Навчальний посібник д ля студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта" 2-ге видання


Тема 1. Основи дошкільної лінгводидактикиСторінка4/18
Дата конвертації09.09.2018
Розмір3.4 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Тема 1. Основи дошкільної лінгводидактики

як науки (2 год)
План

 1. Дошкільна лінгводидактика як наука. Об’єкт, предмет та завда­ння дошкільної лінгводидактиики.

 2. Теорії виникнення мови.

 3. Аспекти філософських позицій і законів, на які спирається до­шкільна лінгводидактика, їх характеристика.

 4. Природничо-наукові основи дошкільної лінгводидактики.

 5. Внесок психологів та психолінгвістів у розробку проблем до­шкільної лінгводидактики. Сутність понять "егоцентричне мовлення", "со­ціо­логізоване мовлення", "внутрішнє мовлення".


Практичні завдання

1. Зробіть порівняльну характеристику теорій свідомого і несвідо­мого походження мови. Побудуйте схему.

2. Обґрунтуйте філософське положення про суспільний характер мови. Поясніть вислів: "Безмовне виховання не може сформувати осо­бистість "Чи відомі вам випадки розвитку дітей серед тварин?

3. Наведіть конкретні приклади того, як реалізується філософське положення про взаємозв’язок мови і поняття у безпосередній діяльності дітей. Як має діяти вихователь відповідно до цього положення, зба­гачуючи словниковий запас дітей?

4. Опрацюйте статті Л. Рубінштейна "Мовлення", Л. Виготського "Мо­ва і мислення".

5. Покажіть взаємозв’язок "мови" і "мовлення", "мови" і "мислення". У яких випадках у роботі з дітьми дошкільного віку потрібно вживати терміни "мова" та "мовлення"? Проілюструйте свої міркування конкрет­ними прикладами.

6. Дошкільна лінгводидактика послуговується психологічними поня­ттями "егоцентричне мовлення", "соціологізоване мовлення", "внутрішнє мовлення". Хто з психологів об’єднав ці поняття? Як вони їх тлумачать? Як співвідносяться, на ваш погляд, ці поняття? Поясніть сутність кожного з них. Чи вживається у цьому співвідношенні поняття "зовнішнє мов­лення"?Література

 1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. – С. 196.

 2. Богуш А. М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Практикум : навч. посіб. / А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 1995. – 192 с.

 3. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – 2-ге вид., доповн. – К. : Видавничий дім "Слово", 2011. – 704 с. – С. 14–73.

 4. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дошкільника від народження до семи років : монографія / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2004. – 376 с.С. 125.

 5. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика на­вчання дітей рідної мови : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 2007. – 542 с. – С. 6–45.

 6. Выготский Л. С. Мышление и речь: психологические иссле­дования / Л. С. Выготский ; науч. ред. Г. Н. Шелогурова. – М. : Лабиринт, 1996. – 416 с.

 7. Дем’яненко С. Дітям про текст як мовленнєве поняття / С. Дем’я­ненко // Дошкільне виховання. – 2003. – № 9. – С. 10−11.

 8. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / упоряд. А. М. Богуш. – К. : Видавничий дім "Слово", 2005.

Ч. 1. – 2005 ; Ч. 2. – 2005. – 720 с. – С. 11–41.

 1. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів і учнів педучи­лищ / А. М. Богуш, Н. П. Орланова, Н. І. Зеленко та ін. ; за ред. А. М. Бо­гуш. – К. : Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 5–23.

 2. Рубинштейн С. Л. Избранные психологические труды / С. Л. Ру­бин­штейн. – М. : Наука, 1997. – 463 с.Тема 2. Мета, завдання, зміст, засоби, форми, методи, прийоми розвитку мовлення дітей
План

 1. Мета і завдання з розвитку мовлення дітей дошкільного віку, їх зміст.

 2. Напрями роботи з розвитку мовлення дітей. Їх характеристика.

 3. Характеристика засобів розвитку мовлення дошкільників.

 4. Форми організації мовленнєвої діяльності дітей. Категоріальні, змістові та структурні характеристики сучасного заняття. Карта ро­зу­мових дій.

 5. Методи і прийоми навчання дітей рідної мови в дошкільному зак­ладі.

 6. Аналіз змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні у частині мовленнєвого розвитку. Структура та зміст документа. Ком­пе­тенції дошкільника у мовленнєвій діяльності.


Практичні завдання

 1. Випишіть загальні показники мовленнєвого розвитку дітей кож­ного вікового періоду (за програмою розвитку дитини "Я у Світі").

 2. Опрацювавши теоретичний матеріал, випишіть методи і при­йоми розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Визначте доцільність їх використання при організації різних форм мовленнєвої діяльності дітей. Заповніть таблицю 1.1.


Таблиця 1.1


Форма роботи

Методи

Прийоми

Доцільність використання
 1. Порівняйте різні класифікації методів. Чим можна пояснити існу­вання різних класифікацій методів розвитку мовлення? Висловте свою думку щодо існуючих класифікацій.

 2. Чи існує різниця між практичними та ігровими методами розвитку мовлення?

 3. З Базового компонента дошкільної освіти випишіть компетенції дошкільника у мовленнєвій діяльності.


Література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти України / авт. кол.: А. М. Бо­гуш, Г. В. Бєлєнька та ін. – К., 2012. – 26 с.

 2. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – 2-ге вид., допов. – К. : Видавничий дім "Слово", 2011. – 704 с. – С. 176–224.

 3. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дошкільника від народження до семи років : монографія / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2004. – 376 с.

 4. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика на­вчання дітей рідної мови : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 2007. – 542 с. – С. 78–90, 191–221.

 5. Гавриш Н. Розвиток мовлення та навчання дошкільнят рідної мо­ви: мета і завдання / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2003. – № 7. – С. 12–14.

 6. Гончаренко А. М. Яким бути мовленнєвому заняттю? / А. Гон­чаренко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 9. – С. 19–21.

 7. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / упоряд. А. М. Богуш. – К. : Видавничий дім "Слово", 2005.

Ч. 1. – 2005; Ч. 2. – 2005. – 720 с. – С. 47–56.

 1. Крутій К. Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі: тра­диції чи інновації : монографія / К. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2009. – 176 с.

 2. Луценко І. О. Мовленнєвому заняттю комунікативну мету / Ірина Луценко // Дошкільне виховання. – 2002. – № 1. – С. 16–17.

 3. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / А. М. Богуш, Н. П. Орланова та ін. – К. : Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 69–73, 75–79, 82–99, 104–108.

 4. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / О. Л. Кононко, З. П. Плохій, А. М. Гонча­ренко та ін. – К. : Світич, 2009. – 208 с. – С. 125–132.

 5. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти : навч. метод. по­сібник / уклад. А. М. Богуш. – Одеса : Ярослав, 2004. – 176 с. – С. 37–49.

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція) : у 2 ч. – К. : ТОВ "МЦФЕР"Україна", 2014. – 452 с.

Ч. II. Від трьох шести (семи) років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін. ; наук. кер. О. Л. Кононко. – 2014.

13. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція) : у 2 ч. – К. : ТОВ "МЦФЕР"Україна", 2014. – 204 с.

Ч. I. Від народження до трьох років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін. ; наук. кер. О. Л. Кононко. – 2014.

14. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-метод. посібник / за ред. Н. В. Гавриш ; авт. кол.: Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губа­нова. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с.

Тема 3. Історичний огляд становлення

і розвитку дошкільної лінгводидактики
План

1. Погляди Я. Коменського, В. Одоєвського, І. Срезневського на навчання дітей рідної мови.

2. Лінгводидактична концепція К. Ушинського.

3. Є. Тихеєва – засновник методики розвитку мови дітей дошкіль­ного віку.

4. Погляди С. Русової на розвиток мовлення дітей.

5. Внесок В. Сухомлинського в методику розвитку рідної мови дітей.


Практичні завдання

1. Підготуйте повідомлення на основі опрацьованого розділу IV "Мова" із книги: Русова С. Ф. Теорія і практика дошкільного виховання / С. Ф. Русова. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – С. 43–50.

2. Проаналізуйте та визначте основну ідею праць С. Русової "В ди­тя­чому садку", В. Сухомлинського "Серце віддаю дітям".

3. Складіть анотацію на статтю К. Ушинського "Рідне слово".

В анотації висвітлюються такі питання:

1) автор, назва, вихідні дані;

2) тема статті;

3) проблематика;4) адресат (для кого написаний текст).
Література

 1. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – 2-ге ви­д., доповн. – К. : Видавничий дім "Слово", 2011. – 704 с. – С. 93–133.

 2. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика на­вчання дітей рідної мови : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гав­риш ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 2007. – 542 с. – С. 102–135.

 3. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / упоряд. А. М. Богуш. – К. : Видавничий дім "Слово", 2005.

Ч. 1. – 2005 ; Ч. 2. – 2005. – 720 с. – С. 127–148, 152–167, 212.

 1. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів і учнів педучилищ / А. М. Богуш, Н. П. Орланова, Н. І. Зеленко, та ін. ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 36–44, 50, 56–61.

 2. Русова С. Нові методи дошкільного виховання / С. Русова // Дошкільне виховання. – 1991. – № 11. – С. 14–15.

 3. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. − К. : Рад. шк., 1981. − 382, [1] с.

 4. Тихеева Е. И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного вазраста) : пособие для восп. детского сада / Е. И. Тихеева ; под. ред. Ф. А. Сохина. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 1981. – 159 с.

 5. Ушинський К. Д. Рідне слово / К. Д. Ушинський // Ушинський К. Д. Вибрані педаго­гічні твори : у 2 т. / за ред. О. І. Пискунова. – К. : Рад. шк., 1975.

Т. 1. – 1975. – С. 121−133.

Лабораторне заняття
Тема. Мета, завдання, зміст, засоби, форми, методи, прийоми розвитку мовлення дітей
Заняття. Спостереження та аналіз заняття з розвитку мовле­ння дітей у ДНЗ.

Алгоритм перегляду заняття:

1. Підготовка до заняття: хто готує необхідний навчальний мате­ріал; як розміщено дидактичний та наочний матеріал.

2. Організаційний момент: його тривалість; методи та прийоми залучення дітей до заняття; тон вихователя.

3. Хід заняття. Прийоми зосередження уваги. Інтенсивність мовле­ннєвого навантаження. Прийоми індивідуального підходу. Наявність гумо­ру, жартів, українських прислів’їв, приказок, загадів, забавлянок. Прийо­ми мовленнєвої активності дітей, їх ефективність. Активність дітей на занятті. Використання ігрових прийомів. Кількість і якість запитань, їх послідовність. Наявність творчих завдань. Місце оцінки в ході основної частини заняття. Ставлення вихователя до мовних помилок дітей. По­ведінка дітей під час заняття (підтримування дисципліни, неви­муше­ність, розкутість). Мовлення вихователя та дітей.

4. Закінчення заняття. Методи та прийоми, спрямовані на узагаль­нення та систематизацію матеріалу. Тривалість заняття. Вид та тип за­няття. Оцінка заняття вихователем.

Аналіз мовленнєвого заняття:

1) готовність дітей до заняття;

2) відповідність фактичного змісту поставленій меті (обсяг запро­понованого дітям матеріалу, його характер, доцільність та доречність лінгвістичних ігор та вправ тощо);

3) організація дітей:

 • доцільність вибору методів і прийомів навчання мови з погляду їхньої придатності для реалізації мети заняття;

 • засоби стимулювання мовленнєвої активності дітей;

 • темп мовлення вихователя і темп роботи дітей;

 • рівень сформованості у дітей організаційних умінь і навичок то­що;

4) режим роботи на мовленнєвому занятті:

 • доцільність розподілу часу;

 • зміна різних видів роботи (або видів діяльності) як за змістом, так і за формою сприймання;

 • засоби привертання і зосередження уваги дітей;

5) оцінка структури мовленнєвого заняття та якісна характеристика його окремих елементів:

 • відповідність обраної структури меті заняття;

 • наявність наскрізного героя на занятті (доречність його вико­рис­тання) або вмотивованість кожного етапу;

 • обґрунтованість і послідовність, логічний зв’язок між етапами за­няття тощо;

6) мотивований мікроклімат мовленнєвого заняття:

 • переважний стиль спілкування вихователя упродовж заняття;

 • загальна атмосфера спілкування;

 • правильність і нормативність мовлення вихователя;

 • спонукання дітей до співробітництва;

 • прийоми формування оцінно-контрольних дій тощо.

Схема аспектного (поелементного) аналізу мовленнєвого за­няття (за методикою Фландерса "Вихователь та діти: аналіз взаємодій на мовленнєвому занятті")

Категорії взаємодій:

 1. Висловлювання вихователя, спрямовані на створення робочої атмосфери, тиші, уваги (все робиться в м’якій, доброзичливій формі).

 2. Похвала або заохочення дитини, схвалення її дій (жестами, мімікою, інтонацією тощо).

 3. Урахування та використання висловлювань та міркувань дітей (піз­навальна діяльність, розгортання відповідей дітей, мовленнєва актив­ність).

 4. Запитання вихователя:

а) запитання, методично доцільні;

б) запитання, методично недоцільні. 1. Повідомлення інформації.

 2. Розпорядження, накази, інструкції під час повідомлення інфор­ма­ції:

а) вказівки, необхідні в даній ситуації, висловлені доброзичливо;

б) педагогічно недоцільні розпорядження, висловлені в катего­рич­ній, різкій формі.

7. Критичні зауваження. Мета: припинити небажані дії дитини – невдоволений жест, погляд, міміка, образливі зауваження (самостійна діяльність дитини).8. Відповіді дитини на запитання вихователя.

 1. Мовлення дітей за особистою ініціативою.

 2. Мовчання вихователя, паузи, гомін, висловлювання вихо­ва­теля, зміст яких незрозумілий дітям.Література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти України / авт. кол.: А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, та ін. – К., 2012. – 26 с.

 2. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – 2-ге вида­ння, доповн. – К. : Видавничий дім "Слово", 2011. – 704 с. – С. 176–231.

 3. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика на­вчання дітей рідної мови : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 2007. – 542 с. – С. 191–221, 78–90, 191–221.

 4. Гавриш Н. Розвиток мовлення та навчання дошкільнят рідної мо­ви: мета і завдання / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2003. – № 7. – С. 12–14.

 5. Гончаренко А. М. Яким бути мовленнєвому заняттю? / Алла Гончаренко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 9. – С. 19–21.

 6. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / упоряд. А. М. Богуш. – К. : Видавничий дім "Слово", 2005.

Ч. 1. – 2005 ; Ч. 2. – 2005. – 720 с. – С. 47–56.

 1. Крутій К. Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі: традиції чи інновації : монографія / К. Крутій. – 2009. – 176 с.

 2. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-метод. посіб. / за ред. Н. В. Гавриш ; авт. кол.: Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губа­нова. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с.


Самостійна робота
Тема 1. Теоретичні основи

дошкільної лінгводидактики
Завдання 1. Проаналізувати погляди вітчизняних, зарубіжних уче­них сучасності та минулого на аспекти дошкільної лінгводидактики. Уза­гальнено визначити внески окремих авторів у становлення дошкільної лінгводидактики як науки та занести основний їх зміст до таблиці 1.1.
Таблиця 1.2
Прізвище автора

Праця, основний зміст

Примітка


Завдання 2. Узагальнений зміст попереднього завдання порівняти з концептуальними положеннями Базового компонента дошкільної освіти в Україні та супроводжуючими його документами. Визначити спільне та відмінне.

Тема 2. Навчально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку
Завдання 1. Законспектувати з "Базового компонента дошкільної освіти в Україні" мінімально достатній та необхідний рівень мовної та мовленнєвої компетенції дитини-дошкільника. Розкрити сутність понять "мінімально достатній" та "необхідний рівень компетенції".

Тема 3. Мовленнєве спілкування як діяльність
Завдання 1. Проаналізувати мовлення дитини із різними формами спілкування з дорослим. Визначити основні параметри форми спілкува­ння: головний зміст потреби, провідні мотиви, основні засоби.

Завдання 2. Опрацювати: Піроженко Т. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника / Піроженко Тамара Олександрівна. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 152 с. Виписати психологічну характеристику кому­нікативно-мовленнєвого розвитку старшого дошкільника.

Тема 4. Закономірності та принципи розвитку мовлення, навчання дітей рідної мови
Завдання 1. Прочитати працю: Федоренко Л. П. Закономерности усвоения родной речи / Л. П. Федоренко. – М. : Просвещение,1984. – С. 20–28.

Завдання 2. Визначити та побудувати змістові паралелі між прин­ципами та закономірностями розвитку мовлення дітей.

Тема 5. Мета, завдання, зміст, засоби, форми, методи, прийоми розвитку мовлення дітей
Завдання 1. Виписати з Базового компонента дошкільної освіти в Україні основні показники мовленнєвої компетенції дошкільника.

Завдання 2. З чинних програм виписати показники прояву мовле­ннєвої активності дитини. Зробити порівняльну характеристику мов­леннєвого розвитку дітей на кожному віковому етапі.

Тема 6. Історичний огляд становлення і розвитку дошкільної лінгводидактики
Завдання 1. Опрацювати праці С. Русової "Дошкільне виховання", "В дитячому садку", В. Сухомлинського "Серце віддаю дітям".

Завдання 2. Скласти анотацію на статтю К. Ушинського "Рідне слово".

Завдання 3. Виокремити у працях Я. Коменського основні думки щодо розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

Індивідуальні

навчально-дослідні завдання
Завдання 1. Розробити інтегроване заняття з пріоритетом мовле­ннєвих завдань для дітей дошкільного віку (за вибором – молодший, старший вік).

Завдання 2. Скласти інтелектуальну карту (структурно-логічну схему) змістово-процесуальних аспектів вивчення вибраної вами теми.
Теми занять

Молодший дошкільний вік

На городі у саду. Золота осінь. Пори року. Сонце та його друзі. Дикі тварини. Птахи. Весна-красна. Дерева та кущі. Свійські тварини. У гості друзі завітали. Чарівні слова. Я – хлопчик, я – дівчинка. Професії. Україн­ський віночок. Від малого до старого. Українці ми маленькі. Знай свою родину. Я та мої друзі. Усі професії хороші. Знай свій рідний край. Я все люблю у своїм краю.

Вернісаж. Іграшки. Куточок українського колориту. Одяг. Речі навко­ло нас. Дитячий садок. Предмети побуту та вжитку. Етикет для малят. Свята та розваги. Транспорт. У світі казки.

Що я можу і вмію. Добре чи погано. Почуття, настрої. Чистота – запорука здоров’я. Поведінка у незвичайних ситуаціях. Я сам. Про тебе. Здоровим будь. Органи мого тіла. Подружись із чистотою. Одяг та взуття. Що я відчуваю.


Старший дошкільний вік

Сім’я Сонечка. Природа рідного краю. Ліс та його мешканці. Повітря, вода і земля – це природа моя. Подорож у космос. Красуня зима. Знай, люби, бережи. Рослини лісу.

Тиукраїнець. Моя країна. Права дитини в садку та родині. Ми на планеті Земля. Символи моєї країни. Людина працею славна. Взаємини в родині. Дошкільнятавиховані малята. Ремесло мого народу.

Зростай родинне деревце. Дитячий садок моя друга домівка. У краї­ні Етикету. Безпека дитини. Зимові свята та розваги. Моє житло. Родинно-побутові звичаї. Весняні та літні свята.

Моє харчування. Мій одяг. Я – диво світу. Про здоров’я треба дбати. Мої емоції. Урятуй себе сам. Пізнай себе, пізнай інших. Мої посмішки.

Методичні рекомендації

Інтегровані заняття – це форма навчально-виховної роботи, яка об’єднує блоки знань з різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почу­ттів дітей, що дає змогу пізнати певне явище з різних боків, досягти цілісності знань. Вони спрямовані на розкриття цілісної сутності певної теми засобами різних видів діяльності, які об’єднуються в широкому інформаційному полі заняття через взаємне проникнення та збагачення. У старшій групі тривалість таких занять 4045 хв. За дидактичними ці­ля­ми інтегровані заняття поділяються на такі види: навчально-пізна­вальне; сюжетно-ігрове; ігрове; заняття-змагання; заняття-шоу; заняття-гра. Най­доцільнішим способом організації дітей для інтегрованого заняття є загальногруповий спосіб (фронтальний), оскільки вихователь застосо­вує різні види діяльності, що змінюють один одного, уживає різноманітні за­соби, за емоційною насиченістю таке заняття майже неможливо повто­рити двічі.

Структура розгорнутого конспекту інтегрованого заняття:

 • Тема (ключова ідея, вісь, навколо якої відбувається об’єднання різних видів діяльності та різних галузей знань).

 • Категоріальні ознаки (вид, тип).

 • Програмовий зміст (мета), зазначити розвивальні, виховні, на­вчаль­ні завдання.

 • Словник, або лексичне поле.

 • Матеріал для заняття (роздатковий р/м; демонстраційний д/м).

 • Попередня підготовка вихователя та дітей (вказати роботу з даної теми, яка була проведена до заняття).

 • Хід заняття (загальними для всіх випадків є вимога щодо прийняття єдиного стилю запису. Наприклад, вихователь пропонує…, пе­дагог проводить…, діти виконують тощо. На відміну від плану-клонс­пекту, у якому наголошується лише на ключових моментах заняття, у розгор­нутому конспекті звернення вихователя, пояснення, сюрпризні моменти, розповіді, пояснення, інструкції тощо – усе розписується майже до­слівно. Тому конспект потрібно писати таким чином, щоб не за­ли­шалось незрозумілостей і його можна було б відтворити).

Див. : Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-мето­д. посіб. / за ред. Н. В. Гавриш ; авт. кол.: Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губа­нова. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с. – С. 11–57.

Питання для самоперевірки

1. Дошкільна лінгводидактика як наука.

2. Об’єкт, предмет, завдання лінгводидактики як науки.

3. Методологічні засади лінгводидактики.

4. Природничі засади лінгводидактики.

5. Суспільний характер походження мови.

6. Становлення другої сигнальної системи в дітей.

7. Вчення психологів про мовлення, мовленнєву діяльність.

8. Усвідомлення дітьми дошкільного віку звукового та словникового складу мовлення.


 1. Психологічні аспекти мовлення у працях українських вчених.

 2. Функції мови і мовлення.

 3. Використання категорій педагогіки в методиці навчання дітей рідної мови.

 4. Методи наукового дослідження.

 5. Мовленнєва діяльність, її характеристика.

 6. Структура навчально-мовленнєвої діяльності.

 7. Форми спілкування дитини з дорослими та однолітками.

 8. Комунікативна компетенція випускника дошкільного закладу освіти.

 9. Закономірності мовленнєвого розвитку дітей.

 10. Принципи мовленнєвого розвитку дітей.

 11. Компоненти розвивального мовленнєвого середовища.

 12. Умови створення розвивального мовленнєвого середовища.

 13. Мета і завдання дошкільних закладів з розвитку мовлення і на­вчання дітей рідної мови.

 14. Класифікація методів розвитку мовлення дітей.

 15. Класифікація прийомів розвитку мовлення дітей.

 16. Засоби розвитку мовлення дітей.

 17. Напрями роботи з розвитку мовлення.

 18. Форми роботи з розвитку мовлення в дошкільному закладі.

 19. Відомі постаті вітчизняної педагогічної думки ХІХ–ХХ століття.

 20. Дошкільна лінгводидактика у поглядах зарубіжних учених.

 21. Сучасні дослідження з проблем сучасної лінгводидактики.

 22. Історичний огляд становлення і розвитку дошкільної лінгво­дидак­тики.Тестові завдання
Варіант 1
1. Тип: множинний вибір – множинна відповідь.

Питання (завдання). Дошкільна лінгводидактика має зв’язок з нау­ками:

1) психологією;

2) фізіологією;

3) економікою;

4) соціологією;

5) статистикою.2. Тип: відповідність.

Питання (завдання). Співвіднесіть функцію мовлення з її суттю:

1. Комунікативна.

2. Індикативна.

3. Інтелектуальна.

А. Слово – носій поняття, узагальнення.

Б. Слово – це засіб, що вказує на предмет.

В. Слово – засіб спілкування людей.

3. Тип: відповідність.

Питання (завдання). Визначте автора кож­ного з указаних творів:

"Рідне слово". А) С. І. Тихеєва.

"Розумовий та моральний розвиток Б) С. М. Водовозова.

дитини від першого пробудження

свідомості до семи років".

"Ігри та забави малих дітей". В) К. Д. Ушинський.4. Тип: множинний вибірмножинна відповідь.

Питання (зав­дання). К. Д. Ушинський визначив триєдину мету пер­вісного навчання дітей рідної мови, що полягала у:

1) розвитку словника;2) розвитку дару слова;

3) засвоєнні дітьми найкращих зразків народної мови та літератур­ного мовлення;

4) навчання грамоти;

5) засвоєння граматичної логіки мови.

5. Тип: множинний вибірєдина відповідь.

Висловлення. До найважливіших принципів навчання маленьких дітей рідної мови нале­жить:

1) принцип наочного навчання;

2) принцип доступності;

3) принцип послідовності та систематичності.6. Тип: множинний вибірмножинна відповідь.

Питання (зав­дання). Структурний напрям роботи з розвитку мов­ле­ння передбачає:

1) розвиток діалогічного мовлення;

2) розвиток словника;

3) розвиток монологічного мовлення;

4) розвиток мовного чуття;

5) формування граматичної правильності мовлення;

6) навчання елементів грамоти;

7) формування звукової культури мовлення.7. Тип: множинний вибірмножинна відповідь.

Питання (зав­дання). Практичні методи навчання дітей рідної мови:

1) спостереження;

2) ігрові методи;

3) екскурсії;

4) словесні дидактичні вправи;

5) моделювання;

6) розмови;

7) елементарні досліди;

8) заучування віршів.

8. Тип: множинний вибірєдина відповідь.

Висловлення. Центр Брока у корі головного мозку є мовленнєвим центром, який за­безпечує:

1) артикуляцію звуків;2) управляння діяльністю руки, пальців як органа писемного мовле­ння;

3) сприймання мовлення на слух, розуміння мовлення.9. Тип: множинний вибірєдина відповідь.

Висловлення. Автором екскурсій-оглядів є:

1) С. Русова;

2) Є. Тихеєва;

3) О. Усова.10. Тип: множинний вибірмножинна відповідь.

Питання (зав­дання). До структури мовленнєвої діяльності входять:

1) мовлення;

2) мовленнєва дія;

3) мовленнєва операція;

4) мовленнєвий акт;

5) мовленнєва ситуація:

6) висловлення.

11. Тип: множинний вибірєдина відповідь.

Висловлення. Три головні мети у навчанні дітей рідної мови: розвитнути дар слова, ово­ло­діти скарбницями рідної мови, засвоїти граматичні закони мови виді­лив:

1) В. Сухомлинсьткий;

2) К. Ушинський;

3) Я. Коменський.12. Тип: істина/хибність.

Висловлення. Автором книги "Рідне сло­во" є Є.І.Тихеєва.

13. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Розвиток мовлення дити­ни слід розуміти, як появу, розвиток та розширення запасу слів.

14. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Лексика є найбільш усталеним, стійким компонен­том мовної системи.

15. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Словесне звернення, що вимагає відповіді, – це...

Варіант 2
1. Тип: відповідність.

Питання (завдання). Доберіть до кожної групи методів навчання мовлення відповідні методи та прийоми.

Наочні методи. А. Спостереження

Практичні. Б. Вправи

Словесні. В. Художнє читання та розповідання.

Г. Бесіда.

Ґ. Структурно-логічна схема.

Д. Запитання.

2. Тип: відповідність.

Питання (завдання). Доберіть до кожної гру­пи завдань мовле­ннє­вої роботи відповідні складові.

1. Виховання звукової культури мовлення.

2. Розвиток словника.

3. Формування граматичної будови мовлення.

А. Навчання способів словозміни та словотворення; складання ре­чень різної синтаксичної конструкції.

Б. Розвиток артикуляційного апарату, розвиток дихання й слуху; виховання виразності мовлення.

В. Засвоєння соціально прийнятих значень слів; активізація словни­кового запасу.

3. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Ме­ханізм розвитку другої сигнальної системи у ді­тей дослідив:

1) М. Красногорський;

2) І. Павлов;

3) І. Сєченов;

4) А. Маркова;

5) О. Іванов-Смоленський.

4. Тип: множинний вибірмножинна відповідь.

Питання (зав­дання). Наочні методи навчання дітей рідної мови:

1) екскурсії;

2) ігрові методи;

3) спостереження;

4) екскурсії-огляди;

5) елементарні досліди;

6) моделювання;

7) дидактичні ігри з наочністю;

8) розглядання предметів, картин;

9) переказ.

5. Тип: множинний вибірмножинна відповідь.

Питання (зав­да­ння). Функціональний напрям роботи з розвитку мовлення перед­ба­чає:

1) розвиток діалогічного мовлення;

2) розвиток словника;

3) розвиток монологічного мовлення;

4) розвиток мовного чуття;

5) формування граматичної правильності мовлення;

6) навчання елементів грамоти;

7) формування звукової культури мовлення;8) розвиток якостей зв’язного мовлення.

6. Тип: множинний вибір множинна відповідь.

Питання (зав­дання). Ушинський уважається основоположником ме­то­дики первісного навчання дітей рідної мови, тому що:

1) розробив теорію мовленнєвої діяльності;

2) склав перші підручники з навчання рідної мови для початкової школи;

3) створив методику первісного навчання дітей рідної мови;

4) розробив принципи навчання рідної мови;

5) побував у педагогічній подорожі по Швейцарії.

7. Тип: множинний вибір множинна відповідь.

Питання (зав­дання). До завдань розвитку мовлення, визначених Є. І. Тихеєвою, нале­жать такі:

1) навчання переказу;

2) розвиток словника;

3) формування правильної звуковимови приголосних звуків;

4) розвиток зв’язного мовлення;

5) формування граматичної будови мовлення.

8. Тип: множинний вибірєдина відповідь.

Висловлення. Центр сприймання мовлення на слух, розуміння мов­лення:

1) центр Брока;

2) центр Дежеріна;

3) центр Верніке.

9. Тип: множинний вибірєдина відповідь.

Висловлення. Авто­ром методу "показ з називанням" є:

1) Є. Тихеєва;

2) Е. Короткова;

3) А. Богуш;

4) О. Усова.

10. Тип: множинний вибірєдина відповідь.

Висловлення. Лінг­віс­тичний підхід до трактування мовленнєвої діяльності розглядає:

1) мовленнєву діяльність нарівні з іншими видами пізнавальної ді­яль­ності;

2) мовленнєву діяльність нарівні з "психологічною організацією", "мов­ною системою", що охоплює суму окремих актів говоріння і розу­мі­ння.

11. Тип: множинний вибірєдина відповідь. Висловлення. "Мо­ва дітей розвивається за допомогою граматики, риторики, поетики", вва­жав:

1) К. Ушинський;

2) Я. Коменський;

3) Є. Тихеєва.

12. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Мовлення – це різні фор­ми застосування мови в різних ситуаціях спілкування.

13. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Вперше методику розвит­ку словника у процесі про­ве­дення спостережень та екскурсій з до шкіль­никами розробила Є. І. Ти­хе­єва.

14. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Автором книги "Дошкіль­не виховання" є С. Во­до­во­зо­ва.

15. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Педагогічна наука, що вивчає закономірності пе­даго­гічної діяльності, спрямованої на розвиток мовлення та навчання мови дітей дошкільного віку, називається...

Варіант 3

1. Тип: відповідність.

Питання (завдання). Доберіть до кожного поняття відповідне ви­зна­чення:

1) мовна здібність;

2) мовленнєва навичка;

3) мовленнєве уміння.

А. Особлива здібність людини, полягає в застосуванні різних меха­ніз­мів мовлення та стає можливою в результаті розвитку мовленнєвих на­вичок.

Б. Мовленнєва дія, доведена до досконалості, здатність здійсню­вати найоптимальнішим способом ту чи іншу операцію.

В. Відображення системи мови у свідомості мовця.

2. Тип: відповідність.

Питання (завдання). Визначте, хто з нау­ковців розробив і запро­понував методику роботи із розвитку мовлення в такому аспекті:

1. Методику проведення спостережень та екскурсій.

2. Методику застосування дидактичної розповіді.

3. Методику застосування звукового аналітико-синтетичного мето­ду навчання грамоти.

А) К. Д. Ушинський;

Б) Є. І. Тихеєва;В) А. М. Бородич.

3. Тип: множинний вибірєдина відповідь.

Питання (зав­дання).Термін "лінгводидактика" ввів у науковий обіг:

1) Ф. Сохін;

2) С. Гончаренко;

3) М. Шанський;

4) А. Богуш.

4. Тип: множинний вибірєдина відповідь.

Висловлення. Сво­є­рідність методики Є. Тихеєвої полягає в тому, що в її основу покладено:

1) види діяльності;

2) спеціальні завдання з розвитку мовлення;

3) різні види ігор і занять.5. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Осно­воположником вітчизняної дошкільної лінгво­ди­дак­тики вважається:

1) С. Русова;

2) А. Богуш;

3) Є. Тихеєва.6. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. У який з названих періодів у становленні та роз­витку дошкільної лінгво­дидактики вона виокремилась у самостійну нау­кову дисципліну?

1) на початку ХХ століття;

2) на початку ХХІ століття;

3) 7080-ті роки ХХ століття.

7. Тип: множинний вибірєдина відповідь.

Висловлення. Хто з вчених назвав прототипи сучасних занять "предметовими" та "речовими" лекціями:

1) К. Ушинський;

2) І. Срезневський;

3) С. Русова;

4) І. Огієнко.

8. Тип: множинний вибір множинна відповідь.

Питання (зав­дання). Предметом дошкільної лінгводидактики є:

1) психофізіологічні особливості розвитку мовлення дітей;

2) закономірності педагогічної діяльності, спрямованої на розвиток дитячого мовлення;

3) обсяг словника дошкільника;

4) методи навчання мови й розвитку мовлення;

5) завдання, форми, методи та засоби розвитку мовлення дітей.

9. Тип: множинний вибірмножинна відповідь.

Питання (зав­дання). Завдання ДНЗ з розвитку мовлення дошкіль­ників такі:

1) навчання переказу;

2) розвиток словника;.

3) формування правильної звуковимови приголосних звуків;

4) розвиток діалогічного та монологічного мовлення;

5) попередження дитячих оказіоналізмів.10. Тип: множинний вибірмножинна відповідь.

Питання (зав­дання). Когнітивний напрям роботи з розвитку мовле­ння передбачає:

1) розвиток діалогічного мовлення;

2) розвиток словника;

3) розвиток монологічного мовлення;

4) розвиток мовного чуття;

5) формування граматичної правильності мовлення;

6) навчання елементів грамоти;

7) елементарне усвідомлення явищ мови;

8) розвиток якостей зв’язного мовлення;

9) вербалізація інтелектуальних дій.11. Тип: множинний вибір єдина відповідь.

Висловлення. Най­ра­ніше з граматичних категорій дитина засвоює:

1) категорію роду;

2) категорію числа іменників;

3) слова, що визначають просторові відношення.12. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Костянтин Дмитрович Ушинський – основоположник методики розвитку мовлення дітей до­шкільного віку.

13. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Методика розвитку мов­лення дітей – це педагогічна наука, що вивчає особливості становлення та розвитку мовлення дітей від народження до семи років.

14. Тип: істина / хибність.

Висловлення. Саме К. Д. Ушинський ствер­джував, що розвиток мовлення дитини в дошкільному віці відбу­вається виключно в діяльності та через діяльність.

15. Тип: заповніть бланк.

Висловлення. Правильна, попередньо продумана мовленнєва діяльність педагога для наступного наслідування її дітьми називається…

Портфоліо

1. Скласти схеми: "Історія становлення та розвитку дошкільної лінгводидактики"; "Зв’язок дошкільної лінгводидактики з іншими наука­ми"; "Форми організації мовленнєвої роботи з дітьми в ДНЗ".

2. Розробити рекомендації для вихователів щодо використання педагогічної спадщини К. Ушинського, В. Сухомлинського, С. Русової, Є. Тихеєвої з розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

3. Виконати завдання самостійної роботи.

4. Написати конспект інтегрованого заняття.

5. Розробити карту інтелектуальних дій до теми інтегрованого заняття.Рекомендована література до розділу 1


 1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 2003. – 432 с. – С. 196.

 2. Базовий компонент дошкільної освіти України / авт. кол.: А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька та ін. – К., 2012. – 26 с.

 3. Бенера В. Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей : навч.-метод. посіб. за кред.-мод. системою орг. навч. проц. для студ. напр. підгот. 6.010101 "Дошкільна освіта"/ В. Є. Бенера, Н. В. Малінов­ська. – К. : Видавничий дім "Слово", 2014. – 384 с. – С. 693.

 4. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гав­риш ; за ред. А. М. Богуш. – К. : Вища шк., 2007. – 542 с. – С. 68–77, 78–90, 102–135, 191–221.

 5. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш ; за ред. А. М. Богуш. – 2-ге вид., доповн. – К. : Видавничий дім "Слово", 2011. – 704 с. – С. 14–244.

 6. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дошкільника від народження до семи років : монографія / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2004. – 376 с. – С. 125.

 7. Богуш А. М. Культура речевого общения детей дошкольного возраста : метод. пособие для воспитателей дошкольных образо­ватель­ных учреждений с русским языком обучения / А. М. Богуш. – О. : ЮНЦ АПН Украины, 2003. – 85 с.

 8. Богуш А. Методика Срезневського і навчання мови сьогодні / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 2012. – № 11. – С. 8–11.

 9. Выготский Л. С. Мышление и речь: психологические исследо­вания / Выготский Л. С. ; науч. ред. Г. Н. Шелогурова. – М. : Лабиринт, 1996. – 416 с.

 10. Гавриш Н. Розвиток мовлення та навчання дошкільнят рідної мо­ви: мета і завдання / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2003. – № 7. – С. 12–14.

 11. Гончаренко А. М. Яким бути мовленнєвому заняттю? / А. М. Гон­чаренко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 9. – С. 19–21.

 12. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / упоряд. А. М. Богуш. – К. : Видавничий дім "Слово", 2005.

Ч. 1. – 2005 ; Ч. 2. – 2005. – 720 с. – С. 11–41, 47–56, 127–148, 152–167; 212.

 1. Косенко М. Мовленнєве спілкування / М. Косенко // Дошкільне виховання. – 2003. – № 8. – С. 14–15.

 2. Крутій К. Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі: традиції чи інновації : монографія / К. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2009. – 176 с.

 3. Леонтьев А. А. Психология общения : пособие для доп. образо­вания / А. А. Леонтьев. – 2-е изд., испр. – М. : Смысл, 1997. – 365 с.

 4. Луценко Т. О. Готуємося до мовленнєвого спілкування з до­шкіль­никами : навч. посіб. / Т. О. Луценко. – К. : НПУ ім. М. Драго­манова, 2001. – 95 с.

 5. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів і учнів педучи­лищ / А. М. Богуш, Н. П. Орланова, Н. І. Зеленко та ін. ; за ред. А. М. Бо­гуш. – К. : Вища школа, 1992. – 414 с. – С. 5–23, 36–44, 50, 56–61, 69–73, 75–79, 82–99, 104–108.

 6. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / О. Л. Кононко, З. П. Плохій, А. М. Гонча­ренко та ін. – К. : Світич, 2009. – 208 с. – С. 125–132.

 7. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція) : у 2 ч. – К. : ТОВ "МЦФЕР "Україна", 2014.

Ч. II. Від трьох до шести (семи) років / О. П. Аксьонова, А. М. Ані­щук, Л. В. Артемова та ін. ; наук. кер. О. Л. Кононко. – 2014. – 452 с. – С. 383–390.

 1. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція) : у 2 ч. – К. : ТОВ "МЦФЕР "Україна", 2014.

Ч. I. Від народження до трьох років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін. ; наук. кер. О. Л. Кононко. – 2014. – 204 с.

 1. Рубинштейн С. Л. Избранные психологические труды / С. Л. Ру­бинштейн. – М. : Наука, 1997. – 463 с.

 2. Русова С. Нові методи дошкільного виховання / С. Русова // Дошкільне виховання. – 1991. – № 11. – С. 14–15.

 3. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. − К. : Рад. шк., 1981. − 382, [1] с.

 4. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-метод. посіб. / за ред. Н. В. Гавриш ; авт. кол.: Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губа­нова. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с.

 5. Сухопарова І. Пізнавати світ серцем і розумом. Філософія для дітей за творами Василя Сухомлинського / Г. Сухопарова // Дошкільне виховання. – 2012. – № 5. – С. 14–18.

 6. Сухорукова Г. Виховання людяності – проблема сучасності. Пе­да­гогіка кордоцентризму В. О. Сухомлинського / Г. Сухорукова // До­шкільне виховання. – 2012. – № 11. – С. 15–19.

 7. Тихеева Е. И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного воз­ра­ста) : пособие для восп. детского сада / Е. И. Тихеева ; под ред. Ф. А. Сохина. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 1981. – 159 с.

 8. Ушинський К. Д. Рідне слово / К. Д. Ушинський // Ушинський К. Д. Вибрані педа­гогічні твори : у 2 т. / за ред. О. І. Пискунова. – К. : Рад. шк., 1975.

Т. 1. – С. 121−133.

 1. Федоренко Л. П. Закономерности усвоения родной речи / Л. П. Фе­до­ренко. – М. : Просвещение, 1984. – С. 20–28.

 2. Шевченко М. Космічні пригоди Джмелика та його друзів. Інтегро­ване заняття для старших дошкільнят (Пригоди Космосу) / М. Шев­ченко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 8. – С. 20–22.

 3. Шидловська С. Мовленнєве спілкування на заняттях: Укр. мова в дитячому садку / С. Шидловська // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. – С. 14–15.

 4. Юр’єва Н. Навчання рідної мови за творами Василя Сухом­линського / Н. Юр’єва // Палітра педагога. – 2012. – № 5. – С. 5–10.


Розділ 2.

Основні напрямки розвитку мовлення дітей раннього

та дошкільного віку

Каталог: dspace -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
123456789 -> Актуальні проблеми розвитку дитини раннього віку Навчально-методичний комплекс Укладач
123456789 -> Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
123456789 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності "Дошкільна освіта"
123456789 -> Практикум Посібник Ніжин-20 12 (075. 8)
123456789 -> М. П. Бойко Є. Ф. Венгер О. В. Мельничук
123456789 -> Практикум посібник Ніжин-2012 (075. 8)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка