Навчальний посібник для студентів галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»


Тема: «Культура руху». Теоретична частинаСторінка9/38
Дата конвертації07.06.2018
Розмір5.52 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38
Тема: «Культура руху».
Теоретична частина

 1. Визначення поняття «культура руху».

 2. Взаємодія фізичного та естетичного розвитку школярів.

Практична частина

Загальнорозвивальні вправи з предметом з використанням музичного супроводу.Самостійна робота

Добір фонограм для проведення різних частин структури уроку (підготовчої, основної, заключної).Ключові терміни і поняття

Культура рухів – це якісна характеристика фізичних вправ, основними критеріями якої є точність, свобода, чіткість, ритмічність, плавність, красота, енергійність, економічність рухів.

Взаємодія – це філософська категорія, яка відображає процеси впливу об’єктів один на одного, їх взаємну обумовленість і породження одним об’єктом іншого.
ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Теоретична частина

   1. Визначення поняття «культура руху».

Значну увагу у своїх дослідженнях проблемі підготовки вчителя фізичної культури до педагогічної діяльності приділив В. А. Косяк. Він визначив культуру руху як важливий компонент професійно значущої естетичної підготовки студентів. Його дослідження довели, що думка про високий рівень володіння культурою рухів учителями фізичної культури, гарантований дипломом, не має підстав. На його думку, процес підготовки майбутніх учителів фізичної культури повинен бути спрямований на вдосконалення естетичного розвитку, який знаходиться на периферії педагогічного процесу.

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства є актуальними питання культурної, духовно багатої, фізично досконалої особистості.

Основу фізичної культури становить раціональне використання людиною рухової діяльності як чинника фізичної підготовки до життєвої практики, оптимізації свого фізичного розвитку. Основним засобом фізичної культури є фізичні вправи. Під їх впливом формується культура рухів особистості.

Визначено, що однозначного поняття «культура рухів» не існує. Різні автори по-різному трактують це поняття, проте погоджуються, що культура рухів є якісною характеристикою фізичних вправ. Її основними критеріями є точність, свобода, чіткість, ритмічність, плавність, красота, енергійність, економічність рухів. У цих визначеннях простежується взаємозв’язок фізичного виховання з естетичними.

Отже, естетичне виховання у процесі фізичного виявляє в ньому естетичні елементи та перетворює його на засіб естетичного розвитку, освіти і виховання особистості. Фізичне виховання у процесі естетичного спрямоване на вдосконалення тілесно-естетичної та зовнішньої художньо-виразної сутності людини. 1. Взаємодія фізичного та естетичного розвитку школярів.

В сучасний час змінились ідеологічні орієнтири та теоретико-методичні засади, які визначали мету і зміст виховної роботи у фізичному вихованні. На передній план усе більше висувається зв’язок фізичного та духовного потенціалу особистості школяра. Очевидно, що фізична освіта – це не тільки знання і вміння школяра бути здоровим, міцним, але й бути красивим тілом та духом. У зв’язку з цим достатньо актуальним є оновлення змісту фізичного виховання, орієнтація навчльно-виховного процесу на особистість школяра, пошук нових форм, заходів, методів навчання, поєднання фізичних та духовних можливостей школярів.

Взаємодія – це філософська категорія, яка відображає процеси впливу об’єктів один на одного, їх взаємну обумовленість і породження одним об’єктом іншого.

На уроках фізичного культури взаємодія фізичного та естетичного виховання спрямована на вдосконалення особистості школярів. Це гармонійний розвиток, пропорційна будова тіла, добре розвинені фізичні якості, показники здоров’я як умова зовнішньої і внутрішньої краси. Саме ці компоненти становлять основу для розвитку естетичних смаків, естетичного задоволення в учнів, розуміння прекрасного у фізичних вправах і рухах людського тіла.


Практична частина

Загальорозвивальні вправи з предметом з використанням музичного супроводу.

Самостійну групу загально розвивальних вправ із предметами становлять дії з гімнастичною палицею. Їх використовують для збільшення зусиль під час виконання елементарних рухів у суглобах. Крім того, гімнастичну палицю використовують для збільшення амплітуди рухів під час виконання нахилів, поворотів, а також під час проведення коригувальних вправ. Виконання вправ з гімнастичною палицею сприяє покращенню постави.Основні в. п. і хвати під час виконанні ЗРВ з гімнастичною палицею:

Вузький хват палиця тримається двома руками, кісті поруч.

Палицю вниз – палиця тримається двома опущеними руками за кінці і торкається стегон.

Палицю на груди – палиця тримається за кінці зігнутими руками і торкається грудей.

Палицю перед собою – попередньо перевернута палиця знаходиться між передпліччями.

Палицю на лопатки – палиця опущена нижче плечей і торкається лопаток.

Палицю назад – палиця тримається за кінці руками, відведеними назад.

Палиця за спину (на пояс) – палиця тримається зігнутими в ліктях руками.

Орієнтований комплекс ЗРВ з гімнастичною палицею.

(музичний розмір або )

1) В. п.: стійка ноги нарізно, палиця внизу.

1 - 2 – палицю вгору, потягнутись, подивитись на палицю (вдих);

3 - 4 – в. п. (видих).

2) В. п.: о. с., палиця внизу.

1 – нахил вниз (видих);

2 – в. п.;

3 - 4 – те саме.

3) В. п.: стійка ноги нарізно, палиця за головою.

1 – поворот тулуба вліво (видих);

2 – в. п.;

3 – те саме вправо;

4 – в. п.

4) В. п: о. с., палиця внизу.

1 - 2 – палицю вгору, ліва нога назад на носок, потягнутися, подивитися на палицю (вдих);

3 - 4 – в. п.;

5 - 6 – те саме лівою ногою;

7 - 8 – в. п.

5) В. п. – ноги разом, палиця горизонтально за спиною під ліктями.

1 – нахил тулуба вліво, ліва нога вбік на носок (видих);

2 – в. п. (вдих);

3 – те саме в правий бік;

4 – в. п.

6) В. п. – стійка ноги нарізно, палиця внизу.

1 – нахил тулуба, руками торкнутись підлоги (видих);

2 – в. п. (вдих);

3 - 4 – те саме.

7) В. п.: стійка ноги нарізно, палиця над головою.

1 – поворот тулуба вліво (видих);

2 – в. п.;

3 - 4 – те саме вправо.

8) В. п.: стійка ноги разом, палиця внизу.

1 - 2 – відвести палицю вперед, переступити через палицю;

3 - 4 – переступити через палицю в зворотному напрямку.

9) В. п.: стійка ноги нарізно, палиця внизу.

1 – присід, палиця вперед (видих); 2 – в. п. (вдих); 3 - 4 – те саме.

10) В. п.: стійка ноги нарізно, руки на пояс, палиця на підлозі між ногами.

1 – 2 - 3 – стрибкі на місті на двох ногах;

4 – стрибок з поворотом на 180°.

Література

Основна:


 1. Завадич В. Н. Влияние уроков ритмической гимнастики на формирование культуры движения школьниц старших классов / В. Н. Завадич // Формування духовної культури учнівської молоді : зб. наук. праць. – Луганськ, 1997. – С. 60 - 62.

 2. Лихачов Б. Г. Теория эстетического воспитания школьников / Лихачов Б. Г. – М. : Просвещение, 1985. – С. 31 - 46.

 3. Назаренко Л. Д. Красота как необходимый компонент формирования личности / Л. Д. Назаренко // Физическая культура в школе: воспитание, образование, тренировка. – 2000. – № 1. – С. 48 - 49.

 4. Ротерс Т. Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика : учеб. пособие для учащихся пед. училищ по спец. № 1910 «Физическая культура» / Ротерс Т. Т. – М. : Просвещение, 1989. – С. 12 - 28.

 5. Ротерс Т. Т. Музично-ритмічний розвиток школярів у взаємодії фізичного і естетичного виховання / Т. Т. Ротерс // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – № 3. – С. 12 - 14.

 6. Сатиров Г. Н. Школа движений / Г. Н. Сатиров // Физкультура в школе. – 2004. – № 3. – С. 43 - 47.

Додаткова:

 1. Лисицкая Т. С. Ритм + пластика / Лисицкая Т. С. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 160 с.

 2. Лисицкая Т. С. Ритм + пластика / Т. С. Лисицкая // Спорт, духовные ценности, культура. – 1997. – № 5. – С.85 - 93.


Контрольне тестування за темами змістового модуля 1

Орієнтовні контрольні тести до першого змістового модуля

(Визначити правильні відповіді)

1. Мелодійним малюнком музичного твору називається:

а) найбільш високий звук, досягнутий під час кожного підйому;

б) сукупність руху музики вгору, униз або на місці;

в) момент найбільшого напруження в музичному творі;

г) сила звучання музики.

2. Види мелодійного малюнка музичного твору:

а) висхідний рух мелодії;

б) спадний рух мелодії;

в) лінійний рух мелодії;

г) хвилеподібний рух мелодії.

3. За тривалістю звуки бувають:

а) цілі;


б) половинні;

в) слабкі;

г) четвертні, восьмі.

4. Метром музичного твору називається:

а) періодичність ударних та не ударних звуків;

б) чергування акцентованих та неакцентованих звуків;

в) найбільш тривалий звук;

г) тривалість мелодії.

5. Виділяють такі розміри музичних творів:

а) дводольний (парний);

б) рівномірний;

в) тридольний (не парний);

г) неповний.

6. Під функціональною музикою розуміють:

а) музику, що створює оптимальні умови для роботи на уроці фізичної культури, робить урок більш змістовним, цілеспрямованим, емоційним, а набуті учнями знання більш стійкими;

б) спеціально підібрані музичні твори різних жанрів, що спрямовані на стимулювання та регулювання діяльність робочих функцій та психічного стану;

в) музику, що викликає позитивні асоціації, полегшує засвоєння навчального матеріалу, згладжує напружений ритм уроку, підвищує емоційний тонус, працездатність в учнів;

г) музику, що не впливає на розумову та рухову функції організму, особливо на роботу центральної нервової системи як органу управління та узгодження дій усіх частин людського організму.

7. Вплив функціональної музики залежить від наступних аспектів:

а) оздоровчо-фізкультурного;

б) педагогічного;

в) психофізіологічного;

г) музично-фонетичного.

8. За характером впливу на учнів виділяють:

а) мобілізуючу;

б) прогресуючу;

в) заспокійливу;

г) фонову.

9. Структура змісту музичного твору включає:

а) інтенсивність;

б) ритм;

в) такт;


г) розмір.

10. Будова музичного періоду включає:

а) такт;


б) музичні фрази;

в) музичні вправи;

г) музичні речення.

11. На уроках фізичної культури використовують темп музики:

а) суперадажіо – суперповільний темп;

б) адажіо – повільний темп;

в) анданте – помірний темп;

г) алегро – швидкий темп.

12. Визначення ритму музичного твору включає:

а) послідовне поєднання музичних звуків;

б) звуки різної довжини;

в) м’якість звуків;г) швидкість музичного супроводу.

13. На уроках фізичної культури використовують музику таких розмірів:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

14. Загальними завданнями використання музики на уроках фізичної культури є:

а) підвищення емоційної активності учнів на уроках фізичної культури;

б) підвищення емоційного стану вчителя фізичної культури;

в) підвищення рухової активності учнів на уроках фізичної культури;

г) створення оптимальних умов для роботи на уроці фізичної культури.
15. На уроках фізичної культури використовують музику таких музичних жанрів:

а) марш;


б) диско;

в) фітнес - музику;

г) поп – музику.

16. Під час добору музичного твору на урок фізичної культури потрібно враховувати:

а) вік учнів;

б) музичні вподобання вчителя;

в) рівень фізичного розвитку учнів;

г) мету, завдання та зміст уроку фізичної культури.

17. Визначають такий характер музичного твору:

а) спокійний;

б) ліричний;

в) фонетичний;

г) енергійний.

18. Вимоги до виконання вправ під музику:

а) початок та закінчення вправи повинно збігатися з початком музичної фрази;

б) потрібно враховувати темп, ритм і характер музичного твору;

в) наголос рахунку під час виконання вправ повинен співпадати з ударними долями, мелодійним та динамічним малюнком музичного твору;

г) спеціальних вимог для виконання вправ під музику не існує.

19. Взаємозв’язок ритму рухів із ритмом музики відбувається через те, що:

а) ритм музики допомагає вчителю фізичної культури визначити завдання уроку;

б) музика підказує рух, обмежує його у часі та просторі;

в) надає руху визначену виразність, мірність, закінченість;

г) рух допомагає краще виразити та зрозуміти музику, передати його емоційну сторону.

20. Для узгодження ритму рухів із ритмом музики використовують:

а) музичні ігри;

б) рухливі ігри;

в) прості рухові дії;

г) колективне прослуховування музичного уривка.Каталог: bitstream -> 123456789 -> 4035
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка