Навчальний посібник для студентів галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»Сторінка1/38
Дата конвертації07.06.2018
Розмір5.52 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Музична ритміка і хореографія. Практикум


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет

ім. А.С.Макаренка

Бермудес Д.В.


Музична ритміка і хореографія. Практикум


Навчальний посібник для студентів

галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка

Суми 2009

УДК 781.62+792.8] (075.8)

ББК 85.310.713+85.32]я73

Б 50


Рецензенти:

Ротерс Т.Т. – завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор

Атаманюк С.І. – завідувач кафедри «Олімпійських видів спорту» Запорізького національного технічного університету, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Заслужений тренер України

Бермудес Д. В.

Б 50 Музична ритміка і хореографія. Практикум : Навчальний посібник для студентів галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» факультетів фізичного виховання педагогічних університетів. - Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – с.


У посібнику викладено зміст робочої навчальної програми з музичної ритміки і хореографії. Навчальний посібник містить систему змістових модулів для практичних, семінарських, індивідуальних і самостійних занять, комплекс тестів із професійною спрямованістю репродуктивного і продуктивного характеру та призначений для поточного та підсумкового контролю студентів за кредитно-модульною системою оцінювання знань з музичної ритміки і хореографії.

Практикум дає змогу студентам і викладачам ураховувати всі досягнення за програмним матеріалом, а також узгоджувати та оцінювати науково-дослідницьку роботу студентів.

УДК 781. 62+792.8] (075.8)

ББК 85.310.713+85.32]я73

© Бермудес Д. В., 2009

© Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009


ЗМІСТ


ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 9

1.1. Організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни «Музична ритміка і хореографія» 9

1.2. Навчально-тематичний план з курсу «Музична ритміка і хореографія» 11

РОЗДІЛ II. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 12

2.1. Оцінювання знань та активності студентів за кредитно-модульною системою навчання 12

2.2. Розподіл балів за кредитно-модульною системою оцінювання 13

2.3. Форма поточного контролю 15

РОЗДІЛ III. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ «МУЗИЧНА РИТМІКА І ХОРЕОГРАФІЯ» 21

3.1. Зміст навчального матеріалу з курсу «Музична ритміка і хореографія» 21

3.1.1. Змістовий модуль І 29

3.1.2. Змістовий модуль 2 62

3.1.3. Змістовий модуль 3 96

3.1.4. Змістовий модуль 4 123

3.1.5. Змістовий модуль V 159

3.1.6. Змістовий модуль VI 188

3.2. Теми рефератів 227

3.3. Орієнтовні теми курсових робіт 228

ЛІТЕРАТУРА 229

ДОДАТКИ 234


ВСТУП


Навчальний посібник складено відповідно до стандарту освітньо-професійної програми вищої освіти за напрямом підготовки 6.010201 «Фізичне виховання» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».

Навчальний посібник складається із трьох частин: перша дає організаційно-методичну характеристику навчальної дисципліни «Музична ритміка і хореографія», друга присвячена оцінюванню навчальної та наукової діяльності студентів за кредитно-модульною системою, третя – розкриває зміст робочої навчальної програми з курсу «Музична ритміка і хореографія».

Зміст робочої навчальної програми під час навчального процесу передбачає здійснення комплексного впливу на студентів: підвищення загальної та спеціальної фізичної підготовки; набуття професійних знань, умінь і навичок; виховання музичної, рухової та естетичної культури майбутнього вчителя.

«Музична ритміка і хореографія» - самостійна навчальна дисципліна, яка включає лекційні, практичні, семінарські, індивідуальні, самостійні заняття та консультації. Ґрунтується на теорії фізичного виховання і, як й інші педагогічні дисципліни, обґрунтовує свої положення соціальними, психологічними і біологічними факторами з позиції системно-структурного підходу в єдності з теоретичними, методичними та практичними узагальненнями та висновками. Розглядаються питання, щодо теорії, історії і змісту музично-ритмічного виховання, а також його місця і значення в системі фізичного виховання, планування процесу навчання і здійснення педагогічного контролю за цим процесом. Методика викладання дисципліни, яка є частиною методики фізичного виховання, вирішує конкретні дидактичні завдання, що застосовуються в музичній ритміці і хореографії.

На лекційних заняттях викладається найбільш важливий програмний матеріал із загальних основ теорії музичної ритміки, хореографії та сучасних видів ритмічної гімнастики, використання музичного супроводу з метою спрямованого впливу на рухові, психічні та особистісні якості тих, хто займається.

На практичних і семінарських заняттях викладаються теоретичні, методичні та практичні основи рухових дій, здійснюється зв’язок теоретичних основ з практичним виконанням рухових дій, вирішуються завдання технічного оволодіння вправами, узгодженими з музичним супроводом, формуються методичні та практичні навички проведення занять, перевіряються знання студентів, стимулюється свідоме й активне вивчення курсу дисципліни «Музична ритміка і хореографія».Індивідуальні заняття сприяють поглибленню знань під час виконання індивідуальних науково-дослідницьких завдань, посиленню інтересу студентів до вивчення дисципліни, стимулюють його роботу протягом семестру, і тим самим підвищуючи якість підготовки за спеціальністю.

Самостійна робота студентів є суттєвим доповненням до оволодіння професійними вміннями і навичками. Вона передбачає підготовку до занять, виконання різних запропонованих завдань.

Консультації – це форма занять. де студенти можуть отримати допомогу з теоретичних і практичних питань, що виникають у процесі оволодіння знаннями, уміннями і навичками.

Засобами музичної ритміки і хореографії є спеціальні вправи на узгодження руху з музикою, танцювальні кроки та комбінації, загальнорозвивальні вправи, вправи ритмічної гімнастики, музичні ігри, елементи художньої гімнастики, елементарні основи класичного танцю і сама музика.Метою навчального курсу дисципліни «Музична ритміка і хореографія» є формування та використання студентами на практиці знань, умінь і навичок з методики викладання музичної ритміки, хореографії і сучасних видів ритмічної гімнастики.

Загальні завдання навчального курсу дисципліни «Музична ритміка і хореографія».

1. Забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до професійної діяльності вчителя фізичної культури.2. Сприяти формуванню у студентів творчого світогляду, вихованню педагогічного мислення та набуттю системи теоретичних та практичних спеціальних знань.

Конкретні завдання навчального курсу «Музична ритміка і хореографія»:

 • ознайомити з основами музичної грамоти;

 • навчити використовувати технічні засоби забезпечення занять (аудіо та відеообладнання);

 • ознайомити зі структурою основної форми проведення занять фізичної культури у школі – уроку, а також з іншими формами занять фізичною культурою із використанням засобів музичної ритміки та хореографії;

 • навчити добирати музичні твори з урахуванням вікових особливостей, статі, фізичної підготовки учнів, а також структури та завдань уроку фізичної культури;

 • навчити добирати та використовувати методичні прийоми на узгодження рухів з музикою;

 • ознайомити з вправами, які формують відчуття ритму, навчити методів викладання і способів виконання цих вправ зі зміною ритму, темпу, амплітуди;

 • ознайомити з комплексами загальнорозвивальних вправ без предметів та з предметами із різних вихідних положень для формування і відчуття правильної постави, культури рухів, виховання фізичних якостей, набуття рухових умінь і навичок;

 • навчити методів викладання та техніки виконання елементарних рухів класичного танцю, танцювальних кроків народних, бальних та сучасних танців;

 • ознайомити із сучасними видами ритмічної гімнастики (аеробіки);

 • ознайомити з музичними іграми з метою виховання координації, ритмічності руху та музичного слуху;

 • ознайомити з методами педагогічного контролю на заняттях з ритмічної гімнастики і хореографії.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основи музичної грамоти;

 • термінологію вправ і вихідних положень;

 • форми, методи, засоби для організації та проведення занять з музичної ритміки та хореографії;

 • основи техніки виконання вправ та методику їх викладання;

 • методику проведення окремих частин уроку фізичної культури з використанням засобів ритмічної гімнастики та хореографії;

 • методику проведення уроків з музичної ритміки, хореографії, сучасних видів гімнастики з дітьми шкільного віку;

 • методи педагогічного контролю на уроках фізичної культури з використанням засобів ритмічної гімнастики та хореографії.

Вміти:

 • прорахувати музичний уривок, визначати розмір, ритм, темп та інші складові змісту музичного твору;

 • користуватися технічними засобами під час проведення уроків фізичної культури з використанням засобів ритмічної гімнастики;

 • добирати музичний супровід для проведення занять з дітьми різного віку та різним рівнем фізичної підготовки;

 • самостійно складати та проводити комплекси вправ з предметами та без предметів під музику із різних вихідних положень;

 • виконувати елементарні рухи класичного танцю;

 • складати композицію з елементами народних, бальних і сучасних танців;

 • самостійно проводити окремі частини структури уроку з використанням засобів ритмічної гімнастики на уроках фізичної культури;

 • самостійно проводити уроки з музичної ритміки та хореографії.

Практикум «Музична ритміка і хореографія» дозволить забезпечити формування спеціальних теоретичних і методичних знань, рухових умінь і навичок, необхідних для здійснення професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів фізичної культури.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 4035
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка