Навчальний посібник д ля студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта" 2-ге виданняСторінка17/18
Дата конвертації09.09.2018
Розмір3.4 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


6. Самостійна робота


за­няття

Назва теми

Кількість

годинДІ, ДП

ДПз

1

Теоретичні основи дошкільної лінгводидактики

2

6

2

Навчально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного ві­ку

2

6

3

Мовленнєве спілкування як діяльність

2

5

4

Закономірності та принципи розвитку мовлення, навча­ння дітей рідної мови

2

5

5

Мета, завдання, зміст, засоби, форми, методи, при­йо­ми розвитку мовлення дітей

4

5

6

Історичний огляд становлення і розвитку дошкільної лін­гводидактики

4

5

7

Становлення і розвиток мовлення дітей раннього та до­шкільного віку

2

6

8

Методика виховання звукової культури мовлення

2

6

9

Методика словникової роботи в дошкільному закладі

2

6

10

Методика формування граматичної правильності мов­лення

2

6

11

Методика розвитку виразності та образності мовлення

2

6

12

Поняття зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій
2

6

13

Методика розвитку діалогічного мовлення та моно­ло­гічного мовлення
2

6

14

Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей

2

6

15

Методика художнього читання та розповідання дітям

4

6

16

Драматизація та інсценування за змістом художніх тво­рів

2

6

17

Розвиток мовленнєвої особистості в дошкільному ди­тинстві

4

6

18

Методика формування мовленнєвого самовираження дошкільників

4

6

19

Мовленнєве спілкування вихователя як комуніка­тив­ний фактор розвитку мовлення дітей

4

6

20

Сутність мовленнєвої підготовленості дітей до школи

2

6

21

Методика формування оцінно-контрольних дій

2

6

22

Теоретичні засади підготовки дітей до навчання еле­ментів грамоти

2

6

23

Методика навчання дітей читання

2

6

24

Підготовка руки дитини до письма

2

6
Разом:

60

140


7. Індивідуальні завдання (ДП, ДІ, ДПз)
Завдання 1. Розробити інтегроване заняття з пріоритетом мовле­ннєвих завдань для дітей дошкільного віку (за вибором – молодший, старший вік).

Завдання 2. Скласти інтелектуальну карту (структурно-логічну схе­му) змістово-процесуальних аспектів вивчення обраної вами теми.

Теми занять:

Ранній вік

Рослини у твоєму житті; Вийди, вийди, сонечко; Урожай на городі; Зимонька-зима; Веселі пахощі землі; Водичко, водичко.

Тато, мама і я – дружна сім’я; Моя група; Дім, в якому я живу; Зустріч гостей; Подорож вулицями міста.

Привітайся, друже; Що таке добре, а що таке погано; Іграшки – наші друзі; У гості казка завітала; Один-два, три – посміхнись.

Жив собі я; Давайте познайомимось; Хлопчики-дівчатка; На про­гулянці; Здоровим будь; До люстерка підійшли і себе ми там знайшли; Одягнемо ляльку.

Молодший дошкільний вік

На городі, у саду; Золота осінь; Пори року; Сонце та його друзі; Дикі тварини; Птахи; Весна-красна; Дерева та кущі; Свійські тварини.

У гості друзі завітали; Чарівні слова; Я – хлопчик, я – дівчинка; Про­фесії; Український віночок; Від малого до старого; Українці ми маленькі; Знай свою родину; Я та мої друзі; Усі професії хороші; Знай свій рідний край; Я все люблю у своїм краю.

Вернісаж; Іграшки; Куточок українського колориту; Одяг; Речі навко­ло нас; Дитячий садок; Предмети побуту та вжитку; Етикет для малят; Свята та розваги; Транспорт; У світі казки.

Що я можу і вмію; Добре чи погано; Почуття, настрої; Чистота –запорука здоров’я; Поведінка у незвичайних ситуаціях; Я сам; Про тебе; Здоровим будь; Органи мого тіла; Подружись із чистотою; Одяг та взу­ття; Що я відчуваю.

Старший дошкільний вік

Сім’я сонечка; Природа рідного краю; Ліс та його мешканці; Повітря, вода і земля – це природа моя; Подорож у космос; Красуня зима; Знай, люби, бережи; Рослини лісу.

Ти – українець; Моя країна; Права дитини в садку та родині; Ми на планеті Земля; Символ моєї країни; Людина працею славна; Взаємини в родині; Дошкільнята – виховані малята; Ремесло мого народу.

Зростай, родинне деревце; Дитячий садок – моя друга домівка; У країні етикету; Безпека дитини; Зимові свята та розваги; Моє житло; Родинно-побутові звичаї; Весняні та літні свята.Моє харчування; Мій одяг; Я – диво світу; Про здоров’я треба дба­ти; Мої емоції; Урятуй себе сам; Пізнай себе, пізнай інших; Мої посмішки.
Завдання 3. Обстежити розвиток мовлення дітей за методиками. Завдання до виконуваної роботи:

 1. обстежити мовлення дітей за конкретною методикою;

 2. виявити порушення, які дитина допускає у своєму мовленні;

 3. підібрати методи та прийоми роботи з даними дітьми;

 4. підготувати систему мовленнєвих вправ, завдань, ігор;

 5. розписати диференційовану чи індивідуальну роботу з дітьми, у яких виявлено мовленнєві порушення.


Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи представлено у додатку Г.
Завдання 4. Підготувати реферат або презентацію.

Тема на вибір студента:

   1. Педагогічне спілкування як фактор становлення особистості ди­тини і розвитку мовлення.

   2. Становлення і розвиток мовленнєвого спілкування у дітей до­шкільного віку.

   3. Методи і прийоми організації мовленнєвого спілкування.

   4. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування.

   5. Види спілкування як провідної діяльності на різних етапах до­шкільного дитинства.

   6. Вплив стилю спілкування дітей та дорослих на комунікативно-мовленнєву діяльність.

   7. Структура мовленнєвого спілкування вихователя як комуні­ка­тивного фактора розвитку мовлення.

   8. Мовленнєвий етикет дошкільника.

   9. Комунікативна компетенція випускника дошкільного закладу ос­віти.

   10. Спілкування як загальна психологічна основа виховання.

   11. Вплив діяльності спілкування на розвиток мовлення.

   12. Мовленнєвий розвиток дитини як розвиток її компетентності у соціальній взаємодії.

   13. Мовленнєвий розвиток старшого дошкільника.

   14. Принцип наступності у змісті роботи з навчання елементів гра­моти в умовах ДНЗ та школи (на снові програмового змісту).

   15. Психолого-педагогічні та лінгвістичні основи навчання гра­мо­ти.

   16. Історичний огляд вітчизняних методів навчання грамоти.

   17. Історичний огляд зарубіжних методів навчання грамоти.

   18. Сучасні теоретико-методичні підходи до навчання дошкільників елементів грамоти.

   19. Погляди сучасних науковців щодо підготовки руки дитини до письма у ДНЗ.

   20. Мовленнєва готовність дітей до навчання у школі.

   21. Розвиток мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві.

   22. Мовленнєва особистість – центральна фігура освітнього про­цесу в ДНЗ.

   23. Теоретичні засади створення розвивального мовленнєвого се­ре­довища.

   24. Мовлення вихователя – один з основних чинників мовленнєвого розвитку дітей.

   25. Мовленнєве самовираження як форма взаємодії дітей з до­в­кіллям.

   26. Оптимізація мовленнєвого самовираження дошкільників.

   27. Формування у дошкільників емоційно-ціннісного ставлення та вміння виражати його засобами мови.

   28. Виховання мовленнєвої культури дорослих і дітей.

   29. Мовленнєве виховання хлопчиків та дівчаток.

   30. Методика формування оцінно-контрольних дій у навчально-мов­леннєвій діяльності дітей.

Примітка. Вимоги до написання рефератів див. дод. Б.
8. Методи навчання
Лекція, бесіда, співбесіда, дискусія, складання конспектів заняття, самостійна робота з науковою літературою, самостійна робота під керів­ництвом викладача, робота в Internet, виконання науково-дослідних зав­дань (написання реферату, вивчення мовленнєвого розвитку дошкіль­ників) тощо.
9. Методи контролю
Бесіда, опитування, екзамен, методи письмового контролю: мо­дульна контрольна робота / аудиторна контрольна робота.

10. Розподіл балів, які отримують студенти ДП, ДІ


Поточне тестування: 25 б.

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

6 б.

7 б.

4 б.

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

14

1

1

3

1

0,5

0,5

1

13

Семінарські, лабораторні заняття: 25 б.

ІНДЗ

Підсумковий контроль

(екзамен)

Сума

Змістовий модуль 4

Змістовий модуль 5

20

30

100

3 б.

5 б.

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

1,5

0,5

1

2

1

0,5

0,5

1Розподіл балів:

Семінарське заняття: 1 б., всього 16 б.

Лабораторне заняття: 1 б., всього 9 б.

Модульна робота: 5 б., всього 25 б.Індивідуальна робота: 20 б.

Написання конспекту заняття: 10 б.

Написання реферату: 10 б.

Екзамен: 30 б.


10.1. Розподіл балів, які отримують студенти

заочної форми навчання (ДПз)


Поточне тестування: 25 б.

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

6 б.

8 б.

2 б.

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

2

2

2

2

2

21

5


Семінарські, лабораторні заняття: 28 б.
Самостійна робота: 17 б.

Підсумковий контроль

(екзамен)

Сума

Змістовий модуль 4

Змістовий модуль 5

30

100

2 б.

2 б.

Т1

Т2

Т 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

2

2

2

4Розподіл балів:

Семінарське заняття: 2 б., всього 14 б.

Лабораторне заняття: 2 б., всього 14 б.

Модульна робота: 5 б., всього 25 б.Самостійна робота: 17 б.

Написання конспекту заняття: 5 б.

Обстеження розвитку мовлення дітей за методикою: 5 б.

Написання реферату: 7 б.

Екзамен: 30 б.
Шкала оцінювання: національна та ЕСТS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90–100

А

відмінно

зараховано82–89

В

добре

74–81

С

64–73

D

задовільно

60–63

Е

35–59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0–34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення


 1. Плани семінарських та лабораторних занять.

 2. Завдання для самостійної роботи.

 3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань.

 4. Дошкільна лінгводидактика : навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта" / А. М. Ані­щук. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 246 с.


12. Рекомендована література

Базова

 1. Аніщук А. М. Дошкільна лінгводидактика : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец. "Дошкільна освіта" / А. М. Аніщук. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 246 с.

 2. Аніщук А. М. Педагогічні умови оптимізації процесу мовле­ннє­вого самовираження дошкільників різної статі : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08 "Дошкільна педагогіка" / Аніщук А. М. – К., 2009. – 258 с.

 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К. : Редакція журналу "Дошкільне виховання", 2012. – 70 с.

 4. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика на­вчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – 2-ге вид., доповн. – К. : Видавничий дім "Слово", 2011. – 704 с.

 5. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : навч. посіб. / А. М. Богуш. – К. : Видав. дім "Слово", 2003. – 344 с.

 6. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навча­ння дітей рідної мови : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 2007. – 542 с.

 7. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дошкільника від народження до семи років : монографія / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2004. – 376 с.

 8. Богуш А. М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяль­ності дітей у дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – К. : Видавничий дім "Слово", 2006. – 304 с.

 9. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / упоряд. А. М. Богуш. – К. : Видавничий дім "Сло­во", 2005.

Ч. 1. – 2005 ; Ч. 2. – 2005. – 720 с.

 1. Дитина : програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець ; наук. кер. програмою: О. В. Проскура та ін. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-тє вид., доповн. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.

 2. Дитина в дошкільні роки: комплексна до­даткова освітня програма / авт. кол. ; наук. кер. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2011. – 188 с.

 3. Крутій К. Сучасне заняття в дошкільному навчальному за­кла­ді: традиції чи інновації : монографія / К. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2009. – 176 с.

 4. Луценко Т. О. Готуємося до мовленнєвого спілкування з до­шкільниками : навч. посіб. / Т. О. Луценко. – К. : НПУ ім. М. Драго­манова, 2001. – 95 с.

 5. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у до­шкільному закладі : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів і учнів педучилищ / А. М. Богуш, Н. П. Орланова, Н. І. Зеленко та ін. ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища школа, 1992. – 414 с.

 6. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / О. Л. Кононко, З. П. Плохій, А. М. Гонча­рен­ко та ін. – К. : Світич, 2009. – 208 с.

 7. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" / кер. проекту Б. М. Жебровський. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 104 с.

 8. Програма виховання дітей дошкільного віку "Українотворець" / П. П. Кононенко, Л. Г. Касян, О. В. Семенюченко // Освіта і управління : науково-практичний журнал. – 2008. – Т. 11.

 9. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-метод. посіб. / за ред. Н. В. Гавриш ; авт. кол.: Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губа­нова. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с.


Допоміжна

 1. Аніщук А. М. Оптимізація мовленнєвого самовираження стар­ших дошкільників / А. М. Аніщук // Дошкільне виховання. – 2008. – № 10. – С. 3–5.

 2. Аніщук А. М. Мовлення як засіб самовираження старшого до­шкіль­ника : навч.-метод. посіб. / А. М. Аніщук. – Ніжин, 2013. – 136 с.

 3. Артемова Л. В. "Театр і гра". Вдома, у дитячому садку, в школі / Л. В. Артемова ; пер. з рос. – 2-ге вид. – К. : Томірс, 2002. – 291 с. – С. 6–17.

 4. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников / Л. В. Ар­те­мова. – М. : Просвещение, 1991. –127 с.

 5. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. – С. 196.

 6. Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкіль­ників: мовле­ннє­ві ігри, ситуації, вправи : навч.-метод. посіб. / А. М. Бо­гуш, Н. І. Лу­цан. – К. : Ви­дав­ничий дім "Слово", 2008. – 256 с.

 7. Выготский Л. С. Мышление и речь: психологические иссле­до­вания / Л. С. Выготский ; науч. ред. Г. Н. Шелогурова. – М. : Лабиринт, 1996. – 416 с.

 8. Гавриш Н. В. Художнє слово і дитяче мовлення / Н. В. Гавриш. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. − (Бібліотека "Шкільного світу". Дитячий садок).

 9. Гавриш Н. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят : навч.-метод. посіб. / Н. Гавриш. – К. : Вид. дім "Шкіл. світ" ; вид. Л. Галіцина, 2006. – 119 с.

 10. Гончаренко А. М. Розвиток мовленнєвої компетентності стар­ших дошкільників : навч.-метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини до­шкільного віку "Я у Світі" / А. М. Гончаренко. – К. : Світич, 2009. – 160 с.

 11. Гончаренко А. М. Яким бути мовленнєвому заняттю? / А. М. Гон­чаренко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 9. – С. 19–21.

 12. Горлова А. Формуємо зв’язне мовлення / А. Горлова // До­шкільне виховання. – 2004. – № 4. – С. 15–17.

 13. Еремеева В. Д. Мальчики и девочки – два разных мира. Ней­ропсихологи – учителям, воспитателям, родителям, школьным пси­хо­логам / В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман. – СПб. : Трускарора, 2001. – 184 с.

 14. Захарченко В. Г. Мовленнєвий розвиток дошкільників в сю­жетно-рольовій грі : навч.-метод. посіб / В. Г. Захарченко. – К. : Вища шк., 2001. – 60 с.

 15. Закон України "Про дошкільну освіту". – К. : Ред. ж. "Дошкільне виховання", 2001. – С. 4–33.

 16. Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 2 т. / А. В. За­порожец ; под ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинченко. – М. : Пе­да­гогика, 1986.

Т.1 : Психологическое развитие ребенка. – 1986. – 318 с.

 1. Калмикова Л. О. Комунікативний підхід до розвитку мовлення дошкільнят / Л. О. Калмикова // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 1. – C. 51–55.

 2. Калмикова Л. О. Збагатити дитяче мовлення допоможуть сло­восполучення / Лариса Калмикова // Дошкільне виховання. – 2001. – № 7. – С. 12–15.

 3. Калмикова Л. Теоретичні основи і шляхи удосконалення мето­дики мовленнєвої підготовки до школи / Л. О. Калмикова // Початкова школа. – 2000. – № 12. – С. 8–11.

 4. Калмикова Л. О. Сучасні проблеми наступності й перспек­тив­но­сті та шляхи їх упровадження / Лариса Калмикова // Дитинство: на­ступ­ність і перспективність. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – С. 10–11.

 5. Карабаєва І. І. Підготовка старших дошкільників до оволодіння писемним мовленням / І. І. Карабаєва. – К. : Нора-прінт, 2000. – 68 с.

 6. Крутій К. Л. Створення мовленнєвого середовища: теоретичні засади і практична реалізація / К. Крутій. – 2-ге вид. – Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2006. – 168 с.

 7. Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности / ААЛеонтьев. – М. : Наука, 1965. – 245 с.

 8. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Жан Пиаже. – М. : Пе­дагог – Пресс, 1997. – 527 с.

 9. Развитие речи дошкольников : сб. науч. трудов / под ред. О. С. Ушаковой ; НИИ дошкольного воспитания. – М. : Изд. АПН СССР, 1990. – 137 с.

 10. Рубинштейн С. Л. Избранные психологические труды / С. Л. Ру­бин­штейн. – М. : Наука, 1997. – 463 с.

 11. Рубинштейн С. Л. Развитие речи у детей / С. Л. Ру­бин­штейн // Основы общей психологии : в 2-т. / АПН СССР. – М., 1989.

Т. 1. – 1989. – С. 480–483.

 1. Рузская А. Г. Общение, личность и психика ребенка / под ред. А. Г. Рузской ; Российская академия образования. М. : Воронеж ; МОДЭК, 2001. – 384 с.

 2. Титаренко Т. М. Хлопчики і дівчатка: психологічне становлення індивідуальності / Т. М. Титаренко. – К. : Знання, 1989. – 48 с.

 3. Тихеева Е. И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) : пособие для восп. детского сада / Е. И. Тихеева ; под ред. Ф. А. Сохина. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 1981. – 159 с.

 4. Ушакова О. С. Развитие речи дошкольников / О. С. Ушакова. – М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2001. – 238 с.

 5. Ушинський К. Д. Рідне слово / К. Д. Ушинський // Ушинський К. Д. Ви­брані педагогічні твори : у 2 т. / за ред. О. І. Пискунова. – К. : Рад. шк., 1975.

Т. 1. – 1975. – С. 121−133.

 1. Федоренко Л. П. Закономерности усвоения родной речи / Л. П. Федоренко. – М. : Просвещение, 1984. – С. 20–28.

 2. Франко І. Я. Передмова / І. Я. Франко // Франко І. Я. Зібр. творів : у 50 т. – К., 1979.

Т. 20. – 1979. – С. 74–75; 167–170.

 1. Чуковский К. И. От двух до пяти / К. И. Чуковский. − Минск : Учпедгиз БССР, 1959. − 275 с.

 2. Шиліна Н. Є. Формування мовленнєвої готовності дітей стар­шого дошкільного віку до навчання у школі : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Шиліна Н. Є. – О., 2003. – 316 с.

 3. Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкіль­ника / Т. О. Піроженко. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 152 с.


Додаток Б
Методичні рекомендації до написання реферату
Коротка характеристика змісту реферату

Реферат – короткий письмовий виклад результатів вивчення одного з конкретних питань теорії і практики певної дисципліни.

Мета підготовки реферату – глибоке вивчення літератури і досвіду роботи з обраної теми, узагальнення результатів цього вивчення, фор­му­лювання самостійних висновків.

Реферат має теоретичний характер, передбачає одержання рет­ро­спективної інформації та пишеться на основі поглибленого вивчення, порівняння, зіставлення, аналізу, узагальнення досвіду теоретичних до­сліджень та практичної роботи, яка викладена на сторінках літера­турних джерел, оцінки, що дає підставу зробити наукові та методичні висновки.Реферат складається з таких частин:

вступмістить обґрунтування актуальності і проблемності теми, мети і завдань дослідження;

теоретична частинавключає аналіз літературних джерел, а та­кож історію питання. В цій частині викладаються основні положення, хід висловлювань і доказів основних ідей. Назва параграфів повинна відповідати назві теми і не виходити за її межі, в той же час зміст пара­гра­фів повинен вичерпувати тему. Кількість параграфів визна­чається зміс­том і наявністю матеріалу з теми дослідження;


Каталог: dspace -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
123456789 -> Актуальні проблеми розвитку дитини раннього віку Навчально-методичний комплекс Укладач
123456789 -> Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
123456789 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта"
123456789 -> Практикум Посібник Ніжин-20 12 (075. 8)
123456789 -> М. П. Бойко Є. Ф. Венгер О. В. Мельничук
123456789 -> Практикум посібник Ніжин-2012 (075. 8)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка