роботи ПЕОМ: принцип програмного управління, принцип адресності. Основні характеристики комп’ютера. Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером.

Огляд сучасної комп’ютерної техніки. Технічні характеристики комп’ютерів.

Комп’ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Апаратні компоненти комп’ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів.


Учні повинні знати:

 • структуру інформаційної системи;

 • призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи;

 • основні характеристики і функції процесора;

 • види пам’яті комп’ютера;

 • види пристроїв введення-виведення повідомлень;

 • види зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • види дисків та їх основні характеристики;

 • основні характеристики комп’ютерів;

 • правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі;

 • призначення основних клавіш клавіатури.

Учні повинні мати уявлення про:

 • роль магістралі, принципи взаємодії основних пристроїв комп’ютера при опрацюванні повідомлень;

 • призначення контролерів, адаптерів;

 • принципи розміщення повідомлень на дискових накопичувачах;

 • пристрої для організації комп’ютерного зв’язку;

 • призначення й основні характеристики комп’ютерних мереж; типи доступу до інформаційних ресурсів.

3. Операційні системи (7 год.)

Поняття файла. Ім’я та розширення імені файла. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Маршрут до файла.

Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера.

Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем.

Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об’єкти, з якими працює операційна система. Правила роботи з об’єктами. Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Запуск у роботу програм, що працюють під управлінням операційної системи. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками. Робота з довідковою системою. Пошук файлів.

Поняття про інсталяцію програмних засобів.Учні повинні знати:

 • поняття файла, його ім’я та розширення, каталогу (папки), підкаталогу, шляху до файла;

 • стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • призначення й основні функції операційної системи;

 • основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, каталогами;

 • правила запуску на виконання програм, що працюють під управлінням операційної системи.

Учні повинні мати уявлення про:

 • склад операційної системи;

 • класифікацію операційних систем;

 • види користувацького інтерфейсу операційної системи;

 • правила інсталювання програмних засобів;

 • особливості виконуваних файлів.

Учні повинні вміти:

 • записувати шлях до файла;

 • будувати дерево каталогів.

4. Основи роботи з дисками (4 год.)

Форматування диска. Діагностика диска. Дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет.

Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів. Принципи “зараження” комп’ютерним вірусом диска й пам’яті комп’ютера. Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Захист інформації.

Принципи стиснення інформації. Архівація файлів.Учні повинні знати:

 • правила збереження інформації на диску; правила форматування дисків; поняття про діагностику диска, правила відновлення інформації на диску; правила записування та зчитування інформації з дискет;

 • поняття про комп’ютерний вірус; призначення антивірусних програм та їх основні можливості; правила профілактики та “боротьби” з комп’ютерними вірусами;

 • поняття про архівований файл; правила користування та можливості програм-архіваторів.

Учні повинні мати уявлення про:

 • принципи форматування дисків;

 • принципи стиснення інформації на дисках;

 • принципи та шляхи захисту інформації.

5. Прикладне програмне забезпечення загального
призначення (12 год.)


5.1. Текстовий редактор (3 год.)

Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Призначення та система вказівок текстового редактора. Введення та редагування тексту. Перевірка орфографії. Робота з текстовими файлами.

Використання буферу обміну. Пошук інформації в середовищі текстового редактора. Робота з контекстами – пошук, заміна, виділення, перенесення, копіювання, форматування.

Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора. Використання таблиць у текстах.Учні повинні знати:

 • призначення й основні функції текстового редактора;

 • правила роботи з текстовим редактором;

 • основні операції, що можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора.

5.2. Графічний редактор (2 год.)

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора. Вказівки малювання графічних примітивів. Створення анімацій. Вставляння малюнків до тексту.Учні повинні знати:

 • основні поняття машинної графіки;

 • призначення й основні функції графічного редактора;

 • типи графічних файлів; основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора;

 • правила роботи з графічним редактором.

5.3. Електронні таблиці (3 год.)

Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Системи опрацювання електронних таблиць, їх основні функції. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації. Робота з файлами електронних таблиць. Координати комірок. Діапазон комірок. Опрацювання табличної інформації: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування. Робота з аркушами.Пошук інформації в середовищі табличного процесора. Виведення табличної інформації на друк. Використання функцій та операцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації.

Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрування даних.

Учні повинні знати:

 • призначення й основні функції електронних таблиць;

 • розміщення інформації в електронних таблицях;

 • правила роботи в середовищі електронних таблиць;

 • основні операції, які можна виконувати з даними, що містяться в електронних таблицях;

 • можливості та правила опрацювання інформації, що зберігається в електронних таблицях;

 • правила пошуку інформації та її фільтрування в середовищі табличного процесора.

5.4. Бази даних. Системи управління базами даних (4 год.)

Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Основні об’єкти бази даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних.

Особливості реляційних баз даних. Створення структури бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Різні способи введення і редагування даних. Робота з таблицями. Поняття ключового поля. Зв’язки між таблицями. Робота з файлами. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних. Фільтрація даних. Використання простих і складених фільтрів. Формування звітів. Мова запитів. Проектування бази даних.

Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи.

Учні повинні знати:


 • визначення баз даних та їх призначення;

 • основні поняття баз даних;

 • призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем;

 • основні операції, що можна виконувати з даними, що зберігаються в базі даних;

 • правила проектування та створення бази даних;

 • правила фільтрування та пошуку інформації в базі даних за допомогою спеціальної мови запитів.

Учні повинні мати уявлення про:

 • типи моделей баз даних;

 • штучний інтелект як інформаційну систему, що працює на основі моделювання інтелекту людини;

 • експертну систему, компоненти експертної системи: базу даних, базу підсистеми логічного виведення;

 • різні моделі подання знань;

 • метод резолюцій.

6. Прикладне програмне забезпечення
навчального призначення (3 год.)

Прикладні програми навчального призначення. Прикладні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, біології, математики, фізики. Комп’ютерні енциклопедії, електронні підручники та посібники.Учні повинні знати:

 • призначення прикладних програм навчального призначення;

 • правила роботи з прикладними програмами навчального призначення.

Учні повинні мати уявлення про:

 • різні можливості прикладних програм навчального призначення.

7. Глобальна мережа Інтернет (4 год.)

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернет. Сервер і робоча станція. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Поняття про ресурси Інтернету. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Адресація в Інтернеті. Протоколи передавання інформації. Принципи функціонування глобальної мережі. Провайдери та інформація, необхідна для підключення до мережі Інтернет. Різні способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі. Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Види й основні можливості програмного забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.

Електронна пошта. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення, створення відповіді на електронне повідомлення тощо. Адресна книга.

Поняття про телеконференції та форуми. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації та проведення телеконференції та форуму. Пошук потрібних груп новин і підписка на них. Відправлення повідомлень у телеконференції.

Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок – World Wide Web (WWW – всесвітня павутина). Організація інформації, принципи навігації. WWW-сервери. Адреса web-сторінки. Перегляд і створення web-сторінки. Пошукові системи. Пошук інформації в Інтернеті.

Програми-броузери. Правила роботи та налагодження. Використання різноманітних сторінок кодування. Файлові ресурси в мережі Інтернет. Інтерактивне спілкування в Інтернеті.

Учні повинні знати:


 • можливості основних послуг глобальної мережі;

 • види програмного забезпечення, необхідного для роботи в глобальній мережі Інтернет;

 • типи та можливості програм для підтримки роботи електронної пошти;

 • правила електронного листування; правила роботи з адресною книгою;

 • формати, за допомогою яких можна відправляти графічну та звукову інформацію;

 • особливості роботи користувачів з телеконференціями; правила спілкування за допомогою телеконференцій;

 • поняття про гіпертекст і правила роботи з ним;

 • принципи адресації в WWW;

 • принципи та правила здійснення пошуку інформації в Інтернеті;

 • можливості та правила інтерактивного спілкування в Інтернет;

 • поняття про мову розмітки гіпертексту, основні теги для опису структури HTML-файла, оформлення тексту у web-документі, включення графіки до web-сторінки, визначення гіперпосилань;

 • поняття про засоби створення HTML-файлів.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні принципи будови та функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж; способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі;

 • організацію інформаційного зв’язку в Інтернеті;

 • ІР-, доменну та URL-адресу в Інтернеті;

 • принципи функціонування глобальної мережі;

 • поняття комунікаційного протоколу;

 • набір інформації, необхідної для підключення до мережі Інтернет;

 • принципи функціонування електронної пошти; правила створення електронної адреси; правила використання різноманітних сторінок кодування;

 • правила організації та роботи з телеконференціями; основні групи телеконференцій;

 • правила організації інтерактивного спілкування в Інтернеті;

 • правила використання файлових ресурсів в Інтернеті.


8. Основи алгоритмізації (31 год.)

8.1. Інформаційна модель (1 год.)

Основні етапи розв’язання прикладної задачі з використанням ЕОМ. Поняття інформаційної (математичної) моделі. Побудова неформальної моделі: визначення положень, на яких буде ґрунтуватися неформальна модель, визначення вхідних даних і результатів, запис співвідношень, що пов’язують вхідні дані й результати.8.2. Алгоритми (3 год.)

Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи подання алгоритмів. Схеми алгоритмів. Базові структури алгоритмів.

Структурний підхід до побудови алгоритмів. Метод покрокової деталізації. Розробка алгоритму “зверху донизу”. Модульна побудова алгоритму. Поняття про аналіз алгоритмів. Поняття про метод послідовного уточнення при побудові алгоритму.

Навчальна алгоритмічна мова (НАМ). Алфавіт. Синтаксис. Правила описування алгоритмів навчальною алгоритмічною мовою. Основні вказівки навчальної алгоритмічної мови. Величини. Основні характеристики величин. Поняття про алгоритми роботи з величинами. Аргументи та результати алгоритму. Надання значення величині. Покрокове виконання алгоритмів.8.3. Звернення до алгоритмів і функцій (3 год.)

Поняття основного та допоміжного алгоритму. Алгоритми-процедури й алгоритми-функції. Опис навчальною алгоритмічною мовою вказівок звернення до алгоритмів-процедур і алгоритмів-функцій. Формальні та фактичні параметри.8.4. Вказівки повторення й розгалуження (8 год.)

Вказівки повторення. Опис навчальною алгоритмічною мовою вказівок повторення. Вказівки розгалуження. Опис навчальною алгоритмічною мовою вказівок розгалуження. Опис простих і складених умов. Опис навчальною алгоритмічною мовою вказівки вибору.8.5. Табличні величини (8 год.)

Табличні величини та їх опис навчальною алгоритмічною мовою. Лінійні таблиці. Прямокутні таблиці. Алгоритми роботи з табличними величинами: обчислення суми й добутку елементів, знаходження найбільшого та найменшого елемента в таблиці. Методи впорядкування та пошуку елементів з деякою властивістю.8.6. Рядкові величини (3 год.)

Рядкові величини. Опис рядкових величин навчальною алгоритмічною мовою. Операції над рядковими величинами. Алгоритми опрацювання рядкових величин та їх опис навчальною алгоритмічною мовою.8.7. Графічні операції (5 год.)

Опис графічних операцій навчальною алгоритмічною мовою. Застосування вказівок навчальної алгоритмічної мови для опису найпростіших графічних зображень.


Учні повинні знати:

 • основні етапи розв’язання задачі з використанням комп’ютера; поняття інформаційної моделі задачі; поняття неформальної моделі; визначення вхідних даних і результатів;

 • поняття алгоритму, властивості алгоритму, способи та форми подання алгоритму;

 • основні базові структури алгоритмів;

 • сутність методу послідовного уточнення алгоритму;

 • основні ідеї та принципи технології структурного підходу до побудови алгоритмів;

 • сутність методу покрокової деталізації;

 • порядок складання алгоритмів;

 • правила запису структурованих алгоритмів;

 • основні вказівки навчальної алгоритмічної мови;

 • типи величин та їх опис;

 • функції та операції для кожного з типів даних;

 • сутність Вказівки надання значення;

 • призначення та правила описування вказівок розгалуження й повторення;

 • призначення та правила опису вказівок звернення до алгоритмів;

 • поняття про алгоритми-процедури й алгоритми-функції;

 • особливості використання табличних і рядкових величин;

 • Вказівки для опису найпростіших графічних зображень.


Учні повинні мати уявлення про:

 • класифікацію мов програмування;

 • інтерпретацію та компіляцію;

 • системи програмування;

 • інтегровані середовища програмування.


Учні повинні вміти:

 • застосовувати різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису алгоритмів до іншої;

 • визначати тип величини, описувати її навчальною алгоритмічною мовою;

 • використовувати прості та складені умови при побудові алгоритмів;

 • застосовувати метод послідовних уточнень при побудові алгоритмів;

 • описувати алгоритми розв’язання задач різних типів навчальною алгоритмічною мовою;

 • складати і формально виконувати найпростіші лінійні, розгалужені, циклічні алгоритми: на опрацювання табличних і рядкових величин, на опрацювання графічної інформації, на використання допоміжних алгоритмів-функцій і алгоритмів-процедур;

 • виконувати алгоритм і заповнювати таблицю значень у ході виконання алгоритму.


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів
філологічного та суспільно-гуманітарного профілів
Інформатика
10-11 класи


(Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

Пояснювальна записка

Програма призначена для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) філологічного та суспільно-гуманітарного профілю. Вона передбачає обов’язковий освітній мінімум підготовки учнів з інформатики у відповідності до проекту державного стандарту загальної середньої освіти в Україні стосовно шкільного курсу “Інформатика” [1] та концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів [2]. Програма розрахована на вивчення інформатики в 10-11 класах навчальних закладів з обладнаними комп’ютерними класами, у яких на кожному уроці інформатики буде організована практична робота учнів на комп’ютерах. На освоєння курсу передбачено 70 годин (1 година на тиждень) згідно з Типовими навчальними планами для профільного навчання [4].

Метою курсу є формування теоретичної бази знань учнів з інформатики та вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній, а потім і професійній діяльності.

До теоретичної бази знань відносяться: знання про інформацію, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв’язання задач за допомогою комп’ютера при використанні прикладних програм загального та спеціального призначення, формулювання проблем і постановка задач, побудова відповідних інформаційних моделей, знання основних понять алгоритмізації, загальне уявлення про будову та функціонування комп’ютера, про можливості використання глобальної мережі Інтернет.

Практичні навички використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій передбачають уміння працювати з системними та прикладними програмними засобами загального призначення: операційними системами, програмами-архіваторами, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, а також педагогічними програмними засобами, програмами-броузерами, програмами для роботи з електронною поштою; здійснювати пошук потрібної інформації в мережі Інтернет; розв’язувати задачі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Зміст курсу розроблено у відповідності до завдань профільного навчання на основі аналізу узагальненої діяльності фахівців філологічного та суспільно-гуманітарного профілю. Оскільки діяльність користувача філологічного та суспільно-гуманітарного профілю пов’язана з розв’язанням інформаційних задач на одержання (пошук) інформації, її використання та опрацювання, то в пропонованій програмі увага акцентується саме на цих питаннях.

Залежно від типу комп’ютерної техніки, складу наявного навчально-методичного та програмного забезпечення вчитель може самостійно добирати методичні шляхи розв’язування освітніх завдань курсу. Відповідно до обраної методики вивчення курсу вчитель може добирати відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення з переліку літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, віддаючи перевагу тим чи іншим з них або ж певним чином поєднуючи їх.

Програмою передбачено резерв навчального часу, що використовується на розсуд учителя для узагальнення та систематизації навчального матеріалу або на збільшення кількості годин на вивчення окремих тем.

Тематичне планування навчального матеріалу

№ з/п

Тема

Кількість годин

Всього

10 клас

11 клас

1.

Вступ. Інформація та інформаційні процеси

2

2
2.

Інформаційна система та її складові

6

6
3.

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

4

2

2

4.

Глобальна мережа Інтернет

14

6

8

5.

Інформаційна модель і алгоритми

3

3
6.

Прикладне програмне забезпечення загального призначення

34

12

22

6.1. Графічний редактор

6.2. Текстовий редактор

6.3. Комп’ютерні презентації

6.4. Табличний процесор6.5. Системи управління базами даних

4

12

2

88

4

84

2

88
Резерв часу

7

4

3
Всього

70

35

35Для забезпечення курсу інформатики необхідні такі програмні засоби:

 1. Клавіатурний тренажер.

 2. Операційна система (Windows, Linux, Unix).

 3. Редактор текстів.

 4. Графічний редактор.

 5. Програмний засіб для створення комп’ютерних презентацій.

 6. Табличний процесор.

 7. Система управління базами даних.

 8. Інформаційно-пошукова система. Комп’ютерні енциклопедії.

 9. Прикладні програми навчального призначення.

 10. Програми для роботи в глобальній мережі Інтернет (поштові програми, програми для обміну інформацією).

 11. Бази даних навчального призначення (“Шкільна бібліотека”).


Зміст навчального матеріалу і

вимоги до результату навчальної діяльності учнів

1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)

Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Властивості інформації. Види інформації. Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, подання, передавання, опрацювання, захист інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення.

Форми і способи подання повідомлень. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання повідомлень. Носії повідомлень, одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв.

Учні повинні знати:

 • поняття про інформатику як науку;

 • поняття інформації та повідомлення;

 • взаємозв’язки між поняттями “інформація” і “повідомлення”;

 • види і властивості інформації;

 • особливості основних інформаційних процесів: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації;

 • форми та засоби зберігання, подання й передавання повідомлень;

 • приклади різних носіїв повідомлень;

 • способи опрацювання повідомлень;

 • поняття шуму;

 • одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв.

Учні повинні мати уявлення про:

 • взаємоперетворення інформації та шуму;

 • можливості та принципи кодування повідомлень;

 • сучасні засоби зберігання й опрацювання повідомлень.

2. Інформаційна система та її складові (6 год.)

Структура інформаційної системи: апаратна та інформаційна складові, їх взаємодія.

Техніка безпеки при роботі на комп’ютері. Правила підготовки комп’ютера до роботи.

Пристрої введення-виведення даних: клавіатура, маніпулятори, сканер, дисплей, принтер, модем, їх призначення і характеристики.

Процесор. Пам’ять комп’ютера. Внутрішня пам’ять комп’ютера. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера.

Основні характеристики комп’ютера. Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів.

Види програмного забезпечення інформаційної системи. Операційна система, її функції. Початок і завершення роботи з операційною системою. Інтерфейс операційної системи та правила роботи з ним. Запуск та закінчення роботи програм, що працюють під управлінням операційної системи.

Основні об’єкти, з якими працює операційна система. Типи вікон і правила роботи з ними.

Поняття файла. Ім’я та розширення імені файла. Каталоги (папки) файлів. Шлях до файла. Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера. Піктограми, їх призначення. Контекстне меню об’єкта. Основні вказівки для роботи з об’єктами: виділення, перейменування, створення, відкривання, копіювання, перенесення, пошук, вилучення, відновлення, перегляд властивостей.

Поняття про інсталювання програмних засобів. Робота з довідками в операційній системі.

Поняття про комп’ютерні віруси. Профілактика та боротьба з комп’ютерними вірусами. Антивірусні програми.

Поняття про стиснення даних. Архівування файлів. Програми для роботи з архівами. Створення архівних файлів. Додавання файлів до архіву. Перегляд вмісту архіву. Вилучення файлів з архіву. Переписування файлів з архіву.
Учні повинні знати:

 • правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі;

 • структуру інформаційної системи;

 • призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи;

 • види пам’яті комп’ютера;

 • види пристроїв введення-виведення даних;

 • види дисків та їх основні характеристики;

 • основні характеристики комп’ютерів;

 • призначення основних клавіш клавіатури;

 • основні об’єкти, з якими працює ОС;

 • поняття файла, його імені та розширення, каталогу (папки), шляху до файла;

 • стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • призначення й основні функції операційної системи;

 • основні вказівки операційної системи для роботи з об’єктами;

 • правила запуску на виконання програм, що працюють під управлінням операційної системи, і завершення їх роботи;

 • що таке комп’ютерний вірус;

 • призначення антивірусних програм та основні можливості їх використання;

 • правила профілактики та боротьби з комп’ютерними вірусами;

 • що таке архів;

 • правила користування програмами-архіваторами.

Учні повинні мати уявлення про:

  • основні галузі застосування комп’ютерів;

  • принципи взаємодії основних пристроїв комп’ютера, їх характеристики;

  • пристрої для організації комп’ютерного зв’язку;

  • основні етапи історії розвитку обчислювальної техніки;

 • види операційних систем;

 • правила інсталювання програмних засобів;

  • особливості виконуваних файлів.

Учні повинні вміти:

  • правильно вмикати та вимикати комп’ютер;

  • користуватися клавіатурою комп’ютера і маніпулятором “мишка”;

 • визначати місце знаходження потрібного файла;

 • вибирати об’єкти, з якими працює операційна система;

 • виконувати операції над файлами та папками, передбачені в операційній системі;

 • знаходити необхідну довідкову інформацію;

  • запускати на виконання програми, що працюють під управлінням операційної системи, та коректно завершувати їх роботу;

 • користуватися антивірусними програмами;

 • користуватися програмами-архіваторами:

 • створювати архіви;

 • дописувати файли до архіву;

 • переглядати вміст архіву;

 • вилучати окремі файли з архіву;

 • переписувати файли з архіву.

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка