Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків хнамг 2007 ббк 65. 053 Е 40Сторінка2/28
Дата конвертації31.10.2017
Розмір3.57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Тема 1. Предмет, об'єкти та завдання аналізу господарської діяльності підприємств
Сутність економічного аналізу підприємств, його значення, мета та завдання в сучасних умовах господарювання. Роль аналізу в розвитку нових форм господарювання, функціонування ринкових структур. Зміст і функції економічного аналізу. Предмет і об'єкти аналізу. Місце і роль економічного аналізу в системі управління підприємством. Принципи економічного аналізу.
Тема 2. Метод та методика економічного аналізу

Визначення методу та його особливостей. Система показників в економічному аналізі і їх класифікація. Поняття фактора в економічному аналізі. Системний підхід в економічному аналізі. Методика економічного аналізу як сукупність способів та творчої активності суб’єктів аналізу. Система аналітичних показників і їх класифікація, система показників комплексного економічного аналізу.

Методи порівняння і моделювання. Прийоми, що поліпшують порівнянність показників. Типи моделей детермінованого аналізу Способи перетворення моделей. Балансовий і сальдовий методи. Способи елімінування. Детерміноване моделювання і аналіз факторних систем. Алгоритми традиційних способів аналізу. Статистичні методи. Економіко-математичні, евристичні методи.
Тема 3. Види економічного аналізу і його інформаційне забезпечення

Види економічного аналізу. Місце і зв'язки економічного аналізу з іншими дисциплінами.

Правила організаційної роботи на підприємстві, її форми і методи. Основні етапи аналізу. Інформаційно - методичне забезпечення економічного аналізу. Підготовка інформаційної бази для потреб аналізу. Вимоги до інформації. Оформлення результатів аналізу.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Фінансовий аналіз
Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємств

Значення, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств при переході до ринкових відносин. Баланс як основне джерело інформації для аналізу фінансового стану, його характеристика. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз платоспроможності підприємства. Показники ліквідності. Аналіз наявності й використання власних обігових коштів підприємства. Аналіз оборотності обігових коштів. Виявлення резервів підвищення фінансової стійкості підприємства.

Аналіз забезпеченості підприємства власними і прирівняними до них обіговими коштами. Встановлення причин відхилення наявних власних обігових коштів від розрахункового їх розміру.

Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості. Аналіз якості управління за звітом про рух грошових коштів.

Діагностика фінансового стану і прогнозування банкрутства.
Тема 5. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства

Значення, завдання, інформаційна база аналізу прибутку і рентабельності підприємств. Роль прибутку в забезпеченні ефективної роботи підприємств. Аналіз складових частин загального прибутку.

Взаємозв'язок показників прибутку, собівартості продукції і її реалізації. Аналіз формування прибутку. Визначення впливу окремих чинників на прибуток. Аналіз рентабельності підприємства й окремих виробів.

Економічна сутність і способи розрахунку маржинального прибутку.

Методика маржинального аналізу прибутку в умовах виробництва і реалізації одного виду продукції та в умовах багатономенклатурного виробництва. Методика аналізу рентабельності на основі маржинального прибутку. Аналіз впливу чинників на рентабельність окремих видів продукції і рентабельність підприємства.

Поняття зони безпеки (запасу фінансової міцності). Визначення безпечного обсягу продажів і зони безпеки підприємства із застосуванням графічного й аналітичного способів.

Аналіз використання прибутку підприємства. Аналіз прибутку, що оподатковується. Методика аналізу формування і розподілу чистого прибутку. Аналіз дивідендної політики підприємства.
Тема 6. Аналіз інвестиційної діяльності
Завдання та інформаційна база аналізу інвестицій. Організаційно- інформаційна модель аналізу інвестицій.

Аналіз реальних інвестицій. Врахування фактора часу в розрахунках. Ризик інвестицій. Визначення чистого приведеного доходу від інвестицій. Аналіз ефективності інвестицій. Термін окупності інвестицій. Рентабельність інвестицій.

Фінансові інвестиції

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Управлінський аналіз
Тема 7. Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)

Завдання та інформаційна база аналізу виробництва і реалізації продукції в умовах ринкової економіки. Аналіз об'ємних показників виробництва, складу, асортименту, якості продукції. Аналіз виконання маркетингової діяльності. Аналіз комплектності й ритмічності роботи підприємства Аналіз конкурентоспроможності продукції в умовах ринку. Методика аналізу резервів росту реалізації продукції. Аналіз втрат від браку і рекламацій. Аналіз попиту, пропозиції і обсягу реалізації продукції підприємства. Оцінка впливу основних чинників на зміну обсягу реалізації, аналіз резервів його підвищення.Тема 8. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці

Значення та завдання аналізу використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці на підприємстві в умовах ринкових відносин. Інформаційна база для проведення аналізу. Аналіз складу, структури та руху кадрів на підприємстві. Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці. Аналіз витрат на оплату праці за видами й формами зарплати, категоріями персоналу на підприємстві. Зіставлення темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати робітників. Встановлення резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів і зниження витрат з оплати праці робітників підприємства.


Тема 9. Аналіз стану та використання основних засобів підприємства

Аналіз структури і динаміки довгострокових активів підприємства за його балансом

Значення і завдання аналізу стану та використання основних засобів. Інформаційна база аналізу. Аналіз технічного стану і динаміки основних засобів. Коефіцієнти, що відбивають ступінь їх зносу, вибуття, придатності; аналіз даних показників у динаміці. Фондовіддача як найважливіший показник ефективності використання основних засобів. Аналіз чинників, що впливають на фондовіддачу. Виявлення резервів більш ефективного використання основних засобів. Аналіз зміни коефіцієнтів екстенсивного та інтегрального завантаження устаткування. Аналіз коефіцієнта змінності устаткування. Визначення впливу ступеня використання устаткування за часом і потужністю на зміну обсягів виробництва продукції. Виявлення резервів збільшення випуску продукції за рахунок кращого використання основних засобів при багатозмінному режимі роботи. Аналіз лізингових операцій.

Аналіз структури, динаміки і ефективності використання нематеріальних активів. Аналіз наявності інших видів нематеріальних активів.

Аналіз довгострокових фінансових інвестицій підприємства.

Тема 10. Аналіз матеріальних ресурсів на підприємстві та ефективності їх використання
Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу використання матеріальних ресурсів. Методика аналізу використання матеріальних ресурсів. Аналіз показників ефективності використання матеріальних ресурсів у виробництві. Показники забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, методика їх розрахунку й оцінки. Аналіз впливу різноманітних чинників на зміну матеріаломісткості продукції. Резерви підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві.
Тема 11. Аналіз витрат на виробництво, собівартість реалізованої продукції
Завдання, значення та джерела інформації аналізу витрат на виробництво продукції. Загальна оцінка витрат на виробництво продукції на підприємстві. Показник витрат на одиницю продукції та аналіз чинників, що на нього впливають. Аналіз собівартості за елементами і калькуляційними статтями затрат. Аналіз собівартості найважливіших видів виробів, що випускаються підприємством. Аналіз прямих і непрямих витрат. Особливості аналізу матеріальних і трудових витрат. Аналіз витрат на обслуговування і управління виробництвом. Аналіз витрат на збут продукції. Визначення резервів зниження собівартості продукції. Оперативний аналіз собівартості.

1.3.2. Практичні (семінарські) заняття (денна форма навчання)

Зміст

Кількість год.

Практичне заняття за темою 1.

Розглядаються теоретичні питання : 1. Предмет і зміст дисципліни” Економічний аналіз”

 2. Економічний аналіз як галузь економічної науки.

Напрямки управлінського і фінансово - економічного аналізу.

1

Практичне заняття за темою 2.

Розглядаються види сучасного економічного аналізу за питаннями: 1. Системний аналіз. Його суть.

 2. Техніко-економічний аналіз. Приклади техніко-економічного аналізу.

 3. На матеріалах підприємства (Ф 1п) провести оперативний економічний аналіз.

 4. Що являє собою бізнес-план підприємства?

 5. Цілі маркетингових досліджень.

 6. Відмінність аналізу витрат і вигод від кількісних методів.

7.Визначеня напрямків SWOT -аналізу

2

Практичне заняття за темою 3.

Розглядаються теоретичні питання теми: 1. Метод, методологія і методика економічного аналізу.

 2. Система аналітичних показників і їх класифікація, система показників комплексного економічного аналізу.

 3. Прийоми, що поліпшують порівнянність показників.

 4. Способи перетворення моделей. Детерміноване моделювання та аналіз факторних систем.

 5. Економіко - статистичні методи.

 6. Алгоритми способів факторного аналізу.

7.Економіко-математичні, евристичні методи.

Вирішення завдань

2

Продовження таблиці 1.3.2

Практичне заняття за темою 4.

 1. Характеристика складу фінансової звітності.

 2. Формування показників аналітичного балансу. Читання балансу.

 3. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу.

 4. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану (показники ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності).

 5. Показники, використовувані для діагностики фінансового стану, їх аналіз.

Вирішення завдань

2

Практичне заняття за темою 5.

 1. Джерела інформації для аналізу фінансових результатів.

 2. Порядок розрахунку фінансового результату від видів діяльності.

 3. Застосування відповідних видів прибутку для визначення прибутковості.

 4. Економічна сутність і способи розрахунку маржинального прибутку.

 5. Визначення безпечного обсягу продажів і зони безпеки підприємства із застосуванням графічного й аналітичного способів.

Вирішення завдань

1

Практичні заняття за темою 6.

Джерела для аналізу витрат підприємства.

2.Класифікація витрат.

3.Зміст завдання та об’єкти аналізу собівартості продукції.

4. Склад втрат у бухгалтерській та статистичній звітності.

5.Аналіз факторів, що впливають на величину витрат підприємства.

6.Специфіка витрат на підприємствах промисловості, житлово - комунальної сфери, будівництва та ін. галузей.

7.Аналіз витрат на одиницю продукції (робіт, послуг)Вирішення завдань

2

Продовження таблиці 1.3.2

Практичні заняття за темою 7.

Інформаційна база для проведення аналізу виробництва і реалізації продукції.

2. Приведення показників аналізу виробництва і реалізації продукції в порівнянний вигляд.

3.Методика визначення показників ритмічності та якості продукції.

4. Аналіз ринку та показників, що характеризують реалізацію продукції

5. Моделювання доходу від реалізації продукції (робіт, послуг).Вирішення завдань

1

Практичні заняття за темою 8.

 1. Основні завдання і інформаційна база аналізу трудових ресурсів.

 2. Методика визначення відповідності чисельності й структури показників трудомісткості виробничої програми та ін. показникам, що регламентовані вимогами до продукції (робіт, послуг).

 3. Методичні питання визначення забезпеченості підприємства персоналом.

 4. Оцінка структури і руху персоналу.

 5. Оцінка рівня і динаміки продуктивності праці.

 6. Оцінка динаміки і структури ФОП та середньої заробітної плати персоналу.

 7. Фактори, що впливають на зміни в оплаті праці.

 8. Моделювання трудових показників та їх факторний аналіз.

Вирішення завдань

1

Практичні заняття за темою 9.

1.Основні завдання і інформаційна база аналізу матеріальних ресурсів.2.Моделювання використання матеріальних ресурсів та їх факторний аналіз.

1

Продовження таблиці 1.3.2

Вирішення завдань., перевірка виконання самостійних робіт
Практичні заняття за темою 10.

 1. Інформаційна база аналізу довгострокових активів;

 2. Методологія проведення аналізу довгострокових активів, їх складу та змін у наявності.

 3. Дослідження й оцінка складу, наявності, руху та ефективності використання основних фондів (в тому числі виробничих).

Вирішення завдань

2

РАЗОМ

17


1.3.3. Самостійна навчальна робота студента (форми самостійної роботи, обсяг у годинах)Тема

Індивідуальні завдання

К-сть год.

1

Предмет, об’єкти і завдання аналізу господарської діяльності підприємств

Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, вибір теми рефератів, підготовка відповідей на винесені запитання.

4

2

Метод і методика прийомів економічного аналізу.

Опрацювання лекційного матеріалу, методичних вказівок до виконання практичних робіт і самостійного виконання завдань, та науково - літературних джерел.

7

3

Види аналізу і його інформаційне забезпечення.

Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, підготовка відповідей на винесені запитання, виконання самостійних завдань, рефератів.

4

4

Аналіз фінансового стану підприємств

Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, виконання самостійних завдань.

4

Продовження таблиці 1.3.3.

5

Аналіз прибутку і рентабельності підприємств

Опрацювання лекційного матеріалу, методичних вказівок до виконання практичних робіт і самостійного виконання завдань, науково - літературних джерел, виконання самостійних завдань та рефератів

4

6

Аналіз витрат на виробництво, собівартості реалізованої продукції

Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, вирішення завдань та розгляд ситуацій.

4

7

Аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг)

Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, рішення завдань та розгляд ситуацій.

3

8

Аналіз матеріальних ресурсів і їх ефективного використання.

Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, рішення завдань та розгляд ситуацій.. Презентація рефератів

3

9

Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці

Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, рішення завдань та розгляд ситуацій. Презентація рефератів

3

10

Аналіз довгострокових активів підприємства.

Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, рішення завдань та розгляд ситуацій. Презентація рефератів

3
РАЗОМ
39

1.4. Контрольні заходи щодо вивчення модулю
Загальний навчальний процес студентів з вивчення дисципліни „Економічний аналіз” організується за допомогою створення модульної програми з поділом її на змістовні модулі. Мотиваційний механізм творчої i ритмічної роботи студентської аудиторії ґрунтується на заохоченні балами рейтингу, внутрішньому спонуканні майбутніх фахівців до творчої самостійної дiяльностi, самовираження, можливості самостійно опанувати iндивiдуальну стратегію навчання.

Контроль за успішністю студента здійснюється з використанням методів, визначених галузевими стандартами вищої освіти України та з використанням методів і прийомів, які визначаються вищим навчальним закладом.

Поточний контроль знань студентів здійснюється на підставі оцінювання таких об'єктів контролю:


 • систематичність та активність їх роботи протягом семестру щодо вивчення програмного матеріалу дисципліни;

 • контроль за виконанням модульних завдань.

При контролі систематичності та активності роботи студентів оцінюванню підлягають: відвідування семінарських і практичних занять, активність та рівень знань при обговоренні питань на семінарах та практичних заняттях, завдання для самостійного вивчення, підготовка рефератів та їх захист, участь у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах тощо.

За кожною темою дисципліни викладач може проводити експрес – контроль у вигляді тестів чи міні - контрольних робіт, які включають розгляд виробничих ситуацій чи рішення практичних завдань.

Оцінювання знань студентів включає в себе оцінки за якість, систематичність i активність роботи студента протягом вивчення курсу, а також оцінки за виконання модульних завдань. Кожен змістовий модуль закінчується поточним тестовим контролем.

Результати поточного контролю викладач використовує для оцінки рівня знань студентів, формування вмінь i навичок з логічно завершених змістових модулів.

При оцінці знань, умінь і навичок на етапі проведення поточного контролю застосовуються заохочувальні і штрафні бали (але не більше ніж 10% від установленої кількості балів за кожним поточним модулем). Додана чи віднята певна кількість балів суттєво впливає на загальний рейтинг кожного студента, є ефективним інструментом виховної роботи і може бути використана за бажанням викладача.

Рейтинг — це інтегральна кількісна оцінка навчально-творчої дiяльностi студентів (активність i рівень знань, виконання практичних робіт, якість самостійної, аудиторної та поза аудиторної роботи, участь в науковій роботі тощо), визначена вiдповiдною кількістю балів.

Засоби і форми поточного контролю надані у табл.1.4.1.

Таблиця 1.4.1 - Засоби і форми поточного контролю денної форми навчання.

№ п/п

Види контролю та їх стислий зміст

Обсяг у годинах

1.

Експрес - контрольні роботи, які передбачають рішення варіантів задач за указаними темами чи відповіді на прості тестові завдання

До 15 – 20 хв. за

кожною темою2.

Поточний тестовий контроль – тестові завдання відкритої і закритої форми, складені за лекційними і практичними матеріалами тем, що входять до змістовного модулю.

Змістовні модулі 1, 2, 3, - 1 год. за кожним змістовним модулем.

Залік за модулем „Економічний аналіз” проводиться у вигляді підсумкового тестового контролю за тестовими завданнями, складеними на основі теоретичного і практичного матеріалу дисципліни. Оцінювання проводиться відповідно модульно-рейтинговій оцінці (за положеннями (стандартами) вузу).Загальна кількість балів, яку може одержати студент за змістовим модулем (блоком) підраховується наступним чином:

Б заг =

— сума балів за активність і участь в учбовому процесі на лекції, І- кількість лекцій,Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка