Навчальний посібник д ля студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта" 2-ге виданняСторінка12/18
Дата конвертації09.09.2018
Розмір3.4 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
Тема 1. Становлення та розвиток

зв’язного мовлення у дітей (2 год)
План

 1. Поняття зв’язного мовлення (С. Рубінштейн, А. Богуш, Л. Вигот­ський, М. Жинкін, І. Зимня, О. Леонтьєв).

 2. Види зв’язного мовлення (діалогічне, монологічне).

 3. Ситуативне та контекстне мовлення, становлення його у дітей (Г. Леушина).

 4. Особливості засвоєння дітьми дошкільного віку зв’язного мов­ле­ння.

 5. Сучасні дослідження проблеми розвитку зв’язного мовлення.

 6. Значення розвитку зв’язного мовлення у підготовці дітей до шко­ли (Л. Виготський, В. Захарченко, Н. Виноградова).


Завдання

1. Опрацюйте статті С. Рубінштейна "Розвиток зв’язного мовлення", В. Одоєвського "Розмови з дітьми". Законспектуйте основні положення.2. Опрацювавши і проаналізувавши сучасні дослідження проблеми розвитку зв’язного мовлення, заповніть таблицю 3.1.
Таблиця 3.1

Сучасні дослідження з розвитку зв’язного мовлення у дітей


Ім’я та прізвище науковця

Предмет дослідження

Результат дослідженняЛітература

 1. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навча­ння дітей рідної мови в дошкільних навчальних закла­дах : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – 2-ге вид., доповн. – К. : Видавничий дім "Слово", 2011. – 704 с. – С. 450.

 2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дошкільника від народження до семи років : монографія / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2004. – 376 с. – С. 65–70.

 3. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і ме­тодика навча­ння дітей рідної мови : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гав­риш ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 2007. – 542 с. – С. 392–396.

 4. Гавриш Н. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят : навч.-ме­тод. посіб. / Н. Гавриш. – К. : Вид. дім "Шкіл. світ" ; вид. Л. Галіцина, 2006. – 119 с. – С. 16–21.

 5. Горлова А. Формуємо зв’язне мовлення / А. Горлова  // До­шкільне виховання. – 2004. – № 4. – С. 15–17.

 6. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / упоряд. А. М. Богуш. – К. : Видавничий дім "Слово", 2005.

Ч. 1. – 2005 ; Ч. 2. – 2005. – 720 с. – С. 307–398.

 1. Леушина А. М. Развитие связной речи у дошкольников. Психо­логия речи / А. М. Леушина // Уч. заметки ЛГПИ им. Герцена. – 1941. – Т. 5. – С. 22, 27–28, 49, 53–59, 66–71.

 2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів і учнів педучилищ / А. М. Богуш, Н. П. Орланова, Н. І. Зеленко, В. К. Лихолєтова ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 112.Тема 2. Особливості розвитку діалогічного

та монологічного мовлення дітей (2 год)
План

 1. Діалогічне мовлення. Типи та види діалогів. Структура діалогу (В. Скалкін).

 2. Завдання й зміст розвитку діалогічного мовлення в дошкільному закладі.

 3. Бесіда – основний метод розвитку діалогічного мовлення. Види, зміст і тематика бесід. Методика проведення бесіди.

 4. Завдання й зміст розвитку монологічного мовлення в до­шкіль­ному закладі. Види дитячих розповідей, їх класифікація.

 5. Методика навчання описових розповідей (за іграшками, пред­метами, малюнками).

 6. Складання дітьми сюжетних розповідей про іграшки (про одну іграш­ку та за сюжетною ігровою ситуацією).

 7. Навчання дітей переказу літературних творів та складання роз­повідей з власного досвіду.


Завдання

1. З Базового компонента дошкільної освіти випишіть зміст діало­гічної та монологічної компетенції дитини-дошкільника.

2. Складіть запитання до узагальнювальної бесіди про зимову природу для дітей молодшої та старшої групи. У чому полягає відмінність змісту запитань до дітей кожної вікової групи?

3. Складіть зразок описової розповіді за планом:

а) назва іграшки;

б) зовнішні ознаки та властивості;

в) матеріал, з якого її зроблено;

г) функціональні властивості іграшки.

4. Складіть зразки сюжетних розповідей про одну іграшку та за сю­жетною ігровою ситуацією, визначте прийоми навчання дітей цих роз­повідей та місце їх у педагогічному процесі.

5. Складіть і запишіть 2–3 варіанти початку розповідей, закінчення яких пропонується дітям придумати самостійно: на тему природи; на тему ігор; на морально-етичні теми.6. Складіть казку за опорними словами (слова підібрати самостій­но).
Література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти України / авт. кол. А. М. Бо­гуш, Г. В. Бєлєнька та ін. – К., 2012. – 26 с.

 2. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика на­вча­ння дітей рідної мови в дошкільних навчальних закла­дах : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – 2-ге вид., доповн. – К. : Видавничий дім "Слово", 2011. – 704 с. – С. 456–507.

 3. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дошкільника від народження до семи років : монографія / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2004. – 376 с. – С. 65–70.

 4. Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкіль­ників: мовле­ннє­ві ігри, ситуації, вправи : навч.-метод. посіб. / А. М. Богуш. – К. : Ви­давничий дім "Слово", 2008. – 256 с.

 5. Богуш А. М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяль­ності дітей у дошкільних навчальних закладах: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – К. : Видав. дім "Слово", 2006. – 304 с. – С. 205–214.

 6. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика на­вчання дітей рідної мови : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гав­риш ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 2007. – 542 с. – С. 396, 402–421, 421–430, 430–436.

 7. Гавриш Н. Навчання розповіді за картиною / Н. Гавриш // До­шкільне виховання. – 2003. – № 1. – С. 7–9.

 8. Гавриш Н. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят : навч.-метод. посіб. / Н. Гавриш. – К. : Вид. дім "Шкіл. світ" ; вид. Л. Галіцина, 2006. – 119 с. – С. 25–29, 35–46, 76–89.

 9. Гавриш Н. В. Художнє слово і дитяче мовлення / Н. В. Гавриш. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. − С. 78–88. (Бібліотека "Шкіль­ного світу". Дитячий садок).

 10. Горлова А. Формуємо зв’язне мовлення / Горлова А // Дошкільне виховання. – 2004. – № 4. – С. 15–17.

 11. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / упоряд. А. М. Богуш. – К. : Видавничий дім "Слово", 2005.

Ч. 1. – 2005 ; Ч. 2. – 2005. – 720 с. – С. 307–398.

 1. Короткова Э. П. Обучение детей дошкольного возраста расска­зы­ванию / Э. П. Короткова. – М. : Просвещение, 1982. – 127 с.

 2. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів і учнів педучилищ / А. М. Богуш, Н. П. Орланова, Н. І. Зеленко та ін. ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища школа, 1992. – 414 с. С. 117126, 127143, 143173.

 3. Яценко А. В. Вільне володіння словом (формування навичок описового і творчого розповідання у дітей дошкільного віку) / А. В. Яцен­ко // Обдарована дитина : науково-практичний освітньо-популярний жур­нал для педагогів, батьків та дітей. – 2012. – № 8. – С. 2–30.Тема 3. Методика читання дітям

художніх творів (2 год)
План

 1. Особливості сприймання і розуміння дітьми змісту художніх тво­рів (А. Богуш, А. Бородич, Н. Ветлугіна, Л. Виготський, О. Запоро­жець, Н. Кар­пинська, Г. Костюк, Є. Лукина, Л. Славіна, Є. Фльоріна, Н. Ци­ванюк та ін.).

 2. Принципи добору літературних творів для читання й розпо­ві­дання дітям.

 3. Напрями роботи з художнім твором.

 4. Підготовка вихователя до читання твору.

 5. Прийоми активізації дітей на заняттях.

 6. Особливості читання художніх творів у різних вікових групах.

 7. Види бесід після художнього читання.

 8. Методика роботи з художніми ілюстраціями (Н. Сакуліна, В. Єзи­кеєва, Т. Кондратович, А. Яковлічева, Г. Люблінська, Є. Тихеєва та ін.).

 9. Ознайомлення дітей з поетичними творами в різних вікових гру­пах.Завдання

1. З чинних програм розвитку та виховання дітей дошкільного віку випишіть завдання педагогічної роботи з ознайомлення дітей кожної віко­вої групи з художньою літературою.2. Виберіть художній твір на морально-етичну тему для дітей однієї з вікових груп і складіть етичну бесіду, яку можна було б провести після читання даного твору. Сформулюйте завдання морально-етичного ви­хо­вання, які розв’язуються у процесі бесіди.
Література

 1. Богуш А. М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяль­ності дітей у дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – К. : Видав. дім "Слово", 2006. – 304 с. – С. 146–188, 189–205, 187–189, 220–250.

 2. Богуш А. М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Практикум : навч. посіб. / А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 1995. – 192 с. – С. 113–123.

 3. Гавриш Н. В. Художня література в освітньому процесі: сучасні технології / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 49.

 4. Гавриш Н. В. Художнє слово і дитяче мовлення / Н. В. Гавриш. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. − С. 19–23, 51–55.

 5. Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня прог­рама / авт. кол. ; наук. кер. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2011. – 188 с.

 6. Дитина : Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець ; наук. кер. програмою: О. В. Проскура та ін. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-тє вид., доповн. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.

 7. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія : навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. / упоряд. А. М. Богуш. – К. : Видавничий дім "Слово", 2005.

Ч. 1. – 2005 ; Ч. 2. – 2005. – 720 с. – С. 612–646.

 1. Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 2 т. / А. В. Запорожец ; под ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинченко. – М. : Педагогика, 1986.

Т. 1 : Психологическое развитие ребенка. – 1986. – 318 с. С. 6876.

 1. Казки та оповідання для дитячого виховання.Вид. 2-ге випр. і до­повн. / упор. В. Паронова. –Тернопіль : Навч. книга "Богдан", 2007. – 160 с.

 2. Карпинская Н. С. Художественное слово в воспитании детей (ра­нний и дошкольный возраст) / Н. С. Карпинская. – М. : Педагогика, 1972. – 161 с. – С. 48–65, 69, 71–79.

 3. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів і учнів педучи­лищ / А. М. Богуш, Н. П. Орланова, Н. І. Зеленко та ін. ; за ред. А. М. Бо­гуш. – К. : Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 288–306, 288–321, 413.

 4. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція) : у 2 ч. – К. : ТОВ "МЦФЕР "Україна", 2014.

Ч. II. Від трьох до шести (семи) років / О. П. Аксьонова, А. М. Ані­щук, Л. В. Артемова та ін. ; наук. кер. О. Л. Кононко. – 2014. – 452 с.

 1. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція) : у 2 ч. – К. : ТОВ "МЦФЕР "Україна", 2014.

Ч. I. Від народження до трьох років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін. ; наук. кер. О. Л. Кононко. – 2014. – 204 с.

Лабораторне заняття
Тема. Написання конспекту заняття

з художнього читання в одній з вікових груп

(за вибором студента) (4 год)
Мета: закріпити знання студентів з методики читання дітям ху­дож­ніх творів у різних вікових групах.

Завдання

 1. Вибрати вікову групу дітей та визначити за чинними програмами розвитку та виховання дитини художні твори для читання та розпо­ві­дання дітям вибраної вами групи.

 2. Підібрати художній твір (оповідання, казку), прочитати його.

 3. Визначити слова, фрази, які потребують уточнення, пояснення, зазначити прийоми, час і місце їх пояснення.

 4. Підібрати наочність.

 5. Визначити структуру заняття.

 6. Написати конспект заняття.


Методичні рекомендації

На початку заняття важливо створити у дітей інтерес до читання чи розповідання. З цією метою широко використовують наочні прийоми, ко­ротку вступну бесіду, прислів’я, приказки, загадки, показ ілюстрацій, пред­метів, малюнків, іграшок тощо.

У молодшій групі розповіданню казки може передувати ігрова си­туація, демонстрація іграшок, речей, пов’язаних з казкою, або просто за­ці­кавлення, заохочення.

У старшому віці зусилля спрямовуються на систематизацію літера­турних знань дітей. Проводиться літературна вікторина чи вступна бе­сіда, створюються проблемні ситуації.

Традиційно заняття має такі етапи:

 1. Вступна бесіда морально-етичної (чи розважальної) спрямо­ва­ності, пригадування прислів’їв, приказок.

 2. Читання оповідання (уточнення і пояснення слів). Розглядання ілюстрацій.

 3. Повторне читання оповідання.

 4. Бесіда морально-етичного змісту (чи у зв’язку зі змістом прочи­таного оповідання).

 5. Ігрові ситуації, прислів’я, приказки. Виведення морального пра­ви­ла.


Література

 1. Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : навч. посіб. / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – К. : Видавничий дім "Слово", 2006. – 304 с. – С. 153.

 2. Крутій К. Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі: традиції чи інновації : монографія / К. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2009. – 176 с .

 3. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-метод. посіб. / за ред. Н. В. Гавриш ; авт. кол.: Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губа­но­ва. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с.Самостійна робота
Тема 1. Поняття зв’язного мовлення

і розвиток мовних функцій
Завдання 1. Опрацювати статті С. Рубінштейна "Розвиток зв’язного мовлення", В. Одоєвського "Розмови з дітьми". Законспектувати основні положення.

Завдання 2. Виписати визначення понять: "зв’язне мовлення" (за С. Рубінштейном), "діалог", "монолог", "ситуативне", "контекстне мовле­ння".

Завдання 3. Опрацювавши і проаналізувавши сучасні дослідження проблеми розвитку зв’язного мовлення, заповнити таблицю 3.1.

Тема 2. Методика розвитку діалогічного мовлення та монологічного мовлення
Завдання 1. З Базового компонента дошкільної освіти виписати зміст діалогічної компетенції дитини дошкільника.

Завдання 2. Прочитати працю Є. Тихеєвої "Розвиток мовлення дітей". Виписати визначені автором вимоги щодо керівництва розумовою й мовленнєвою активністю дітей під час бесіди.

Завдання 3. Скласти запитання до узагальнювальної бесіди про зимову природу для дітей молодшої та старшої групи. У чому полягає відмінність змісту запитань до дітей кожної вікової групи?

Завдання 4. Підібрати 2–3 мовленнєві гри чи вправи на розвиток діалогічного мовлення у дітей.

Завдання 5. З Базового компонента дошкільної освіти виписати зміст монологічної компетенції дитини дошкільника.

Завдання 6. Скласти зразок описової розповіді за планом:

а) назва іграшки;

б) зовнішні ознаки та властивості;

в) матеріал, з якого її зроблено;г) функціональні властивості іграшки.

Завдання 7. Скласти зразки сюжетних розповідей про одну іграшку та за сюжетною ігровою ситуацією, визначити прийоми навчання дітей цих розповідей та місце їх у педагогічному процесі.

Завдання 8. Підібрати 2–3 мовленнєві гри чи вправи на розвиток монологічного мовлення у дітей.

Завдання 9. Скласти зразки розповідей з власного досвіду, в яких відображено колективний та індивідуальний досвід дітей за самостійно обраними темами.

Завдання 10. Скласти текст листа до дітей дитячого садка іншого міс­та.

Завдання 11. Скласти і записати 2–3 варіанти початку розповідей, закінчення яких пропонується дітям придумати самостійно: на тему природи; на тему ігор; на морально-етичні теми.

Завдання 12. Скласти казку за опорними словами (слова підібрати самостійно).

Тема 3. Методика організації

художньо-мовленнєвої діяльності дітей
Завдання 1. Законспектувати роботу С. Русової "В оборону казки". Які передумови її написання?

Завдання 2. Проаналізувати народні казки та вибрати по 5 най­ви­раз­ніших елементів, зачинів, кінцівок, повторів, примовок, приказок, по­рів­нянь, загадок тощо.

Завдання 3. Із літературних джерел виписати 4–5 висловлювань відомих педагогів, психологів, літераторів щодо значення казки у вихо­ванні дитини.

Завдання 4. Розробити бесіду для заняття за текстом казки (вікова група та казка на вибір).

Тема 4. Методика художнього читання

та розповідання дітям
Завдання 1. З програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" виписати завдання педагогічної роботи з ознайомлення дітей кож­ної вікової групи з художньою літературою.

Завдання 2. Вибрати художній твір на морально-етичну тему для дітей однієї з вікових груп і скласти етичну бесіду, яку можна було б про­вести після читання даного твору. Сформулювати завдання морально-етичного виховання, які розв’язуються у процесі бесіди.

Завдання 3. Розробити фрагмент заняття з ознайомлення до­шкіль­ників з поетичним твором (вікова група за вибором).

Завдання 4. Проаналізувати роботу в куточку книги.

Тема 5. Драматизація та інсценування

за змістом художніх творів
Завдання 1. Опрацювати розділ "Художньо-мовленнєва діяльність" у навчально-методичному посібнику А. Богуш "Мовленнєвий компонент дошкільної освіти" (записати завдання, пов’язані з театральною діяль­ністю дітей кожної вікової групи) або посібник: Богуш А. М. Методика орга­нізації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних на­вчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – К. : Видав. дім "Слово", 2006. – 304 с.

Завдання 2. Опрацювати книгу "Театрализованные игры до­школь­ников" і законспектувати основні положення щодо методики їх органі­за­ції.

Завдання 3. Опрацювати розділ з книги Л. Артемової "Театр і гра" (с. 617).
Питання для самоперевірки

 1. Поняття зв’язного мовлення. Види та типи зв’язного вислов­лювання.

 2. Сучасні дослідження проблеми розвитку зв’язного мовлення.

 3. Ситуативне та контекстне мовлення, становлення його у дітей (Г. Леушина).

 4. Діалогічне мовлення. Типи та види діалогів. Структура діалогу (В. Скалкін).

 5. Завдання й зміст розвитку діалогічного мовлення в дошкільному закладі.

 6. Методика організації й проведення розмов з дітьми.

 7. Бесіда – основний метод розвитку діалогічного мовлення. Види, зміст і тематика бесід. Методика проведення бесіди.

 8. Зміст і завдання навчання дітей монологічного мовлення.

 9. Характеристика методів і прийомів навчання дітей моноло­гічного мовлення.

 10. Види дитячих розповідей, їх класифікація. Прийоми навчання розповідання.

 11. Методика навчання розповідання за дидактичними картинами у різних вікових групах.

 12. Методика навчання описових розповідей (за іграшками, пред­метами, картинками).

 13. Складання дітьми сюжетних розповідей про іграшки (про одну іграшку та за сюжетною ігровою ситуацією).

 14. Розповіді дітей з досвіду. Тематика розповідей.

 15. Методика складання розповідей з власного досвіду.

 16. Методичні прийоми навчання розповідання з власного досвіду.

 17. Методика навчання дітей переказу літературних творів у різних вікових групах.

 18. Добір літературних творів для переказу, вимоги до них.

 19. Способи організації переказу.

 20. Навчання творчого розповідання. Види і тематика розповідей.

 21. Вимоги до художніх творів та форми їх використання у театра­лізованій діяльності.

 22. Форми мовленнєво-творчої діяльності дошкільників.

 23. Методика стимулювання словесної творчості та навчання дітей творчого розповідання.

 24. Способи організації мовленнєво-творчої діяльності дітей.

 25. Методика розвитку творчого мовлення у дітей.

 26. Становлення і розвиток методики організації художньо-мовле­ннєвої діяльності дітей.

 27. Змістова характеристика художньо-мовленнєвої діяльності.

 28. Форми організації художньо-мовленнєвої діяльності.

 29. Методика ознайомлення дітей з малими фольклорними жанра­ми.

 30. Особливості сприймання й засвоєння дітьми творів усної на­родної творчості.

 31. Значення казки у вихованні дитини.

 32. Методика використання казок у різних вікових групах.

 33. Особливості сприймання і розуміння дітьми змісту художніх тво­рів.

 34. Завдання й зміст педагогічної роботи з ознайомлення дітей з художньою літературою.

 35. Принципи добору літературних творів для читання й розпові­дання дітям.

 36. Форми роботи з книгою в дитячому садку.

 37. Напрями роботи з художнім твором.

 38. Методика читання дітям художніх творів.

 39. Методичні прийоми під час читання художніх творів.

 40. Прийоми активізації дітей на заняттях.

 41. Методика роботи з художніми ілюстраціями.

 42. Види бесід після художнього читання.

 43. Вимоги до запитань та відповідей.

 44. Методика ознайомлення дітей з поетичними творами в різних вікових групах.

 45. Види театралізованої діяльності.

 46. Методика підготовки, організації та проведення ігор-драма­ти­зацій у різних вікових групах.

 47. Інсценізація літературних творів дітьми старшого дошкільного ві­ку.

 48. Види театрів. Специфічні потенційні можливості кожного із видів театру щодо розвитку мовлення дітей. Методика їх використання в різних вікових групах.Тестові завдання
Варіант 1

1. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Який з прийомів навчання не належить до розділу "навчання діалогічного мовлення"?

1) бесіда;

2) мовленнєва ситуація;

3) полілог;

4) лінгвістична казка.

2. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Який вид переказу недоцільно використовувати при навчанні переказу незнайомого дітям тексту?

1) творчий переказ;

2) переказ на основі моделювання;

3) переказ за частинами.3. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Первинною формою літературної творчості дітей вис­тупає:

1) мовленнєво-творча діяльність;

2) словотворення;

3) словесна творчість.

4. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Інсценізація – це:

1) творче розігрування в ролях художнього літературного твору, передача характерних рис його героїв;

2) точне і послідовне відтворення авторського літературного твору.

5. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Теорію мовленнєвої діяльності розробив:

1) К. Д. Ушинський;

2) О. О. Леонтьєв;

3) С. Ф. Русова.6. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Етична бесіда як прийом навчання після читання художнього твору використовується:

1) в усіх вікових групах;

2) у старшій групі;

3) у другій молодшій групі.7. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Висловлення. Види занять з навчання творчої розповіді на основі уяви:

 1. складання розповіді за поданим початком (закінченням);

 2. складання описової розповіді за змістом пейзажної картини;

 3. складання розповіді на запропоновану вихователем тему;

 4. скла­дання розповіді (казки) за опорними словами;

 5. складання листа;

 6. складання сценарію на основі короткого літературного тексту.

8. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Висловлення. Розповіді з власного досвіду поділяють на:

1) розповіді, в яких відображено колективний досвід;

2) описові;

3) сюжетні;

4) розповіді, що відображають індивідуальний досвід дітей.

9. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Висловлення. Чинники художньо-мовленнєвої компетенції:

1) мовленнєва;

2) лексична;

3) когнітивно-мовленнєва;

4) театрально-ігрова;

5) фонетична;

6) поетично-емоційна;

7) оцінювально-етична;

8) діамонологічна;

9) виразно-емоційна;

10) комунікативна.

10. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Висловлення. Після читання та розповідання художніх творів в усіх вікових групах проводять:

1) розмову;

2) анкетування;

3) бесіду за змістом художнього твору;

4) етичну бесіду.

11. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Мовлення пов’язане з конкретною ситуацією, що не відображає повністю змісту думки в мовних формах, називається...

12. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Дошкільникам пропонують описувати лише пред­мети та іграшки. Опис явищ природи, людини чи інтер’єру вважається для них недоступним.

13. Тип: істина / хибність.

Висловлення. У дошкільному закладі дітей навчають таких форм монологу: переказу та самостійної розповіді.

14. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Складання розповіді з власного чи колективного досвіду відноситься до навчання творчої розповіді на основі уяви.

Варіант 2
1. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Формування діамонологічних умінь у дошкільників відбувається:

а) шляхом наслідування;

б) повсякденної активної мовленнєвої практики;

в) в результаті спеціального навчання.2. Тип: множинний вибірєдина відповідь.

Висловлення. Основний метод роботи з картиною:

1) розповідь вихователя;

2) розмова;

3) розглядання у супроводі бесіди;

4) переказ.

3. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Літературні ранки проводяться з дітьми;

1) всіх вікових груп;

2) молодшого дошкільного віку;

3) середньої групи;

4) старшої групи.

4. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Бесіда – це:

1) розмова з дітьми у повсякденному житті;

2) словесний метод навчання, який використовується на заняттях і в повсякденному житті;

3) організована цілеспрямована розмова вихователя з дітьми з певної теми, що складається із запитань і відповідей.5. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Гра – драматизація:

1) творче розігрування в ролях художнього літературного твору, передача характерних рис його героїв;

2) точне і послідовне відтворення авторського літературного тво­ру.

6. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Вперше прийом розвитку зв’язного мовлення скла­дання листа було запропоновано та обґрунтовано:

1) С. Русовою;

2) Є. Тихеєвою;

3) А. Богуш;

4) С. Рубінштейном.

7. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Висловлення. Види занять з навчання розповіді по пам’яті:

1) складання описової розповіді за малюнком (предметом, іграш­кою);

2) переказ літературних творів;

3) складання сюжетної розповіді за малюнком;

4) складання розповіді з власного чи колективного досвіду;

5) складання розповіді-опису предмета (малюнки, іграшки) по пам’я­ті;

6) порівняльний опис двох іграшок.

8. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.Висловлення. Види творчих розповідей на словесній основі:

1) самостійне складання дітьми казок;

2) придумування кінця до початку розповіді чи казки вихователя;

3) розповідь за ігровою обстановкою;

4) розповідь на тему, запропоновану вихователями;

5) складання листів.9. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Висловлення. Художня література виконує низку функцій:

1) інформаційно-освітню;

2) регулювальну;

3) розважальну;

4) вказівну;

5) планувальну;

6) культуроносну;

7) історичну;

8) національно-духовну;

9) виховну;

10) естетичну;

11) комунікативну.10. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Висловлення. Прийоми активізації дітей на заняттях з художньої літератури:

1) елемент драматизації;

2) написання листа літературному герою;

3) пояснення;

4) словесний малюнок;

5) психологічний аналіз рис характеру та особливостей героя;

6) дидактична вправа.

11. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Мовлення, зміст якого зрозуміло із самого кон­тексту, називається...

12. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Діалогічне мовлення може розвинутись і без спе­ціально організованого навчання.

13. Тип: істина / хибність.

Висловлення. У методиці розвитку мовлення дітей провідним при­йомом навчання розповіді за картиною вважається зразок розповіді вихователя.

14. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Творчий переказ доцільно застосовувати у мо­лод­шому дошкільному віці, коли діти мають певний досвід відтворення текс­тів.

Варіант 3
1. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Екскурсії-огляди проводяться:

1) за межами дошкільного закладу;

2) на підприємствах;

3) у межах дошкільного закладу.2. Тип: множинний вибір єдина відповідь. Висловлення. Ме­то­дику навчання творчого розповідання у вітчизняній методиці роз­ро­би­ла:

1) С. Русова;

2) Н. Луцан;

3) Н. Орланова.3. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Інсценізація проводиться з дітьми:

1) старшої групи;

2) молодшої групи;

3) всіх вікових груп.4. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Який з названих прийомів належить до основних, а не допоміжних?

1) допоміжні запитання;

2) план розповіді;

3) вказівки.5. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Заучування віршів проводиться:

1) всією групою;

2) індивідуально;

3) по групах.6. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Висловлення. Складовими в структурі художньо-мовленнєвої ді­яль­ності є:

1) комунікативно-мовленнєва діяльність;

2) сприймання на слух та розуміння дітьми змісту художніх творів;

3) мовленнєві вміння;

4) театралізована діяльність;

5) відтворення змісту і виконавча діяльність;

6) мовленнєві навички;

7) творчо-імпровізаторська діяльність.7. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Висловлення. Процеси сприймання художніх творів:

1) слухання;

2) відтворення;

3) уявлення;

4) абстрагування;

5) усвідомлення;

6) розуміння.

8. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Висловлення. Способи організації переказу:

1) повний (цілісний);

2) творчий;

3) колективний;

4) за частинами (командами);

5) за опорними словами;

6) за пейзажною картиною;

7) інсценування за ролями.

9. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Висловлення. До форм ініціативної словесної творчості належать:

1) мовні ігри (дражнилки, лічилки, заклички);

2) римовки;

3) загадки, лічилки, заклички;

4) сюжетно-рольова гра (сюжетоскладання, діалоги);

5) художньо-мовленнєва діяльність (складання віршів, казок);

6) колективні етюди;7) створення індивідуальної казки;

8) спілкування (самопрезентація, фантазування).10. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Висловлення. Бесіди за змістом художніх творів:

1) вступна;

2) за запитаннями автора твору;

3) як відтворення прочитаного;

4) в зв’язку з прочитаним;

5) етична;

6) супроводжувальна;

7) на розуміння дітьми жанрів художнього твору;

8) узагальнювальна;

9) дидактична.11. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Єдине смислове та структурне ціле, що містить по­в’я­зані між собою та тематично об’єднані, завершені відрізки, нази­ва­єть­ся...

12. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. ... є характерною рисою сприймання художнього тво­ру.

13. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Ситуативне мовлення не відбиває змісту думки в мовленнєвих формах.

14. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Є. Тихеєва довела природність "драматичного інс­тинк­ту малюків".
Портфоліо


 1. Виконання самостійної роботи та практичних завдань до се­мі­нарських занять.

 2. Реферат про роль одного з українських митців у художньому розвитку дітей дошкільного віку (письменника, поета, художника, компо­зитора), твори якого використані у роботі з дошкільниками.

 3. Каталог журнальних статей з проблеми методики та організації художньо-мовленнєвої діяльності (не менше 10 найменувань).

 4. Конспект заняття "Слухаю, уявляю, малюю" за самостійно дібра­ним текстом.

Рекомендована література до розділу 3


 1. Базовий компонент дошкільної освіти України / авт. кол.: А. М. Бо­гуш, Г. В. Бєлєнька та ін. – К. : Видавництво, 2012. – 26 с.

 2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дошкільника від народження до семи років : монографія / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2004. – 376 с.− С. 65−70.

 3. Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкіль­ників: мовле­ннє­ві ігри, ситуації, вправи : навч.-метод. посіб. / А. М. Богуш. – К. : Видавничий дім "Слово", 2008. – 256 с.

 4. Богуш А. М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяль­ності дітей у дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищих навч. закл. / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – К. : Видав. дім "Слово", 2006. – 304 с.− С. 146−188, 189−205, 187−189, 205−214, 220−250.

 5. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навча­ння дітей рідної мови : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гав­риш ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 2007. – 542 с. – С. 396, 392–396, 402–421, 421–430, 430–436.

 6. Гавриш Н. В. Художня література в освітньому процесі: сучасні технології / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 4–9.

 7. Гавриш Н. Навчання розповіді за картиною / Н. Гавриш // До­шкільне виховання. – 2003. – № 1. – С. 7–9.

 8. Гавриш Н. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят : навч.-метод. посіб. / Н. Гавриш. – К. : Вид. дім "Шкіл. світ" ; вид. Л. Галіцина, 2006. – 119 с. – С. 25–29, 35–46, 76–89.

 9. Гавриш Н. В. Художнє слово і дитяче мовлення / Н. В. Гавриш. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. − С. 19–23, 51–55, 78–88. – (Бібліотека "Шкільного світу". Дитячий садок).

 10. Горлова А. Формуємо зв’язне мовлення / А. Горлова // Дошкіль­не виховання. – 2004. – № 4. – С. 15–17.

 11. Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня прог­ра­ма / автор. кол. авт. ; наук. керівник К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2011. – 188 с.

 12. Дитина : програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою: О. В. Проскура та ін. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-тє вид., доповн. та доп. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.

 13. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / упоряд. А. М. Богуш. – К. : Видавничий дім "Слово", 2005.

Ч. 1. – 2005 ; Ч. 2. – 2005. – 720 с. – С. 307–398.

 1. Жицький Є. Заучування з дітьми віршів напам’ять / Є. Жиць­кий // Дошкільне виховання. – 1974. – № 10. – С. 39–42.

 2. Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 2 т. / А. В. За­порожец ; под ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинченко. – М. : Пе­да­гогика, 1986.

Т. 1 : Психологическое развитие ребенка. – 1986. – 318 с. С. 6876.

 1. Казки та оповідання для дитячого виховання − Вид. 2-ге, випр. і доповн. / упоряд. В. Паронова. – Тернопіль : Навч. книга "Богдан", 2007. – 160 с.

 2. Карпинская Н. С. Художественное слово в воспитании детей (ранний и дошкольный возраст) / Н. С. Карпинская. – М. : Педагогика, 1972. – 161 с. – С. 48–65, 69, 71–79.

 3. Короткова Э. П. Обучение детей дошкольного возраста рас­ска­зыванию / Э. П. Короткова. – М. : Просвещение, 1982. – 127 с.

 4. Леушина А. М. Развитие связной речи у дошкольников. Пси­хо­ло­гия речи // Уч. заметки ЛГПИ им. Герцена. – 1941.Т. 5. – С. 22, 27–28, 49, 53–59, 66–71.

 5. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у до­шкільному закладі : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів і учнів педучилищ / А. М. Богуш, Н. П. Орланова, Н. І. Зеленко та ін. ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища школа, 1992. – 414 с. С. 117126, 127143, 143173, 288321, 413.

 6. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція) : у 2 ч. – К. : ТОВ "МЦФЕР "Україна", 2014.

Ч. II. Від трьох шести (семи) років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін. ; наук. кер. О. Л. Кононко. – 2014. – 452 с. С. 383390.

 1. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція) : у 2 ч. – К. : ТОВ "МЦФЕР "Україна", 2014.

Ч. I. Від народження до трьох років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін. ; наук. кер. О. Л. Кононко. – 2014. – 204 с.

 1. Яценко А. В. Вільне володіння словом (формування навичок описового і творчого розповідання у дітей дошкільного віку) / А. В. Яцен­ко // Обдарована дитина : науково-практичний освітньо-попу­лярний журнал для педагогів, батьків та дітей. – 2012. – № 8. – С. 25–30.


Розділ 4.

Комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку

Каталог: dspace -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
123456789 -> Актуальні проблеми розвитку дитини раннього віку Навчально-методичний комплекс Укладач
123456789 -> Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
123456789 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта"
123456789 -> Практикум Посібник Ніжин-20 12 (075. 8)
123456789 -> М. П. Бойко Є. Ф. Венгер О. В. Мельничук
123456789 -> Практикум посібник Ніжин-2012 (075. 8)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка