Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртківСторінка6/22
Дата конвертації04.11.2016
Розмір4.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Для забезпечення курсу інформатики необхідні такі програмні засоби:

 1. Клавіатурний тренажер – для оволодіння клавіатурою комп’ютера.

 2. Операційна система – для засвоєння правил роботи із системою введення-виведення інформації та її зберігання на зовнішніх носіях.

 3. Редактор текстів – для засвоєння правил введення, зберігання та редагування текстів за допомогою комп’ютера.

 4. Графічний редактор – для засвоєння правил побудови малюнків, схем, креслень, анімацій тощо за допомогою комп’ютера.

 5. Електронні таблиці – для засвоєння правил виконання значних за обсягом розрахунків та ознайомлення з діловою графікою.

 6. Системи управління базами даних – для засвоєння правил структурування, редагування, упорядкування, пошуку та зберігання інформації в базах даних.

 7. Довідково-інформаційна система. Експертна система.

 8. Набір прикладних програм навчального призначення – для підтримки навчання шкільних дисциплін.

 9. Набір програм для роботи в глобальній мережі Інтернет – для перегляду та створення web-сторінок, роботи з електронною поштою та телеконференціями, файловими архівами, пошуковими системами тощо.

 10. Діалоговий інтерпретатор (компілятор) однієї з мов програмування (ВАSІС, РАSСАL, С++, Visual Basic, Delphi тощо) – для ознайомлення з правилами складання, введення, виконання та налагодження програм на комп’ютері.

Зміст навчального матеріалу і вимоги до результату навчальної діяльності учнів


10 клас

1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)

Інформатика – наука ХХ століття. Поняття інформації і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання інформації.

Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп’ютерів і перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів.

Учні повинні знати:

 • визначення інформатики як науки про засоби й методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання та використання інформації в різних галузях людської діяльності;

 • поняття інформації та повідомлення, взаємозв’язки між поняттями інформація і повідомлення;

 • види інформації;

 • форми та засоби зберігання, подання й передавання інформації;

 • приклади різних носіїв інформації;

 • принципи та можливості кодування інформації;

 • способи опрацювання інформації;

 • поняття шуму, взаємоперетворення інформації та шуму;

 • одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв;

 • властивості інформації;

 • основні інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні галузі застосування комп’ютерів;

 • основні етапи історії та перспективи розвитку комп’ютерної техніки.

2. Інформаційна система (4 год.)

Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія.

Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплея. Принтер. Типи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп’ютерного зв’язку. Модем, види модемів та їх функції.

Пам’ять комп’ютера. Внутрішня й зовнішня пам’ять комп’ютера. Оперативна пам’ять комп’ютера. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення повідомлень на магнітних дисках.

Процесор. Основні характеристики та функції процесора.

Звукові та відеоплати. Контролери. Адаптери. Магістраль.

Магістрально-модульний принцип будови комп’ютера. Принципи роботи комп’ютера: принцип програмного управління, принцип адресності.

Огляд сучасної комп’ютерної техніки. Технічні характеристики комп’ютерів.

Комп’ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Апаратні компоненти комп’ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів.

Підготовка комп’ютера до роботи. Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером.Учні повинні знати:

 • структуру інформаційної системи;

 • призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи;

 • основні характеристики та функції процесора;

 • види пам’яті комп’ютера;

 • види пристроїв введення-виведення повідомлень;

 • види зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • види дисків та їх основні характеристики;

 • технічні характеристики комп’ютерів;

 • правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером;

 • призначення основних клавіш клавіатури.

Учні повинні мати уявлення про:

 • роль магістралі, принципи взаємодії основних пристроїв комп’ютера при опрацюванні повідомлень;

 • призначення контролерів, адаптерів;

 • принципи розміщення повідомлень на дискових накопичувачах;

 • пристрої для організації комп’ютерного зв’язку;

 • призначення й основні характеристики комп’ютерних мереж; типи доступу до інформаційних ресурсів.

Учні повинні вміти:

 • готувати комп’ютер до роботи;

 • користуватися клавіатурою та іншими пристроями введення-виведення повідомлень.

3. Операційні системи (8 год.)

Поняття файла. Ім’я та розширення імені файла. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файла.

Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера.Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем.

Принципи роботи користувача з операційною системою. Інтерфейс операційної системи. Різні види інтерфейсів. Основні об’єкти, з якими працює операційна система. Правила роботи з об’єктами. Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Запуск у роботу програм, що працюють під управлінням операційної системи. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками. Робота з довідковою системою. Пошук файлів.

Поняття про інсталяцію програмних засобів. Виконувані файли.

Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційної системи.

Учні повинні знати:

 • поняття файла, його ім’я та розширення, поняття каталогу (папки), підкаталогу, шлях до файла;

 • стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • призначення й основні функції операційної системи;

 • основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, каталогами;

 • правила запуску на виконання програм, що працюють під управлінням операційної системи;

 • правила роботи з основними об’єктами операційної системи.

Учні повинні мати уявлення про:

 • склад операційної системи;

 • класифікацію операційних систем;

 • види користувацького інтерфейсу операційної системи;

 • правила інсталювання програмних засобів;

 • конфігурування та налагодження інформаційної системи;

 • особливості виконуваних файлів.

Учні повинні вміти:

 • записувати шлях до файла;

 • визначати місце знаходження потрібного файла;

 • вибирати об’єкти, з якими працює операційна система; змінювати їх властивості, визначати та виконувати операції з ними;

 • за допомогою вказівок операційної системи виводити на екран і на друк інформацію про файли, що знаходяться на зовнішніх носіях; копіювати і вилучати файли та папки (каталоги), перейменовувати файли та папки, виводити на екран і на друк зміст текстових і графічних файлів і документів;

 • упорядковувати інформацію, що знаходиться в каталозі та в окремих файлах;

 • відшукувати потрібні файли та в файлах потрібну інформацію;

 • знаходити необхідну довідкову інформацію;

 • інсталювати програмні засоби;

 • запускати на виконання програми, що працюють під управлінням операційної системи.

4. Основи роботи з дисками (5 год.)

Форматування диска. Діагностика диска. Дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет.

Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів. Принципи “зараження” комп’ютерним вірусом диска і пам’яті комп’ютера. Антивірусні програми, їх класифікація та принципи роботи. Ознайомлення з роботою антивірусних програм. Захист інформації.

Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкривання архівованих файлів.

Учні повинні знати:

 • правила збереження інформації на диску;

 • правила форматування дисків;

 • поняття про діагностику диска, правила відновлення інформації на диску;

 • правила записування та зчитування інформації з дискет;

 • поняття про комп’ютерні віруси;

 • призначення антивірусних програм;

 • правила профілактики та “боротьби” з комп’ютерними вірусами;

 • поняття про архівований файл;

 • правила використання програм-архіваторів.

Учні повинні мати уявлення про:

 • принципи форматування дисків;

 • призначення FАТ-таблиці;

 • правила запису інформації до FАТ-таблиці;

 • поняття про кластер і сектор;

 • принципи стиснення інформації на дисках;

 • принципи та методи захисту інформації.

Учні повинні вміти:

  • форматувати різні диски;

  • діагностувати диск, відновлювати інформацію на диску;

  • користуватися антивірусними програмами;

  • за допомогою програм-архіваторів створювати архіви, дописувати файли до архіву, переглядати вміст архіву, вилучати окремі файли з архіву, вибирати файли з архіву.5. Прикладне програмне забезпечення

навчального призначення (4 год.)

Прикладні програми навчального призначення. Прикладні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, біології, математики, фізики, комп’ютерні енциклопедії.

Учні повинні знати:

 • призначення прикладних програм навчального призначення;

 • правила роботи з прикладними програмами навчального призначення.

Учні повинні мати уявлення про:

 • принципи роботи прикладних програм навчального призначення;

 • шляхи використання прикладних програм навчального призначення.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання та використовувати для розв’язання задач з відповідних предметних галузей програми для комп’ютерної підтримки навчання математики, фізики, хімії, мов, біології, географії, історії та інших дисциплін;

 • користуватися комп’ютерними енциклопедіями.

6. Прикладне програмне забезпечення
загального призначення (40 год.)


6.1. Графічний редактор (4 год.)

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора. Вказівки малювання графічних примітивів. Створення анімацій. Вставляння графічних об’єктів і малюнків до тексту.

Учні повинні знати:

 • основні поняття комп’ютерної графіки;

 • призначення й основні функції графічного редактора;

 • типи графічних файлів;

 • основні операції створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора;

 • правила роботи з графічними редакторами.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати графічний редактор;

 • за допомогою графічного редактора створювати малюнки, образи, динамічні фрагменти;

 • працювати з графічними файлами;

 • змінювати параметри графічних об’єктів у середовищі графічного редактора;

 • зберігати графічні об’єкти в різних форматах;

 • вставляти створені малюнки до тексту.

6.2. Текстовий редактор (12 год.)

Системи опрацювання текстів, їх класифікація, призначення й основні функції. Завантаження текстового редактора. Система вказівок текстового редактора. Зчитування тексту із зовнішніх носіїв і його збереження на зовнішніх носіях комп’ютера. Редагування тексту.

Введення тексту з клавіатури. Форматування тексту. Перевірка орфографії. Використання буферу обміну. Пошук інформації в середовищі текстового редактора. Робота з фрагментами тексту – виділення, копіювання, вилучення, вставляння, переміщення, пошук і заміна фрагментів тексту. Використання таблиць у текстах. Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора. Введення формул, оздоблення тексту. Робота зі шрифтами. Шаблони документів і робота з ними. Структура документа. Друкування тексту.

Учні повинні знати:

 • призначення й основні функції текстового редактора;

 • правила роботи з текстовим редактором;

 • основні операції, що можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати текстовий редактор;

 • зчитувати до текстового редактора текст, що зберігається на зовнішніх носіях, редагувати та форматувати текст;

 • зберігати текст на зовнішніх носіях;

 • друкувати текст;

 • відмічати блоки тексту з наступним копіюванням чи перенесенням і виконувати інші операції з контекстами, виконувати заміну одного контексту іншим, здійснювати пошук контекстів у тексті;

 • з’єднувати кілька частин тексту в єдиний текст;

 • підключати словник для знаходження орфографічних і граматичних помилок у тексті;

 • вибирати й використовувати необхідний шрифт;

 • вставляти таблиці в текст і форматувати їх;

 • використовувати шаблони документів;

 • створювати документи за певною структурою;

 • відшукувати текстові файли за різними ознаками: ім’ям, датою створення, автором, вмістом, обсягом тощо.

6.3. Комп’ютерні презентації (4 год.)

Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентацій. Об’єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентацій, та їх властивості. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою гіперпосилань і системи навігації). Створення освітніх презентацій. Демонстрація презентацій.Учні повинні знати:

° призначення комп’ютерних презентацій;

° способи створення презентацій;

° правила роботи з комп’ютерними презентаціями;

° можливості використання різних типів об’єктів (текстових, графічних, числових, звукових, відео) для створення презентацій;

° зв’язані тавбудованіоб’єкти програм-додатків;

° способи демонстрації слайдів.

Учні повинні уміти:

° завантажувати програму для створення презентацій;

° створювати слайди;

° створювати інтерактивний інтерфейс презентації;

° створювати освітню презентацію з різних шкільних дисциплін;

° демонструвати створену презентацію;копіювати презентації на дискети.

6.4. Електронні таблиці (12 год.)

Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Системи опрацювання електронних таблиць, їх основні функції. Координати комірок. Діапазон комірок. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації. Робота з файлами електронних таблиць (книгами): відкриття існуючої книги, створення нової книги на основі шаблону, збереження книги, перегляд книги, закриття книги. Опрацювання табличної інформації в середовищі табличного процесора: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування.

Робота з аркушами: переміщення по робочому аркушу, додання аркушів, копіювання аркушів, переміщення аркушів, виділення частини аркуша, присвоєння імені аркушам, перейменування аркушів, пошук даних на робочому аркуші, видалення аркушів. Пошук інформації в середовищі табличного процесора. Виведення табличної інформації на друк. Використання вбудованих формул і функцій у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Друкування діаграм.

Створення бази даних у середовищі табличного процесора, упорядкування та пошук потрібної інформації. Фільтрування даних. Групування даних. Аналіз даних у середовищі табличного процесора.

Учні повинні знати:

 • призначення електронних таблиць;

 • основні функції систем опрацювання електронних таблиць;

 • розміщення інформації в електронних таблицях;

 • правила роботи в середовищі табличного процесора;

 • основні операції над даними, що містяться в електронних таблицях;

 • правила опрацювання інформації, що зберігається в електронних таблицях;

 • правила пошуку інформації та її фільтрування в середовищі табличного процесора;

 • принципи групування даних у середовищі табличного процесора.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати програму опрацювання електронних таблиць;

 • зчитувати до середовища табличного процесора табличну інформацію, що зберігається на зовнішніх носіях;

 • вводити числову, формульну та текстову інформацію за допомогою програми опрацювання електронних таблиць;

 • виконувати основні операції над об’єктами табличного процесора;

 • використовуючи операції та функції програми опрацювання електронних таблиць:

 • зберігати табличну інформацію на зовнішніх носіях;

 • будувати діаграми та графіки на основі табличної інформації;

 • впорядковувати й відшукувати серед табличної інформації необхідні дані;

 • фільтрувати дані, що зберігаються в електронних таблицях;

 • виконувати аналіз даних, що зберігаються в електронних таблицях;

 • здійснювати групування табличних даних.

6.5. Бази даних. Системи управління базами даних
(12 год.)


Поняття про бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних.

Особливості реляційних баз даних. Створення структури бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Різні способи введення та редагування даних. Основні об’єкти бази даних. Робота з таблицями. Поняття ключового поля. Зв’язки між таблицями. Робота з файлами. Пошук інформації в базі даних. Упорядкування даних. Фільтрація даних. Використання простих і складених фільтрів. Формування звітів. Мова запитів. Проектування бази даних.

Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи.

Учні повинні знати:

 • визначення баз даних та їх призначення;

 • призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем;

 • основні поняття баз даних;

 • основні операції, що можна виконувати з даними, що зберігаються в базі даних;

 • правила проектування та створення бази даних;

 • правила фільтрування та пошуку інформації в базі даних за допомогою спеціальної мови запитів.

Учні повинні мати уявлення про:

 • типи моделей баз даних;

 • штучний інтелект як інформаційну систему, що працює на основі моделювання інтелекту людини;

 • експертну систему, компоненти експертної системи: базу даних, базу підсистеми логічного виведення;

 • різні моделі подання знань;

 • метод резолюцій.

Учні повинні вміти:

  • завантажувати систему управління базами даних;

  • створювати структуру бази даних і заповнювати базу даних різними способами;

  • редагувати дані (вносити зміни до даних, що зберігаються в базі даних, змінювати структуру бази даних, вилучати записи);

  • зв’язувати дані, що зберігаються в базі даних;

  • виконувати основні операції з об’єктами бази даних;

  • фільтрувати та впорядковувати дані;

  • організовувати пошук потрібної інформації в базі даних;

  • опрацьовувати дані різних типів за допомогою вбудованих функцій;

  • виконувати різні операції з файлами;

  • створювати звіти;

  • виконувати прості та складені запити;

  • виконувати проектування структури бази даних.

Резерв – 6 год.
11 клас
7. Прикладне програмне забезпечення навчального
призначення (2 год.)


Прикладні програми навчального призначення. Правила роботи з програмними засобами для підтримки навчання шкільних дисциплін. Розв’язання задач з використанням програм навчального призначення. Комп’ютерні енциклопедії, електронні підручники та посібники.

Учні повинні знати:

 • визначення прикладних програм навчального призначення;

 • правила роботи з прикладними програмами навчального призначення.

Учні повинні мати уявлення про:

 • можливості використання прикладних програм навчального призначення;

 • можливості використання електронних підручників і посібників.

Учні повинні вміти:

 • добирати потрібну програму для розв’язання конкретної задачі;

 • запускати на виконання та використовувати програму навчального призначення для розв’язання навчальних задач з різних шкільних дисциплін.

8. Глобальна мережа Інтернет (16 год.)

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернеті. Сервер і робоча станція. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Поняття про ресурси Інтернету. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Адресація в Інтернеті. Протоколи передавання інформації. Принципи функціонування глобальної мережі. Провайдери та інформація, необхідна для підключення до мережі Інтернет. Різні способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі. Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Програмне забезпечення роботи в глобальній мережі Інтернет.

Електронна пошта. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Використання поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення, створення відповіді на електронне повідомлення тощо. Адресна книга. Правила й етика електронного листування.

Поняття про телеконференції та форуми. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій та форумів. Різні групи телеконференцій. Правила організації та проведення телеконференцій, форумів. Пошук потрібних груп новин і підписка на них. Відправлення повідомлень у телеконференції, форуми.

Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок – World Wide Web (WWW – всесвітня павутина). Організація інформації, принципи навігації. WWW-сервери. Адреса web-сторінки. Перегляд і створення web-сторінки. Пошукові системи. Пошук інформації в мережі Інтернет.

Програми-броузери. Правила роботи та налагодження. Використання різноманітних сторінок кодування. Файлові ресурси в мережі Інтернет. Інтерактивне спілкування в Інтернеті.

Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет.

Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову HTML. HTML-файл. Коди (теги) мови HTML. Структурні теги. Засоби створення HTML-документів. Оформлення тексту в HTML-документі. Теги управління зовнішнім виглядом HTML-документу. Теги форматування символів. Теги оформлення списків даних. Включення графіки до web-сторінки. Визначення гіперпосилань. Робота з таблицями.Принципи розміщення web-сторінки на web-сервері.

Учні повинні знати:

 • можливості використання основних послуг глобальної мережі;

 • види програмного забезпечення, необхідного для роботи в глобальній мережі Інтернет;

 • правила роботи та налагодження програм для перегляду гіпертекстових документів;

 • типи та можливості використання програм для підтримки роботи електронної пошти;

 • правила електронного листування;

 • правила роботи з адресною книгою;

 • формати, за допомогою яких можна відправляти графічну та звукову інформацію;

 • особливості роботи користувачів з телеконференціями та форумами; правила спілкування за допомогою телеконференції, форуму;

 • поняття про гіпертекст і правила роботи з ним; принципи адресації в WWW; принципи та правила здійснення пошуку інформації в Інтернеті;

 • можливості та правила інтерактивного спілкування в Інтернеті;

 • поняття про мову розмітки гіпертексту, основні теги для опису структури HTML-файла, оформлення тексту в HTML-документі, включення графіки до web-сторінки, визначення гіперпосилань;

 • поняття про засоби створення HTML-файлів;

 • принципи розміщення web-сторінки на web-сервері;

 • принципи безпеки та захисту інформації в мережі Інтернет.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні принципи будови та функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж;

 • способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі;

 • організацію інформаційного зв’язку в Інтернеті;

 • доменну, ІР- та URL-адресу в Інтернеті;

 • принципи функціонування мережі Інтернет;

 • поняття комунікаційного протоколу;

 • інформацію, необхідну для підключення до мережі Інтернет;

 • принципи функціонування електронної пошти; правила створення електронної адреси; правила використання різноманітних сторінок кодування;

 • правила організації та роботи з телеконференціями та форумами, основні групи телеконференцій;

 • правила організації інтерактивного спілкування в Інтернеті;

 • правила використання файлових ресурсів в Інтернеті.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання програму роботи з електронною поштою, складати, редагувати та відправляти через комп’ютерну мережу електронні повідомлення та відповідати на електронні повідомлення; одержувати пошту, користуватися адресною книгою, приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів; перекодувати повідомлення, одержані електронною поштою; виконувати переадресацію поштових повідомлень;

 • запускати на виконання програму-броузер, переглядати гіпертекстові сторінки, працювати з програмами броузерами, створювати закладки на потрібних web-сторінках, переміщуватися по сторінках у прямому і зворотному напрямках, вводити з клавіатури адресу потрібної web-сторінки;

 • здійснювати пошук потрібної інформації в мережі Інтернет, використовуючи пошукові системи; змінювати вид кодування web-сторінок при роботі з броузерами;

 • створювати найпростіші web-сторінки, які містять коди форматування тексту, графічні об’єкти, гіперпосилання, списки та таблиці;

 • підключатися до електронних конференцій, розміщувати там власну інформацію та читати необхідну інформацію, переписувати інформацію, що є в різних конференціях; підписуватися на потрібну телеконференцію; спілкуватися з іншими учасниками телеконференцій;

 • здійснювати пошук потрібних файлових архівів; копіювати з файл-сервера файлові архіви; копіювати на файл-сервер файлові архіви;

 • здійснювати інтерактивне спілкування в глобальній мережі Інтернет.


9. Основи алгоритмізації та програмування (46 год.)

9.1. Інформаційна модель (2 год.)

Основні етапи розв’язання прикладної задачі з використанням комп’ютера. Поняття інформаційної моделі. Побудова неформальної моделі: визначення положень, на яких буде ґрунтуватися неформальна модель, визначення вхідних даних і результатів, запис співвідношень, що пов’язують вхідні дані й результати.

9.2. Алгоритми (7 год.)

Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Способи опису алгоритмів. Базові структури алгоритмів.

Структурний підхід до побудови алгоритмів. Метод покрокової деталізації. Розробка алгоритму “зверху донизу”. Модульна побудова алгоритму. Поняття про аналіз алгоритмів. Поняття про метод послідовного уточнення при побудові алгоритму.

Навчальна алгоритмічна мова. Алфавіт. Синтаксис. Основні правила опису алгоритмів навчальною алгоритмічною мовою. Основні вказівки навчальної алгоритмічної мови. Величини. Основні характеристики величин. Поняття про алгоритми роботи з величинами. Аргументи та результати алгоритму. Надання значення величині. Покрокове виконання алгоритмів.

9.3. Програма. Мова програмування (8 год.)

Поняття програми. Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Процедурна мова програмування. Логічне програмування. Об’єктне програмування. Поняття про системи програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Інтегровані середовища програмування. Поняття редактора, транслятора, налагоджувача.

Мова програмування. Особливості та призначення. Переклад програм з однієї мови на іншу. Алфавіт. Основні поняття мови: оператори, ідентифікатори, числа, рядки, описи. Величини. Типи даних. Стандартні типи даних. Набір функцій та операцій, введених для кожного зі стандартних типів. Вирази. Пріоритети операцій. Вказівки мови програмування. Указівка надання значення. Вказівки введення та виведення. Структура програми. Переклад алгоритмів з навчальної алгоритмічної мови на мову програмування.

9.4. Звернення до алгоритмів і функцій (5 год.)

Поняття основного та допоміжного алгоритму. Алгоритми-процедури й алгоритми-функції. Опис навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування вказівок звернення до алгоритмів і функцій. Формальні та фактичні параметри.9.5. Вказівки повторення й розгалуження (9 год.)

Опис указівок повторення й розгалуження навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування. Опис умов.

9.6. Табличні величини (8 год.)

Табличні величини. Алгоритми роботи з табличними величинами. Методи впорядкування та пошуку.

9.7. Рядкові величини (4 год.)

Рядкові величини. Операції над рядковими величинами. Алгоритми роботи з рядками. Опис найпростіших алгоритмів роботи з рядками мовою програмування.

9.8. Графічні операції (3 год.)

Опис графічних операцій навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування. Застосування в програмах процедур і функцій для побудови найпростіших графічних зображень.

Учні повинні знати:

 • основні етапи розв’язання задачі з використанням комп’ютера;

 • поняття інформаційної моделі задачі;

 • поняття неформальної моделі задачі;

 • визначення вхідних даних і результатів;

 • поняття алгоритму;

 • властивості алгоритму;

 • способи та форми подання алгоритму;

 • основні базові структури алгоритмів;

 • сутність методу послідовного уточнення алгоритму;

 • основні ідеї та принципи технології структурного програмування;

 • порядок складання алгоритмів і програм;

 • правила запису структурованих алгоритмів і програм;

 • основні вказівки навчальної алгоритмічної мови;

 • основні елементи однієї з мов програмування алфавіт; основні поняття мови: числа, рядки, описи, ідентифікатори, оператори, величини, операції;

 • типи даних у мові програмування, набір функцій та операцій, допустимих для кожного з типів даних;

 • принципи побудови опису програми мовою програмування;

 • сутність Вказівки надання значень; призначення та правила описування вказівок розгалуження й повторення; звернення до алгоритмів; поняття про алгоритми-процедури й алгоритми-функції;

 • особливості використання табличних і рядкових величин;

 • основні правила опису графічних операцій навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;

 • процедури та функції для побудови найпростіших графічних зображень.

Учні повинні мати уявлення про:

 • класифікацію мов програмування;

 • інтерпретацію та компіляцію;

 • системи програмування;

 • інтегровані середовища програмування.

Учні повинні вміти:

 • застосовувати різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису алгоритмів до іншої;

 • визначати тип величини, описувати її навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;

 • використовувати прості й складені умови при побудові алгоритмів і програм;

 • застосовувати метод послідовних уточнень при побудові алгоритмів і програм;

 • описувати алгоритми розв’язання задач різних типів навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;

 • складати й реалізовувати найпростіші лінійні, розгалужені, циклічні алгоритми на опрацювання табличних і рядкових величин, графічної інформації, на використання допоміжних функцій і процедур;

 • вводити та налагоджувати програми на комп’ютері.

Резерв – 6 год.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів
технологічного профілю

Інформатика та технології
7-11 класи


(Автори: Астістова Т.І., Дзюба С.М.)

Пояснювальна записка

Програма призначена для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) технологічного профілю. Вона передбачає обов’язковий освітній мінімум підготовки учнів з інформатики та інформаційних технологій у відповідності до проекту державного стандарту загальної середньої освіти в Україні стосовно галузі “Технології” [1] та концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів [2]. Програма розрахована на вивчення курсу в 7-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів технологічного профілю з обладнаними комп’ютерними класами, у яких на кожному уроці буде організована практична робота учнів на комп’ютерах. На освоєння курсу передбачено 4 години на тиждень.В 7-9-х класах вивчається базовий курс інформатики за рахунок варіативної частини навчального плану закладу та курс “Технології” за рахунок годин трудового навчання.

Метою базового курсу інформатики є забезпечення набуття учнями теоретичних знань з основ інформатики та практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності.

Мета курсу досягається шляхом практичного опанування учнями навичок роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп’ютерів, ознайомлення школярів з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера і принципами їх будови та дії, основами технології розв’язання задач за допомогою комп’ютера (постановки задачі, побудови відповідних інформаційних моделей, інтерпретації результатів, отриманих за допомогою комп’ютера).

У курсі “Технології” здійснюється передпрофільне навчання учнів з метою найбільш раннього вибору ними галузі майбутньої професійної діяльності, а саме ознайомлення із змістом і формами роботи багатьох масових професій, діяльність яких зосереджена на обробці графічної інформації.

Програма має на меті розвиток в учнів умінь і навичок виконання операцій зі створення та обробки векторної та растрової графіки, що може використовуватися і для поліграфічних робіт, і для мультимедійного програмування, і для створення web-документів.

У 10-11 класах учні вивчають інтегрований курс “Інформатика та технології” за одним із вузькоспеціалізованих напрямів: “Комп’ютерні технології автоматизованого проектування”, “Об’єктно-орієнтовані мови програмування, використання табличного процесора у сфері економіки та бізнесу”, “Web-дизайн”, “Архітектурне та ландшафтне проектування”.Завдання курсу:

 • формування та розвиток в учнів просторового мислення, що є одним із важливих показників інтелектуального розвитку;

 • розвиток позитивних якостей особистості (розумової активності, логічного мислення, пізнавального інтересу, здатності до творчості тощо);

 • формування в учнів наукового світогляду, потреби в самоосвіті, ініціативи;

 • забезпечення оптимальних міжпредметних зв’язків із математикою (геометричні побудови, обчислення), фізикою (використання схем), біологією (ландшафтне проектування, розрізи) тощо;

 • організація профорієнтаційної роботи з учнями, забезпечення їх професійного самовизначення.

Формування в учнів відповідних навичок здійснюється шляхом опанування теоретичним матеріалом і виконання практичних робіт.

При вивченні кожного з курсів передбачені години на створення учнями власного проекту за однією із запропонованих тем у макетному та комп’ютерному варіанті.

З метою більш якісного засвоєння навчального матеріалу передбачено використання робочих зошитів учнів.

Інформатика

Тематичне планування навчального матеріалу

№ з\п

Тема

Кількість годин
7 клас
1

Вступ. Інформація та інформаційні процеси

10
2

Інформаційна система

12
3

Операційні системи

22
4

Основи роботи з дисками

12
5

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

10Резерв

4Всього

70
8 клас

6

Прикладне програмне забезпечення загального призначення

48

6.1. Графічний редактор

6.2. Комп’ютерні презентації

6.3. Текстовий редактор

6.4. Табличний процесор

6.5. Бази даних. Системи управління базами даних


4

6

1412

12


7

Глобальна мережа Інтернет

18
Резерв

4
Всього

70

9 клас
8

Основи алгоритмізації та програмування

668.1. Інформаційна модель

8.2. Алгоритми

8.3. Програма. Мова програмування

8.4. Звернення до алгоритмів і функцій

8.5. Вказівки повторення та розгалуження

8.6. Табличні величини

8.7. Рядкові величини

8.8. Графіка2

8

146

10

106

10

Резерв

4
Всього

70
Зміст навчального матеріалу і

вимоги до результату навчальної діяльності учнів

1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (10 год.)

Інформатика. Поняття інформації. Інформація та повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми та способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації.

Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристика різних поколінь ЕОМ і перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Структурна схема комп’ютера. Основні галузі застосування комп’ютерів.

Учні повинні знати:


 • визначення інформатики як науки про засоби й методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання та використання інформації в різних галузях людської діяльності;

 • поняття інформації та повідомлення, взаємозв’язки між ними;

 • види інформації; форми та засоби зберігання, подання й передавання інформації;

 • приклади різних носіїв інформації;

 • принципи та можливості кодування інформації;

 • способи опрацювання інформації;

 • поняття шуму, взаємоперетворення інформації і шуму;

 • властивості інформації;

 • одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв;

 • основні інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації.

Учні повинні мати уявлення про :

 • основні галузі застосування комп’ютерів;

 • основні етапи історії розвитку обчислювальної техніки та перспективи розвитку комп’ютерної техніки.

2. Інформаційна система (12 год.)

Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером. Структура інформаційної системи. Основні компоненти інформаційної системи та їх функціональне призначення. Апаратна та програмна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія.

Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплея. Принтер. Типи принтерів. Сканер. Пристрої для організації комп’ютерного зв’язку. Модем, види модемів та їх функції.

Пам’ять комп’ютерів. Внутрішня та зовнішня пам’ять комп’ютера.

Процесор. Основні характеристики та функції процесора. Арифметично-логічний пристрій, пристрій управління.

Звукові та відеокарти. Контролери. Адаптери. Магістраль.

Підготовка комп’ютера до роботи.

Зовнішні запам’ятовуючи пристрої комп’ютера.Основні характеристики комп’ютера. Магістрально-модульний принцип будови ПЕОМ. Принцип роботи ПЕОМ: принцип програмного управління, принцип адресності. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Технічні характеристики комп’ютерів. Комп’ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп’ютерних мереж. Апаратні компоненти комп’ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів.

Учні повинні знати:

 • структуру інформаційної системи;

 • призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи;

 • основні характеристики та функції процесора;

 • види пам’яті комп’ютера;

 • види пристроїв введення-виведення повідомлень;

 • види зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • основні характеристики комп’ютерів;

 • правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером.

Учні повинні мати уявлення про:

 • роль магістралі, принципи взаємодії основних пристроїв комп’ютера під час опрацювання повідомлень;

 • призначення контролерів, адаптерів;

 • принципи розміщення повідомлень на носіях інформації;

 • пристрої для організації комп’ютерного зв’язку;

 • призначення й основні характеристики комп’ютерних мереж;

 • типи доступу до інформаційних ресурсів.

Учні повинні вміти:

 • готувати комп’ютер до роботи;

 • користуватися клавіатурою, “мишкою”.

3. Операційні системи (24 год.)

Поняття файла. Ім’я та розширення імені файла. Каталоги (папки) та підкаталоги файлів. Шлях до файла.

Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера.

Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем.

Принципи роботи користувача з ОС. Інтерфейс ОС. Різні види інтерфейсів. Основні об’єкти, з якими працює ОС. Правила роботи з об’єктами. Властивості об’єктів. Набір операцій над об’єктами. Запуск у роботу програм, що працюють під управлінням операційної системи. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками. Робота з довідковою системою. Пошук файлів.

Поняття про інсталяцію програмних засобів.

Налагодження роботи інформаційної системи. Конфігурація інформаційної системи.

Учні повинні знати:


 • поняття файла, його ім’я та розширення імені файла, поняття каталоги (папки), підкаталогу, шляху до файла;

 • стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • функції та склад операційної системи;

 • основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками;

 • правила запуску на виконання програм, що працюють під управлінням операційної системи.

Учні повинні мати уявлення про:

 • склад операційної системи;

 • класифікацію операційних систем;

 • види користувацького інтерфейсу ОС;

 • правила інсталювання програмних засобів;

 • конфігурування та налагодження інформаційної системи;

 • особливості виконуваних файлів.

Учні повинні вміти:

 • записувати шлях до файла;

 • визначати місце знаходження потрібного файла;

 • вибирати об’єкти, з якими працює ОС; змінювати їх властивості, визначати та виконувати операції з ними;

 • за допомогою вказівок операційної системи виводити на екран та на друк інформацію про файли, що знаходяться на зовнішніх носіях; копіювати і вилучати файли та папки (каталоги), перейменовувати файли та папки,

 • виводити на екран і на друк зміст текстових файлів і документів;

 • впорядкувати інформацію, що знаходиться в каталозі та в окремих файлах;

 • відшукувати потрібні файли та в файлах потрібну інформацію;

 • знаходити потрібну довідкову інформацію;

 • інсталювати програмні засоби;

 • запускати на виконання програми, що працюють під управлінням операційної системи.

4. Основи роботи з дисками (12 год.)

Форматування диску. Діагностика диска. Дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила запису та зчитування інформації з диску.

Поняття про комп’ютерні віруси. Класифікація комп’ютерних вірусів. Антивірусні програми, їх класифікація та принцип роботи. Знайомство з роботою антивірусних програм. Захист інформації.

Принципи стиснення інформації. Архівація даних. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архівованих файлів.Учні повинні знати:

 • правила збереження інформації на диску; правила форматування дисків; поняття про діагностування диска; правила відновлення інформації на диску; правила запису та зчитування інформації з диска;

 • поняття про комп’ютерні віруси; класифікацію комп’ютерних вірусів; особливості антивірусних програм, їх класифікацію та принцип роботи;

 • поняття про архівований файл; правила користування та можливості програм-архіваторів.

Учні повинні мати уявлення про:

 • принципи форматування дисків;

 • призначення FAT-таблиці; правила запису інформації у FAT-таблиці; поняття про кластер і сектор;

 • принципи стиснення інформації на дисках;

 • принципи та шляхи захисту інформації.

Учні повинні вміти:

 • форматувати різні диски; діагностувати диск, відновлювати інформацію на диску;

 • користуватися антивірусними програмами;

 • використовувати можливості програм-архіваторів.

5. Прикладне програмне забезпечення
загального призначення (10 год.)

Інформаційно-пошукові системи, їх призначення та робота з ними.

Прикладні програми навчального призначення. Прикладні програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, біології, математики, фізики, комп’ютерні енциклопедії. Поняття про автоматизовані системи управління, системи автоматизованого проектування.

Учні повинні знати:


 • призначення інформаційно-пошукових систем;

 • правила роботи з прикладними програмами навчального призначення.

Учні повинні мати уявлення про:

 • принципи роботи інформаційно-пошукових систем;

 • різні можливості прикладних програм спеціального призначення.

Учні повинні вміти:

 • працювати з інформаційно-пошуковими системами;

 • запускати на виконання та використовувати програми для підтримки навчання іноземних мов, географії, біології, математики, фізики, історії та інших дисциплін.

Резерв – 4 год.
8 клас

6. Прикладне програмне забезпечення
загального призначення (50 год.)


6.1. Графічний редактор (4 год.)

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора. Вказівки малювання графічних примітивів. Створення анімацій. Вставляння графічних об’єктів і малюнків в текст.Учні повинні знати:

 • основні поняття машинної графіки;

 • призначення та основні функції графічного редактора;

 • типи графічних файлів;

 • основні операції створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора;

 • правила роботи з графічними редакторами.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати графічний редактор;

 • за допомогою графічного редактора створювати графічні об’єкти, малюнки та динамічні фрагменти;

 • працювати з графічними файлами;

 • змінювати параметри графічних об’єктів у середовищі графічного редактора;

 • зберігати графічні об’єкти в різних форматах;

 • вставляти створені графічні об’єкти та малюнків в текст.

6.2. Створення презентацій (6 год.)

Вивчення Power Point. Настройка анімації. Робота зі звуком. Додавання графіки та відео. Посилання та вказівки.Учні повинні знати:

 • принципи настройки анімації;

 • принципи додавання звукової, відео та графічної інформації;

 • принципи встановлення посилань і вказівок.

Учні повинні вміти:

 • створювати керовану презентацію.

6.3. Текстовий процесор (16 год.)

Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора (ТР). Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографії. Робота з текстовими файлами. Використання буферу обміну. Пошук інформації в середовищі текстового редактора. Робота з контекстами: пошук, заміна, виділення, перенесення, копіювання, форматування. Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора. Робота зі шрифтами. Форматування документа. Друкування тексту. Шаблони текстів і робота з ними. Використання таблиць у текстах. Вставляння об’єктів. Структура документа.Учні повинні знати:

 • призначення та основні функції текстового редактора;

 • правила роботи з текстовим редактором;

 • основні операції, що можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати текстовий редактор;

 • зчитувати до текстового редактора текст, що зберігається на зовнішніх носіях;

 • з використанням текстового редактора вводити текст до запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера, редагувати, форматувати текст;

 • зберігати текст на зовнішніх носіях;

 • друкувати текст;

 • відмічати блоки тексту з наступним копіюванням чи перенесенням та виконувати інші операції з контекстами;

 • виконувати заміну одного контексту іншим;

 • здійснювати пошук контекстів у тексті;

 • з’єднувати кілька частин тексту в єдиний текст;

 • підключати словник для знаходження орфографічних і граматичних помилок у тексті;

 • вибирати й використовувати необхідний шрифт;

 • вставляти таблиці в текст та форматувати їх;

 • використовувати шаблони документів;

 • створювати документи за певною структурою;

 • відшукувати текстові файли за різними ознаками: ім’ям, датою створення, автором, вмістом, обсягом тощо.

6.4. Табличний процесор (12 год.)

Електронні таблиці (ЕТ) та їх призначення. Введення й редагування числової, формульної та текстової інформації. Робота з файлами ЕТ. Координати комірок. Діапазон комірок. Опрацювання табличної інформації: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування. Робота з аркушами. Пошук інформації в середовищі ЕТ. Виведення табличної інформації на друк. Використання функцій та операцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації.

Створення в електронній таблиці бази даних, упорядкування та пошук потрібної інформації в середовищі ЕТ. Фільтрування даних. Об’єднання даних. Аналіз даних у середовищі ЕТ.

Учні повинні знати:


 • призначення й основні функції електронних таблиць;

 • розміщення інформації в електронних таблицях;

 • правила роботи в середовищі електронних таблиць;

 • основні операції, що можна виконувати з даними, що містяться в електронних таблицях;

 • можливості та правила опрацювання інформації, що зберігається в ЕТ;

 • правила пошуку інформації та її фільтрування в середовищі ЕТ.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати програму опрацювання електронних таблиць;

 • зчитувати до середовища ЕТ табличну інформацію, що зберігається на зовнішніх носіях;

 • вводити числову, формульну та текстову інформацію;

 • за допомогою програми опрацювання електронних таблиць виконувати основні операції над об’єктами ЕТ;

 • використовуючи операції та функції програми опрацювання електронних таблиць, опрацьовувати табличну інформацію;

 • зберігати табличну інформацію на зовнішніх носіях;

 • будувати діаграми та графіки на основі табличної інформації;

 • упорядковувати й відшукувати серед табличної інформації необхідні дані;

 • фільтрувати дані, що зберігаються в ЕТ;

 • виконувати аналіз даних, що зберігаються в ЕТ;

 • здійснювати об’єднання табличних даних.

6.5. Бази даних. Системи управління базами даних.
Експертні системи (12 год.)

Поняття про бази даних (БД). Системи управління базами даних (СУБД). Призначення та функції систем управління базами даних. Основні об’єкти бази даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна моделі баз даних.

Особливості реляційних БД. Створення структури БД. Типи даних, що зберігаються в БД. Різні способи введення та редагування даних у СУБД. Робота з таблицями. Поняття ключового поля. Зв’язки між таблицями. Робота з файлами в СУБД. Пошук інформації в БД. Упорядкування даних. Фільтрація даних. Використання простих і розширених фільтрів. Формування звітів. Мова запитів СУБД. Проектування БД.

Поняття про системи штучного інтелекту й експертні системи. Моделі подання знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні системи.Учні повинні знати:

 • визначення та призначення баз даних;

 • основні поняття баз даних;

 • визначення й призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем;

 • основні операції, що можна виконувати з даними в СУБД;

 • правила проектування та створення БД, фільтрування та пошуку інформації в БД за допомогою спеціальної мови запитів.

Учні повинні мати уявлення про:

 • типи моделей баз даних;

 • штучний інтелект як інформаційну систему, що працює на основі моделювання інтелекту людини;

 • експертну систему, компоненти експертної системи: базу даних, базу підсистему логічного виведення;

 • різні моделі подання знань;

 • метод резолюцій.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати систему управління базами даних (СУБД), виконувати проектування БД;

 • створювати структуру бази даних і заповнювати базу даних різними способами;

 • редагувати дані у БД (вносити зміни до даних, що зберігаються в базі даних, змінювати структуру бази даних, вилучати записи);

 • зв’язувати дані в БД;

 • виконувати операції з основними об’єктами БД;

 • фільтрувати та впорядковувати дані в базі даних;

 • організовувати пошук потрібної інформації в базі даних;

 • опрацьовувати дані різних типів за допомогою вбудованих до СУБД функцій;

 • виконувати різні операції з файлами БД;

 • створювати форми та звіти;

 • виконувати прості та складені запити в БД.

7. Глобальна мережа Інтернет (18 год.)

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернеті. Сервер і робоча станція. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Поняття про ресурси Інтернету. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Адресація в Інтернеті. Протоколи передавання інформації. Принципи функціонування глобальної мережі. Інформація, необхідна для підключення до мережі Інтернет, провайдери. Різні способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі. Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Програмне забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.

Електронна пошта. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення повідомлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення, створення відповіді на електронне повідомлення тощо. Адресна книга.

Поняття про телеконференції. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації та проведення телеконференції. Пошук потрібних груп новин та їх передплата. Відправлення повідомлень у телеконференції.

Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок – Word Wide Web. Організація інформації, принципи навігації. WWW-сервери. Адреса web-сторінки. Перегляд і створення web-сторінки. Пошукові машини. Пошук інформації в Інтернеті.

Програми-броузери. Правила роботи та налагодження. Використання різноманітних сторінок кодування. Файлові ресурси в мережі Інтернет. Інтерактивне спілкування в Інтернеті.

Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет.

Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову НТМL. НТМL-файл. Коди (теги) мови НТМL. Структурні теги. Засоби створення НТМL-файлів. Оформлення тексту у web-документі. Теги управління зовнішнім виглядом web-документа. Теги форматування символів. Теги оформлення списків даних. Включення графіки до web-сторінки. Визначення гіперпосилань. Робота з таблицями.Учні повинні знати:

 • можливості основних послуг глобальної мережі;

 • види програмного забезпечення, необхідного для роботи в глобальній мережі Інтернет;

 • типи та можливості програм для підтримки роботи електронної пошти, правила електронного листування, правила роботи з адресною книгою; формати, за допомогою яких можна відправляти графічну та звукову інформацію;

 • особливості роботи користувачів з телеконференціями; правила спілкування за допомогою телеконференцій;

 • поняття про гіпертекст і правила роботи з ним; принципи адресації в WWW; принципи та правила здійснення пошуку інформації в Інтернеті;

 • можливості та правила інтерактивного спілкування в Інтернеті;

 • поняття про мову розмітки гіпертексту, основні теги для опису структури НТМL-файла, оформлення тексту у web-документі, включення графіки до web-сторінки,

 • визначення гіперпосилань;

 • поняття про засоби створення НТМL-файлів;

 • принципи безпеки та захисту інформації в Інтернеті.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні принципи будови і функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж;

 • способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі;

 • організацію інформаційного зв’язку в Інтернеті;

 • доменну, ІР- та URL-адресу в Інтернеті;

 • принципи функціонування глобальної мережі;

 • поняття комунікаційного протоколу;

 • інформацію, необхідну для підключення до мережі Інтернет;

 • принципи функціонування електронної пошти; правила створення електронної адреси; правила використання різноманітних сторінок кодування;

 • правила організації та роботи з телеконференціями; основні групи телеконференцій;

 • правила інтерактивного спілкування в Інтернеті;

 • правила використання файлових ресурсів в Інтернеті.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання програму роботи з електронною поштою;

 • складати, редагувати і відправляти через комп’ютерну мережу електронні повідомлення; відповідати на електронні повідомлення; одержувати пошту, користуватися адресною книгою, приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів; перекодувати повідомлення, одержані електронною поштою; виконувати переадресацію поштових повідомлень;

 • запускати на виконання програму-броузер;

 • переглядати гіпертекстові сторінки;

 • працювати з програмами-броузерами, створювати закладки на потрібних web-сторінках; переміщуватися по сторінках у прямому і зворотному напрямках; вводити з клавіатури адресу потрібної web-сторінки;

 • використовуючи пошукові машини здійснювати пошук потрібної інформації в Інтернеті; змінювати вид кодування web-сторінок під час роботи з броузерами;

 • створювати найпростіші web-сторінки, що містять коди форматування тексту, графічні об’єкти, гіперпосилання, списки та таблиці;

 • підключатися до електронних конференцій, розміщувати там власну інформацію та читати необхідну інформацію, переписувати інформацію, що є в різних конференціях; передплачувати потрібну телеконференцію; спілкуватися з іншими учасниками телеконференцій;

 • здійснювати пошук потрібних файлових архівів; копіювати з файл-сервера файлові архіви; копіювати на файл-сервер файлові архіви;

 • здійснювати інтерактивне спілкування в глобальній мережі Інтернет.

Резерв – 4 год.

9 клас

8. Основи алгоритмізації та програмування (68 год.)

8.1. Інформаційна модель (2 год.)

Основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням ЕОМ. Поняття інформаційної (математичної) моделі. Побудова неформальної моделі: визначення положень, на яких буде ґрунтуватися неформальна модель, визначення вхідних даних і результатів, запис співвідношень, що пов’язують вхідні дані й результати.

8.2. Алгоритми (8 год.)

Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Властивості базових структур алгоритмів. Способи опису алгоритмів.

Структурний підхід до побудови алгоритмів. Технологія структурного програмування. Метод покрокової деталізації. Розробка алгоритму “зверху донизу”. Модульна побудова алгоритму. Поняття про аналіз алгоритмів. Поняття про метод послідовного уточнення під час побудови алгоритму.

Навчальна алгоритмічна мова (НАМ). Алфавіт. Синтаксис. Основні правила опису алгоритмів. Основні вказівки НАМ. Величини. Основні характеристики величин. Поняття про алгоритми роботи з величинами. Аргументи та результати алгоритму. Присвоювання значення величині.8.3. Програма. Мова програмування (16 год.)

Поняття програми. Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Процедурна мова програмування. Логічне програмування. Об’єктне програмування. Поняття про системи програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Інтегровані середовища програмування. Поняття редактора, транслятора, налагоджувача.

Мова програмування. Особливості та призначення. Переклад програм однієї мови іншою. Алфавіт. Основні поняття мови: оператори, ідентифікатори, числа, рядки, описи. Величини. Типи даних. Стандартні типи даних. Набір функцій та операцій, введених для кожного зі стандартних типів. Вирази. Пріоритет операцій. Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення та виведення. Указівка присвоювання. Опис алгоритмів мовою програмування.

8.4. Звернення до алгоритмів і функцій (6 год.)

Опис навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування вказівок звернення до алгоритмів і функцій. Формальні та фактичні параметри.8.5. Вказівки повторення й розгалуження (10 год.)

Опис указівок повторення й розгалуження навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування. Запис умов.8.6. Табличні величини (10 год.)

Табличні величини. Алгоритми роботи з табличними величинами. Методи впорядкування та пошуку.8.7. Рядкові величини (6 год.)

Рядкові величини. Алгоритми роботи з рядками. Опис найпростіших алгоритмів роботи з рядками мовою програмування.8.8. Графіка (10 год.)

Побудова графічних об’єктів. Створення анімації.Учні повинні знати:

 • основні етапи розв’язання задачі з використанням ЕОМ; поняття інформаційної моделі задачі; поняття неформальної моделі; визначення вхідних даних і результатів;

 • поняття алгоритму, властивості алгоритму, способи та форми подання алгоритму; основні базові структури алгоритмів; сутність методу послідовного уточнення алгоритму;

 • основні ідеї та принципи технології структурного програмування;

 • порядок складання алгоритмів і програм;

 • правила запису структурованих алгоритмів і програм;

 • основні вказівки навчальної алгоритмічної мови;

 • основні елементи однієї з мов програмування:

 • алфавіт; основні поняття мови: числа, рядки, описи, ідентифікатори, оператори, величини, операції;

 • типи даних у мові програмування, набір функцій і операцій, допустимих для кожного з типів даних;

 • принципи побудови опису програми (мовою Раsсаl або Ваsіс);

 • сутність операції присвоювання;

 • призначення та правила описування вказівок розгалуження й повторення; звернення до алгоритмів; поняття про алгоритми-процедури й алгоритми-функції;

 • особливості використання табличних і рядкових величин;

 • особливості використання графіки.

Учні повинні мати уявлення про:

 • класифікацію мов програмування;

 • поняття про інтерпретацію та компіляцію;

 • систему програмування;

 • інтегровані середовища програмування;

 • поняття редактора, транслятора, налагоджувача.

Учні повинні вміти:

 • застосовувати різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису алгоритмів до іншої;

 • визначати тип величини, описувати її навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування; використовувати прості й складні умови під час побудови алгоритмів і програм; застосовувати метод послідовних уточнень під час побудови алгоритмів і програм;

 • описувати алгоритми розв’язування задач різних типів навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;

 • складати й реалізовувати найпростіші лінійні, розгалужені, циклічні алгоритми на опрацювання табличних і рядкових величин, графічної інформації, на використання допоміжних функцій і процедур;

 • створювати графічні й анімаційні зображення;

 • вводити та налагоджувати програми.

Резерв –- 4 год.

Технології

Тематичне планування навчального матеріалу

№ з/п

Тема

Кількість годин

7 клас

1

Вступ. Технологія, технологічні процеси.

2

2

Конструктор eLAB “Енергія. Робота. Потужність”.

22

3

Конструктор eLAB “Поновлювані джерела енергії”.

28
3.1. Вступ.

3.2. Основи сонячної енергетики.

3.3. Основи вітроенергетики.

3.4. Основи гідроенергетики.

3.5. Системи енергопостачання.


2

8

88

2


4

Введення в алгоритміку. Програмування роботів.

14
Резерв

4
Всього

70

8 клас
5

Комп’ютерні технології автоматизованого управління в середовищі Control Lab

345.1. Примітиви середовища Control Lab

5.2. Робота в середовищі Control Lab

5.3. Створення власних проектів


6

14

14


6

Основи комп’ютерної графіки

10
7

Обробка зображень за допомогою растрового редактору Adobe Photoshop

247.1. Робота із зображенням

7.2. Фільтри й ефекти

7.3. Створення композитних зображень

7.4. Робота з текстом

7.5. Відновлення фотографій


8

6

42

4
Резерв


2Всього


70
9 клас

8

Векторна графіка

34

8.1. Знайомство з векторним редактором (на прикладі Corel Draw 10). Об’єкти програми

8.2. Властивості зображення. Робота з кривими

8.3. Робота з текстом

8.4. Спецефекти в Corel Draw 10

8.5. Створення тривимірних зображень

8.6. Автоматизація роботи в Corel Draw 105
5

5

68

5


9

Створення друкованих видань та їх дизайн

30
9.1. Основи макетування і верстки

9.2. Односторінковий оригінал-макет

9.3. Створення багатосторінкової публікації

9.4. Заключні етапи верстки

9.5. Дизайн друкованих видань


6

4

64

10

Резерв


6

Всього


70
Зміст навчального матеріалу і вимоги до результату навчальної діяльності учнів

1. Вступ. Технологія, технологічні процеси (2 год.)

Технологія. Поняття технологічних процесів. Правила техніки безпеки під час роботи. Правила роботи з конструктором. Правила роботи з вимірювальними пристроями.Учні повинні знати:

 • поняття технологія;

 • поняття технологічні процеси;

 • правила техніки безпеки під час роботи;

 • правила роботи з конструктором;

 • правила роботи з вимірювальними пристроями.

2. Конструктор eLAB “Енергія. Робота. Потужність”
(22 год.)


Вступ. Знайомство з поняттям енергія. Потенційна енергія. Поняття сила та потенційна енергія. Поняття кінетичної енергії. Поняття повітряного опору. Перехід від потенціальної енергії до кінетичної та навпаки. Перетворення механічної енергії в електричну. Виробництво електроенергії. Підключення генератора до двигуна. Ефективність процесу перетворення енергії.

Акумулювання енергії в резиновій стрічці. Накопичувач енергії з резинової стрічки. Калібрування вимірювального пристрою. Акумулювання кінетичної енергії. Акумулювання електричної енергії. Оцінка кількості акумульованої енергії. Перехід з механічної енергії в електричну та навпаки. Енергосистема.Додаткові проекти

 • Порівняльні характеристики резинових стрічок.

 • Затрати енергії на освітлення.

 • Затрати енергії для підіймання вантажу.

Учні повинні знати:

 • визначення енергії;

 • поняття потенціальної енергії;

 • поняття кінетичної енергії;

 • правила перетворення механічної енергії в електричну;

 • засоби акумулювання енергії.

3. Конструктор eLAB “Поновлювані джерела енергії” (28 год.)

3.1. Вступ.

Поновлювані та непоновлювані джерела енергії. Енергія сонця, вітру та води.3.2. Основи сонячної енергетики (8 год.)

Перетворення світлової енергії. Використання світлової енергії для підіймання вантажу. Електромобіль зі світловою батареєю. Накопичувач електроенергії.3.3. Основи вітроенергетики (8 год.)

Перетворення енергії вітру. Акумулювання енергії вітродвигуна. Потужність вітродвигуна.3.4. Основи гідроенергетики (8 год.)

Перетворення енергії потоку води. Накопичення енергії від водяного колеса. Потужність водяного колеса.3.5. Системи енергопостачання (2 год.)

Створення єдиної енергосистеми. Створення резервного запасу енергії.Учні повинні знати:

 • поняття поновлюваних і непоновлюваних джерел енергії;

 • основи сонячної енергетики;

 • основи вітроенергетики;

 • основи гідроенергетики;

 • поняття системи енергозбереження.

4. Введення в алгоритміку. Програмування роботів (14 год.)

Роботи. Керуюча система роботів. Програма. Інформаційний вхід. Дії на виході. Робота з RCX. Покрокове програмування. Програма для моделі вентилятора. Моделювання роботи дорожніх покажчиків і шлагбаума. Візуальна мова програмування RoboLab. Датчики. Робота з моделлю вуличного освітлення. Алгоритми, що використовують цикли. Команди для циклів при програмуванні роботів з ЛЕГО. Написання та налагодження програм, керуючих різними ЛЕГО-моделями. Програми, складені з декількох незалежних задач.Учні повинні знати:

 • основні робочі елементи для роботи в середовищі RoboLab – мотори, датчики, сенсори;

 • засоби програмування RCX;

 • поняття програми, циклу.

Учні повинні вміти:

 • збирати технологічний пристрій;

 • створювати власну технологічну схему;

 • створювати прості програми та програми з циклами.

Резерв – 4 год.
8 клас

5. Комп’ютерні технології автоматизованого управління в середовищі Control Lab – 34 год.

5.1. Примітиви середовища Control Lab (6 год.)


Синтаксичні правила. Команди й операції. Опис примітивів. Опис аргументів.

5.2. Робота в середовищі Control Lab (14 год.)


Створення проекту в середовищі Control Lab. Лист Пульт. Лист процедури. Листи проекту. Створення та знищення об’єктів. Накладення об’єктів один на інший. Вікна графіків. Текстові вікна. Вікна малюнків. Табло. Кнопки. Бігунки. Поточний об’єкт.

Побудова моделі вентилятора. Тестування мотора на листу пульта. Тестування датчика натискання на листу пульта. Керування мотором вентилятора з використанням поля команд. Використання датчика натискання для керування мотором. Написання процедур. Використання датчика температури. Зміна параметрів у діалоговому вікні датчика. Керування вентилятором за допомогою датчика температури. Створення кнопок для вибору напрямку руху. Побудова графіків на основі отриманої інформації.

5.3. Створення власних проектів (14 год.)


Учні за зразком попереднього проекту створюють власний. Для цього вони створюють модель, що будуть тестувати. Використовуючи різні датчики, мотори, лампи, гудки, вони проводять серію експериментів, за даними яких роблять висновки, наводять розрахунки та будують графіки.

Учні повинні знати:

 • як у середовищі Control Lab виконуються математичні операції;

 • основні команди й операції;

 • засоби описання примітивів;

 • вхідні параметри команд і функцій.

Учні повинні вміти:

 • програмувати роботу моделей;

 • користуватися інформацією, що потрапляє на комп’ютер від різних датчиків і відображається на екрані, систематизувати її;

 • підготовлювати та друкувати документи, що вміщують малюнки, тексти та програми;

 • створювати комп’ютерні відгуки про створені проекти.

6. Основи комп’ютерної графіки (10 год.)

Растрова графіка. Векторна графіка. Формати графічних файлів. Колірні моделі. Модель RGB. Модель СMYK. Модель HSB.

Роздільна здатність зображення. Лініатура. Введення інформації в комп’ютер. Сканер. Цифровий фотоапарат.

Учні повинні знати:

 • основні поняття растрової та векторної графіки, їх переваги та недоліки;

 • шляхи створення кольорів за допомогою колірних моделей;

 • основні засоби для введення графічної інформації в комп’ютер.

Учні повинні вміти:

 • користуватися цифровим фотоапаратом і сканером для введення інформації в комп’ютер.

7. Обробка зображень за допомогою
растрового редактору Adobe Photoshop (24 год.)

7.1. Робота із зображенням (8 год.)


Режими виділення. Інструменти виділення. Кадрування. Витягнення виділень. Зміна розмірів.

Обертання. Дзеркальне відображення. Пензлі та художні інструменти. Використання шарів і масок. Маски шарів.

Редагування шарів. Створення контурів. Редагування контурів.

7.2. Фільтри й ефекти (6 год.)


Декоративні фільтри. Фільтри, що імітують роботу художника. Фільтри викривлення. Спеціальні ефекти.

Доповнюючі модулі та програми - додатки для Photoshop. Kai’s Power Tools. Alien Skin Eye Candy.


7.3. Створення композитних зображень (4 год.)


Джерела зображень. Перетворення двох зображень в одне. Реалістичні композиції.

Заміна фонового зображення. Композиції з чистого листа.


7.4. Робота с текстом (2 год.)


Інструмент Type. Створення тіней. Заливка надписів. Ефект світіння. Використання рельєфності й об’ємності. Вирівнювання надписів.

7.5. Відновлення фотографій (4 год.)


Легкі виправлення. Покрокове очищення зображення. Використання відтінків.

Відновлення кольору. Знищення ефекту “червоних очей”. Додавання нових об’єктів. Яскравість. Контрастність. Використання рівнів.Учні повинні знати:

 • можливості обробки графічної інформації за допомогою растрових редакторів;

 • використання різних графічних форматів, їх вплив на якість зображення.

Учні повинні вміти:

 • використовувати інструменти виділення при роботі із зображеннями;

 • перетворювати зображення: зміна розмірів, обертання, дзеркальне відображення;

 • користуватися інструментами малювання для внесення змін у зображення або для створення нового зображення;

 • використовувати фільтри для створення різних ефектів при роботі із зображеннями;

 • створювати текст, редагувати його та застосовувати різні ефекти для нього;

 • здійснювати ретушування фотографій, що потребують цього.

Резерв – 2 год.

9 клас

8. Векторна графіка (34 год.)


8.1. Знайомство з векторним редактором (на прикладі Corel Draw 10). Об’єкти програми (5 год.)

Інтерфейс програми. Огляд панелі інструментів. Знайомство з меню. Докери та діалогові вікна. Поняття об’єкту. Його властивості. Створення, зміна та переміщення об’єктів. Групування, об’єднання, злиття об’єктів. Блокування та розблокування об’єктів. Відкриття, збереження та створення файлів. Вирівнювання об’єктів. Команди Repeat та Undo. Зміна властивостей об’єктів. Крива як основне поняття Corel Draw. Вузли та їх типи.Учні повинні знати:

 • поняття об’єкту, кривої;

 • призначення вузлів та їх типи.

Учні повинні вміти:

 • створювати різноманітні об’єкти, змінювати їх та переміщувати;

 • групувати, об’єднувати об’єкти;

 • вирівнювати об’єкти та змінювати їх властивості.

8.2. Властивості зображення. Робота з кривими (5 год.)

Масштабування зображення. Докер Transformation. Інструмент Eyedropper і колірна палітра. Інструмент Bezier. Інструмент Artistic Media. Інструменти Eraser і Knife. Стандартне заливання. Градієнтне заливання. Створення та редагування контуру.


Учні повинні знати:

 • що таке колірна палітра, за яким принципом утворюються різні кольори;

 • поняття градієнту та його типи.

Учні повинні вміти:

 • користуватися докер-вікном Transformation для роботи з об’єктом;

 • користуватися інструментом Eyedropper для вибору потрібного кольору;

 • створювати криві лінії за допомогою інструменту Bezier;

 • змінювати форму об’єктів за допомогою інструментів Eraser і Knife;

 • використовувати градієнтне заливання для різних об’єктів.

8.3. Робота з текстом (5 год.)

Звичайний текст. Форматування тексту. Форматування окремих символів. Зміна типу тексту. Робота з фігурним текстом. Зміна розміру, повороту або нахилу. Форматування фігурного тексту. Спецефекти фігурного тексту.Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

 • створювати текст і форматувати його;

 • форматувати окремі символи тексту;

 • використовувати існуючі засоби для створення різних спецефектів для тексту.

8.4. Спецефекти в Corel Draw 10 (6 год.)

Перетинання об’єктів. З’єднання об’єктів. Поняття перспективи. Створення та редагування оболонок. Автоматичне створення оболонок. Перетікання об’єктів. Інструмент інтерактивне перетікання. Параметри перетікання. Створення ефекту витискування. Керування витискуванням. Інструмент Interactive Contour та елементи керування ним. Огляд лінз. Комбінування лінз. Інструмент Interactive Transparency. Інструмент Interactive Drop Shadow та його налагодження.Учні повинні знати:

 • поняття перспективи, її вплив на вигляд об’єктів;

 • різні засоби створення ефекту об’ємності.

Учні повинні вміти:

 • використовувати оболонки для надання об’єктам різноманітної форми;

 • застосовувати ефекти перетікання та витискування для створення ілюзії об’ємності;

 • працювати з лінзами для створення спецефектів;

 • створювати ефект тіні для об’єктів.

8.5. Створення трьохмірних зображень (8 год.)

Імпортування трьохмірного об’єкту в Corel Draw. Настроювання параметрів трьохмірних об’єктів, камери й освітлення трьохмірної сцени. Створення трьохмірного об’єкту. Сканування трьохмірних об’єктів за допомогою Rolland Modella MDX-15. Виведення результатів, отриманих в Corel Draw, на плоттер.Учні повинні знати:

 • параметри трьохмірних об’єктів, поняття камери, сцени;

 • основні принципи сканування трьохмірних об’єктів.

Учні повинні вміти:

 • імпортувати трьохмірний об’єкт в Corel Draw;

 • настроювати параметри трьохмірних об’єктів, камери й освітлення трьохмірної сцени;

 • виводити результат на принтер і плоттер.

8.6. Автоматизація роботи в Corel Draw 10 (5 год.)

Створення та застосування стилів. Зміна властивостей стилів. Поняття шарів. Використання Object Manager.Учні повинні знати:

 • поняття стилю та його властивості;

 • властивості та доцільність використання шарів.

Учні повинні вміти:

 • застосовувати стилі та шари у своїй роботі;

 • використовувати Object Manager.


9. Створення друкованих видань та їх дизайн (30 год.)

9.1. Основи макетування та верстки (6 год.)

Макетування. Підготовка тексту. Підготовка ілюстрацій. Вибір шрифтів. Верстка. Друк оригінал-макету.

9.2. Односторінковий оригінал-макет (4 год.)

Робота з текстом в програмі PageMaker 6.5. Робота з графічними об’єктами. Прийоми роботи з об’єктами.9.3. Створення багатосторінкової публікації (6 год.)

Робота з текстовими блоками. Оформлення текстів. Стилі. Особливості роботи з багатосторінковою публікацією. Використання спеціальних ефектів для оформлення публікації.

Текстовий редактор. Прийоми оформлення текстів. Особливості з’єднання графічних об’єктів з текстом. Фрейми.9.4. Заключні етапи верстки (4 год.)

Доробка “сирого” оригінал-макету. Робота з кольором. Друк публікації.9.5. Дизайн друкованих видань (10 год.)

Ефектні прийоми дизайну. Дизайн як засіб маркетингу. Розробка рекламних об’яв і проспектів. Створення тижневиків. Оформлення журналів. Дизайн шрифту. Композиція. Колір і фон. Фірмовий стиль. Створення друкованих видань та їх дизайнУчні повинні знати:

 • основні принципи макетування та верстки;

 • як спланувати оригінал-макет майбутнього видання;

 • основи оформлення документів для друку;

 • принципи вибору кольорів для друку;

 • що таке дизайн, його вплив на якість видань.

Учні повинні вміти:

 • зверстати односторінковий оригінал-макет;

 • оформити багатосторінкову публікацію;

 • зверстати газетну колонку;

 • роздрукувати зверстану роботу;

 • застосувати елементи дизайну при створенні оригінал-макету.

Резерв – 6 год.
Інформатика та технології

Основи web-дизайну

10-11 класи

Тематичне планування навчального матеріалу

№ з\п
Тема

Кількість годин

10 клас

1

Вступ. Глобальна мережа Інтернет і World Wide Web

6

2

Програми-броузери

6

3

Мова розмітки гіпертексту HTML

60

4

Редактори для роботи з HTML

32

5

Графіка для Web

32
Резерв

4
Всього

140

11 клас

6

Динамічний HTML

10

7

Мова JavaScript

32

8

Анімація. Технологія FLASH

46

9

Вступ до інтерактивного програмування

12

10

Робота над проектом

36
Резерв

4
Всього

140

Перелік програмних засобів, необхідних для вивчення курсу:

 • Операційна система (Windows, Linux)

 • текстові редактори (Блокнот, KWord та інші);

 • графічні редактори (Paint, Photoshop, Kpaint, Gimp та інші);

 • візуальні редактори HTML (FrontPage, DreamWeaver, HomeSite та інші);

 • Програми - броузери (Internet Еxplorer, Netscape, Mozila, Opera та інші);

 • Редактори для роботи з анімацією (Flash, ImageReady, Gimp та інші).
Зміст навчального матеріалу і вимоги до результату навчальної діяльності учнів

1. Вступ. Глобальна мережа Інтернет та World Wide Web (6 год.)

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернеті. Сервер і робоча станція. Апаратні, програмні та інформаційні складові мережі Інтернет. Адресація в Інтернеті. Протоколи передавання інформації. Основні послуги глобальної мережі Інтернет. Програмне забезпечення для роботи в Інтернеті. Обмін інформації в Інтернеті. Технологія “клієнт-сервер”.

Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок World Wide Web. Організація інформації, принципи навігації. Web-сервери. Адреси web-сторінки. Перегляд і створення web-сторінки. Пошукові машини. Пошук інформації в Інтернеті.

Учні повинні знати:


 • основні принципи побудови мережі Інтернет;

 • основні послуги глобальної мережі Інтернет;

 • види програмного забезпечення, необхідного для роботи в глобальній мережі;

 • основні принципи пошуку інформації в Інтернеті.

Учні повинні вміти:

 • працювати з програмою-броузером;

 • працювати з програмою роботи з електронною поштою;

 • складати, редагувати і надсилати електронні повідомлення;

 • шукати інформацію в Інтернеті.

2. Програми-броузери (6 год.)

Програма-броузер. Вікно програми. Основна панель інструментів. Перехід на web-сторінку. Пересування web-сторінкою. Пошук інформації на сторінці. Керування завантаженням сторінки. Зміна виду кодування і розміру шрифту на сторінці. Вибір домашньої сторінки. Збереження сторінки та її фрагментів. Збереження малюнків і фрагментів тексту сторінки.

Пошук інформації в Інтернеті. Настроювання параметрів пошуку. Пошук електронних адрес. Організація, перегляд і збереження списку обраних сторінок.

Відтворення мультимедійних фрагментів web-сторінок.

Настроювання основних параметрів програми-броузера. Настроювання шрифтів і кольору. Вибір мови. Оформлення web-сторінок.

Захист інформації. Обмеження на перегляд інформації в Інтернеті.

Настроювання підключення до Інтернету.

Учні повинні знати:


 • правила роботи з програмою-броузером;

 • правила підключення до Інтернету.

Учні повинні вміти:

 • працювати з програмою-броузером;

 • настроювати програму-броузер;

 • шукати інформацію за допомогою програми-броузера.

3. Мова розмітки гіпертексту HTML (60 год.)

Основні принципи побудови HTML-документів. Поняття тегів. Основні теги документів: , , , . Атрибути тегів. Форматування тексту. Теги заголовків <Н1>....<Н6>. Вибір шрифту. Колір фону і шрифту. Списки. Розділові смуги. Рухомий рядок. Вставка графічних зображень. Формати графічних зображень. Вирівнювання тексту і графічного зображення. Фонова графіка.</p> <p>Гіперпосилання. Текстові посилання. Графічні посилання. Сегментована графіка. Колірна гама. Звук і відео. Тег <EMBED>. Таблиці. Фрейми. Стилі. Таблиця стилів. Позиціонування елементів на сторінці. Статичні фільтри. Таблиці стилів в окремих файлах. Форми. <br /><i>Учні повинні знати:</i> <br /><ul> <li/> <br />основні теги для опису структури HTML-документів; <br /><li/> <br />засоби оформлення тексту в HTML-документі; <br /><li/> <br />способи включення графіки в HTML-документ; <br /><li/> <br />поняття гіперпосилань, таблиць, фреймів, форм і стилів. <br /></ul> <br /><i>Учні повинні вміти:</i> <br /><ul> <li/> <br />створювати web-сторінки; <br /><li/> <br />оформлювати текст у HTML-документі; <br /><li/> <br />здійснювати включення графіки у HTML-документ; <br /><li/> <br />робити гіперпосилання, таблиці, фрейми, форми і стилі. <br /></ul> <br /><b>4. Редактори для роботи з HTML (32 год.)</b> </p> <p>Призначення візуального редактору HTML. Панелі інструментів. Стандартна панель інструментів. Панель режимів роботи. Режими роботи і редагування.</p> <p>Форматування тексту. Розміщення заголовків. Списки. Створення таблиць. Редагування таблиць. Розміщення горизонтальних ліній. Розміщення дати. Створення загальних областей. Фон сторінки. Використання зображень як фону. Розміщення графічних зображень. Панель інструментів Picture і редагування зображень. Задавання фонового звуку сторінки. Розміщення відеофайлу і настроювання його властивостей. Використання тем в оформленні сторінки. Зміна колірної схеми. Зміна оформлення графічних елементів. Гіперпосилання. Закладки. Графічні посилання. Створення активних областей на зображенні. </p> <p>Порівняльна характеристика різних візуальних редакторів HTML.</p> <br /> <br /><i>Учні повинні знати:</i> <br /><ul> <li/> <br />інтерфейс і правила роботи з різними HTML-редакторами. <br /></ul> <br /><i>Учні повинні вміти:</i> <br /><ul> <li/> <br />створювати web-сторінки та web-сайти за допомогою різних HTML-редакторів; <br /><li/> <br />оформлювати web-сторінки; <br /><li/> <br />здійснювати включення різних медіа-файлів у web-сторінку. <br /></ul> <br /><b>5. Графіка для WEB (32 год.)</b> <p>Графічні формати Інтернету. Формат GIF. Особливості завантаження малюнків у web-сторінку. Формат JPG. Графічні елементи оформлення web-сторінок. Дрібні графічні елементи як елементи оформлення: лінійки та художні літери. Градієнтний фон. Графічні маркери. Оформлення кнопок.</p> <p>Підготовка малюнків у растровому редакторі. Створення градієнтного фону. </p> <p>Створення круглої фотографії. Підготовка малюнків довільної форми.</p> <p>З’єднання зображень. </p> <p>Прикрашання зображення дрібними деталями. Заливання і заповнення об’єктів текстурами. Накладання тексту. Застосування фільтрів.</p> <br /> <br /><i>Учні повинні знати:</i> <br /><ul> <li/> <br />особливості використання графіки у web-документі; <br /><li/> <br />основні графічні формати Інтернету. <br /></ul> <br /><i>Учні повинні вміти:</i> <br /><ul> <li/> <br />готувати графічні файли для включення у web-документ; <br /><li/> <br />працювати з малюнками у редакторі растрової графіки; <br /><li/> <br />робити малюнки довільної форми; <br /><li/> <br />працювати з дрібними деталями; <br /><li/> <br />застосовувати фільтри. <br /></ul> <br /><b>Резерв – 4 год.</b> <br /><b>11 клас</b> <br /> <br /><b>6. Динамічне HTML (10 год.)</b> <p>Основні поняття об’єктної моделі.</p> <p>Об’єкти window, document, history, navigator, location, event, screen, їх властивості, методи та події. Способи написання сценаріїв. Прив’язка сценаріїв до елементів сторінки. Оброблювачі подій. <br /> <br /><i>Учні повинні знати:</i> <br /><ul> <li/> <br />основні поняття об’єктної моделі та сценаріїв; <br /><li/> <br />основні об’єкти та їх властивості; <br /><li/> <br />поняття сценаріїв; <br /><li/> <br />поняття обробки подій. <br /></ul> <br /><i>Учні повинні вміти:</i> <br /><ul> <li/> <br />писати прості сценарії; <br /><li/> <br />прив’язувати сценарії до елементів сторінки. <br /></ul> <br /><b>7. Мова JavaScript (32 год.)</b> </p> <p>Приклади сценаріїв. Реакція на дії користувача. Зміна елементів. Поле введення даних. Текстові області. Пошук у тексті. Перемикачі. Прапорці. Кнопки.</p> <p>Надсилання даних електронною поштою. Художнє оформлення листа: мерехтливий бордюр, переливчасті посилання. Рухомий елемент. </p> <p>Перетягування елементів.</p> <p>Динамічні фільтри. </p> <p>Спливаючі підказки. Створення нових вікон.</p> <p>Отримання інформації про події та властивості. Меню. <br /> <br /><i>Учні повинні знати:</i> <br /><ul> <li/> <br />типи сценаріїв; <br /><li/> <br />основні елементи, необхідні для створення сценаріїв. <br /></ul> <br /><i>Учні повинні вміти:</i> <br /><ul> <li/> <br />писати прості сценарії; <br /><li/> <br />вставляти різні елементи в сценарії. <br /></ul> <br /><b>8. Анімація (46 год.)</b> </p> <p>Основні поняття, пов’язані з технологією FLASH. Програма для роботи з анімацією. Інтерфейс програми. Робоче поле. Панелі інструментів. Монтажна лінійка. Шари.</p> <p>Кадри. Символи (зображення, кнопки, анімація), бібліотеки. </p> <p>Основні поняття анімації. Створення анімації. Покадрова анімація. Інтерполяційна анімація. Направляючі шари. Шари-маски. Кольорові ефекти. Приклади анімації (акваріум, сонячна система).</p> <p>Сценарії. Події. Вирази. Функції. Класи. Оброблювачі. Оператори. Змінні. </p> <p>Панель події. Основні події з мультфільмами. Імена об’єктів. Налагодження сценаріїв. Приклади мультфільмів.</p> <p>Керування звуком. Публікація й експортування мультфільмів. <br /> <br /><i>Учні повинні знати:</i> <br /><ul> <li/> <br />основні поняття, пов’язані з технологією FLASH; <br /><li/> <br />основні поняття анімації. <br /></ul> <br /><i>Учні повинні вміти:</i> <br /><ul> <li/> <br />працювати в програмі для роботи з анімацією; <br /><li/> <br />створювати анімаційні кліпи; <br /><li/> <br />писати прості сценарії. <br /></ul> <br /><b>9. Вступ до інтерактивного програмування (12 год.)</b> </p> <p>Опублікування web-сторінки на сервері. Загальні поняття про CGI, SSI (включення на стороні сервера) й Active. Загальні відомості про мови програмування Java і Perl.</p> <br /> <br /><i>Учні повинні знати:</i> <br /><ul> <li/> <br />основні поняття, пов’язані з інтерактивним програмуванням; <br /><li/> <br />загальні відомості про мови програмування Java і Perl. <br /></ul> <br /><i>Учні повинні вміти:</i> <br /><ul> <li/> <br />опубліковувати web-сторінки на сервері; <br /><li/> <br />створювати прості інтерактивні програми. <br /></ul> <br /><b>10. Робота над проектом (36 год.)</b> <p>Використовуючи набуті навички та теоретичні знання, учні розробляють власний проект за запропонованими темами:</p> <br /><ul> <li/> <br />“Власний web-сайт”; <br /><li/> <br />“Навчальний web-сайт із різних предметів”; <br /><li/> <br />“Web-сторінки з анімаційними кліпами для шкільного web-сайту”. <br /></ul> <br /><b>Резерв – 4 год.</b> <br /><b>Інформатика та технології. <br />Об’єктно-орієнтовані мови програмування, <br />використання табличного процесора у сфері економіки та бізнесу”</b> <br /></embed>

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка