Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків хнамг 2007 ббк 65. 053 Е 40Сторінка5/28
Дата конвертації31.10.2017
Розмір3.57 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

– кількість балів за підсумковим модулем

Оцінка студента буде визначатись відношенням загальної фактично набраної кількості балів () до максимально можливої ().

О =

Підсумковий контроль визначає систему і структуру знань студента в цілому, він є заключним етапом контролю якості знань з дисципліни, що вивчалась. У тестові завдання підсумкового контролю виносяться питання стосовно всього курсу.

Завданням підсумкового модульно-тестового контролю є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатність творчого використання накопичених знань, уміння формувати своє відношення до певної проблеми, що випливає з дисципліни.

Для підсумкового модульно-тестового контролю (ПМТК) викладач самостійно визначає кількість тестових завдань з урахуванням рівня знань студентів і ін. фактів.

Так як навчальний план дисципліни „Економічний аналіз” передбачає закінчення дисципліни заліком, за стандартами вищого учбового закладу загальна оцінка може бути диференційована наступним чином: 60% балів відводиться на поточне тестування і 40% на підсумковий тест (зазначена частка на підсумковий тест – контроль повинна зменшуватись з наявністю якісного методичного забезпечення і розвитку самостійної роботи студентів).

При розрахунку балів за наукову роботу потрібно враховувати, що на неї приходиться 10% від максимальної кількості балів за змістовний модуль.

Наприклад, максимальне число балів за змістовний модуль складає 500 балів без врахування наукової роботи. Тоді кількість балів на наукову роботу розраховується наступним чином:

500 балів – 90 %,

х – 10 %.

НР = (500×0,1) / 0,9 = 56 балів.

Ці бали виділяються на такі види наукової роботи:

Написання статті на наукову конференцію – 50 % загальної кількості балів; доповідь на науковій конференції – 15%, написання реферату – 20%, участь в олімпіаді – 10 %, інша наукова діяльність – 5%.Підсумкове оцінювання засвоєння навчального матеріалу модулю можна визначити без проведення семестрового іспиту (заліку) як інтегровану оцінку засвоєння всіх видів модулю та суми бонусних (чи штрафних) балів.

Студент, який набрав необхідну кількість балів має можливість:  • не складати залік і отримувати набрану кількість балів як підсумкову оцінку,

  • складати залік з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною.

  • студент, що набрав за семестр менше необхідної кількості балів, зобов’язаний скласти залік.

Таблиця 1.4.2 - Засоби контролю та структура залікового кредиту з модулю „Економічний аналіз”

Види та засоби контролю(тестування, контрольні роботи, iндивiдуальнi завдання тощо)

Розподіл балів, %

Модуль 1. Поточний контроль змістових модулівПоточний контроль за ЗМ1

100

12

Поточний контроль за ЗМ 2

100

12

Поточний контроль за ЗМ 3

100

12

Поточний контроль всього

300

60/53,5

Підсумковий контроль

200

40/36,5

РАЗОМ

500

100/90

Наукова робота

56

10

ВСЬОГО

556

100%


Для студентів заочної форми навчання поточний контроль знань студентів заочної форми навчання – це оцінка якості виконаних самостійно контрольних робіт та результати їх захисту.

Підсумкове оцінювання засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначається шляхом проведення підсумкових тестів, розроблених згідно галузевих та вузівських методичних рекомендацій.

Тривалість проведення контролю знань, умінь і навичок студентів рекомендована для:  • експрес – контролю -15 - 20 хв.,

  • поточного контролю до 1 години;

  • підсумкового контролю до 2 годин.

Результати оцінювання успішності студента фіксуються за шкалою ЕСТS (табл.1.4.3):

Таблиця 1.4.3 - Трансформація результатів в 5 бальну систему оцінок за шкалою ЕСТS
Кількість

балів


Оцінка

Градація за шкалою ЕСТS

85 -100

Відмінно

A

73-84

Добре

B

60-72

C

50-59

Задовільно

D

58 - 49

E

21- 49

Незадовільно (потрібна додаткова робота і повторна процедура екзамену)

FX

0-20

Незадовільно (потрібне повторне вивчення)

F


ЕСТS — це система, створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру i порівняння результатів навчання, їх академічного визначення i переміщення студентів i викладачів вiд одного закладу освіти до iншого. Система може використовуватися всередині закладу освіти, між закладами освіти однієї країни, а так само між закладами освіти — партнерами з різних країн. Система ЕСТS базується на принципах взаємної довіри учасників i передбачає виконання правил щодо всіх її частин. ЕСТS використовуються для спрощення переведення оцінок одного навчального закладу до iншого, забезпечуючи конвертованість внутрішніх оцінок закладів освіти.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка