Навчальний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка»Сторінка20/20
Дата конвертації23.03.2017
Розмір3.14 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ - чоловік і жінка отримують батьківські права з часу народження дитини. Ці права зберігаються за ними до тих пір, доки їх власна поведінка і відношення до своїх батьківських обов'язків відповідають вимогам моралі і права. До батьків, яким не можна більше довіряти виховання дітей, може бути застосована крайня міра - П.б.п. Рішення по таких справах приймається тільки судом. Батьківських прав позбавляються батьки, які ухиляються від виконання обов’язків по вихованню дітей, негативно впливають на них своєю аморальною, антисуспільною поведінкою, є хронічними алкоголіками або наркоманами.
ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ - усвідомлення людиною необхідності певних матеріальних і духовних благ та послуг (ідеальне прагнення до цих благ і послуг).
ПРАВА ЛЮДИНИ ЕКОНОМІЧНІ - правові норми, які визначають місце людини в економічному житті, забезпечують її можливість мати, користуватися і розпоряджатися економічними благами і цінностями.
ПРАВА ЛЮДИНИ СОЦІАЛЬНІ - правові норми, які визначають місце людини в соціальній сфері суспільства, забезпечують її можливість мати, користуватися і розпоряджатися соціальними благами.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають при наданні на відповідних умовах і в певному порядку державними і недержавними органами фізичним особам, які перебувають у складних юридично значимих ситуаціях і не мають достатніх засобів для існування, безоплатно чи на пільгових умовах різних видів матеріального забезпечення зі спеціально створених для цього фондів.
ПРЕДСТАВНИКИ ЗАКОННІ - батьки, опікуни, піклувальники даної особи або представники тих установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких вона перебуває.

ПРИЙМАЛЬНИК - РОЗПОДІЛЬНИК ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ - установа для тимчасового розміщення підлітків віком від 3 до 18 років, які заблудились або підкинуті; залишились у віці до 16 років без опіки батьків або осіб, які їх замінюють, потребують допомоги з боку суспільства, направлення у спеціальні школи і професійно-технічні училища для підлітків, які потребують особливих умов виховання і навчання; самовільно залишили сім’ю у віці до 16 років; самовільно залишили сім’ю у віці від 16 до 18 років; особу яких не встановлено і які потребують нагляду і допомоги з боку суспільства; самовільно залишили спеціальну школу, професійно-технічне училище, інші закриті виховні заклади; вчинили, у віці від 11 до 14 років суспільно-небезпечні дії і мають бути ізольовані.
ПРИТУЛОК 1.Місце, де можна знайти порятунок або відпочити. 2.Соціальний заклад, у якому особи забезпечуються харчуванням і необхідною допомогою. Розрізняють притулки загального типу (індивід сам визначає час і терміни свого перебування в П.) та діагностичного (його основне завдання – діагностика ситуації, в якій знаходиться особа і визначення його подальшої долі).
ПРИТУЛОК ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ - 1.Самостійний заклад з правами юридичної особи. 2.Структурний підрозділ соціальних служб для молоді, спеціалізованих соціальних служб, відповідальних за адекватну соціалізацію підростаючого покоління. Притулок для неповнолітніх забезпечує тимчасові (побутові, психологічні, емоційні) умови життєдіяльності неповнолітнього, відчуженого (об’єктивно або суб’єктивно) від сприятливих умов розвитку своєї особистості в сім’ї, виховному закладі, суспільстві.
ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНІ - першочергові, життєво необхідні для суспільства, соціальної групи, соціального інституту завдання, цілі. П.с. пов’язані зі зростанням ролі суб’єктивного фактора в історії сучасних суспільств. Критерії П.с.: принцип соціальної справедливості й захищеності, демократія, національна незалежність, матеріальний добробут, духовний розвиток. У сучасних складних суспільних системах. П.с. можливі лише на основі інтересів усіх соціальних суб’єктів.
ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДА ІНДИВІДУАЛЬНА комплекс заходів, спрямований на відновлення здоров’я і здібностей інваліда та створення йому необхідних умов і рівних можливостей у всіх сферах життєдіяльності. Відповідно до Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів (затв. КМ України 22. ІІ 1992), зазначена програма розробляється медико-соціальними комісіями (МСЕК).
РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ МІНІМАЛЬНИЙ - гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї території України.
СИРІТСТВО соціальне явище, зумовлене наявністю у суспільстві дітей, батьки яких померли, а також дітей, які залишилися без піклування батьків внаслідок позбавлення батьківських прав, визнання їх у встановленому порядку недієздатними, безвісно зниклими та ін.
СИРІТСТВО СОЦІАЛЬНЕ явище усунення або неучасті значного кола осіб у виконанні ними батьківських обов’язків (деформація батьківської поведінки). Соціальні сироти – це особлива група дітей, які залишилися без батьків через соціально-економічні причини, тобто сироти при живих батьках.
СІМ’Я НЕБЛАГОПОЛУЧНА - сім’я, яка через ті чи інші причини, повністю або частково втратила свої виховні можливості, внаслідок чого складаються несприятливі умови для виховання дитини.

СІМ’Я НЕПОВНА включає тільки одного з батьків з одною неповнолітньою дитиною або декількома неповнолітніми дітьми. С.н. утворюється внаслідок припинення шлюбу, смерті одного з батьків або роздільного їх проживання.
СІМ’Я ПОЗАШЛЮБНА - один із типів неповної сім’ї, що виникає в результаті народження жінкою дитини поза шлюбом. Бажання уникнути самотності, прагнення задовольнити потребу материнства та інші причини призводять до того, що більшість жінок зважуються сьогодні на такий крок свідомо.
СІМ’Я СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ - соціально незахищена сім’я, яка потребує підтримки соціальних служб. С.с.р. не може повноцінно виконувати свої функції внаслідок складних соціальних умов. Як правило, це сім’ї: малозабезпечені, багатодітні, які мають дітей-інвалідів, а також сім’ї з неповнолітніми матерями.
СКАРГАзвернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об’єднань громадян, підприємств, посадових осіб.
СЛУЖБА ДОПОМОГИ ДІТЯМслужба, яка допомагає дітям, які мають труднощі в навчанні та проблеми в спілкуванні.

СЛУЖБА СОЦІАЛЬНА - сукупність державних і недержавних органів управління, структур і спеціалізованих закладів, які здійснюють соціальну роботу по обслуговуванню населення, надають соціальну допомогу і послуги з метою подолання або пом’якшення складної ситуації. Система С.с. включає державну, недержавну і муніципальну (місцеву) служби. До державних С.с. належать органи управління, заклади і підприємства соціального обслуговування, системи соціального захисту населення, міністерств і відомств, до компетенції яких віднесена функція соціальної допомоги населенню. До недержавних – заклади і підприємства соціального обслуговування, які створюються благодійними, громадськими, релігійними та іншими організаціями і приватними особами. До муніципальних С.с. відносяться заклади і підприємства соціального обслуговування, які знаходяться у віданні органів місцевого самоуправління.
СОЦІАЛЬНІ НОРМИ - показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг.
СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ - показники забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами.
СТРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ одна із основних форм соціального захисту громадян, що являє собою систему грошового забезпечення громадян при досягненні ними пенсійного віку, у випадку тимчасової чи постійної втрати працездатності, втраті годувальника та інших встановлених законом випадках. С.с. розповсюджується перш за все на активне, зайняте населення і фінансується за його рахунок, а також за рахунок роботодавців.
"ТЕЛЕФОН ДОВІРИ" - підрозділ соціальної служби для молоді, діяльність якого спрямована на надання кваліфікованої екстреної, анонімної, безкоштовної психологічної і психотерапевтичної допомоги по телефону підліткам, молоді, окремим категоріям населення, що переживають кризові ситуації. Одним із завдань діяльності телефону довіри є профілактика та попередження девіантної, делінквентної поведінки.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИвідкрите чи таємне заволодіння людиною, пов’язане з законним чи незаконним переміщенням за згодою чи без згоди особи через державний кордон України або без такого для подальшого продажу або іншої платної передачі з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення в комерційних цілях, використання у збройних конфліктах, експлуатації її праці.
ФОНДИ ГРОМАДСЬКІ структури, які об’єднують групи людей, матеріальні, фінансові, культурні та інші цінності, створені в результаті добровільних відрахувань, внесків, пожертвувань державних, громадських організацій і підприємств, комерційних і фінансових структур, приватних осіб з метою гуманітарної, благодійної діяльності в різних сферах суспільного життя. Ф.г. мають (як правило) статут, документи, які регламентують їх діяльність, а також організаційну і управлінську структуру. Держава підтримує Ф.г. надає їм приміщення, встановлює пільгове оподаткування, заохочує їх зусилля, спрямовані на вирішення соціальних проблем. Розрізняють Ф.г. миротворчі, благодійні, науково-дослідні, культурологічні, релігійні та ін.
ФОРМИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ способи внутрішньої організації та зовнішнього вираження норм права, які регулюють суспільні відносини у сфері соціального забезпечення населення. Розрізняють: нормативно-правовий акт та нормативно-правовий договір. До ф.п.с.з. відносяться такі нормативно-правові акти: закони України, Укази Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази міністерств і відомств та центральних органів із спеціальним статусом, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

ХВОРОБИ ГЕНЕТИЧНІ - клас захворювань, причиною яких є мутації – зміни у носіїв спадкової інформації. Вони виникають як на макрорівні (патологія хромосом), так і на мікрорівні (мутація гена).

ХВОРОБИ ПСИХІЧНІ - специфічні хвороби людини, що виникають в результаті порушення або зміни у діяльності всього організму, переважно мозку, центральної нервової системи і, відповідно, проявляються у вигляді різноманітних розладів психічної діяльності.
ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНІ - в широкому розумінні – значимість предметів і явищ реальної дійсності з точки зору їх відповідності або невідповідності потребам суспільства, соціальної групи, особи; в більш вузькому – духовні та естетичні імперативи (вимоги), вироблені людською культурою і є продуктами суспільної свідомості. Індивід інтеріорізує (засвоює) цінності в процесі своєї соціалізації, вони є основою соціальних норм.
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ - державний навчально-виховний заклад для дітей-сиріт, дітей з неповних сімей, а також дітей, які потребують допомоги держави внаслідок хвороби батьків, втрати з ними зв’язків, позбавлення батьківських прав.
ШКОЛИ СПЕЦІАЛЬНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ - навчально-виховні заклади для неповнолітніх у віці від 11 до 14 років (в окремих або виняткових випадках – до досягнення 15 або 16 років), які здійснили правопорушення або суспільно небезпечні проступки, звільнених в установленому порядку від кримінальної відповідальності, але які потребують особливих умов виховання і суворого педагогічного режиму. Знаходяться у віданні органів народної освіти, мають за мету продовження загальноосвітньої політехнічної підготовки неповнолітніх, які порушили закон, їх перевиховання і виправлення, розвиток в них моральних якостей, фізичне, трудове, естетичне і правове виховання. Направлення в Ш.с.з. – найбільш серйозна з примусових мір виховного характеру, що застосовується по відношенню до неповнолітніх, і здійснюється тільки по вирішенню комісій у справах неповнолітніх або за визначенням суду.
ЮНІСТЬ - це період від 16 до 21 року – від отримання паспорту до здобуття всіх громадянських прав (право бути обраним у вищі органи влади). Від підліткового віку і від молодості період юності відокремлює скоріше не біологічна, а соціальна межа. В юнацькому віці відбувається складний процес отримання громадянської і психологічної зрілості, оволодіння всією системою суспільних прав і обов’язків дорослої людини. Поряд з розвитком громадянської самосвідомості починається становлення професійної самосвідомості (вибір спеціальності), сексуальної самосвідомості (практичне оволодіння нормами сексуальної моралі), формується індивідуальний стиль життя.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ - сукупність суспільних умов, в яких живе людина, а саме: рівень споживання матеріальних та духовних благ і послуг, розвинутість сфери освіти, медичного обслуговування, культури, стан навколишнього середовища (екологія), рівень оподаткування тощо.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Конвенція ООН про права дитини. – К.:PrintXPressTM, 1999.

 2. Конвенція ООН про права дитини, переказана дитиною// Права дитини: Посібник для журналістів. – Київ, 2002. – С.123.

 3. Декларація прав дитини.

 4. Конституція України. Статті 3, 8, (. 22, 28, 29, 31, 32,41, 47, 55, 56, 68, 124.

 5. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї”( № 2789-ІІІ від 15.11.2001.- ВВР, 2002,№10, ст.. 70).

 6. Кодекс про шлюб і сім’ю України ( Закон України № 2006-УІІ (2006а-07) від 20.06.69, ВВР, 1969, № 26, ст..204).

 7. Закон України про освіту (м. Київ, 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ із змінами і доповненнями

 8. Закон України про загальну середню освіту ( м. Київ, 13 травня 1999 р. № 651-ХІУ із змінами і доповненнями

 9. Закон України про охорону дитинства (м. Київ, 26 квітня 2001 р. № 2402-ІП із змінами і доповненнями)

 10. Закон України про соціальну роботу з дітьми та молоддю (м. Київ, 21 червня 2001 р. № 1613-111 із змінами і доповненнями)

 11. Кримінальний Кодекс України (вибрані статті) - ВВР, 2001, №25-26, с.131.

 12. Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646

 13. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002

 14. Декларація ООН про права розумово відсталих осіб

 15. Цивільний Кодекс України (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 980-ІУ (980-19) від 19.06.2003, ВВР, 2004, № 2, ст..6, № 1255-ІУ (1255-14) від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст..140). – Глави 4, 6.

 16. Закон України про психіатричну допомогу. (ВВР, 2000, № 19, ст..143. Із змінами і доповненнями згідно із Законом № 1364-ІУ (1364-14) від 09.12.2003, ВВР, 2004, № 15, ст..221).

 17. Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2002 р. № 732 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 січня 2003 р. за № 9/7330 Зміни тексту: Наказ зареєстровано №268/7609 10.04.2003МОН № 61 05.02.2003

 18. Сімейний Кодекс України

 19. Концепція спеціальної освіти осіб з психічними та фізичними вадами в Україні

 20. Правила опіки та піклування. Наказ Державного Комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці та соціальної політики України № 34/166,131/88 від 26.05.99.(Розділи 4,5,6) та рекомендації органам опіки та піклування) .

 21. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи (5-е вид., випр. І доп.) / За ред.. генерал-майора міліції В.Д. Гвоздецького. – К.: Наукова думка, 2002. – 320 с.

 22. Бюлетень Незалежного дитячого медіа-центру „Голос дитини”, № 1 (березень 2002р.).

 23. Вегера С.А. Аспекти праці та соціальної захищеності дітей в Україні. Міністерство праці та соціальної політики в Україні. – Київ, 2001., - С. 7.

 24. Головко Н.О., Данелян Л.С., Довга люк І.С. та ін. Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами: Методичні рекомендації. – К.: Держсоцслужба, 2003. – 108 с.

 25. Діти України про свої права. Попередні результати соціологічного опитування дітей віком від 9 до 17 років. – К.: Ценр „Соціальний моніторинг” / ЮНІСЕФ, 2000.

 26. Діяльність центрів соціальних служб для молоді в Україні: Сучасний стан і перспективи розвитку. – К.: ДЦССМ, 1999.

 27. Доннелі Джек. Права людини у міжнародній політиці. – Львів: Кальварія, 2004. – 280 с.

 28. Емельянов В. Гражданское право Украины. Изд. Первое, Днепропетровск, УкОМА Пресс, 1994. – 144с.

 29. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. – К.: Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 2003. – 415 с.

 30. Захист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей: Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2001 року. – К.: Державний інститут проблем сім’ї і молоді, 2002. – 160 с.

 31. Коваленко З.Д., Келим О.І., Кіященко Г.В., Тайсумов В.В.Твої права: Порадник для громадян та громадських організацій із захисту своїх прав. - Полтава, 2004. – С. 3-7

 32. Конвенція про права дитини: Заключні зауваження Комітету з прав дитини: Україна: Інформаційний бюлетень Представництва ООН в Україні. Спеціальний випуск. – 31 березня 1996 р.

 33. Кузьменко О.Д., Оніщенко О.В., Хомініч М.І. Як захистити права неповностправних осіб на власність. – Суми: БО „Агенція сприяння соціальним послугам№. – 2004. – 60 с.

 34. лінія”, 2001.

 35. Олексюк Н.С. Впровадження технологій соціальної роботи у проактику// Соціальна робота в Україні: теорі та практика: посібник ... працівників ССМ. –Четверта частина/ За ред. А.Я. Ходорчук. – Київ: ДЦССМ, 2003. – С.30-50.

 36. Пилипенко П.Д. Право соціального забезпечення. – К., 2003. – 224 с.

 37. Понятійно-термінологічний словник соціальної роботи. – Ужгород: УНУ ”Мистецька Права дитини: Посібник для журналістів. – Київ, 2002. – С.8-22.

 38. Сирота І.М., Сташків Б.І. Право соціального забезпечення в Україні.. – К., 2004. – 408 с.

 39. Сімейні відносини в Україні: Практичний посібник. (2-е вид., змін. І доп.)/ О.М. Роїна. – К.: КНТ, 2007. – 384 с.

 40. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. Трубавіна І.М. Навчальний посібник. - К.: ДЦССМ, 2003.

 41. Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навчальний посібник. –К.:Знання, 2005. – 405 с.

 42. Тематична держана доповідь про становище дітей в Україні: Праця дітей в Україні. – Київ, 2001.

 43. Хавеман Р., Війєрс М. Огляд законодавства про боротьбу з торгівлею людьми в Україні: 2001: Доповідь на запит Міжнародної організації з міграції (МОМ). – Київ, 2001. – 95с.

 44. Чиж Эльжбета. Права ребенка: Что надо знать, прежде чем говорить о правах ребенка – Хельсинкский Фонд по Правам Человека.

 45. Шость Н.В., Козир М.К., Ситник О.М. Енциклопедія правового захисту неповнолітніх. – Київ, 1997.

 46. Як захистити права неповносправних осіб на власність. – Суми: БО „Агенція сприяння соціальним послугам”. – 2004. – 60 с.

 47. www.unicef.org}protection/index.рtmi (Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ))

 48. www.crin.org Сайт інформаційної мережі з прав дитини

 49. www.europeanchildrensnetwork.org Євронет, Європейська дитяча мережа

 50. www.efcw.org Європейський форум за дитячий добробут

 51. www.hri.cf/children/ThematicIndex.shtml Інтернет з прав людини.

 52. www.unicef.org}publications/index_24432.htmi ЮНІСЕФ. Доповідь „Становище дітей світу в 2005 році”.

 53. www.undp.org/rbec Регіональне бюро ПРООН для країн Європи та СНД

 54. www.savehechildren.net/homepage (Міжнародний альянс з порятунку дітей)

 55. www.rada.kiev.ua Інформація про становище дітей в Ук4раїні

 56. wwwьщяюпщмю.ua Сайт Головного управління освіти і науки України

 57. www.mms.gov.ua Сайт Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України

 58. Сайт Міністерства охорони здоров’я України


Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка