Навчальний посібник до практичих занять та самостійної роботи для студентів вищих навчальних закладів в галузі «фізичне виховання, спорт І здоров'я людини»Сторінка13/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.58 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Завдання для самостійної роботи:

1. З чого складаються основні розділи науково-дослідної роботи?

2. На які документи спитається оформлення звіту про науково-дослідної роботи студента?

3. Яким документом регламентується структура оформлення магістерської та дипломної робіт?

4. Опишіть як Ви розумієте визначення актуальності науково- дослідної роботи.

5. Опишіть як ви уявляєте методи дослідження при фізичній реабілітації.

6. Як визначаються кількість висновків дослідження.

Теоретичний матеріал до практичного заняття 16

ПЛАН

1.Підготовка основних розділів роботи з НДРС.2.Оформлення звітів про результати наукової роботи

3.Вимоги до порядку викладу матеріалу звіту.

Методика підготовки основних розділів роботи

Підготовка основних розділів роботи починається із складання змісту, який повинен включати такі частини та розділи:

Вступ (актуальність теми, наукова і практична новизна, мета, завдання, зв'язок з науковими програмами);


 1. Огляд літератури;

 2. Організація та об'єкти, методи дослідження;

 3. Власні результати дослідження;

 1. Узагальнення та обговорення отриманих результатів;

 2. Висновки;

 3. Практичні рекомендації;

 4. Список використаних джерел літератури;

 5. Додаток.

Слід підкреслити, що у галузі фізичного виховання і спорту під предметом дослідження розуміють конкретний процес фізичної чи спортивної підготовки; об'єктом дослідження рахують, як правило ті чи інші закономірності процесу фізичного виховання або спортивної діяльності; суб'єктом слугує визначений дослідником контингент людей, які залучаються до дослідження.Робочою гіпотезою називають наукове припущення щодо способу вирішення даної проблеми.

Мета дослідження формується, як правило, одним реченням і узагальнено відповідає на питання: „Що є предметом, об'єктом та суб'єктом дослідження? Яким повинен бути кінцевий результат?"

Основні завдання дослідження формуються виходячи з мети та гіпотези. їх може бути декілька (для курсових робіт достатньо двох основних завдань, а для дипломної чи магістерської роботи - трьох і більше).

Оформлення звітів про результати наукової роботи

Кожна наукова робота повинна закінчуватись звітом. Розроблені єдині правила оформлення звітів НДР, які викладені у Державному стандарті України ДСТУ 3008-95 під назвою „ Документація. Звіти у сфері науки і техніки, структури і правила оформлення". Цей документ відповідає Міжнародному стандарту. Цей стандарт регламентує загальні вимоги до побудови, викладу та оформлення звітів.Вимоги до порядку викладу матеріалу звіту. Звіт умовно поділяють на окремі частини:

вступну;


основну;

додатки;


матеріал у кінці звіту.

Вступна частина складається з титульного аркуша, списку авторів, реферату, змісту, переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, передмови.

Основна частина складається зі вступу, безпосереднього звіту, висновків, рекомендацій, переліку посилань.

Додатки розміщуються після основної частини звіту.

Матеріал у кінці звіту може містити список організацій, які розповсюджують звіт та вихідних відомостей.

Структура написання дипломних і магістерських робіт регламентується методичками:

 1. Toвт В.А., Сівохоп Е.М., Сусла В.Я. Нормативні вимоги та методика підготовки курсових, дипломних і магістерських робіт. Методичні рекомендації. - Ужгород, МСП „Вісник Карпат". - 2008. - 64с.

 2. Товт В.А., Дуло О.А., Товт-Коршинська М.І. Методика підготовки курсових, дипломних і магістерських робіт за спеціальністю фізична реабілітація.

Рекомендована література:

1. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідницької роботи.-К.: Форум, 2000.

2. Душинський В.В. Основи наукових досліджень. Теорія і практика з програмним забезпеченням. - Навч. посіб. - Київ: КПІ 1998. - 408с.

3. Ковальчук В.В., Маїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник.- К.: ВД «Професіонал», 2004.- 208с.

4. Максименко С.Д., Філоненко М.М. Методичні рекомендації «Науково-досліницька діяльність студентів». –Київ, 2013.-64 с.

5. Пилипчук М.І., Григор'єв A.C., Шостак В.В. Основи наукових досліджень. -Підручник, Київ „Знання". - 2007. - 270с.

6. Toвт В.А., Сівохоп Е.М., Сусла В.Я. Нормативні вимоги та методика підготовки курсових, дипломних і магістерських робіт. Методичні рекомендації. - Ужгород, МСП „Вісник Карпат". - 2008. - 64с.

7. Товт В.А., Дуло О.А., Товт-Коршинська М.І. Методика підготовки курсових, дипломних і магістерських робіт за спеціальністю фізична реабілітація.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 17

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З НАУКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ

МЕТА: Оволодіти організацією роботи з літературою при проведенні НДРС.

. ЗАВДАННЯ

Впродовж двох годин аналізуються наступні питання:

1. розглядається структура звіту науково-дослідної роботи студента.

2. Оформлення звітів про результати наукової роботи

3.порядок написання магістерської та дипломної роботи.Контрольні тести:

І. Чим визначається успіх у діяльності наукового колективу

1. принципом організації роботи з людьми.

2 Актуальністю теми, у межах якої виконується певна наукова робота.

3. Актуальністю теми, яка з'ясовується в процесі синтезу знань суттєвих зв'язків між досліджуваними об'єктами.

4. Актуальністю теми, яка формується висновками.

ІІ. З чого потрібно починати ознайомлення з джерелами літератури

1. з довідкової літератури

2. Галузевих стандарті України.

3. Стандарти забезпечення умов для виконання дослідження.

4. Стандарти розроблення шляхів і прийомів фіксування ходу результатів експерименту.

ІІІ. Що собою являє Абетковий каталог

1. карточки розміщені за абеткою прізвищ авторів або заголовків тексту, якщо автора не зазначено.

2. це каталог для знаходження літератури.

3. це каталог для з'ясування в процесі синтезу знань суттєвих зв'язків між досліджуваними об'єктами.

4. це каталог для формування висновків.

ІV. Що собою являє систематичний каталог

1. карточки які розміщені за галузями знань.

2. Державний стандарт України.

3. Методичний посібник київського університету.

4. Посібник розроблення шляхів і прийомів фіксування ходу результатів експерименту.

V. Для чого необхідно використання комп’ютерних технологій в бібліографії

1. Для автоматизації наукового пошуку.

2. Для швидкості знаходження знань.

3. Для методичного вирішення проблем в бібліотеці.

4. Для оброблення шляхів і прийомів фіксування ходу результатів експерименту.

Завдання для самостійної роботи:

1. З чого складаються основні розділи науково-дослідної роботи?

2. На які документи спитається оформлення звіту про науково-дослідної роботи студента?

3. Яким документом регламентується структура оформлення магістерської та дипломної робіт?

4. Опишіть як Ви розумієте використання комп’ютерних технологій в бібліографії.

5. Для чого потрібен бібліографічний каталог.Теоретичний матеріал до практичного заняття 17

ПЛАН

       1. Особливості організації наукової роботи.

       2. Механізми забезпечення високої ефективності наукового пошуку.

       3. Організація роботи з науковою літературою.

       4. Використання комп’ютерних технологій в бібліографії.


Особливості організації наукової роботи
Сьогодні внесок поодиноких вчених у загальний об'єм наукових досліджень безперервно зменшується. Звідси, зростає роль наукового колективу у виконанні наукових досліджень. Успіх у діяльності наукового колективу багато в чому залежить від того, як витримуються наступні принципи організації роботи з людьми:

 1. Інформативність про сутність проблеми;

 2. Ініціатива з низу;

 3. Тотальність;

 4. Перманентне інформування;

 5. Безперервна діяльність;

 6. Індивідуальна компенсація;

 7. Урахування типово-логічних особливостей сприйняття новацій різними людьми.

Високу ефективність наукового пошуку забезпечують два механізми. Перший - автоматичний. Продуктивна ідея привертає увагу дослідників, обсяг робіт у новому напрямку сам по собі розширяється за рахунок менш актуальних робіт. Другий механізм - організаційний. Фіксуючі організації^ стимулюють найбільш активних дослідників, у результаті чого той чи інший напрямок стає домінуючим у певній галузі науки. У свою чергу, безперспективне дослідження не притягує нових сил і внаслідок сучасного швидкого розвитку науки - припиняється.

Слід звернути ще увагу на: професійну етику, точність досліджень та фактів, високий професіоналізм, плагіат (який карається законом), фаховий рівень дослідників, співавторство та ін.

У професійній етиці органічно співіснують вимогливе ставлення і терпимість.

Отже, кожний, хто збирається посвятити своє життя науці, повинен перевірити свою внутрішню готовність до творчого і відповідального шляху вченого.Організація роботи з науковою літературою

Кожному досліднику потрібно шукати і добирати потрібну літературу для своєї роботи, тобто володіти знанням основ бібліографії. Для цього потрібно ознайомитись з покажчиками, каталогами, оглядами, рефератами тощо.

Ознайомлення з джерелами літератури з теми необхідно починати з довідкової літератури (універсальні і спеціальні енциклопедії, словники, довідники). Потім переглянути облікове - реєстраційне видання органів НТІ та бібліографічні покажчики фундаментальних бібліотек.

Власна бібліографія з даної теми складається на основі бібліотечних каталогів - покажчиків друкованих видань, які є в бібліотеці. Це набір карточек, у яких містяться дані про книгу, журнали, статті, тощо, (оформлення карточок: автори, заголовок, назва журналу чи книги, місце видання, рік видання, том, номер, сторінки).

Читацькі каталоги, які мають довідково-рекомендаційний характер, бувають З^х видів: абетковий, систематичний і алфавітно-предметний.

Абетковий каталог - тут карточки розміщені за абеткою прізвищ авторів або заголовків тексту, якщо автора не зазначено.

Основним у бібліотеках є систематичний каталог, карточки в якому розміщені за галузями знань. Цей каталог дає змогу добирати літературу за певними галузями знань, що дає змогу поступово звужувати коло питань, що цікавлять дослідника.

У бібліотеках використовується спеціальна бібліотечна класифікація -універсальна десяткова класифікація. Ключем за систематикою каталогу є абетково-предметний каталог. У ньому за абеткою перераховуються назви галузей знань з певних питань і тем, за якими в різних відділах систематичного каталогу зібрана література, що є в бібліотеці.

Під час складання власної бібліографії з будь якої проблеми необхідно уважно переглядати списки літератури в кінці книг, статей, тощо, або літературу, вказану у виносках вже найдених літературних джерел.

Під час роботи з літературою використовуються виписки (обов'язково зазначити: точне та повне зазначення джерела і місця в ньому, звідки це виписано). Виписки варто робити на карточках, що полегшує їх зберігання і користування.

Під час опрацювання нового матеріалу корисно складати конспект, вирізки з газет і журналів, реферати (це короткий вигляд первинного документа з основними фактичними відомостями і висновками), науковий огляд - це текст, який містить синтезовану інформацію певного характеру з якогось питання або низки питань. Наукові огляди публікують у вигляді статей в журналах, у матеріалах конференцій і симпозіумів, а також у звітах. Огляд має мати такі елементи: реферат, вступну частину, аналітичну частину, висновки, бажано і рекомендації та пропозиції.Після появи в сучасній науково-технічній літературі 30-40 статей з будь-якого питання, виникає потреба в оглядовій статті, яка анулює відомості з цього питання на певний момент часу.

Використання комп’ютерних технологій в бібліографії

Цікаві ідеї прийшли в область інформаційних методів аналізу розвитку науки у зв'язку з з'явилася можливістю автоматизованого складання індексів зв'язків (ІНС) між різними науковими публікаціями.

Подібним чином складаються щорічно видаються перехресні бібліографічні покажчики інформації щодо найважливіших розділах науки. Однак, як це нерідко буває в науці, дуже скоро з'ясувалися й інші його можливості, специфічно важливі для наукознавства. ІНС виявився потужним і перспективним інструментом аналізу тенденцій розвитку науки, діагнозу стану міждисциплінарних зв'язків і прогнозування ряду явищ в життєдіяльності організму науки. Вихідна передумова цих цінних для наукознавства властивостей ІНС міститься в тому факті, що мережа фактичного взаємовпливу, побудована за даними ІНС, є інформаційним відображенням - моделлю історично-логічної мережі зв'язків реального процесу розвитку науки. 

Використовуючи добре відомі зараз математичні методи, можна проводити аналіз інформаційних мереж будь-якої складності, отримуючи об'єктивні дані про фактичний взаємовпливі, тенденціях в перерозподілі зусиль дослідників, інтенсивності і спрямованості міграції наукової інформації з одних галузей досліджень в багато інших і т. п. 

У типових для нашого часу умовах широкого фронту науково-дослідницьких робіт, колосальних обсягів інформації і все зростаючого значення взаємодії наук навіть добре поінформованим та компетентним дослідникові важко оперативно встежити за змінами в тактиці вирішення наукової проблеми, що відбуваються в різних країнах. Зміни в структурі потоків інформації - їх чутливий індикатор. На основі аналізу цих змін можна прогнозувати майбутні потреби у виникненні нових спеціалізованих наукових установ, необхідність в існуючих і нових журналах, назріваюче відокремлення нових відносно самостійних наукових напрямів. Структура, інтенсивність і спрямованість мереж фактичного взаємовпливу дозволяють також прогнозувати очікувані в окремих областях великі наукові зрушення, а іноді дають матеріал для пояснення причин низької результативності тих чи інших напрямків. 

В останні роки увагу наукознавців привертають можливості використання для аналізу досвіду розвитку науки методів дослідження операцій. Стосовно до завдань програмних та організаційних прогнозів подібний підхід починає складатися в спроби створення економіко-математичних моделей вибору варіантів розвитку і доцільного розподілу ресурсів, що досить актуально з точки зору подальшого використання прогнозних даних. 

Рекомендована література:

 1. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідницької роботи.-К.: Форум, 2000.

 2. Душинський В.В. Основи наукових досліджень. Теорія і практика з програмним забезпеченням. - Навч. посіб. - Київ: КПІ 1998. - 408с.

 3. Ковальчук В.В., Маїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник.- К.: ВД «Професіонал», 2004.- 208с.

 4. Максименко С.Д., Філоненко М.М. Методичні рекомендації «Науково-досліницька діяльність студентів». –Київ, 2013.-64 с.

 5. Пилипчук М.І., Григор'єв A.C., Шостак В.В. Основи наукових досліджень. -Підручник, Київ „Знання". - 2007. - 270с.

 6. Toвт В.А., Сівохоп Е.М., Сусла В.Я. Нормативні вимоги та методика підготовки курсових, дипломних і магістерських робіт. Методичні рекомендації. - Ужгород, МСП „Вісник Карпат". - 2008. - 64с.

 7. Товт В.А., Дуло О.А., Товт-Коршинська М.І. Методика підготовки курсових, дипломних і магістерських робіт за спеціальністю фізична реабілітація.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 18

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА ВИНАХІД

МЕТА: Оволодіти організацією роботи з оформленням заявок на винахід.

. ЗАВДАННЯ

Впродовж двох годин аналізуються наступні питання:

1. Розглядається структура та види винаходу.

2. Оформлення подачі заявки на винахід

3.Юридичні закони захисту винаходу.Контрольні тести:

І. Що вважається винаходом

1. Якщо він є новим, якщо він є частиною сучасного рівня розвитку науки і техніки, що визначається за всіма джерелами інформації, загальнодоступними в Україні або в іноземних державах: Відомості є доступними, якщо вони опубліковані у відкритих джерелах інформації, таких як технічна література, наукові журнали, газети тощо.

2. Науковою новизною, у межах яких виконується певна наукова робота.

3. Науковою новизною яка з'ясування в процесі синтезу знань суттєвих зв'язків між досліджуваними об'єктами.

4. Науковою новизною формування висновків.

ІІ. Що вважається об’єктом винаходу

1 Пристрій, спосіб, речовина, а також застосування відомих раніше об'єктів за новим призначенням

2. визначення властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез.

3. Забезпечення умов для виконання дослідження.

4. Розроблення шляхів і прийомів фіксування ходу результатів експерименту.

ІІІ. Чим засвідчується право на винахід

1. Патентом.

2. Сертифікатом про винахід.

3. Довідкою про винахід.

4. виявленням відмінностей між об'єктами матеріального світу.

ІV. Які розробки не можуть претендувати на винахід

1. Наукові теорії, методи організації й управління господарством, умовні позначення, розклади, правила, алгоритми, програми для ЕОМ, проекти і плани споруд.

2. Теорії визначення властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез.

3. Забезпечення умов для виконання дослідження.

4. Розроблення шляхів і прийомів фіксування ходу результатів експерименту.

V. Ким видається патент на винахід

1. Надається Держпатентом України..

2. Надається Кабінетом Міністрів.

3. Надається Верховною Радою України.

4. Надається Президентом України.

VІ. Що містить формула винаходу


 1. Характеристику винаходу.

 2. визначення властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез.

 3. це всебічне та достовірне вивчення об'єкта, процесу або явища, їх структури, зв'язків.

 4. це виявлення відмінностей між об'єктами матеріального світу.


VІІ. Яка відмінність між патент на винахід та деклараційним патентом

 1. патент на винахід зі строком чинності на 20 років, деклараційний патент на корисну модель зі строком чинності на 10 років.

 2. патент на винахід зі строком чинності на 10 років, деклараційний патент на корисну модель зі строком чинності на 10 років.

 3. патент на винахід зі строком чинності на 20 років, деклараційний патент на корисну модель зі строком чинності на 20 років.

 4. патент на винахід зі строком чинності на 5 років, деклараційний патент на корисну модель зі строком чинності на 10 років.

Завдання для самостійної роботи:

1. З чого складаються основні етапи патентного пошуку?

2. На які документи спитається оформлення заявки на винахід?

3. Які відмінності між патентом та заявкою на винахід?

4. Яка відмінність між.

5. Для чого потрібен бібліографічний каталог.Теоретичний матеріал до практичного заняття 18

ПЛАН

       1. Що вважається винаходом.

       2. Що може бути об’єктом винаходу.

       3. Правові положення захисту винаходу.

       4. Порядок складання заявки на винахід.

Оформлення заявок на винаходи
Під час проведення наукових досліджень часто виникають ідеї, які претендують на винаходи і корисні моделі, які повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до чинного Закону України „ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Винахід вважається новим, якщо він є частиною сучасного рівня розвитку науки і техніки, що визначається за всіма джерелами інформації, загальнодоступними в Україні або в іноземних державах: Відомості є доступними, якщо вони опубліковані у відкритих джерелах інформації, таких як технічна література, наукові журнали, газети тощо.

Об'єктами винаходу можуть бути: пристрій, спосіб, речовина, а також застосування відомих раніше об'єктів за новим призначенням. Але деякі розробки не можуть бути визначені винаходами, наприклад, наукові теорії, методи організації й управління господарством, умовні позначення, розклади, правила, алгоритми, програми для ЕОМ, проекти і плани споруд.

Право на винахід засвідчується патентом. Патент на винахід підтверджує авторство на винахід, пріоритет винаходу та на виключне право використання винаходу в Україні.Держава забезпечує такі охоронні документи:

патент на винахід зі строком чинності на 20 років, що видається після проведення кваліфікаційної експертизи;

деклараційний патент на корисну модель зі строком чинності на 10 років, що видається без проведення кваліфікаційної експертизи під
відповідальність його власника за відповідальність корисної моделі
умовам патентоздатності. ^

Заявка на видачу патенту України на винахід надається за Держпатенту України. Якщо прийняте позитивне рішення про видачу патенту на винахід, Держпатент України публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про патент і видає автору офіційний документ - патент на винахід.

Правила та порядок складання заяви на видачу патенту України на винахід:

заява про видачу патенту;

опис винаходу;

формула винаходу, що визначає його суть і повністю ґрунтується на описі;

креслення та інші ілюстративні матеріали.

Формула винаходу містить характеристику винаходу. Складається за такими правилами. Назва винаходу, перечислити суттєві ознаки об'єкту винаходу, вказати чим відрізняється об'єкт винаходу від відомих прототипів.

Під патентними дослідженнями розуміють дослідження технічного рівня й тенденцій розвитку об'єктів техніки, їхньої патентоспроможності й патентної чистоти на основі патентної інформації й патентно-асоційованої літератури.Патентна чистота - юридична властивість технічного об'єкта, що полягає в тому, що він може бути вільно використаний у певній країні без небезпеки порушення діючих на території цієї країни патентів, що належать третім особам. До переліку робіт з патентних досліджень входять:

- дослідження технічного рівня об'єктів техніки;

- аналіз науково-технічної діяльності провідних фірм;

- аналіз тенденцій розвитку даного виду техніки;

- аналіз патентно-ліцензійної діяльності провідних фірм на світовому ринку даного виду техніки;

- техніко-економічний аналіз технічних рішень (винаходів), що відповідають завданням розробки;

- дослідження новизни розробленого об'єкта техніки і його складові частини;

- дослідження патентної чистоти об'єкта і його складових частин;

- підстава доцільності правового захисту об'єкта промислової власності.

Усі види робіт з патентних досліджень за змістовною спрямованістю поєднуються в 4 групи:

1. Аналіз тенденцій і перспектив розвитку техніки, дослідження світового й національного науково-технічного рівня у відповідних галузях техніки.

2. Дослідження новизни технічних рішень, що були заявлені, або тих, що не були заявлені як винаходи, і промислові зразки.

3. Дослідження патентної чистоти об'єкта техніки.

4. Дослідження патентно-ліцензійної ситуації при визначенні доцільності патентування і продажу ліцензій, а також операцій по експорту.

Патентні дослідження дозволяють на основі аналізу опису винаходів визначити вимоги споживачів до продукції даного виду, виявити фірми-конкуренти й фірми - потенційні партнери.

Патентні дослідження відіграють важливу роль у процесі розроблення й поставки продукції на виробництво. Результати патентних досліджень оформлюються у вигляді звіту, довідки про пошук.

Розроблені текстові та графічні документи оформляються згідно з вимогами, які викладені в офіційному документі „Правила складання та подання заяви на винаходи та корисні моделі" відповідно до закону України „ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", що затверджені наказом № 22 від 22.01.2001р. Міністерство освіти і науки України.
Рекомендована література:


       1. Душинський В.В. Основи наукових досліджень. Теорія і практика з програмним забезпеченням. - Навч. посіб. - Київ: КПІ 1998. - 408с.

       2. Ковальчук В.В., Маїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник.- К.: ВД «Професіонал», 2004.- 208с.

       3. Максименко С.Д., Філоненко М.М. Методичні рекомендації «Науково-досліницька діяльність студентів». –Київ, 2013.-64 с.

4. Сусліков Л. М., Дьордяй В. С. Патентознавство : навч. посібник / Л. М. Сусліков, В. С. Дьордяй. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка