Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків хнамг 2007 ббк 65. 053 Е 40Сторінка25/28
Дата конвертації31.10.2017
Розмір3.57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


Вплив кількісного фактора - обсягу виробництва:

, чи 104,5 %,

тобто збільшення обсягу виробництва продукції привело до росту виробничих витрат на 4,5%. Спільний вплив цих двох факторів і обумовив збільшення витрат на виробництво на 3%, тобто :

0,986 × 1,045 = 1,03 або 103%.

Визначимо абсолютну зміну (у грошовому виразі виробничих витрат у цілому і по факторах:

DZ = SZ1 – SZ0 = 119,4 – 115,9 = +3,5 тис. грн.

DZC = Sc1q1 – Sc0q1 = 119,4 – 121,1 = -1,7 тис. грн.

DZq = Sc0 q1 – Sc0 q0 =121,1 – 115,9 = + 5,2 тис. грн, а

DZC + DZq = DZ = -1,7 + 5,2 = 3,5 тис. грн.

Отже, загальні витрати на виробництво виросли на 3,5 тис. грн, причому зниження собівартості продукції привело до скорочення виробничих витрат на 1,7 тис. грн, а ріст обсягу виробництва - до їхнього росту на 5,2 тис. грн.

Логарифмічний метод

Логарифмічний метод [2] вільний від недоліків методу ланцюгових підстановок, зв'язаних з черговістю факторів, має процедуру з мінімальною кількістю обчислень, застосовується в мультиплікативних моделях. Єдиний недолік його полягає в тому, що у випадках, коли ∆у = 0, ним користуватися не можна. Однак такі випадки в аналізі зустрічаються украй рідко.

Наведемо методику розрахунку ∆у на прикладі мультиплікативної моделі, яка у статичній формі має вигляд:у = х х2 · х3 ..... х п ; (2.55)

У динамічній формі цю модель можна відобразити наступним чином:

і у = і1 · і2 · і3 ..... · іп . (2.56)

Після логарифмування перемінних рівняння приймає вид

lg іу = lg і1 · lg і2 ·lg і3 ..... · lg іп. (2.57)

Розділивши обидві частини отриманого рівняння на lg іу та помноживши на ∆у одержимо:


∆ уі = ∆у (lg і1/ lg і у) +∆у (lg і2/ lg і у )+....+ ∆у (lg іп / lg і у ). (2.58)
В загальному вигляді формула має вигляд:

∆ уі = ∆у . (2.59)

Формула для ∆у (відхилення результативного фактору) являє собою його логарифмічно - пропорційний розподіл по факторах.

Перевагою логарифмічного методу є те, що при його застосуванні не потрібно зберігати черговості визначення впливу чинників на результативний показник, без залишку визначається вплив на зміну результативного показника не тільки за двома, але і за багатьма іншими чинниками. Проте на практиці він використовується дуже рідко, можливо, по причині труднощів інтерпретації логарифмічних величин.

В якості приклада розрахунку впливу факторів на зміну результативного показника логарифмічним способом, розглянемо наступний:Приклад: Розрахувати вплив кожного фактора на фондовіддачу основних засобів (ФО) на основі даних, приведених у табл. 2.19 (гр..2 та гр.3) логарифмічним способом.

Рішення

Для рішення прикладу складемо факторну модель:

ФО = Уа × Ум × ФОмо (2.60)

і проведемо факторний аналіз фондовіддачі за рахунок зміни частки активної частини основних засобів у загальній їхній сумі (Уа), питомої ваги діючих машин і устаткування в активній частині основних засобів (Ум), фондовіддачі технологічного устаткування ФОмо логарифмічним способом.

Таблиця 2.19 - Факторний аналіз фондовіддачі

Показник

Значення показника

i

lgii

∆ФОi

2005 р.

2006 р.

Питома вага активної частини ОВФ (Уа)

0,908

0,905

0,99670

-0,00144

-0,001

Питома вага машин і устаткування (Ум)

0,428

0,416

0,97196

-0,01235

-0,005

Фондовіддача машин і устаткування (ФОмо)

0,424

0,486

1,14623

0,05927

0,024

Фондовіддача основних засобів (ФО)

0,165

0,183

1,10909

0,04497

0,018

Зміна фондовіддачі  • за рахунок питомої ваги активної частини основних засобів:

∆ФОУа= ∆ФО× (2.61)

  • за рахунок питомої ваги діючого устаткування в активній частині основних засобів:

∆ФОУм =∆ФО× (2.62)

  • за рахунок фондовіддачі машин і діючого устаткування:

∆ФОФОмо =∆ФО× (2.63)

Допоміжні показники для розрахунків визначені у табл..2.19 (гр.4 – гр.5), а визначення впливу факторів на фондовіддачу за формулами 2.61 - 2.63, проведемо у гр.6 цієї ж таблиці.

Аналіз приведених у табл. 2.19 результатів показує, що приріст фондовіддачі в 2006 році у порівнянні з 2005 роком склав +0,018грн. Позитивний вплив на показник фондовіддачі мав фактор фондовіддачі машин і діючого устаткування, що привело до росту фондовіддачі в цілому на + 0,024 грн. Негативний вплив на формування фондовіддачі відбувся за рахунок: зниження частки активних виробничих основних засобів на - 0,001грн; зменшення частки машин і устаткування в загальній вартості активних основних засобів на -0,005грн.

Інтегральний спосіб

Інтегральний метод застосовується для вивчення впливу факторів у мультиплікативних, та кратних моделях.

Використання цього способу дає можливість більш точно розраховувати вплив факторів, порівняно з способами ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць і запобігати неоднозначності оцінки впливу факторів (виключається проблема нерозподіленого залишку).

Основні формули інтегрального методу для різних моделей:

для мультиплікативних моделей:

1) двофакторна модель: С = ХУ (2.64)

D Сх =Dху0+ ½ DхDу

D Су =Dух0+ ½ DхDу

2) три факторна модель: С = Х У Z (2.65)

D Сх = ½ Dх (у0z1+ у1z0 ) + 1/3 Dх DуDz

D Су = ½ Dу (х0z1+ х1z0 ) +1/3 DхDуDz

D С z = ½ D z (х0 у1+ х1у0 ) +1/3 DхDуDz

3) чотири факторна модель: С =ХУZG (2.66)

D Сх = 1/6 Dх (3у0 z0 g0 + у1 g0 (z1+Dz) + g1 z0 1 +Dу) + z1 у0(g 1 +D g )) +

+ ¼ DхDуDzDg

D Су = 1/6 Dу (3х0 z0 g0 + х1 g0 (z1 +Dz) + g1 z01+Dх) + z1 х0(g 1 +D g )) +

+ ¼ DхDуDzDg

D С z = 1/6D z (3у0 х0 g0 + х0 g 1 1 +Dу) + у1 g 01 +Dх) + z1 у0(g 1 +D g ))+

+ ¼ DхDуDzDg

D С g = 1/6D g (3у0 х0 z 0 + х0 z 1 1 +Dу) + у1 z 01 +Dх) + х1 у0(z 1 +D z)) +

+ ¼ DхDуDzDg

для кратних моделей: С = Х / У (2.67)

D Сх = Dх / Dу ln | у1 / у0 |; D Су = D Сзаг - D Сх

для змішаних моделей: С =Х / (У +Z) (2.68)

D Сх =Dх / (Dу + Dz) ln | у1 + z1 / у0 + z0 |

D Су = (D Сзаг - D Сх) / (Dу +Dz) ···Dу

D С z = (D Сзаг - D Сх) / (Dу +Dz) ·D z

Розглянуті технічні прийоми економічного аналізу дають можливість досліджувати будь-які показники підприємства окремо або в комплексі.


Економiко-математичнi методи

Завдання економічного аналізу можуть бути вирішені також з застосуванням одного з перерахованих економiко - математичних методів:  • елементарної математики;.

  • вищої математики і математичного аналізу;

  • математичної статистики, які використовуються у тих випадках, коли зміни аналізованих показників можна представити як випадковий процес, а зв'язки, що виникають між показниками, є не детермінованими, а опосередкованими, тобто має місце стохастична залежність між факторами;

  • економетричних методів, які базуються на синтезі трьох областей знань: економіки, математики і статистики;

  • математичного програмування (лінійне, блочне, нелінійне та динамічне програмування), які використовуються в основному для рішення задач оптимізації виробничо-фінансової діяльності та оцінки напруженості планових завдань;

  • дослідження операцій (управління запасами; розрахунки оптимальної заміни устаткування; теорія ігор; теорія масового обслуговування; сіткове планування) використовуються в економічному аналізі для розробки методів цілеспрямованих дій, кількісної оцінки прийнятих рішень та вибору кращого з них;

  • евристичних методів (“мозковий штурм”, метод експертних оцінок, метод “колективного блокноту”, ділові ігри та ситуації), які відносяться до неформалізованих методів аналізу, заснованих на інтуїції та досвіді дослідників.

Наведені економіко-математичні методи при використанні в економічному аналізі доречно систематизувати відповідно до вирішуваних завдань (схема 2.3).

СТРУКТУРНО –ЛОГІЧНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ 2.


Номер підстановки та впливу чинника

Чинники, які впливають на показник

Добуток чинників

Величина впливу чинників

1

2

3

4

Нульова підстановка

Б

Б

Б

Б

Д б

-

Перша підстановка, перший чинник

Ф

Б

Б

Б

Д1

Д1 - Д б

Друга підстановка, другий чинник

Ф

Ф

Б

Б

Д2

Д 2– Д 1

Третя підстановка, третій чинник

Ф

Ф

Ф

Б

Д3

Д3 – Д2

Четверта підстановка, четвертий чинник

Ф

Ф

Ф

Ф

Д ф

Д ф – Д3

Умовні позначення: Б – базові, планові показники, показники попереднього періоду, Ф – фактичні, звітні показники,

1, 2, 3 – кількісні показники, 4 – якісний (результативний показник).


Схема 2.1. Схема виявлення впливу факторів способом ланцюгових підстановокПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка