Навчальний посібник до практичих занять та самостійної роботи для студентів вищих навчальних закладів в галузі «фізичне виховання, спорт І здоров'я людини»Сторінка1/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.58 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

З.Й. ФАБРІ, Б.В. ДИКИЙ,

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТА

(МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДО ПРАКТИЧИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

В ГАЛУЗІ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ»

Ужгород - 2015

УДК 613.71

ББК Р 354.111 я73

Д 45


Автори: Золтан Йожефович Фабрі, Богдан Володимирович Дикий.

З.Й. Фабрі – професор кафедри фізичної реабілітації факультету здоров'я людини,доктор біологічних наук.

Б.В. Дикий – доцент кафедри фізичної реабілітації факультету здоров'я людини, кандидат наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.03 – фізична реабілітація.

Д 45 Науково-дослідна робота студента: Навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в галузі «фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». – Ужгород, 2015. – 180 с.


У начальному посібнику запропоновані тестові завдання, контрольні питання з курсу «Науково-дослідна робота студента» для студентів факультету здоров’я людини складені у відповідності до навчальної програми з даної дисципліни, в якій передбачений цикл практичних занять. Вони охоплюють усі розділи навчальної програми, і є основою для формування варіантів тестових завдань модульних контролів оцінки успішності студентів за кредитно-модульною системою навчання.
Рецензенти:

М.І. Кручаниця, кандидат медичних наук, доцент кафедри основ здоров’я факультету здоров’я людини УжНУ;

О.А Дуло кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації факультету здоров’я людини УжНУ.
Рекомендовано до друку Редакційно-видавничою радою

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ХХ хххххх 2015 року, протокол № Х.
ЗМІСТПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

6
ПЕРЕДМОВА

7
ТЕМАТИЧНИЙ МОДУЛЬ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ

9

1.1

Практичне заняття 1

Історія розвитку та наукові досягнення факультету здоров'я людини УЖНУ

9
Теоретичний матеріал до практичного заняття 1

11

1.2

Практичне заняття 2

Основні наукові центри та структура організації науки в Україні

Історичні аспекти розвитку науки. Визначення науки.17
Теоретичний матеріал до практичного заняття 2

20

1.3

Практичне заняття 3

Загальні поняття та визначення процесу пізнання

Особливості наукового пізнання (об’єктивна істина, відносна істина, абсолютна істина, знання, функція знання, поняття, розуміння. Передбачення, прогнозування).30
Теоретичний матеріал до практичного заняття 3

33

1.4

Практичне заняття 4

Особливості наукового пізнання.

Структура теорій і гіпотез (принципи, аксіоми, закони, судження, положення, поняття, категорії , факти, мислення, абстрактне мислення, поняття, умовивід).37
Теоретичний матеріал до практичного заняття 4

40

1.5

Практичне заняття 5

Методи наукового пізнання.

(метод, методи досліджень, спостереження, порівняння, підрахунок, вимірювання, експеримент, узагальнення).47
Теоретичний матеріал до практичного заняття 5

49

1.6

Практичне заняття 6

Теорія пізнання.

(індукція, дедукція, синтез, аналіз, рух від абстрактного до конкретного).52
Теоретичний матеріал до практичного заняття 6

53

1.7

Практичне заняття 7

Теорія пізнання.

(абстракція, ідеалізація, судження).59
Теоретичний матеріал до практичного заняття 7

61

1.8

Практичне заняття 8

Відносні самостійні форми та засоби пізнання.

(ідея, проблема, гіпотеза, інтуїція, концепція, закон, парадокс).63
Теоретичний матеріал до практичного заняття 8

65

1.9

Практичне заняття 9

Процес науково-теоретичного дослідження, чотири етапи:

виникнення ідей;

міркування;

висунення гіпотез;

узагальнення наукових фактів.


68
Теоретичний матеріал до практичного заняття 9

70

1.10

Практичне заняття 10

Рівні методів наукового пізнання.

Методи емпіричного рівня.

Методи експериментально-теоретичного рівня.

Методи теоретичного рівня.

Основні шляхи подолання парадоксів (усунення помилок).


75
Теоретичний матеріал до практичного заняття 10

77
ТЕМАТИЧНИЙ МОДУЛЬ 2.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

82

2.1

Практичне заняття 11

Вибір напрямку наукового дослідження та етапи проведення наукових досліджень.

Мета наукового дослідження.

Науковий напрям дослідження.

Послідовність виконання НДР.

Етапи дослідно-конструкторської розробки

Економічна ефективність наукового дослідження82
Теоретичний матеріал до практичного заняття 11

85

2.2

Практичне заняття 12

Формулювання теми наукового дослідження.

Основні завдання проведення досліджень (мета, завдання, об’єкт, предмет, робоча гіпотеза, наукова новизна, практичне значення дослідження).95
Теоретичний матеріал до практичного заняття 12

98

2.3

Практичне заняття 13

Організація дослідної роботи студентів.

Напрямки організації НДРС.113
Теоретичний матеріал до практичного заняття 13

116

2.4

Практичне заняття 14

Основні методики та засоби експериментальних досліджень (експеримент, аналогія, моделювання).

123
Теоретичний матеріал до практичного 14

126

2.5

Практичне заняття 15

Статистична обробка результатів дослідження.

(т - критерій студента). Формування груп дослідження (основна та порівняльна).137
Лекційний додаток до практичного заняття 15

139
Практичне заняття 16

Оформлення звітів про результати науково-дослідної роботи.

Оформлення магістерських та дипломних робіт.147
Лекційний додаток до практичного заняття 16

149
Практичне заняття 17

Організація роботи з науковою літературою.

153
Лекційний додаток до практичного заняття 17

155
Практичне заняття 18

Оформлення заявок на винахід.

160
Лекційний додаток до практичного заняття 18

162
ДОДАТОК 1

Наукова діяльність викладачів факультету здоров’я людини.166
ДОДАТОК 2

питання для контролю теоретичної успішності

178
ДОДАТОК 3

Правильні відповіді на тести.180

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

НДРСНауково-дослідна робота студентів;

НДРНауково-дослідна робота

ЖЄЛ - Життєва ємність легень;

НР – Наукова революція;

НТР – Науково технічна революція;

ДКР - Дослідно-конструкторські розробка;

ПЕРЕДМОВА

«Науково-дослідна робота» – це навчальна дисципліна, яка належить до циклу природничо-наукових дисциплін, і є базовою у професійній підготовці бакалаврів та магістрів фізичного виховання та спорту, тренерів, спеціалістів валеології та фізичної реабілітації.

Науково-дослідна робота студентів (далі НДРС) є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки і професійного виховання фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні останні досягнення науково-технічного прогресу.

Залучення до науково-дослідної роботи студентів дозволяє також використовувати їх творчий і трудовий потенціал для вирішення актуальних задач економіки країни.Мета курсу - сформувати у студента системний підхід оволодіння науковими методами пізнання і, що головне для студента, усвідомити важливість такої роботи для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Для того, щоб ця робота проводилась протягом усього періоду навчання, необхідно постійно підтримувати інтерес до дослідження, стимулювати цю діяльність. допомогти молодим дослідникам оволодіти методикою наукових досліджень, розвинути навички самостійної пошукової роботи, виховувати творче ставлення, прищеплювати смак до наукового пошуку, підвищувати власну наукову активність, розумові здібності, проявляти інтелектуальну ініціативу

Основні завдання дисципліни:

- оволодіння студентами науковими методами пізнання, поглиблене і творче засвоєння програмного матеріалу;

- навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових і технічних задач, стилю й навичкам праці в наукових колективах , ознайомлення з методами організації їх роботи , сприяння успішному вирішенню актуальних наукових і технічних задач.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати етапи науково-дослідної роботи:

1. Підготовка до дослідження. Спочатку визначається мета дослідження, обґрунтовується предмет і об'єкт дослідження, освоюються накопичені знання з предмету дослідження, проводиться патентний пошук і обґрунтовується необхідність виконання даного дослідження, формується робоча гіпотеза та завдання дослідження, розробляється програма і загальна методика дослідження.

2. Експериментальне дослідження та обробка дослідних даних. Цей етап дослідження передбачає планування дослідів, підготовку до дослідів їх проведення, перевірку і виключення різко відхиляються значень, статистичну обробку дослідних даних.

3. Аналіз і синтез результатів експериментального дослідження. Цей етап передбачає перехід від спостереження до аналітичного опису стану системи і розкриття характеру впливу окремих факторів на процес за допомогою моделювання систем та математичних методів аналізу.

4. Перевірка результатів узагальнення на практиці і оцінка економічної ефективності результатів дослідження.

Студенти повинні вміти:

1.Вибір технічних засобів експериментального дослідження для відтворення та генерації розвитку явищ або зв'язків об'єктів дослідження, реєстрації їх станів і вимірювання факторів, що впливають;

2.Математичне моделювання об'єкту дослідження та планування експерименту;

3.Оптимізацію вихідних показників досліджуваних процесів;

4. Вибір методів статистичної обробки дослідних даних і аналізу результатів експерименту;

5.Вибір методу економічного аналізу результатів дослідження.

6.Орієнтуватися в спеціальній науково-педагогічній літературі.

ТЕМАТИЧНИЙ МОДУЛЬ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІЗНАННЯ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

ФАКУЛЬТЕТУ ЗДОРОВЯ УжНУ

МЕТА: Вдосконалити знання про особливості розвитку фізичної реабілітації, фізичної культури та спорту на факультеті здоров’я людини. Ознайомлення про науковців та наукові досягнення факультету.

ЗАВДАННЯ

Впродовж двох годин проводиться аналіз наступних питань: 1. Історія зародження і розвитку факультету здоров’я людини УжНУ.

 2. Вклад викладачів факультету у розвиток спорту та фізичної культури.

 3. Вклад викладачів факультету у розвиток напрямку здоров’я людини.

 4. Вклад викладачів факультету у розвиток напрямку фізична реабілітація.

Контрольні тести:

І. Днем відкриття ФФВіС вважають:

1. 16 січня 2001р.

2. 18 жовтня 1999р.

3. 24 січня 2007 р.

4. 12 грудня 2000р.

ІІ. Коли відкрилась кафедра фізичної реабілітації

1. 1 вересня 2000р.

2. 5 березня 2013р.

3. 15 жовтня 2013р.

4. 25 листопада 2011р.

ІІІ. Коли відкрилась кафедра основ здоров’я людини

1. 5 березня 2013р.

2. 18 квітня 2014р.

3. 25 березня 2010р.

4. 5 вересня 2013р.

ІV. Коли ФФВіС став факультетом здоров’я людини

1. 5 березня 2013р.

2. 5 березня 2011р.

3. 5 березня 2012р.

4. 5 вересня 2013р.

ІІІ. Коли відкрилась кафедра теорії і методики фізичного виховання

1. 6 вересня 2004р.

2. 18 квітня 2014р.

3. 25 березня 2010р.

4. 5 вересня 2013р.

Завдання для самостійної роботи:


 1. Хто з студентів факультету здобув найвищі спортивні результати ?

 2. В яких конкурсах приймали участь студенти факультету з фізичної реабілітації?

 3. Знайдіть і випишіть наукові праці викладачів факультету в напрямку розвитку спорту.

 4. Знайдіть і випишіть наукові праці викладачів факультету в напрямку фізичної реабілітації.

 5. Знайдіть і випишіть наукові праці викладачів факультету в напрямку здоров’я людини.

 6. З якою метою Ви обрали факультет «Здоров’я людини»

 7. Наукові дослідження кафедр факультету.

Теоретичний матеріал до практичного заняття 1
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка