Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів


МОДУЛЬ 6. НАРОДНА ПАРЕМІОГРАФІЯ..........................110Сторінка2/14
Дата конвертації04.11.2016
Розмір3.19 Mb.
#799
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

МОДУЛЬ 6. НАРОДНА ПАРЕМІОГРАФІЯ..........................110Тема 6.1. Прислів’я та приказки........................………………...111

Контрольні запитання.

Пошукові, творчі завдання.

Література до теми.
Тема 6.2. Загадки, народні повірَ’я, байки 115

Контрольні запитання.

Пошукові, творчі завдання.

Література до теми.
Тема 6.3. Дитячий фольклор..........................…………………...119

Контрольні запитання.

Тестові запитання.

Пошукові, творчі завдання.

Література до теми.
МОДУЛЬ 7. МІСЦЕ ФОЛЬКЛОРУ В СИСТЕМІ

ПРОФЕСІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ВЧИТЕЛЯ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ .................................
Тема 7.1. Фольклорна підготовка майбутнього

вчителя української мови і літератури…………………………121Пошукові, творчі завдання.

Література до теми.

Післямова………………………………………………………..134
Додатки ………………………………………………………….135Додаток А. Словник термінів

Додаток Б. Глухівщина в записах фольклористів та

етнографівДодаток В. Енциклопедія весільної обрядовості Григорія Калиновського

Додаток Г. Теми наукових (курсових дипломних, магістерських) робіт з фольклору

Додаток Д. Питальник фольклорної практики

Ключі до тестових запитань

Іменний покажчик

ПЕРЕДМОВА
У системі професійної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури важливе місце належить курсу українського фольклору, мета якого - пізнати народну творчість у всіх її виявах, через минуле українського народу бачити його сучасне, сприяти формуванню фольклорної, культурознавчої компетенції педагога-словесника. Опановуючи цю навчальну дисципліну, студенту-першокурснику важливо набути вмiнь аналiзувати твори української усної народнопоетичної творчості, зiставляти їх жанрові особливості з огляду на морально-етичні проблеми, через дослідження фольклорних текстів, історико-культурологічні корені слів-фольклоризмів відкрити особливий світ народного художнього мислення.

Певну допомогу у вирішенні завдань курсу українського фольклору може надати пропонований посібник, що містить програму курсу, літературні джерела, сім цілісних модулів, зміст яких реалізується в кількох темах. Модуль 1 "Фольклор - невід'ємна складова національної культури" передбачає огляд особливостей історичного розвитку українського фольклору, міркування стосовно видів і жанрів народної творчості, значення курсу у системі підготовки майбутнього вчителя-словесника.

У модулі 2 "Обрядова творчість" з'ясовуються особливості календарно- і родинно-обрядової поезії та народної драми. У модулі 3 "Героїчний епос" схарактеризовано окремі ознаки дум та історичних пісень. Модуль 4 "Балади і ліричні пісні" містить теми, присвячені баладам, родинно-, суспільно-побутовим, стрілецьким, повстанським, танковим пісням, а також пісням літературного походження.

Модуль 5 "Казкова та неказкова історична проза" передбачає розгляд народних казок, легенд і переказів. У модулі 6 "Народна пареміографія" представлено коротку характеристику прислів'їв і приказок, народних повір'їв, байок, дитячого фольклору. Модуль 7 "Місце фольклору в системі професійної парадигми вчителя української мови і літератури" пропонує ознайомитися з проблемами польової фольклористики, історією фольклорних експедицій, змістом і організацією фольклорної практики, фольклорною підготовкою студентів на заняттях мовно-літературного, психолого-педагогічного циклів, під час педагогічної практики, а також науково-дослідною роботою з фольклорного краєзнавства.

До кожної з тем модулів пропонуються орієнтовні міркування, посилання на відповідну літературу. Пріоритетна роль належить активним формам і методам, які спрямовують студента на самостійний пошук, зокрема контрольно-тренувальним, проблемно-пошуковим, інтелектуальним, дослідним запитанням і завданням. Враховуючи те, що реальністю сьогодення стає полікультурна освіта, окремі завдання спрямовані на пізнання майбутнім учителем української мови і літератури культури рідного народу в діалозі з іншими слов’янськими культурами. Наявна спроба врахувати вимоги модульно-рейтингової технології навчання у вищій школі, а також завдання і специфіку дистанційного навчання.

У додатку міститься словник термінів, фольклорно-етнографічні розвідки про Глухівщину, тематика наукових робіт з курсу, питальник фольклорної практики.

Пропонований навчальний посібник не претендує на повний виклад систематичного курсу "Український фольклор". Укладаючи теми, ми спирались на існуючі підручники, посібники, монографії, словники, довідники, збірники, статті, Інтернет-сайти в галузі фольклористики, культурології, лінгвокультурології та лінгвофольклористики, етнолінгвістики, етнолінгводидактики, педагогіки, методик викладання української літератури, використовували матеріали фольклорних, етнографічних практик, здійснених студентами Глухівського державного педагогічного університету в різних регіонах України.

Автор вдячний шанованим рецензентам за надані критичні зауваження і цінні змістовні поради стосовно вдосконалення змісту даного посібника.Програма курсу „Український фольклор”

Модуль 1
Фольклор - невід’ємна складова

мистецької культури народу
Предмет і завдання курсу. Роль і місце курсу в системі професійної парадигми майбутнього вчителя української мови і літератури.

Походження терміну „фольклор”. Соціальна природа фольклору. Поняття фольклорного тексту, його варіантів. Жанрове багатство фольклорних творів, їх пізнавально-виховна спрямованість. Національна специфіка українських фольклорних творів.

Зв’язок фольклору з іншими формами духовної культури. Спільне і відмінне у фольклорі та художній літературі. Фольклор і ментальність народу. Доля фольклору в ХХІ столітті.
Історико-етнографічні регіони України.
Історико-етнографічні регіони України: Середнє Подніпров’я, Слобожанщина, Полісся, Поділля, Карпати, Південь України. Особливості фольклору різних регіонів України. Усна народна творчість жителів Східного Полісся.
З історії української фольклористики.
Визначний внесок М. Максимовича у вивчення української народної поезії. Фольклорні збірники першої половини XIX ст. Фольклористично-етнографічна діяльність І.Срезнєвського, М.Шашкевича, Я.Головацького, І.Вагилевича, О.Потебні, П.Житецького, М.Сумцова, М.Цертелєва. Альманах “Русалка Дністровая” (1837). Т.Шевченко, І.Франко та народна поезія. Діяльність П.Куліша як фольклориста й етнографа. “Записки о Южной Руси” П.Куліша.

Збирання народної поезії Марком Вовчком, C.Руданським, П.Мирним, І.Манжурою, Ю.Федьковичем. Збірник М.Номиса “Українські приказки, прислів’я і таке інше”. Наукове товариство імені Т.Шевченка як осередок фольклористичних студій наприкінці XIX - на початку XX ст. Фольклористична діяльність М.Драгоманова, П.Чубинського, Б.Грінченка, З.Доленги-Ходаковського. Вивчення музичного фольклору К.Квіткою, М.Лисенком. “Етнографічний збірник”. Формування методологічних засад української фольклористики. Оцінка діяльності фольклористичних установ Всеукраїнської Академії наук. М.Рильський як фольклорист. Головні напрямки сучасних фольклористичних досліджень.Модуль 2.
Обрядова творчість
Календарно-обрядова поезія.
Міфологія і фольклор. Функції замовлянь. Трудові пісні, їхня специфіка, призначення. Зміст і структура народного обряду. Обрядова поезія. Магічний смисл обрядових дій. Основні цикли обрядової поезії. Різдвяний обрядовий фольклор, його провідні мотиви. Веснянки, великодні, русальні, купальські пісні, специфіка, види, зв’язок із обрядом. Жниварська поезія і обрядовий контекст. Звеличення праці у піснях. Естетика поезії.

З історії дослідження календарно-обрядової поезії. Зв’язоккалендарно-обрядової поезії з художньою літературою. Вивчення календарно-обрядової поезії фольклористами і в загальноосвітніх закладах.


Родинно-обрядова поезія.
Родильний обряд. Величальні пісні про народження дитини. Пісні обряду хрещення. Весільний обряд. Пісні весільного обряду, їхня тематика, художня своєрідність. Поховальний обряд. Голосіння як вид родинно-обрядової поезії. Види голосінь.

“Олітературнення” родинно-обрядової поезії. Вивчення родинно-обрядової поезії фольклористами і в загальноосвітніх закладах.

Народна драма, її особливості. Естетика діалогу в поезії.

Модуль 3.
Героїчний епос
Виникнення і розвиток героїчного епосу. Кобзарські думи. Класифікація дум, особливості композиції і мови.

Історичні пісні, проблематика, основні тематичні групи пісень. Образи історичних діячів. Ідейний зміст і художня форма історичних пісень. Спільне й відмінне в думах та історичних піснях. Звязок жанрів героїчного епосу з художньою літературою. Виконавці дум та історичних пісень. Вивчення дум та історичних пісень фольклористами та в загальноосвітніх закладах.Модуль 4.
Балади і ліричні пісні
Балада в системі жанрів українського фольклору.
З історії дослідження жанру. Класифікація балад. Тематичні цикли балад. Специфіка баладного сюжету. Характер конфлікту. Поетика балад. Особливості образотворення. Мова балад. Зв’язок балад з художньою літературою.
Ліричні пісні.
Родинно-побутові пісні.
Тематика родинно-побутових пісень. Пісні про кохання. Мотиви пісень про кохання. Пісні про сімейне життя. Мрії і сподівання жінки. Естетика пісень про жіночу долю. Удовині та сирітські пісні, їх мотиви. Жартівливі родинно-побутові пісні. Пісенна лірика і художня література. З історії дослідження родинно-побутових пісень.


Суспільно-побутові пісні.
Тематика суспільно-побутових пісень. Козацькі пісні, їх виникнення й побутування, патріотичне спрямування. Рекрутські пісні.

Чумацькі пісні, їх виникнення. Чумацький шлях на південь, шлях Коломийський. Мотиви чумацьких пісень, їх образність.

Наймитські, заробітчанські пісні. Ідейний зміст і художня форма цих пісень.

Пісні українських січових стрільців, їх виникнення, патріотична спрямованість.

Пісні української повстанської армії, їх виникнення, патріотична спрямованість. Ідейний зміст і художня форма пісень. Пісні-гімни.

Вивчення суспільно-побутових пісень фольклористами і в загальноосвітніх закладах.

Пісні літературного походження. З історії жанру, ознаки, авторство. Літературно-фольклорні зв’язки. Романси, їх виховне значення.
Коломийка
Походження терміна „коломийка”. З історії дослідження коломийки. Відображення в коломийках світогляду народу. Регіони побутування коломийок. Коломийка в репертуарі сучасних виконавців. Тематика коломийок. Художні та композиційні особливості коломийок. Педагогічний оптимізм коломийок. Інші реґіональні жанри (співанки-хроніки).

Модуль 5.
Казкова та історична проза
Казки
З історії дослідження жанру. Класифікація казок. Принципи художнього показу персонажів, елементи фантастики, поетика і стиль. Драматизм сюжетного конфлікту. Оформлення казкової оповіді.

Фантастично-героїчні казки, їх походження, характерні риси. Казки про тварин, основні теми, ідеї й образи. Казки про родинні стосунки між людьми. Естетика казок. Утвердження морального ідеалу народу.

Звязок казок з художньою літературою. Вивчення українських народних казок фольклористами та в загальноосвітніх закладах.
Легенди і перекази.
Легенди та перекази. З історії жанру. Види. Образна система народних легенд та переказів. Міфологічні легенди. Онтологічні легенди. Апокрифічні легенди. Історичні легенди та перекази. Легенди і перекази про Івана Мазепу, Семена Палія, Петра Калнишевського, Олексу Довбуша, Устима Кармалюка. Фантастичні оповіді про Г.Сковороду, Тараса Шевченка та ін.

Використання легенд, їх мотивів і образів у художній літературі (Марко Вовчок, М.Старицький, Г.Хоткевич, М.Коцюбинський, Ю.Мушкетик та ін.). Вивчення легенд та переказів фольклористами і в загальноосвітніх закладах.Модуль 6.
Народна пареміографія
Прислів’я та приказки
Жанрові особливості прислів’їв та приказок. Їх походження і тематика, художні особливості. Відображення у прислів’ях і приказках ментальності українців. Мовленнєвий етикет. З історії дослідження прислів’їв та приказок.
Анекдоти, народні повір’я
Анекдоти, з історії жанру, основні тематичні групи, особливості поетики. Народні повір’я. Основні тематичні групи народних байок, анекдотів.


Загадки
Визначення жанру загадки. Тематика, структура, пізнавальна, дидактична, логічна, естетична функції, мова загадок. Небилиці. Використання загадок у різних жанрах народної творчості, художній літературі. Вивчення народної пареміографії фольклористикою та в загальноосвітніх закладах.
Дитячий фольклор
З історії жанру. Колискові пісні, їх жанрові особливості. Забавлянки, пестушки, дражнилки. Мова дитячого фольклору. Естетика дитячого фольклору.

Модуль 7.
Місце фольклору в системі

професійної підготовки

вчителя-словесника
Фольклорна підготовка майбутніх учителів-дослідників. З історії фольклорних експедицій. Фольклор Східного Полісся. Пошуково-дослідницька робота студентів з фольклору. Фольклорна практика. Методика збирання і оформлення експедиційного матеріалу.

Використана і рекомендована лiтература
Основна література
Монографії, підручники, посібники
Богдан C.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. -К.: „Рідна мова”, 1998. – 475 c.

Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні. . – К., 1988.-192с.

Бріцина О. Українська народна соціально-побутова казка: Специфіка та функціонування. – К., 1989.

Грица C. Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – 224 c.

Грицай М.C., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. – К.:Вища школа, 1983. – 357 c.

Грушевський М.Історія української літератури: У 6-т., 9 кн. – Т.1. – К.:Либідь, 1993. – 392 c.

Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. – Львів: Світ, 1992.

Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. – К.: Наук. думка, 1975. – 271 c.

Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. – К.: Ред. часопису „Народознавство”, 2001. – 576 c.

Довженко Г.В.Український дитячий фольклор. – К.: Наук. думка, 1981. – 172 c.

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. – К.: Вища школа, 1987. – 127 c.

Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. – Львів, 2002. – 350 c.

Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання - Прес, 2001. – 591 c.

Мишанич О.В. Українська література другої половини ХVІІІст. і усна народна творчість. – К.: Наук.думка, 1980. – 342 c.

Мишанич C.В. Система жанрів в українському фольклорі // Українознавство: Посібник. – К.: Зодіак-ЕКО, 1994. – C.263-276.

Москаленко М., Новикова М. Українські замовляння. – К., 1993.-307с.

Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1997. – 424 c.

Погребенник В.Ф. Фольклоризм української поезії (ост.трет.ХІХ-пер.десят. ХХ ст.). – К.: Юніверс, 2002.

Поліщук Ф.М. Український фольклор. Давня українська література. – К.: Вища шк., 1991. – 190 c.

Русин М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність. – К., 1991. – 103 c.

Руснак І.Є. Думи та історичні пісні: Тексти та їх інтерпретація. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 96 c.

Степанишин Б. Давня українська література в школі. – К.: Либідь, 2000. – 504 c.

Таланчук О.М. Українознавство. Усна народна творчість: Навчально-методичний посібник. – К.: Либідь, 1998. – 248 c.

Українські символи / За ред.М.Дмитренка. – К., 1943. – 140 c.

Федас Й. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ-ХХ ст.) - К.: Наук.думка, 1987. – 182 c.

Франко І. Із секретів поетичної творчості // І.Франко. Краса і секрети творчості. – К., 1980. – C.340-439.


Тексти, довідники
Балади. Кохання та дошлюбні взаємини // Упоряд. Дей О.І., А.Ю. Ясенчук (тексти), А.І. Іваницький (мелод.). Відп. ред. М.М. Гайдай. – К., 1988.-318с.

Вагилевич І.М. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / [Упоряд., вступ.стаття і приміт.М.Й.Шалати; Художн. В.Г.Котляр]. – Музична України, 1983. – 159 c.

Весільні пісні. У 2-х кн. // Упор., примітки М.М. Шубравської. Нот. матеріал. упор. О.А. Правдюк, Н.А. Бугель; відп. ред. І.П.Березовський. – К., 1982.

Весільні пісні / За ред. Дея О., Зубкової C. та ін. – К.: Дніпро, 1988. – 475 c.

Весільні пісні: Народні співи. Кн.2. / Зібрав та упоряд. Мишанич М. – Львів: Гердан, 1992. – 88 c.

Гордійчук М. Українські народні пісні. – К.: Музична Україна, 1979. – 271 c.

Дей О.І. Народнопісенні жанри. Вип.2. – К.: Музична Україна, 1983. – 112 c.

Дей О.І. Українська народна балада. – К.: Наук.думка, 1986. -261 c.

Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. – К.: Наук.думка, 1984. – 472 c.

Жупанин C.І. Верховиночка. Література рідного краю: Навч.посібник. У 2-х книгах. Кн.1. – К.: Рута, 2003. – 176 c.

Закувала зозуленька: антологія української народної творчості. – К.: Веселка, 1989. – 376 c.

Історичні пісні // Упор. М. C.Родіна, В.Г.Хоменко; Нотн. матеріал упоряд. А.І.Гуменюк, І.П.Березовський // Відп. ред. М.Т.Рильский. – К., 1963.

Колядки та щедрівки: Зимова обрядова поезія трудового народу // Упоряд., передм. і примітки О.І.Дея. Нот. матеріал упоряд. А.І.Гуменюк; відп. ред. М.Т.Рильський. – К., 1965. – 640 c.

Легенди та перекази // Упоряд. та примітки А.Л.Іоаніді. Вст. ст. О.І.Дея. Відп. ред. Березовський І.П. – К., 1975. – 400 c.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Тром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – 750 c.

Лозинський Й.І.Українське весілля / Упоряд. і вступ. ст. Р.Ф.Кирчіва. – К.: Наук.думка, 1992. – 174 c.

Мифология. Большой энциклопедический словарь / Гл.ред. Е.М.Мелетинский. – 4-е изд. – М., 1998. – 736 c.

Музичний фольклор з Полісся у записах Ф.Колесси та К.Мошинського. Реконструкція матеріалу, підготовка до друку, вступна стаття та примітки C.Грици. – К.: Музична Україна, 1995. – 418 c.

Мудре слово: прислів’я та приказки в говірках Нижньої Наддніпрянщини. Зібрав Чабаненко В. – Запоріжжя, 1992.

Наймитські та заробітчанські пісні // Упоряд. C.Й.Грицай, О.І.Дей, М.Г.Марченко. – К., 1975.

Народні думи, пісні, балади. Упор. Яременко В.В. – К.: Молодь, 1970. – 435 c.

Наспівала мати. Пісенний світ О.Довженка. Упор. В.М.Пригоровський. – К.: Муз. Україна, 1995. – 186 c.

Народні повір’я / Упор. М. Дмитренко. – К.: Ред. часопису „Народознавство”, 2000. – 132 c.

Народні прислів’я та приказки / Упорядн., передм. М.Дмитренка. – К.: Ред.часопису „Народознавство”, 1999. – 180 c.

Ой у лузі червона калина: Українські січові стрільці в піснях / Упоряд. М.Крищук; Муз.розшифрування М.Запотічного. – Тернопіль, 1990. – 56 c.

Писана керниця: Топонімічні легенди та перекази українських Карпат / Зібрав та впорядк. В. Сокіл. – Львів, 1994.

Пісні літературного походження // Упоряд. В.Г.Бойко (тексти), А.Ф.Омельченко (мел.). – К., 1979.

Пісні Поділля / Упорядн. C.Мишанич. – К.: Наук. думка, 1976.– 520 c.

Пісні українських січових стрільців // Ред. упоряд. П.М.Чаловський. – Івано-Франківськ, 1994.

Плачинда C. Словник давньоукраїнської міфології. – К.: Укр.письменник, 1993. – 63 c.

Повстанські пісні / Упоряд і музичний редактор Василь Подуфалій. – Тернопіль, 1992. – 78 c., ноти.

Погребенник Ф.П. Наша дума, наша пісня: Нариси, дослідження. – К.: Муз.Україна, 1991. – 207 c.

Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру // Упоряд. М.М.Пазяк. Відп. ред. C.В.Мишанич. – К., 1990.-528с.

Рекрутські та солдатські пісні // Упоряд. А.І.Іоаніда, О.А.Правдюк. – К., 1974.

Русалка Дністровая: Фольклорно-літературний альманах „Руської трійці”. Вступ. ст., підг.текстів і приміт. М.Й.Шалати. – К., 1987.

Семиліточка:Українські народні казки /Упорядн. Л.Ф.Дунаєвська - К.: Веселка, 1990.-319с.

Сивачук Н.П. Старовинні пісні Уманщини (записані з голосу Мотрони Сінкевич) / Уманський держ.пед.ун-т ім. Павла Тичини. -2001. – 38 c.

Січова скарбниця: Упорядкування, мовна редакція, переднє слово і примітки Віктора Чабаненка. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – 492 c.

Співанки – балади Верховини // Упоряд. Ю.І.Бойчук. – Ужгород, 1992.

Танцюра Г. Весілля в селі Зятківцях / Упоряд., ред. М.К.Дмитренко, Л.О.Єфремова. – К.: Редакція часопису „Народознавство”, 1998. – 404 c.

Українські замовляння / Упор. М.Н.Москаленко. – К.: Дніпро, 1993. – 309 c.

Українська література у портретах і довідках: Давня література-література ХІХ ст.: Довідник / Редкол. C.П.Денисюк, В.Г.Дончик, П.П.Кононенко та ін. – К.: Либідь, 2000. – 360 c.

Українська літературна енциклопедія / Редкол.: І.О.Дзеверін. (відп. ред.) та ін. – К., 1988. Т.1.

Українські народні думи та історичні пісні / Упорядн. Таланчук О. – К.: Веселка, 1993.-239с.

Українські народні пісні, наспівані Д.Яворницьким: Пісні та думи з архіву вченого / Упоряд., вступ.стаття, примітки та коментар М.М.Олійник-Шубравської. – У.: Музична Україна, 1990. – 456 c.

Українські народні пісні про кохання: Пісенник / Упор. Т.О.Дмитрієва. Вид. 3-тє. – К.: Музична Україна, 1988. – 136 c.

Українські приказки, прислів’я і таке інше: збірники О.В.Марковича та інших. Уклав М. Номиc. – К., 1993.

Чумацькі пісні / Упоряд. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Іваницький (мел.). – К.: Наук. думка, 1976. – 544 c.

Pszczołowska G. Poszukiwania ekwiwalentu poetyckiego (Przekłady polskie serbskich pieśni epickich) // XI Medzinśrodny zjazd slavistov. Zbornik resume, Bratislava. – Veda. – Vydavatelstwo slovenskej Akademije Vied. – 1993. – 200 c.

Magnuszewski Józef. Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich, W. -1993. – 200 c.


Додаткова література
Монографії, підручники, посібники
Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К.: Довіра, 1993. – 414 c.

Воропай Олекса. Звичаї нашого народу // Етнографічний нариc. У 2 кн. – К., 1991.

Голубенко І.О. Пісенний відгомін життя (сучасна українська пісня): Посібник для студентів української філології та інших філологічних факультетів. – К.: НПУ, 1998. – 46 c.

Грица C. Фольклор у просторі та часі. – Тернопіль: „Астон”, 2000. – 246 c.

Данилевський Г.П. Чумаки. – К.: Веселка, 1992. – 110 c.

Дмитренко М. Гнат Танцюра: До 100-річчя від дня народження. – Київ - Вінниця, 2001. – 48 c.

Єфремов C. Історія українського письменства. – К.:Феміна, 1995. – 688 c.

Записки о Южной Руси: Издал П.Кулиш. – К.:Днипро, 1994. – 719 c.

Іваницький А. Українська музична фольклористика. – К.: Заповіт, 1997. – 392 c.

Іванченко М.Г. Дивосвіт прадавніх слов’ян. – К.: Рад. письменник, 1991. – 397 c.

Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. – Кн.1. – К.: АТ “Обереги”, 1994. – 40 c.

Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. – Кн.2. – К.:АТ “Обереги”, 1994. – 528 c.

Колесса Ф. Українська усна словесність / Вст. ст. М.Мушинки. – Едмонт, 1983. – 154 c.

Костомаров М. Слов’янська мiфологiя. – К.: Либiдь, 1994. – 283 c.

Кравцов Н.И. Славянский фольклор: Учеб. пособие для филол. специальностей ун – тов. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1976. – 262 c.

Культура і побут населення України. Навч. посібник / За ред. В.І.Наулко, А.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. – К.: Либідь, 1993. – 288 c.

Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні Остапа Вересая. – К.: Музична Україна, 1976.

Лозко Г. Українське народознавство. – К.: Зодіак, 1995. – 366с.

Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. – М.: Агенство „ФАИР”, 1998. – 352 c.

Нарис історії культури України / За ред. М.Поповича – К.: Артек, 1999. – 728 c.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). – К.: АТ „Обереги”, 1992. – 88 c.

Народні плачі та голосіння // Нариси з історії української музики. – К., 1964.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: ескіз української міфології. – К.:Ат “Обереги”, 1992. – 85 c.

Осипець Р. Українська народна пісенна культура як засіб формування національної самосвідомості // Українська мова і література в школі. – 1998. –№ 9. – C.11 –13.

Пазяк М.М. Українські прислів’я та приказки: проблеми пареміографії / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М.Т.Рильського. – К.: Наук.думка, 1984. – 203 c.

Приповідки або українська народня філософія / В.C.Плав’юк, Асоціація Укр.Піонерів Альберти, Едмонтон, Канада, 1988. – 354 c.

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Научная редакция, текстологический комментарий И.В.Пешкова. – М.: Лабиринт, 2002. – 336 c.

Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – СПб., 1994. – 150 c.

Скуратівський В.Т. Русалії. – К.: Довіра, 1996. – 734 c.

Скуратівський В.Т. Місяцелік. Український народний календар. – К.: Довіра, 1993. – 272 c.

Слов’янське літературознавство і фольклористика. Вип.18: Республіканський міжвідомчий збірник наукових праць / Редакційна колегія Вервес Г.Д. та ін. – К.: Наук.думка, 1990. – 106 c.

Сторожук А.І. Чудові миттєвості дитинства. Навчальний посібник. – Вінниця: Континент - Прим, 2003. – 84 c.

Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003 . – 328 c.

Українська та зарубіжна культура. Навч. посібн. / За ред. М.М. Заковича. – К.: Тов-во „Знання”, 2000. – 622 c.

Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських народних загадках // Зібрання творів: В 50 т. Т. 26. – К.: Наук. думка, 1981. – C. 332 - 346.

Ятченко В.Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби. – К., 1998. – 200 c.


Статті
Білосвєтова І. C. Особливості жанрового складу пісенного фольклору українського Лівобережного Полісся // Народна творчість та етнографія. – 1988. – № 1. – C.49 - 55.

Богород А. Фольклор у житті і творчості Лесі Українки // Дивослово. – 2000. – № 1. – C.24.

Бондаренко Ю.І., Пасічник Є.А. Школа: Проблема ментальності та національної свідомості // Слово і час. – 1993. – № 6. – C.70 – 77.

Васильєва Л. Особливості перекладу слов’янської казки українською мовою (лексичний та фразеологічний аспекти) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – C. 534 - 543.

Гамаш А. До проблеми взаємин літератури і фольклору // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – C.56 - 67.

Галей C. Народознавча спадщина Пантелеймона Куліша // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 4. – C.62 – 74.

Гінда О. Фольклорний твір крізь призму жанру // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – C. 492 – 496.

Грабович О. Думи як символічний код переказу культурних цінностей // Родовід. – 1993. – № 5. – C.30 - 36.

Грицик Г., Грицик М. Цінне видання раритету // Дзвін. – 1990. -№ 3. – C.137-139.

Грушевський М. На порозі нової України // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 4. – C.20-31.

Губенко І. Народні пісні – національне багатство України і його збереження та популяризація // Народна творчість та етнографія. – 1998. – № 4. – C.82-87.

Давидюк В. Від „Куці-Баби” до „Діда-Панаса” (культ предків у народній грі) // Берегиня. – 2002. – № 2 - C.13 - 17.

Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору // Слово і чаc. – 2003. – № 10. – C.41 – 50.

Дзюбишина-Мельник Л. Фольклор і українська дитина. Виховання високої духовності. // Шкільний світ. – 2001. – № 47. – C. 2 – 3.

Железняк. Н. Лінгвосоціокультурний аспект вивчення українського характеру („пісенність”) // Дивослово. – 2001. – № 4. – C.18 – 20.

Жулинський М.Національні культури і проблеми глобалізації // Слово і чаc. – 2002. – № 12. – C. 5 – 10.

Кейда Ф. Фольклоризм романів Ю.Мушкетика „Гайдамаки” і „Прийдімо, вклонімося” // Дивослово. – 1999. – № 3. – C.10 – 12.

Кирчів Р.Фольклор у системі новочасної української культури // Визвольний шлях. – 1999. – № 7. – C.853 – 857.

Климаш Р. – Б.Місце українського канадського фольклору в фольклористиці України // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 2. – C.43 – 45.

Козар Л.Фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 2 – 3. – C.3 – 10.

Кожолянко Г. Обряди й ритуали під час Святої вечері // Берегиня. – 2002. – № 4 – C.21 – 43.

Кушпа М. Художня своєрідність чумацьких пісень // Народознавство. – 1998. – № 49

Кузьменко О.Стрілецька пісня у повстанському репертуарі // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 1 – 2. – C.84 – 89.

Лановик М., Лановик З.Вивчення української усної народної творчості у вищій школі // Вища школа. – 2001. – № 6. – C.38 – 45.

Лобанов М.А. Музыкально-этнографический комментарий к формуле благопожелания в фольклоре // Фольклор и этнография. У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. – Л., 1984. – C.126 – 132.

Мишанич C.Фольклористична спадщина видатного українського вченого // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 4. – C. 3 – 12.

Мішуков О. У контексті слов’янського фольклору // Слово і чаc. – 1999. – № 12. – C.30-35.

Мушинка М. Академік Володимир Гнатюк як дослідник фольклорних скарбів Закарпатської України // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 5-6. – C.3-14.

Мушинка М. “Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?” (Нове про історію дослідження і місце найдавнішого запису української народної пісні // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 2 – 3. – C.3-15.

Охріменко П., Охріменко О. Морально-етичні ідеали героїв українських народних дум і пісень про козаків. // Народна творчість та етнографія – 1992. – № 3.-С.3-8.

Павлюк C. Особливості та динаміка сучасного процесу етнічної самоідентифікації українців: до питання теорії етносу // Слово і чаc. – 2002. – № 6. – C. 3 – 6.

Пазяк М.Трансформація паремій у текстах художніх творів // Народна творчість та етнографія. – 1999. – № 5 – 6. – C. 83 – 94.

Петров В.Методологічно-світоглядні напрями в українській етнографії та фольклористці ХІХ – ХХ століття // Народна творчість та етнографія. – 2000. – № 4. – C. 70 – 74.

Пісні про зруйнування Січі в записах Якова Новицького. // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 3.-С.53-58.

Погребенник В. Поезія Б.Лепкого і український фольклор // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 5 – 6. – C. 10 – 16.

Погребенник В.Ф. Українська поезія кінця ХІХ-початку ХХ століття і фольклор // Укр.мова і літ.в школі. – 1991. – № 8.-С.85-91.

Погребенник Ф. „Ой у лузі червона калина похилилася” // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 6. – C. 51 – 54.

Погребенник Ф.”Ще не вмерла Україна”. Історія забороненої пісні-гімну // Літературна газета, 30 серпня 1990.

Погребенник В. Поезія Б.Лепкого і український фольклор // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 5 – 6. – C.10 – 16.

Правдюк О. Нові записи повстанських пісень // Народна творчість та етнографія. – 1994. – № 1. – C.51-56.

Правдюк О. Стрілецькі пісні в системі жанрів українського пісенного фольклору. // Народна творчість та етнографія. – 1995. – № 2 – 3.-С.24-35.

Скиба О. Поглиблене вивчення фольклору у 6-му класі // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 3. – C.46-55.

Степанишин Б. Космос українського фольклору // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 2. – C.18 – 21.

Степанишин Б. Нове поповнення скарбниці пісенної творчості України // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 1-2. – C.81 – 82.

Степанишин Б. Українські народні думи // Укр мова і літ. в шк. – 2000. – № 6. – C. 24 – 26.

Стрілецькі пісні. Добірка Правдюка Олександра. // Народн. творчість та етнографія. – 1991, № 6.-С.31-34.

Таланчук О. Зимова обрядовість. Колядки і щедрівки // Українська мова та література. – 2002. – № 23 – 24.

Таланчук О. Українознавчий аспект вивчення народнопоетичної творчості // У зб.: Українознавство в системі освіти: Міжн. наук.-практ.конф. – К.: Освіта, 1996. – C. 127 – 132.

Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку або некоронована царівна жанрів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах, 2002. – № 5. – C.22 – 31.

Шалак О. „Висип мені, мати, високу могилу…” (уявлення про смерть і потойбічний світ, відображені в українському фольклорі) // Берегиня. – 2002. – № 2 – C .29 – 34.

Шишов І. Видатний український народознавець // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 4. – C.3 – 14.

Чабада М. Кобзарі та лірники // Дивослово. – 1998. – № 6. – C. 22 – 23.

Франко І.Я. До історії українського вертепу ХVІІІст. // Зібр. тв. У 50-ти т. – Т. 36. – C. 170 - 376.

Чехівський О.О. Ментальність українців і пісня // Дивослово. – 1996. – № 12. – C. 20 – 22.

Щепотьєв В. Назва України в народних піснях // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – C. 3 – 19.

Търнавци X. Общите мотиви във фолклора – фактор за сближаването на народите // Втори Международен конгрес по българистика. Доклади. Фолклор, София. – 1988. – C.318 -3 26.

Bałbus Stanisław. Stylizacja i zjawiska pokrewne // Pamiętnik Literacki. – 1983. – zeszyt 2. – C.15 – 20.
Використані і рекомендовані Інтернет-сайти
htpp: // www.ukrfolk.kiev.ua / BERVY.

http: // rufolk . chet.ru / pages / tutorial / 1.html

www / ruthenia.ru / folklore / folklorelaboratory / belous.htm

http: // www.duh-i-litera. Htmhttp: // www.geocities.com

http: // ukrnov. Catp.org.ua / duh / 3.html.http: // www.pisnia.iatp.org.ua / koh.htm

http: // www.kremenets.com.ua / ukrain / legends / legends.htm

http: // slovoto.org / tryanov / ballads /

http: // lzbornik.narod.ru / hrushukr / hrush419.htm

www.droop.by.ru / zarub / num1.htm

htpp: // ukrlife.org / main / library.html).

htpp: // www.education.recom.ru /


Модуль 1.
Фольклор - невід′єєєєємна складова

національної культури


Каталог: txt -> semenogo
txt -> №1 (73) січень-лютий 2006 Костянтин Нікітенко
txt -> Наукового товариства
txt -> Биография С. А. Лебедева Малиновский Б. Н
txt -> Наукового товариства
txt -> Lingua Sovetica як феномен тоталітарної політичної культури
txt -> Федорів Марія Л
semenogo -> Інститут педагогіки І психології професійної освіти апн україни Глухівський державний педагогічний університет
semenogo -> Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка