Навчальний посібник до практичих занять та самостійної роботи для студентів вищих навчальних закладів в галузі «фізичне виховання, спорт І здоров'я людини»Сторінка10/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.58 Mb.
#318
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Схема 1. Система науково-дослідної роботи студентів.

Рекомендована література:

 1. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідницької роботи.-К.: Форум, 2000.

 2. Душинський В.В. Основи наукових досліджень. Теорія і практика з програмним забезпеченням. - Навч. посіб. - Київ: КПІ 1998. - 408с.

 3. Ковальчук В.В., Маїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник.- К.: ВД «Професіонал», 2004.- 208с.

 4. Лудченко А.А. Основы научных иследований: учеб. пособие / A. A. Лудченко, Я. A. Лудченко, Т. А. Примак ; под ред. A.A. Лудченко. — Київ: Знання, 2000. — 114 с

 5. Максименко С.Д., Філоненко М.М. Методичні рекомендації «Науково-досліницька діяльність студентів». –Київ, 2013.-64 с.

 6. Пилипчук М.І., Григор'єв A.C., Шостак В.В. Основи наукових досліджень. -Підручник, Київ „Знання". - 2007. - 270с.

 7. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: учеб. Пособие. — Челябинск, 2002. — 138 с.

 8. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: навч. Посібник. — Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.— 240 c.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14

ОСНОВНІ МЕТОДИКИ ТА ЗАСОБИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(ЕКСПЕРИМЕНТ, АНАЛОГІЯ, МОДЕЛЮВАННЯ)

МЕТА: Закріпити знання про основні методики та засоби експериментальних досліджень фахівця з фізичної культури і спорту.

.

ЗАВДАННЯ


Впродовж двох годин аналізуються наступні питання:

 1. Основні методики та засоби експериментальних досліджень.

 2. Програма та методика експериментальних дослідження.

 3. Використання аналогії як методу наукового дослідження.

 4. Використання моделювання в процесі аналізу експериментальних дослідження.

Контрольні тести:

І. Що собою являє експеримент

1. це дослід, спостереження за станом об'єкта, дослідження, які дозволяють стежити за його змінами і відтворювати їх кожний раз під час повторення дослідів.

2. це комплекс досліджень у межах яких виконується певна наукова робота.

3. Це з'ясування в процесі синтезу знань суттєвих зв'язків між досліджуваними об'єктами

4. Це формування висновків.


ІІ. Що є основною метою експерименту

1. Це визначення властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез і на цій основі широке вивчення теми наукового дослідження.

2. визначення властивостей об'єктів дослідження

3. Це формування висновків

4. визначення властивостей досліджуваної проблеми.

ІІІ. Що собою представляє аналогія як метод наукового дослідження та налізу експерименту

1. Це один з методів наукового пізнання є аналогія, за допомогою якої досягається знання про предмети і явища на підставі того, що вони мають подібність із іншими.

2. Це з'ясування в процесі синтезу знань суттєвих зв'язків між досліджуваним об'єктом і зовнішнім середовищем.

3. Це поєднання окремих сторін предмета дослідження в єдине ціле.

4. це виявлення відмінностей між об'єктами матеріального світу.

ІV. Що собою представляє аналогія

1. Це такий умовивід, коли з подібності деяких ознак двох або декількох предметів, явищ дійсності, які в цілому різні, робиться висновок про подібність інших ознак цих предметів, явищ

2. Це визначення властивостей об'єктів дослідження.

3. удосконалення вихідних міркувань у певній системі знань.

4. це поєднання окремих сторін предмета дослідження в єдине ціле.

VІ. Що собою представляє модель

1. Це створений людиною штучний об'єкт або явище, що відображає основні властивості реального об'єкта чи явища.

2. Це визначення властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез.

3. це всебічне та достовірне вивчення об'єкта, процесу або явища, їх структури, зв'язків.

4. це виявлення відмінностей між об'єктами матеріального світу.

VІІ.На чому ґрунтується пряме моделювання


 1. На заміщенні досліджуваного реального об'єкта або якогось явища подібним об'єктом або процесом тієї ж фізичної природи.

 2. На визначенні властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез.

 3. на відображенні об'єкта або явища в знаковій формі.

 4. це опосередковане й узагальнене відображення в мозку людини суттєвих властивостей.

VІІІ.Коли використовується метод аналогій

 1. При моделюванні більш складних систем.

 2. при поєднання окремих сторін предмета дослідження в єдине ціле.

 3. При удосконалення вихідних міркувань у певній системі знань.

 4. при виявлення відмінностей між об'єктами матеріального світу.

VІІІ. Що собою представляє формалізація

 1. це певний перехід від реального об’єкту дослідження до його знакової моделі.

 2. це виявлення відмінностей між об'єктами матеріального світу.

 3. це поєднання окремих сторін предмета дослідження в єдине ціле.

 4. це всебічне та достовірне вивчення об'єкта, процесу або явища, їх структури, зв'язків.

Завдання для самостійної роботи:

1.Для чого потрібний експеримент в процесі НДРС?

2.Перерахуйте методи експериментальних досліджень?

3.Чому можна використовувати метод аналогій в моделюванні ?

4.Чому математичне моделювання дає можливість застосовувати моделі з різних фізичних напрямків?

5. Вивчити напрямки реалізації експериментальних досліджень.

6. Що собою уявляє одно факторний або багатофакторний експеримент.

7. Опишіть основні критерії оцінки ефективності експерименту.

8. Опишіть об’єктивні підстави, які надають право логічно переносити ознака з одного відомого нам предмета, явища, на інший, досліджуваний нами предмет, явище.

9. Опишіть методи теорії подібності в моделюванні.Теоретичний матеріал до практичного заняття 14

ПЛАН

 1. Поняття експеримент.

 2. На що направлена основна мета експерименту.

 3. Програма та методика дослідження експерименту.

 4. Математичне планування експерименту.

 5. Аналогія як метод наукового налізу експерименту.

 6. Модель як відображення складного процесу при експерименті.

Основні методики та засоби експериментальних досліджень

Однією з найважливіших складових наукових досліджень є експеримент. Термін „експеримент" походить від лат. Experimentum - спроба, дослід і вживається для позначення низки споріднених понять: дослід, спостереження за станом об'єкта, дослідження, які дозволяють стежити за його змінами і відтворювати їх кожний раз під час повторення дослідів.Основною метою експериментів є визначення властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез і на цій основі широке вивчення теми наукового дослідження.

Залежно від числа факторів що діють на об'єкт дослідження, експеримент буває одно факторним або багатофакторним, а залежно від методу його проведення - активним і пасивним.


Програма та методика дослідження включають:

складання календарного плану виконання робіт поетапно з укрупненим поданням змісту в кожному етапі;

вибір технічних засобів експериментального дослідження для відтворення та генерації розвитку явищ або зв'язків об'єктів дослідження, реєстрації їх станів і вимірювання факторів, що впливають;

математичне моделювання об'єкту дослідження та планування експерименту;

оптимізацію вихідних показників досліджуваних процесів;

вибір методів статистичної обробки дослідних даних і аналізу результатів експерименту;

вибір методу економічного аналізу результатів дослідження.

Розглянемо деякі найбільш загальні питання експериментальних досліджень. Технологічні дослідження характеризуються необхідністю врахування великої кількості факторів, які по-різному впливають на вихідні показники процесів. Наприклад, при вивченні впливу на ефективність і якості процесу фізичної реабілітації та тренувального процесу, а також при оптимізації умов здійснення технології виникають три типи завдань:

виявлення суттєвості впливу факторів на показники властивостей процесу фізичної реабілітації та тренувального процесу та їх ранжування за ступенем впливу (завдання оцінки факторів на істотність їх впливу);

пошук таких умов (режимів тощо), при яких буде забезпечуватися або заданий рівень, або більш високий, ніж досягнутий до теперішнього часу (екстремальні задачі);

встановлення виду рівняння на основі розкриття зв'язку між факторами, їх взаємодіями і показником властивостей процесу фізичної реабілітації та тренувального процесу (інтерполяційні задачі).

Будь-який технологічний процес, як об'єкт дослідження при впливі різних факторів розглядається у вигляді погано організованої системи, в якій важко виділити вплив окремих факторів. Основним методом дослідження таких систем є статистичний, а метод проведення експерименту - активним чи пасивним. Проведення активних експериментів передбачає використання методів планування, тобто активне втручання в процес і можливість вибору способу впливу на систему. Об'єкт дослідження, на якому можливий активний експеримент, називається керованим. Якщо виявляється, що заздалегідь не представляється можливим вибрати способи впливу на стан системи, то проводиться пасивний експеримент. Наприклад, такими експериментами є результати спостережень за процесу фізичної реабілітації та тренувального процесу в процесі проведення експерименту.

Математичне планування експерименту, вибір факторів, рівнів їх варіювання і математична обробка результатів здійснюється з використанням спеціальних прийомів і має свої специфічні особливості при вирішенні конкретних завдань і розглядається у спеціальній літературі.

Після завершення теоретичних і експериментальних досліджень проводиться загальний аналіз отриманих результатів, здійснюється зіставлення гіпотези з результатами експерименту. У результаті аналізу розбіжностей проводяться додаткові експерименти. Потім формулюються наукові та виробничі висновки, складається науково-технічний звіт.Аналогія як метод наукового дослідження та налізу експерименту

Одним з методів наукового пізнання є аналогія, за допомогою якої досягається знання про предмети і явища на підставі того, що вони мають подібність із іншими. Ступінь імовірності (вірогідності) умовиводів по аналоги залежить від кількості східних ознак у порівнюваних явищ (чим їх більше, тим більшу ймовірність має висновок і воно підвищується, корду зв’язок вихідної ознаки з якою-небудь іншою ознакою відома більш або менш точно).

Аналогія тісно пов’язана з моделюванням або модельним експериментом. Якщо звичайний експеримент безпосередньо взаємодіє з об’єктом дослідження, то в моделюванні такої взаємодії ні, тому що експеримент виробляється не із самим об’єктом дослідження, а з його замінником. Прикладом може служити аналогова обчислювальна машина, дія якої засноване на аналогії диференціальних рівнянь, що описують властивості досліджуваного об’єкта.

Аналогією (греч. analogia — відповідність, подібність) називається такий умовивід, коли з подібності деяких ознак двох або декількох предметів, явищ дійсності, які в цілому різні, робиться висновок про подібність інших ознак цих предметів, явищ. Схематично висновок за допомогою аналогії можна представити в такий спосіб. Якщо предмети, явища А и В має загальні ознаки а, b, c, d і якщо відомо, що предмет, явище А крім того володіє ще й ознакою е, то можна зробити висновок, що й предмет, явище В теж має ознаку е. Коротше, говорячи, умовивід за аналогією — це логічний висновок.

Які ж об’єктивні підстави, які надають право логічно переносити ознака з одного відомого нам предмета, явища, на інший, досліджуваний нами предмет, явище? Справа в тому, що ознаки будь якого матеріального предмета, явища існують не ізольовано друг від друга, а перебувають у найтіснішому взаємозв’язку й взаємозалежності. Зміни однієї істотної ознаки якого-небудь предмета, явища неминуче позначається й на інших його ознаках. Якщо відомо, що два яких-небудь предмети, явища мають однакову сукупність певних ознак, і якщо відомо також, що один із цих предметів, явищ крім того має якусь нову ознаку, закономірно пов’язаним з даною сукупністю ознак, то природно припустити, що другий предмет, явище теж володіє цією новою ознакою.

Метод аналогій відіграє більшу роль у науковому дослідженні. Історія розвитку науки знає нітрохи випадків, коли умовиводу за аналогією виявлялися досить безкоштовним й служили плідною базою для побудови гіпотези, які згодом перетворювалися в науково – обґрунтовані теорії.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка