Навчальний посібник для студентів галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»Сторінка38/38
Дата конвертації07.06.2018
Розмір5.52 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

3.2. Теми рефератів


 1. Історія виникнення та розвитку ритмічної гімнастики.

 2. Характеристика основних засобів ритмічної гімнастики.

 3. Вплив ритмічної гімнастики на фізичний розвиток дітей шкільного віку.

 4. Вплив ритмічної гімнастики на фізичну підготовку дітей шкільного віку.

 5. Зміст та особливості проведення позакласних форм ритмічної гімнастики.

 6. Позашкільні форми організації занять ритмічною гімнастикою.

 7. Хореографія у спорті.

 8. Вправи класичного танцю – засіб профілактики порушення постави.

 9. Хореографія як засіб естетичного та духовного розвитку особистості школяра.

 10. Характеристика видів аеробіки, спрямованих на розвиток аеробної витривалості.

 11. Характеристика видів аеробіки, спрямованих на розвиток силової витривалості та сили м’язів, формування гармонійної фігури.

 12. Характеристика видів аеробіки, спрямованих на розвиток гнучкості та досягнення релаксації.

 13. Характеристика комплексних видів оздоровчої аеробіки.

 14. Педагогічний контроль на уроках фізичної культури з використанням засобів ритмічної гімнастики.

 15. Використання музики на уроці фізичної культури.

 16. Використання музики під час проведення рухливих ігор на уроці фізичної культури.

 17. Вправи ритмічної гімнастики – засіб регулювання маси тіла школярів.

 18. Зміст і форми оздоровчого фітнесу.

 19. Взаємозв’язок руху та музики – шлях до розвитку відчуття ритму.

 20. Спортивна аеробіка – молодий вид спорту.

3.3. Орієнтовні теми курсових робіт


 1. Особливості методики проведення занять фізичними вправами з використанням музичного супроводу.

 2. Ритмічна гімнастика – засіб розвитку гнучкості у дітей молодшого шкільного віку.

 3. Стретчінг – засіб розвитку гнучкості і підвищення еластичності м’язів у жінок зрілого віку.

 4. Організаційно-методичні аспекти оздоровчих занять сучасними видами ритмічної гімнастики з школярами різних вікових груп.

 5. Формування навичок збереження правильної постави на уроках ритмічної гімнастики та хореографії в молодшому шкільному віці.

 6. Особливості проведення уроків ритмічної гімнастики у старших класах.

 7. Особливості формування ритму на уроках фізичної культури у молодших школярів.

 8. Розвиток функціональних можливостей організму у дітей середнього шкільного віку з допомогою вправ ритмічної гімнастики.

 9. Вплив занять ритмічною гімнастикою на розвиток фізичних якостей у дітей шкільного віку.

 10. Характеристика засобів і методів естетичного виховання учнів на уроках ритмічної гімнастики.

 11. Ритм у руховій діяльності: розвиток і контроль.

 12. Використання нестандартного інвентарю та обладнання на уроках ритмічної гімнастики.

 13. Східні системи оздоровчої гімнастики.

 14. Засоби і методи гармонійного розвитку студентів на заняттях ритмічної гімнастики.

 15. Розвиток рухових здібностей у дітей дошкільного віку засобами музичної ритміки та хореографії.

 16. Ритмічність рухів як необхідна складова здоров’я молодших школярів.

 17. Вплив уроків ритмічної гімнастики на формування культури рухів в учнів старших класів.

 18. Творчі завдання як засіб розвитку музично-ритмічних здібностей у молодших школярів.

 19. Вплив різних видів ритмічної гімнастики, що спрямовані на розвиток аеробної витривалості на здоров’я людини.

 20. Методика організації і проведення аеробних вправ з різним контингентом населення.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Алтер Майкл Дж. Наука о гибкости / Алтер Майкл Дж. – К. : Олимпийская литература, 2001. – 422 с.

 2. Андрощюк Н. В. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні школярів / Андрощюк Н. В. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 144 с.

 3. Аэробика. Теория и методика проведения занятий : учеб. пособие для студ. вузов физ. культуры / под ред. Е. Б. Мякинченко, М.П. Шестакова. – М. : СпортАкадемПресс, 2002. – 303 с.

 4. Бернштейн Н. А. О ловкости и её развитии / Бернштейн Н. А. – М. : ФиС, 1991. – 288 с.

 5. Білокопитова Ж. А. Гімнастика: краса і здоров’я / Білокопитова Ж.А.,  Мовчан Н. М., Щербаков Н. А. – К. : Здоров’я, 1991. – 104 с.

 6. Бирючков Б. И. Методические особенности развития двигательных способностей учащихся на уроках гимнастики в школе : учеб. пос. / Бирючков Б. И. – М. : РГАФК, 2002. – 132 с.

 7. Бирючков Б. И. Методика подготовки и проведения урока гимнастики в школе : учеб. пос. / Бирючков Б. И. – М. : РГАФК, 1998. – 104 с.

 8. Браиловская Л. В. Самоучитель бальних танцев. Вальс, танго, самба / Браиловская Л. В. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 160 с.

 9. Ванджура В. Я. Оздоровча та фізкультурно-спортивна робота у літньому таборі / Ванджура В. Я. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 120 с.

 10. Васьков Ю. В. Уроки фізкультури в загальноосвітній школі. 1 – 4 класи (102 уроки для кожного класу) / Ю. В. Васьков, І. П. Пашков. – Харків : Торсінг, 2003. – 205 с.

 11. Вейдер С. Пилатес для идеальной осанки / Вейдер С. – Ростов н/Д: Фенікс, 2007. – 192 с.

 12. Верблюдов І. Б. Гімнастика: від вузівської програми до шкільної : методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів фізкультурного спрямування / Верблюдов І. Б. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 52 с.

 13. Викторов В. 5 минут йоги для красоты и здоровья / Викторов В. – СПб. : Весь, 2002. – 232 с.

 14. Гімнастика : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання / [укл. С. В. Одінцова]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. – 41 с.

 15. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Голощапов Б. Р. – М. : Академия, 2001. – 312 с.

 16. Губанов В. А. Проведение занятий гимнастикой с музыкальным сопровождением : методическая разработка для студентов / В.А. Губанов, М. И. Губанова – М. : ГЦОЛИФК, 1989. – 38 с.

 17. Давыдов В. Ю. Новые фитнесс-системы (новые направления, методики, оборудование, инвентарь) : учеб. пособие / Давыдов В.Ю., Шамардин А. И., Краснова Г. О. – Волгоград : Изд-во ВолГу, 2005. – 284 с.

 18. Едвард Т. Хоули. Оздоровительный фитнес / Едвард Т. Хоули, Б. Дон Френкс. – К. : Олимпийская литература, 2000. – 367 с.

 19. Захаров Е. Н. Энциклопедия физической подготовки / Захаров Е.Н., Карасёв А. В., Сазонов А. А. / под общей редакцией А. В. Карасёва – М. : Лептос, 1994. – 368 с.

 20. Использование музыкального сопровождения в процессе проведения занятий по гимнастике и массовых гимнастических выступлений: метод. реком. для студ и препод. фак. физ. воспитания пед. ин-та / [сост. Титов В. С., Кожушко А. А.]. – Х.: ХГПИ, 1989. – 36 с.

 21. Кенеман А. В. Детские подвижные игры народов СССР : пособие для воспитателя дет. сада / А. В. Кенеман; Т. И. Осокина / под ред. Т. И. Осокиной. – М. : Просвещение, 1989. – 239 с.

 22. Керони С. Простые программы тренировки с отягощением в домашних условиях / С. Керони, Э Рэнкен ; пер. с англ. Л.А. Остапенко. – М. : Терра-Спорт, 2000. – 192 с.

 23. Кібальник О. Я. Підвищення рухової активності підлітків з використанням занять фітнесом оздоровчого спрямування / Кібальник О. Я. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 46 с.

 24. Коджаспиров Ю. Г. Функциональная музыка в подготовке спортсменов / Коджаспиров Ю. Г. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 63 с.

 25. Комплексні програми середньої загальноосвітньої школи. «Фізична культура 1–11 класи» – К. : Освіта, 1993. – 52 с. (Міністерство освіти України)

 26. Кокарєв Б. В. Основи побудови та проведення занять з оздоровчої аеробіки: навч.-метод. посібник / Кокарєв Б. В., Черненко О. Є., Гордейченко О. А.. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 67 с.

 27. Косяк В. А. Універсум ритму: навчальний посібник / Косяк В. А. – Суми : Університетська книга, 2008. – 138 с.

 28. Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания : учеб. для студентов высш. учеб. заведений физ. воспитания и спорта / Круцевич Т. Ю. – К. : Олимпийская литература, 2003. – Т. 1. – 422 с.

 29. Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания: учеб. для студентов высш. учеб. заведений физ. воспитания и спорта / Круцевич Т. Ю. – К. : Олимпийская литература, 2003. – Т. 2. – 390 с.

 30. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия / Купер К. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 191 с.

 31. Ламакова О. І. 250 рухливих ігор та естафет для школярів / О.І. Ламакова, С. В. Дорофієва. – Х. : Ранок, 2005. – 128 с.

 32. Лисицкая Т. С. Ритм + пластика / Лисицкая Т. С. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 160 с.

 33. Лисицкая Т. С. Ритмическая гимнастика (230 упражнений) / Лисицкая Т. С. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 96 с.

 34. Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике / Лисицкая Т. С. – М. : Физкультура и спорт, 1984. – 174 с.

 35. Лихачов Б. Г. Теория эстетического воспитания школьников / Лихачов Б. Г. – М. : Просвещение, 1985. – С. 31 - 46.

 36. Манина Т. И., Водопьянова Н. Е. Эта многоликая гимнастика / Т. И. Манина, Н. И. Водопьянова. – Л. : Лениздат, 1989. – 80 с.

 37. Менхин Ю. В. Оздоровительная гимнастика. Теория и методика проведения занятий / Ю. В. Менхин, А. В. Менхин. – Ростов на Дону: Феникс, 2002. – 383 с.

 38. Міщенко О. В. Використання рухливих і народних ігор, забав, естафет у фізичному вихованні учнів 1 - 2 класів : методичні рекомендації до вивчення курсу спортивних та рухливих ігор / О.В. Міщенко, В. І. Гончаренко – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003 – 28 с.

 39. Морель Ф. Р. Хореография в спорте / Морель Ф. Р. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 110 с.

 40. Мухін В. М. Фізична реабілітація / Мухін В. М. – К. : Олімпійська література, 2000. – 415 с.

 41. Огниста К. М. Стройові вправи у фізичному вихованні молодших школярів : навч. посібник. / Огниста К. М. – Тернопіль : Астон, 2001. –58 с.

 42. Осіпова І. Л. Музично-ритмічне виховання з елементами хореографії : посібник для молоді, яка навчається у навчальних закладах / І. Л. Осіпова, А. І. Шматкова. – Суми : СумДПУ ім. , 2004. – 103 с.

 43. Основи здоров’я та фізична культура : програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 класи / [упоряд. та голов. ред. М. Д. Зубалій]. – К. : Початкова школа, 2001. – 112 с.

 44. Перевощиков Ю. О. Профілактика і корекція функціональних відхилень у школярів : монографія / Перевощиков Ю. О. – Одеса : Юридична література, 2006. – 256 с.

 45. Подгорный Г. П. Методические рекомендации к организации занятий и составлению комплексов по ритмической гимнастике / Г.П. Подгорный, В. Н. Подгорная. – Донецк : ДонГУ, 1989. – 47 с.

 46. Попова Е. Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике / Попова Е. Г. – М. : Терра-Спорт, 2000. – 72 с.

 47. Пророков О. Танцювальні елементи на уроках фізкультури та в позаурочній роботі / Пророков О. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2006. – 64 с.

 48. Ритмическая гимнастика на ТВ / [Иваницкий А. В., Матов В. В., Иванова О. А., Шаробарова И. Н.]. – М. : Советский спорт, 1989. – 63 с.

 49. Ритмическая гимнастика для школьников. / [Матов В. В., Иванова О.А, Матова М. А., Шаробарова И. Н.]. – М. : Знание, 1989. – 190 с.

 50. Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей : учебное пособие / Романенко В. А. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2005. – 290 с.

 51. Ротерс Т. Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика : учеб. пособие для учащихся пед. училищ по спец. № 1910 Физическая культура / Ротерс Т. Т. – М. : Просвещение, 1989. – 175 c.

 52. Собінов Б. М. «Танцююча» гімнастика / Собінов Б. М. – К. : Мистецтво, 1975. – 182 с.

 53. Секреты гибкости: полная амплитуда движений / пер. с англ. В. Орехова. – М. : ТЕРРА, 1997. – 144 с.

 54. Сергієнко Л. П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Сергієнко Л. П. – Харків : ОВС, 2007. – 270 с.

 55. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Сергієнко Л. П. – К. : Олімпійська література, 2001. – 439 с.

 56. Сосина В. Ю. Ритмическая гимнастика : Альбом / В. Ю. Сосина, Э. М. Фабиан. – К. : Рад. шк., 1990. – 225 с.

 57. Сосина В. Ю. Азбука ритмической гимнастики / Сосина В. Ю. – К. : Здоровье, 1986. – 67 с.

 58. Спортивні свята / [упоряд. Н. Чередніченко]. – К. : Шк. cвіт, 2008. – 128 с.

 59. Тартаковский М. С. Нетрадиционная физкультура (оригинальные комплексы индивидуальной гимнастики) / Тартаковский М. С. – М. : Знание, 1986. – 64 с.

 60. Твердохліб О. Ф. Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Асани – цілющі положення тіла : навч. посіб. / Твердохліб О. Ф. – К. : Політехніка, 2005. – 160 с.

 61. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю / Цвєткова Л. Ю.– К. : Альтерпрес, 2005. – 324 с.

 62. Шаробарова И. Н. Упражнения со скакалкой / Шаробарова И. Н. – М. : Советский спорт, 1991. – 93 с.

 63. Шипилина И. А. Хореография в спорте / Шипилина И. А. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 211 с.

 64. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч.1 / Шиян Б. М. – Тернопіль : Богдан, 2001. – 267 с.

 65. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. 2 / Шиян Б. М. – Тернопіль : Богдан, 2001. – 247 с.

 66. Язловецький В. С. Основи лікувальної та оздоровчої фізичної культури : навч. посібник / Язловецкий В. С. - Кіровоград : РВЦКДПУ ім. Володимира Винниченка, 2003. – 153 с.
ДОДАТКИ


Правильні відповіді на питання контрольних тестів


ЗМ VІ

а);в);г)

а);б);в)

б);в);г)

а);б);г)

а);б);г)

б);в);г)

а);б);в)

а);б);г)

а);в);г)

б);в);г)

б);в);г)

а);в);г)

б);в);г)

а);б);в)

б);в);г)

а);б);г)

а);б);г)

а);б);в)

а);в);г)

а);б);в)

ЗМ V

а);в);г)

б);в);г)

а);б);г)

а);б);в)

б);в);г)

а);б);в)

б);в);г)

а);в);г)

а);в);г)

б);в);г)

а);в);г)

а);б);в)

а);в);г)

а);б);в)

а);б);г)

а);б);в)

б);в);г)

а);б);в)

а);б);в)

б);в);г)

ЗМ ІV

б);в);г)

а);б);г)

а);в);г)

а);б);г)

б);в);г)

а);в);г)

а);б);г)

а);в);г)

а);б);в)

а);б);в)

а);б);г)

а)

б)

а);б);в)

а);в);г)

а);б);г)

а);в);г)

а);б);в)

б);в);г)

а);б);в)

ЗМ ІІІ

а);б)

а);б);г)

б);в);г)

а);б);в)

а);б);в)

а)

а);б);г)

б);в);г)

а);б);в)

б);в);г)

а);б);г)

а);б)

а);в);г)

а);б);в)

а);б);г)

а);в);г)

а);б);в)

а);б);г)

а);в);г)

а);б);в)

ЗМ ІІ

а);б);в)

а);в);г)

а);б);г)

а);в);г)

а);б);г)

б);в);г)

а);б);в)

а);б);в)

а);в);г)

а);в);г)

а);б);г)

а);б);в)

а);б);г)

а);б);г)

б);в);г)

а);б);г)

а)

б);в);г)

б);в);г)

б);в);г)

ЗМ І

а)

а);б);г)

а);б);г)

а);б)

а);в)

а);б);в)

б);в);г)

а);в);г)

б);в);г)

а);б);г)

а);б);г)

а);б)

б);в);г)

а);в);г)

а);б);г)

а);в);г)

а);б);г)

а);б);в)

б);в);г)

а);б);в)

Модуль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ТестиПравильні відповіді на питання тестів підсумкового контролю

Відповіді

а);б);г)

а);в);г)

б);в);г)

а);б);в)

б);в);г)

а);б);в)

а);в);г)

б);в);г)

а);б);г)

а);в);г)

Тести

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Відповіді

а);в);г)

а);в);г)

а);б);в)

б);в);г)

а);б);в)

а);б);в)

а);в);г)

а);б);г)

а);б);г)

а);б);в)

Тести

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Відповіді

б);в);г)

б);в);г)

а);б);г)

а);в);г)

а);б);г)

а);б);в)

б)

а);б);в)

а);в);г)

а);б);г)

Тести

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Відповіді

б);в);г)

а);в);г)

б);в);г)

б);в);г)

а);б);в)

а);б);г)

а);б);г)

а);б);г)

б);в);г)

а)

Тести

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Відповіді

а);в);г)

б);в);г)

а);б);г)

б);в);г)

а);в);г)

а);в);г)

а);б);в)

а);в);г)

а);б);г)

а);б);г)

Тести

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

Навчальне видання

Бермудес Діана В……………..

Музична ритміка і хореографія. Практикум

Навчальний посібник

Для спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання»

Суми: СумДПУ, 2007 р.

Свідоцтво ДК №231 від 02.11.2000 р.

Відповідальний за випуск В.В.Бугаєнко

Комп’ютерний набір Д.В.Бермудес

Комп’ютерна верстка С.П.Цьома

Здано в набір 4.05.07. Підписано до друку 8.06.07.

Формат 60х84/16. Гарн. Times New Roman. Друк ризогр.

Папір офсет. Умовн. друк. арк. 27,7.

Обл.-вид. арк. 34,7. Тираж 100. Вид. № 42.

СумДПУ ім. А.С.Макаренка

40002, м. Суми, вул. Роменська, 87Виготовлено на обладнанні СумДПУ ім. А.С.Макаренка


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 4035
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка