Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальностей 050106 «Облік І аудит», 050100 «Економіка підприємства»Сторінка18/18
Дата конвертації09.11.2017
Розмір4.02 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Коефіцієнт спеціалізації (Сіr):де - частка регіону r в загальному обсязі виробництва і-тої галузі;

- частка регіону r в загальному обсязі виробництва країни.

Розрахунково-графічна робота оцінюються залежно від рівня та якості виконання їх студентом. Кожна лабораторна оцінюється за трьома рівнями:

 • „відмінно” – 5 балів;

 • „добре” – 4 бали;

 • „задовільно” – 2 бали.

За нестандартні рішення та творчий підхід при виконання лабораторних робіт викладач може додати до 5 балів. Максимальна сума, яку може набрати студент – 30 балів.
Перелік питань до іспиту

 1. Предмет і основні завдання курсу “Регіональна економіка” та його зв’язок з іншими дисциплінами.

 2. Регіональна економіка, її суть і предмет дослідження.

 3. Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх об’єктивний характер.

 4. Основні критерії розміщення продуктивних сил.

 5. Вплив глобалізації і регіоналізації економіки на розміщення продуктивних сил та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.

 6. Основні принципи розміщення продуктивних сил, їх суть та значення.

 7. Основні фактори розміщення продуктивних сил.

 8. Поняття “економічний район”, типи економічних районів, об’єктивний характер їх формування та роль в управлінні економікою і територією.

 9. Галузева структура економіки регіону і особливості її трансформації в умовах ринкових відносин.

 10. Основні принципи економічного районування.

 11. Спеціалізація і комплексний розвиток регіонів в умовах ринкових відносин. Три групи галузей регіонального комплексу.

 12. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання.

 13. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики України.

 14. Територіальна організація продуктивних сил і територіальна структура господарства.

 15. Демографічний і трудовий потенціал України та її регіонів і їх вплив на розвиток і розміщення продуктивних сил ( виробництва).

 16. Населення України, його динаміка, статево-вікова структура та регіональні особливості формування.

 17. Міське та сільське населення України, його динаміка та регіональні особливості формування . Урбанізація. Функціональні типи міст.

 18. Системи населених пунктів та їх типи.

 19. Сучасна демографічна ситуація в Україні, її регіональні особливості.

 20. Трудові ресурси, структура та розподіл за регіонами та видами зайнятості.

 21. Ринок праці та забезпечення раціональної зайнятості населення України, регіональні особливості безробіття.

 22. Природно-ресурсний потенціал України та її регіонів, його структура. Економічна оцінка природних ресурсів.

 23. Вплив природно-ресурсного потенціалу на розвиток і розміщення виробництва та спеціалізацію економічних районів.

 24. Мінеральні ресурси, їх структура, промислові, балансові та загальні запаси, їх значення.

 25. Земельний фонд, його структура, проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів.

 26. Водні ресурси, їх народногосподарське значення та проблеми раціонального використання, охорони і відтворення.

 27. Лісові ресурси, їх народногосподарське значення, особливості розміщення та проблеми раціонального (комплексного) використання.

 28. Рекреаційні ресурси України, їх структура та особливості розміщення.

 29. Ресурсозбереження як головний напрям раціонального використання природних ресурсів та підвищення ефективності економіки країни.

 30. Господарський комплекс України, його суть, галузева структура і трансформація в ринкових умовах.

 31. Виробничий і науково-технічний потенціал України, його регіональні особливості.

 32. Міжгалузеві комплекси, їх суть, структура та об’єктивний характер формування.

 33. Паливно-енергетичний комплекс, його галузева структура і народногосподарське значення.

 34. Вугільна промисловість України, її значення, особливості розміщення , сучасний стан та перспективи розвитку.

 35. Нафтова промисловість України, її значення , регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.

 36. Газова промисловість України, її значення, регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.

 37. Нафтопереробна промисловість України, особливості розміщення, сучасний стан та проблеми розвитку.

 38. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура виробництва і споживання електроенергії. Типи електростанцій.

 39. Теплова електроенергетика України, її місце в виробництві електроенергії, основні ТЕС та принципи розміщення .

 40. Атомна електроенергетика України, її значення, принципи розміщення, сучасний стан та проблеми еколого безпечного розвитку.

 41. Гідроенергетика України, її значення і місце в енергетичному балансі республіки, особливості розміщення. Каскад ГЕС на Дніпрі.

 42. Металургійний комплекс , його структура та районоутворююча роль.

 43. Чорна металургія України, її значення, сучасний стан і проблеми розвитку.

 44. Підрайони чорної металургії України, природні передумови їх розвитку та основні металургійні центри.

 45. Кольорова металургія України, її значення, галузева структура, принципи розміщення основних галузей та основні центри.

 46. Машинобудівний комплекс , його галузева структура та народногосподарське значення.

 47. Основні принципи і фактори розвитку і розміщення галузей машинобудування.

 48. Сучасний стан розвитку та особливості розміщення основних галузей машинобудування в Україні.

 49. Сільськогосподарське машинобудування України, його значення, галузева структура, принципи і особливості розміщення основних галузей.

 50. Транспортне машинобудування України, його значення, галузева структура, принципи і особливості розміщення основних галузей.

 51. Верстато- і приладобудування України, їх значення, принципи розміщення та основні центри.

 52. Важке та енергетичне машинобудування України, його значення, принципи розміщення та основні центри.

 53. Особливості розвитку і розміщення галузей хімії органічного синтезу в Україні.

 54. Особливості розвитку і розміщення галузей основної хімії в Україні.

 55. Лісова промисловість України: її значення, райони розміщення і проблеми раціонального використання і охорони лісів

 56. Деревообробна промисловість України, принципи розміщення і основні центри.

 57. Целюлозно-паперова та лісопильна промисловість України: значення, сучасний стан розвитку, принципи розміщення та основні центри.

 58. Будівельний комплекс України, його галузева структура і значення.

 59. Цементна і скляна промисловість України, їх сировинна база, принципи розміщення та основні центри.

 60. Агропромисловий комплекс, його галузева структура і особливості розвитку в ринкових умовах.

 61. Територіальна організація та функціональні особливості АПК: спеціалізовані і інтегральні АПК.

 62. Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку і зональний характер розміщення.

 63. Технічні культури України, їх структура, зональність розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК.

 64. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК.

 65. Цукробуряковий комплекс України, передумови розвитку, принципи і регіональні особливості розміщення.

 66. Сучасні проблеми і перспективи розвитку сільського господарства України.

 67. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура і регіональні особливості розміщення.

 68. Легка промисловість України, її значення, галузева структура, принципи розміщення і центри основних галузей.

 69. Транспортний комплекс України, його галузева структура та народногосподарське значення.

 70. Залізничний транспорт України: особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.

 71. Трубопровідний транспорт України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Основні нафто- і газопроводи.

 72. Автомобільний транспорт України, його місце в структурі транспортного комплексу, сучасний стан розвитку. Основні автомобільні магістралі.

 73. Повітряний транспорт України, особливості його розвитку і розміщення.

 74. Водний транспорт України, передумови та сучасний стан розвитку.

 75. Сітка економічних районів України, їх територіальна структура і спеціалізація.

 76. Диференціація регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території України.

 77. Донецький регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.

 78. Придніпровський регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.

 79. Центральний регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.

 80. Подільський регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.

 81. Північно-Західний регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.

 82. Карпатський регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.

 83. Північно-Східний регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.

 84. Причорноморський регіон: його роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу.

 85. Соціально-економічні і екологічні проблеми розвитку регіонів України та шляхи їх вирішення.

 86. Сутність і значення міжнародних економічних зв’язків для розвитку економіки України.

 87. Економічні зв’язки України з країнами світу.

 88. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України.

 89. Експортний потенціал України: значення в розвитку економіки і регіональні особливості його структури.

 90. Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України.

 91. Предмет вивчення екології. Методи та завдання екології для економістів.

 92. Екосистеми та їх структура. Види екосистем.

 93. Екосфера як найбільша екосистема. Вчення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу.

 94. Основні етапи природокористування в Україні та критерії економічної оцінки природних ресурсів.

 95. Рентний підхід до економічної оцінки природних ресурсів.

 96. Принципи раціонального природокористування.

 97. Основні важелі механізму управління природокористуванням та природоохоронними процесами. Специфіка його застосування в Україні.

 98. Особливості адміністративних методів управління процесом природокористування.

 99. Особливості економічних методів управління процесом природокористування

 100. Екологічний моніторинг, його види та рівні моніторингу, організація в Україні.

 101. Нормативи та стандарти якості середовища проживання.

 102. Система екологічної інформації та статистика охорони довкілля.

 103. Види економічних методів управління процесом природокористування. Заохочувальні, регулюючі та каральні методи, специфіка їх використання при переході до ринкової економіки.

 104. Платежі за ресурси, їх види, нормативи та критерії нарахування.

 105. Платежі за забруднення. Види платежів, критерії їх нарахування.

 106. Екологічні фонди: джерела накопичення та напрями використання.

 107. Передпланові наукові прогнозні розробки та їх специфіка. Територіальні комплексні схеми охорони природи.

 108. Принципи планування раціонального використання природних ресурсів.

 109. Методи планування.

 110. Показники раціонального використання природних ресурсів та охорони в комплексних територіальних планах.

 111. Екологічна експертиза. Види експертизи.

 112. Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи.

 113. Науково-технічний прогрес та економіка природокористування

 114. Сталий розвиток: екологічна, соціальна та економічна складова.

 115. Великі міста та їх вплив на геосферу.


Література


 1. Димченко О.В. Регіональна економіка: навч. посібник /
  О.В. Димченко, Н.М. Матвєєва, С.М. Гайденко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2010, - 221 с.

 2. Зінь Е. А. Регіональна економіка: Підручник. — К.: «ВД «Професіонал», 2007. — 528 с.

 3. Лишиленко В. І. Регіональна економіка:підручник /
  В.І. Лишиленко- К.: Центр учбової літератури, 2009. – 384 с.

 4. Манів З.О., Луцький І. М., Манів С. З. Регіональна економіка: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 562 с.

 5. Олійник Я. Б. Запотоцький С. П., Кононенко О. Ю., Мельничук А. Л., Пасько В. Ф. Регіональна економіка: навчальний посібник (2-ге вид. змін. І доп.) / За ред. Я. Б. Олійника. – К.: КНТ, видавець Фурса С. Я.,
  2008 – 444 с.

 6. Регіональна економіка. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» / Укладачі: Паромонов В, Д., Татарченко О. М. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім.. В, Даля, 2008. – 148 с.

 7. Регіональна економіка. Краткий конспект лекцій / Укладач Рибалко Н. В.. – Донецьк: ДонУЕП, 2009.

 8. Екологія [Текст] : підручник / Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 371 с.

 9. Колотило, Д.М. Екологія і економіка [Текст] : навчальний посібник / Д.М. Колотило ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т. - 2-е вид. доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2005. - 576 с.

 10. Українська екологічна енциклопедія [Текст] / Міжнародна економічна фундація, Ін-т українознавства мін-ва освіти і науки України ; ред. Р.С. Дяків. - Вид. 2-ге. - К. : МЕФ, 2006. - 808 с.

 11. Основи екології [Текст] : навчально-методичний посібник /сост.: Б.О. Дадашев, В.П. Гордієнко ; УАБС НБУ. - Суми : УАБС НБУ, 2006. - 122 с.

 12. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористування [Текст] : підручник / Л.Г. Мельник. - Суми: Університетська книга, 2006. - 759 с.

Донецький інститут залізничного транспорту


Кафедра „ Економічна теорія

та загальноекономічні дисципліни”

І.В. НОВІЦЬКА

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
для самостійного вивчення дисципліни

студентами спеціальностей

6.050106 «Облік і аудит»,

6.050100 «Економіка підприємства»,

6.050200 «Менеджмент організацій»

Донецьк 2012Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка