Навчальний посібник для учнів, абітурієнтів, учителів загальноосвітніх шкіл. 60 сторСторінка1/2
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2
Харцизька спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов № 26

Мовна норма

як підвищення культури мовлення

( методичний посібник-практикум )

2015

Укладач

Болотіна Олена Вікторівна - учитель-методист української мови та літератури Харцизької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов


Рецензенти:

Левашова О.М. - методист Харцизького міського відділу освіти Донецької області.

Дончук Т. В. - керівник міської ПНМК учителів української мови та літератури, учитель-методист української мови та літератури ЗОШ №7.

Вержевікіна Т. Г. - учитель-методист української мови та літератури ЗОШ №25.
Затверджено

педагогічною радою школи (протокол 1 від 07.02.20... року).


Схвалено

на засіданні методичної ради міського методичного кабінету (протокол № від 09.03.20... року).

Методичний посібник-практикум з української мови: мовна норма як підвищення культури мовлення. Навчальний посібник для учнів, абітурієнтів, учителів загальноосвітніх шкіл. 60 стор.

ПЕРЕДМОВА
Як дібрати слово, словосполучення, речення?

Як скомпонувати текст?

Як правильно використовувати слова й словосполучення в процесі професійно-літературної творчості?

Як підвищити культуру усного та писемного мовлення?

Що таке мовна норма?

Що є показником мовної майстерності?

На ці та інші питання ви знайдете відповідь у даному посібнику-пораднику.
Чи доводиться вам писати статті, реферати, звіти про науково-дослідну роботу, накази, тексти лекцій, доповідей, виступів, курсові чи контрольні роботи тощо?

Чи хочете ви, щоб ваші твори одержували схвальну оцінку, а не поверталися до вас із тактовними рекомендаціями типу „переробити”, „виправити”, „удосконалити”?

Чи турбуєтеся ви про те, щоб наше мовлення було грамотним, зрозумілим, переконливим, сприяло підвищенню культури, формуванню загальнолюдських ціннісних орієнтирів?

Оволодіти мовною системою – це не просто її знати, а передусім свідомо використовувати як знаряддя для вдосконалення власного мовлення. Отже, опрацьовуючи матеріал даного посібника, ви дізнаєтеся про складні випадки вживання слів і словосполучень, побачите, які слова варто запам’ятати й почати грамотно використовувати. До речі, складніші для використання, як не дивно, звичайні слова. Їх часто вживають у побуті, що, здавалося б, помилок бути не може. А воно не так...

Практика засвідчує недосконалість володіння учнями, абітурієнтами, учителями нормами української мови, утруднення в написанні рефератів, статей, доповідей, виступів, наказів тощо. Це спричиняє велику кількість помилок і певним чином знижує рівень культури мовлення в загальнонаціональному вимірі.

Тож, даний посібник неодмінно вам допоможе, порадить, підкаже, а головне – навчить уміло користуватися правописними, нормативними, комунікативними можливостями (уміннями), озброїть знанням стилістичних багатств нашої мови.

Структура посібника-порадника досить проста: у ньому одна частина – „Мовні норми” – містить три розділи з методичними коментарями: „Порушення морфологічних норм”, „Порушення синтаксичних норм”, „Порушення фразеологічних норм”, друга частина – „Практичні завдання”, третя частина – „Відповіді-ключі” до поданих завдань, четверта частина – російсько-український словник поширених мовних зворотів наукового та офіційно-ділового стилів.

Даним посібником можуть скористатися вчителі, учні, абітурієнти, усі ті, хто хоче вдосконалити свою грамотність.

Автор.

ПОНЯТТЯ ПРО МОВНІ НОРМИ
Мовна норма – це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними. Одним із показників досконалості літературної мови є сталість норм, опанування яких сприяє підвищенню культури мовлення.
Порушення морфологічних норм

Правильне вживання іменників в українській мові.

Методичний коментар.

Граматичні форми регулюють вибір варіантів морфологічної та синтаксичної форми висловлювання. Від вибору найдоцільнішої граматичної форми залежить смислова точність, чіткість, виразність будь-якого тексту.

Деякі іменники мають однакову морфологічну структуру у двох мовах, але відрізняються за родовою характеристикою:
російська мова українська мова
Ученая степень учений ступінь

Полынь горькая полин гіркий

Широкая степь широкий степ

Головная боль головний біль


Моя рукопись мій рукопис

Чужая подпись чужий підпис

Десятичная дробь десятинний дріб

Правильная запись правильний запис


Далекая Сибирь далекий Сибір

Большая насыпь великий насип

Злая собака злий собака

Стенная надпись стінний напис


Краткая опись короткий опис

Перекись водорода перекис водню

Недельная пыль тижневий пил

Кожная сыпь шкіряний сип


Помилкою при творенні ступенів порівняння прикметників є одночасне використання аналітичної (вузький – більш вузький, найбільш вузький) та синтетичної (вузький – вужчий, найвужчий) форми:

неправильно правильно

вживання у більш вужчому вживання у вужчому значенні значенні

подарувала більш кращі квіти подарувала найкращі квіти

правда більш дорожча правда дорожча

більш точніший зміст точніший зміст
найбільш вагоміший найбільш вагомий

більш свідомий свідомий

наймертвіший мертвий

менш сліпий сліпий


вищі задовільних умов вищі від задовільних умов

одна страшніша другої одна страшніша за другу

легший води легший за воду

дорожчий золота дорожчий за золото


сильніший брата сильніший ніж брат

самий високий найвищий

самий сильний найсильніший

солодше меду солодша за медПорушення синтаксичних норм
Найчастіше трапляються помилки в побудові словосполучень із підрядним зв’язком керування. Для уникнення цих помилок треба дотримуватися таких норм:

а) дієслівне керування:

- дієслова інформувати, мати, вживати, завдати, потребувати, додержуватися, зазнавати вимагають, щоб додатки стояли в родовому відмінку: інформувати менеджера, мати добру репутацію, потребувати допомоги, додержуватися наказів, зазнавати невдач, вживати ліків, завдати прикрощів;

- дієслова повідомляти, дякувати, запобігти (запобігати), вибачати, заперечувати, заподіяти вимагають лише форми давального відмінка: дякувати лікареві, заперечувати судді, вибачати синові, запобігти нещасному випадку, заподіяти собі смерть;

- дієслова опанувати, бачити, хворіти, ігнорувати, постачати, надати, оскаржити вимагають від додатка форми знахідного відмінка: опанувати професію, бачити на власні очі, хворіти на грип, ігнорувати закони, надати можливість, оскаржити рішення, постачати продукти;

- дієслова обирати, повідомити, говорити, завдячувати, пролунати, звільнити, залишити, читати вимагають орудного відмінка: повідомити листом, обирати академіком, говорити українською, завдячує цим, звільнити за власним бажанням, пролунає рідною мовою, залишити за собою, читати іноземною;

б) іменникове керування:

- іменники освоєння, опанування, відновлення, завідувач, витяг, перебіг, збіг вимагають, щоб додатки стояли в родовому, а не в орудному відмінку:правильно неправильно

завідувач кафедри завідувач кафедрою

або завідуючий кафедрою

опанування мови опанування мовою

освоєння курсу освоєння курсом

збіг обставин збіг за обставин

перерахування грошей перевід грошей

витяг із протоколу виписка із протоколу

збіг обставин збіг через обставини

перебіг подій -в) прикметникове керування:

- прикметники характерний, свідомий, придатний вимагають додатків у формі родового відмінка: придатний для вживання, характерний для тебе;

- прикметники хворий, багатий, високий, скупий, швидкий вимагають додатків із прийменником на у формі знахідного відмінка: хворий на тиф, багатий на вітаміни, високий на зріст, скупий на слова, швидкий на язик.

Російські конструкції з прийменником по в українській мові можуть перекладатися цілою низкою прийменникових і безприйменникових конструкцій.


Правильне вживання прийменників в усталених словосполученнях:
російська мова українська мова

По рецепту врача за рецептом лікаря

По старым ценам за старими цінами

Все по порядку все за порядком

По той причине з тієї причини, через те

По вопросам з питань

По собственной воле з власної волі

По выходным у вихідні

Предложения по улучшению пропозиції щодо

работы поліпшення роботи По уважительной причине з поважної причини

По невнимательности через неуважність

По левой стороне ліворуч

По правой стороне праворуч
По крайней мере принаймні

По любому поводу з усякого приводу

Назвать по имени и по назвати на ім’я та по

отчеству батькові По сегодняшний день донині


Определить по результатам визначити за результатами

Отпуск по болезни відпустка через хворобу

Пенсия по возрасту пенсія за віком

Занятия по истории заняття з історії


В двух словах кількома словами

В другой раз іншим разом

В значительной степени значною мірою, значно

В последний раз востаннє


В течение суток протягом доби

Под конец дня наприкінці дня

Это ко мне не касается це мене не стосується

По результатам работы за результатами роботи

За прошлый год минулого року

Аллергия на лекарства алергія від ліків

Один раз в месяц раз на місяць

Иметь под рукой мати на похваті

По мере возможности у міру сил
Методичний коментар.

Показником мовної майстерності є вміле користування можливостями синтаксичної синонімії. В українській мові до деяких конструкцій зазначеного вище типу існує не один, а кілька варіантів, які створюють можливість варіювати або, якщо між ними є смислова відмінність, підібрати точніший відповідник: по травень включно - до травня включно; по закону - за законом - згідно з законом; за вимовою - з вимови; на бажання клієнта – за бажанням клієнта тощо.Синонімія прийменникових конструкцій

Прийменники, що передають відношення мети:
з метою з метою подальшого співробітництва

у зв’язку з метою подальшого співробітництва

для, до, на ,про приготовлені для вживання

на свої роки ( для своїх років)

виконаю на всяк випадок ( про всяк випадок)

задля, заради, мають відтінок заради дружби,

ради, в імя присвяти ради шматка хліба
Прийменники, що передають часові відношення:
до, перед (напередодні) до екзамену (перед екзаменом)

з, від з початку року (від початку року)

сліпий від народження ( з народження)по, до по лютий ( до лютого)

після, по після закінчення терміну (по закінченні)

через, за, по зустрінемося через хвилину ( за хвилину, по хвилині)

протягом, упродовж протягом дня (упродовж дня)

за, під час за час правління (під час правління)

на, в а день ( в день), на ту пору ( в ту пору)

за, в за всіх часів ( у всі часи)

під, за час під хвороби ( за період хвороби)

в, об в одинадцять годин ( об одинадцятій годині)
Прийменники, що передають причинові відношення:
завдяки, указують на сприяння виконав завдяки тому що

внаслідок здійснення чогось внаслідок того що

через, із-за, за через власну необережність

сварка за дурницюу зв’язку відпустка у зв’язку з хворобою

( із-за хвороби)від, од, з прибуток од продажу ( від продажу)

з нудьги ( від нудьги)

плакати від радості ( з радощів)

Прийменники, що передають відношення відповідності:
відповідно до відповідно до постанови

згідно з згідно з постановою

залежно від залежно від виконаного

виходячи з виходячи зі сказаного

на противагу на противагу усталеним поглядам
Прийменники, що передають допустові відношення:
незважаючи незважаючи на ознаки великої втоми

незалежно від незалежно від зазначеного

попри попри всі злигодні й турботи

всупереч всупереч зовнішній легковажності

наперекір наперекір недугам


Прийменники, що передають об’єктивні відношення:
стосовно, щодо щодо способу творення

щодо вашої пропозиції

стосовно розглянутого питання
Прийменники, що передають просторові відношення:
Біля, коло, при зупинився при вході ( біля входу)

Поряд (з), поруч (з) жив поряд зі школою (коло школи)

Серед, посеред посеред вулиці, серед нас

З-поміж вирізнятися з-поміж усіх

Вживання прийменників із відмінковими формами слів:


Відмінки

Прийменники

Приклади

Родовий

без, біля, від, для, до, з-за, з-під, проти, коло, крім, після, ради, серед, вздовж, близько, край, поміж, між, проміж, за, з, в (у), під, над

Без допомоги, біля лікарні, відійти від справ, придатний для вживання, ввести до складу, з-під землі дістати, коло озера, крім тебе, після закінчення терміну, ради Бога, серед друзів, зустрінемось близько сьомої, проміж нас, за царя Гороха, знімати з посади, уздовж дороги

Давальний

всупереч, навздогін, вслід, наперекір, напереріз, завдяки, на противагу

Завдяки тобі, вслід їй, всупереч бажанню, навздогін долі, на противагу сказаному

Знахідний

із, крізь, повз, попри, про, через, перед, поза, на, об, понад, над, під, по, з, за, між, в (у)

Разів із шість, крізь сльози, через брак чогось, покласти перед себе, заслуговує на увагу, вдарити об землю, йти по ліки, за всяку ціну, між студентів, під ранок, ставити в обов’язок

Орудний

перед, поза, понад, над, під, з, за, між, поміж (проміж), по

Борги перед державою, поза всяким сумнівом, схилитися над книгою, під головуванням, згідно з законом, провізор за фахом, розмова між учнями


Місцевий

при, на, о (об), в (у), по

Утриматися при голосуванні, лежить на поверхні, перебувати на посаді, сходить о п’ятій годині, у цілковитій безпеці, стосунки в колективі, біжить по вулиці


Каталог: uploads -> doc
doc -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка