Навчальний посібник до практичих занять та самостійної роботи для студентів вищих навчальних закладів в галузі «фізичне виховання, спорт І здоров'я людини»Сторінка6/14
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.58 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

VІІ.Що собою уявляє науковий напрям в науці

 1. наука або комплекс наук, у межах яких виконується певна наукова робота.

 2. визначення властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез.

 3. це всебічне та достовірне вивчення об'єкта, процесу або явища, їх структури, зв'язків.

 4. це виявлення відмінностей між об'єктами матеріального світу.

VІІІ. Що собою уявляє мета теоретичних досліджень

 1. з'ясування в процесі синтезу знань суттєвих зв'язків між досліджуваним об'єктом і зовнішнім середовищем.

 2. це виявлення відмінностей між об'єктами матеріального світу.

 3. удосконалення вихідних міркувань у певній системі знань.

 4. . це поєднання окремих сторін предмета дослідження в єдине ціле.


Завдання для самостійної роботи:

1. Назвіть основні завдання теоретичних досліджень?

2. Що собою уявляє критерій економічної ефективності досліджень?

3. Назвіть етапи теоретичного дослідження?

4. Назвіть послідовність виконання етапів НДР?

5. На яких принципах здійснює свою діяльність ДВНЗ?

7. Назвіть етапи підготовки наукового експерименту?

8. Що собою являє методика проведення досліджень?


9. Опишіть пріоритети наукових досліджень в країнах Європи.

10. Опишіть що лежить в основі науково-технічного розвитку.

11. Опишіть що знаходиться в основі форми існування й розвитку науки.

12. Опишіть конкретні цілі державних програм стимулювання розвитку науки.Теоретичний матеріал до практичного заняття 11

ПЛАН

1.Мета наукового дослідження

2.Науковий напрям

3.Послідовність виконання НДР

4.Вибір напряму, послідовність та етапи виконання наукових досліджень

5.Економічна ефективність науково дослідної роботи.

Мета наукового дослідження - це всебічне та достовірне вивчення об'єкта, процесу або явища, їх структури, зв'язків та співвідношення на основі наукових принципів пізнання, а також отримання і впровадження корисних результатів.

Науковий напрям - це наука або комплекс наук, у межах яких виконується певна наукова робота. Розрізняють технічні, біологічні, історичні та інші напрями з можливою їх деталізацією.

На початку виконання наукових досліджень виникає необхідність економічно обґрунтованих варіантів. Для цього треба оцінити можливі варіанти шляхом визначення числових критеріїв, найпростішим з яких є критерій економічної ефективності.Під економічною ефективністю наукових досліджень у цілому розуміють зниження витрат суспільної та живої праці на виробництво продукції в галузі, де впроваджені закінчені науково-дослідні роботи та дослідно-конструкторські розробки (НДР та ДКР). 

Економічну ефективність Кеф визначають за формулою:
 (3.8)
де ^ Е – ефект від впровадження теми, тис. грн;

В – витрати на виконання та впровадження теми, тис. грн.

Економічний ефект від впровадження – основний показник ефективності наукових досліджень.

Ефект від впровадження розраховують за весь період, починаючи від часу розроблення теми до одержання віддачі.

За звичай час такого періоду становить кілька років. Економічність є важливим критерієм перспективності теми. Чим більше значення Ке, тим вища ефективність теми.Критеріями ефективності праці окремих науковців є такі: публікаційний (сумарна кількість друкованих публікацій, загальний їх обсяг у друкованих аркушах, кількість монографій, підручників, навчальних посібників); економічний (показник продуктивності праці – вироблення в тис. грн. кошторисної вартості НДР); новизни розробок (кількість авторських свідоцтв та патентів на винаходи); цитувань робіт (кількість посилань на друковані праці вченого) тощо.

За такими критеріями оцінки роботи науковців можна нормувати їх працю, окремо планувати завдання кожного працівника. Ефективність роботи науково-дослідної групи або організації оцінюють за кількома критеріями: середньорічним виробітком НДР (ДКР); кількістю впроваджених тем; економічною ефективністю від впровадження НДР (ДКР); загальним економічним ефектом; кількістю одержаних авторських свідоцтв та патентів на винаходи;

Критерій впровадження Кв закінчених тем дорівнює
 (3.7)
де:  mвпр - кількість закінчених НДР, одиниць;

m – загальна кількість НДР, одиниць.

Рівень новизни прикладних досліджень та розробок характеризується критерієм новизни Кнов, тобто числом завершених робіт, за якими одержані авторські свідоцтва та патенти на винаходи. Критерій новизни вимірюється абсолютним числом авторських свідоцтв і патентів. Разом з тим більш об’єктивними є відносні показники, наприклад, кількість авторських свідоцтв і патентів, що віднесена до визначеної кількості робітників даного колективу (до 100 або до 1000) або до числа тем, що розробляються колективом і за якими потрібно оформлювати авторські свідоцтва та патенти.Якщо колектив НДІ виконав розробки та здійснено їх продаж за кордон, то ефективність таких розробок можна оцінити за кількістю проданих за кордон ліцензій або показником, що характеризує валютну виручку Квал продажу

 (3.9)
де:  Д - величина валютного доходу, тис. грн.;

В - сумарні витрати на проведення НДР та ДКР, на оформлення та продаж ліцензій, на виконання міждержавних ліцензійних відносин тощо.Чим вищі показники Квироб, Кв, Кеф, Кнов, Квал, тим ефективніша НДР колективу.

Попередній економічний ефект встановлюють при обґрунтуванні теми наукового дослідження та включення її до плану робіт. Розраховують його за орієнтовними, укрупненими показниками з урахуванням обсягу впровадження результатів досліджень.

Очікуваний економічний ефект розраховують у процесі виконання НДР. Його умовно відносять (прогнозують) до визначеного періоду (року) впровадження НДР у виробництво. Очікуваний ефект розраховують не тільки на один рік, але і на більш тривалі періоди (інтегральний результат).

Орієнтовно такий період становить до 10 років від початку впровадження для нових матеріалів та до 5 років для конструкцій, приладів, технологічних процесів. Очікуваний економічний ефект розраховують організації, які виконують наукові розробки.Фактичний економічний ефект визначається після впровадження наукових розробок у виробництво, але не раніше ніж через 1 рік.

Розрахунок його виконують за фактичними витратами на наукові дослідження та впровадження з урахуванням конкретних вартісних показників даної галузі (підприємства), де були впроваджені наукові розробки. Фактичний

економічний ефект розраховують підприємства, на яких здійснюється впровадження результатів НДР.

Фактичний економічний ефект є найбільш достовірним критерієм економічної ефективності виконання НДР.

Основні завдання теоретичних досліджень

Метою теоретичних досліджень є з'ясування в процесі синтезу знань суттєвих зв'язків між досліджуваним об'єктом і зовнішнім середовищем, пояснення й узагальнення результатів експериментальних досліджень та виявлення загальних закономірностей з їх наступною формалізацією. Теоретичне дослідження завершується розробленням теорії.

Основні задачі теоретичних досліджень: узагальнення результатів досліджень, виявлення закономірностей, підвищення надійності експериментального дослідження.

Етапи теоретичного дослідження: аналіз фізичної суті, процесів, явищ; формування гіпотези досліджень; побудова (розробка) «фізичної моделі» проведення математичного дослідження; аналіз теоретичних рішень; формування висновків.

Послідовність виконання НДР

Загальна схема: початок, власне виконання, завершення.Етапи виконання НДР

Виділяють шість етапів прикладної НДР: 1. формулювання теми (ознайомлення з проблемою),

 2. формування мети і задач дослідження,

 3. теоретичні дослідження,

 4. експериментальні дослідження,

 5. аналіз і оформлення результатів дослідження,

 6. впровадження і визначення економічного ефекту.

Етапи науково-дослідної роботи

Кожне наукове дослідження припускає загальну послідовність виконання умовно самостійних його складових частин, які в подальшому будемо називати етапами наукового дослідження. У самому загальному випадку можемо вважати, що наукове дослідження включає наступні чотири основні етапи.

1. Підготовка до дослідження. Спочатку визначається мета дослідження, обґрунтовується предмет і об'єкт дослідження, освоюються накопичені знання з предмету дослідження, проводиться патентний пошук і обґрунтовується необхідність виконання даного дослідження, формується робоча гіпотеза та завдання дослідження, розробляється програма і загальна методика дослідження.

2. Експериментальне дослідження та обробка дослідних даних. Цей етап дослідження передбачає планування дослідів, підготовку до дослідів їх проведення, перевірку і виключення різко відхиляються значень, статистичну обробку дослідних даних.

3. Аналіз і синтез результатів експериментального дослідження. Цей етап передбачає перехід від спостереження до аналітичного опису стану системи і розкриття характеру впливу окремих факторів на процес за допомогою моделювання систем та математичних методів аналізу.

4. Перевірка результатів узагальнення на практиці і оцінка економічної ефективності результатів дослідження.Етапи підготовки наукового експерименту

 1. Розробка гіпотези та методики експерименту;

 2. Визначення способу та прийому впливу на об'єкт дослідження;

 3. Забезпечення умов для виконання дослідження;

 4. Розроблення шляхів і прийомів фіксування ходу результатів експерименту;

 5. Підготовлення засобів експерименту (приладу, моделі, установки);

 6. Забезпечення експерименту необхідним обслуговуванням.

Особливе значення має правильне розроблення методики експерименту.

Методика - це сукупність обдуманих і фізичних операцій, які розміщені у визначеній послідовності для досягнення поставленої мети дослідження.

Перед кожним експериментом складається його план (програма виконання), який включає такі етапи:

Мета; завдання; об'єм експерименту; вибір змінних факторів; визначення кількості дослідів та послідовності зміни факторів; обґрунтування вибору засобів для вимірювання; очне проведення експерименту; обґрунтування вибору способів оброблення та аналізу результатів експерименту.

Розглянемо більш детально виконання наукових досліджень, для чого введемо деякі пояснення та методичні рекомендації по окремих етапах.

На початку будь-якого дослідження необхідно визначити мету, вибрати предмет і обґрунтувати об'єкт дослідження. Під метою дослідження розуміється результат пізнавального процесу, тобто заради чого виконується дослідження. Мета дослідження повинна бути чітко сформульована і допускати кількісну оцінку. Метою досліджень, які в галузі ремонту автомобілів, є, наприклад, підвищення продуктивності праці, зниження витрат на ремонт, підвищення довговічності відновленню деталей і т.д. Під предметом дослідження розуміється змістовна його частина, зафіксована в найменуванні теми і пов'язана з пізнанням деяких сторін, властивостей і зв'язків досліджуваних об'єктів, необхідних і достатніх для досягнення мети дослідження. В якості об'єкта дослідження вибирають типовий представник, характерний для вивчення сутності явища чи розкриття закономірності.

Освоєння накопичених знань та їх критична оцінка - багатоаспектна робота. Перш за все необхідно орієнтуватися, якою мірою висвітлена розроблена ця тема в літературі вітчизняних і зарубіжних авторів. Одним з перших умов читання наукової літератури служить уміння відшукати її. Працюючи в бібліотеках, зазвичай звертаються за довідками та консультаціями до бібліотечним працівникам або шукають орієнтують відомості в бібліотечних каталогах. За угрупованню матеріалів розрізняють такі основні види каталогів: алфавітні, систематичні, предметні та ін. Алфавітний каталог містить описи книг, розташованих в порядку алфавіту прізвищ авторів або заголовків книг (якщо автори їх не позначені). Систематичний каталог містить бібліографічний опис книг за галузями знань у відповідності з їх змістом. Величезну допомогу у пошуку необхідної літератури надають спеціальні довідково-бібліографічні, реферативні та інші видання.

Методика проведення досліджень

Після осмислення проблеми та шляхів її вирішення, слід провести власні наукові дослідження і зібрати первинний матеріал. Це велика робота, яка формує у студента спеціальні знання, організаторські здібності і практичні навички теоретичної та експериментальної роботи. Для того щоб виконати таку роботу, необхідно засвоїти методи досліджень, познайомитись з спеціальною літературою та досконало вивчити методи статистичної обробки результатів досліджень.

Починати потрібно з планування. Найкраще план проведення досліджень пов'язати з основними завданнями, так як кожне з них потребує власних специфічних шляхів вирішення (корисно провести спочатку патентний пошук).

Загальна методика досліджень розрізняє два основні шляхи вирішення завдань: пасивний і активний.Пасивний шлях вирішення завдань припускає вивчення проблеми без втручання у процеси, які вивчаються. Основними методами такого вивчення є аналіз наукової літератури, педагогічне спостереження, анкетування, опитування, експертна оцінка, самооцінка, статистична обробка тощо (курсові, дипломні та магістерські роботи).

Активний шлях вирішення завдання припускає вивчення проблеми з втручанням у процеси які вивчаються. Це, як правило експериментальні методи дослідження (лабораторні, модельні, педагогічні та ін.).

Вказані методи дослідження є приорітетним для дипломних і магістерських робіт і не є обов'язковими для курсових робіт.

Студент має мати первинну документацію досліджень та обстежень. Зібраний матеріал повинен бути затверджений печатками установ, на базі яких проводилися дослідження.

Зібраний матеріал обов'язково повинен бути оброблений методами варіаційної статистики з вимірюванням одномірного (визначення ступеня вірогідності різниці) та багатомірного математичного аналізу (кореляційного, факторного тощо).

Контроль за виконанням НДР здійснюється керівником теми.

Особливості організації наукової роботи
Сьогодні внесок поодиноких вчених у загальний об'єм наукових досліджень безперервно зменшується. Звідси, зростає роль наукового колективу у виконанні наукових досліджень. Успіх у діяльності наукового колективу багато в чому залежить від того, як витримуються наступні принципи організації роботи з людьми:


 1. Інформативність про сутність проблеми;

 2. Ініціатива з низу;

 3. Тотальність;

 4. Перманентне інформування;

 1. Безперервна діяльність;

 2. Індивідуальна компенсація;

 3. Урахування типово-логічних особливостей сприйняття новацій різними людьми.

Високу ефективність наукового пошуку забезпечують два механізми. Перший - автоматичний. Продуктивна ідея привертає увагу дослідників, обсяг робіт у новому напрямку сам по собі розширяється за рахунок менш актуальних робіт. Другий механізм - організаційний. Фіксуючі організації^ стимулюють найбільш активних дослідників, у результаті чого той чи інший напрямок стає домінуючим у певній галузі науки. У свою чергу, безперспективне дослідження не притягує нових сил і внаслідок сучасного швидкого розвитку науки - припиняється.

Слід звернути ще увагу на: професійну етику, точність досліджень та фактів, високий професіоналізм, плагіат (яке карається законом), фаховий рівень дослідників, співавторство та ін.

У професійній етиці органічно співіснують вимогливе ставлення і терпимість.

Отже, кожний, хто збирається посвятити своє життя науці, повинен перевірити свою внутрішню готовність до творчого і відповідального шляху вченого.Етапи дослідно-конструкторської розробки:

 1. формування теми, мети і задач дослідження,

 2. вивчення літератури,

 3. технічне проектування,

 4. робоче проектування,

 5. виготовлення дослідного взірця,

 6. доопрацювання дослідного взірця,

 7. державні випробування.

Наступним етапом розробки теми є впровадження результатів досліджень у виробництво та визначення їх дійсної економічної ефективності. Впровадження фундаментальних і прикладних наукових досліджень у виробництво здійснюється через розробки, що проводяться, як правило, в дослідно-конструкторських бюро, проектних організаціях, досвідчених заводах і майстернях. Розробки оформляються у вигляді дослідно-технологічних або дослідно-конструкторських робіт, що включають формулювання теми, мети і завдань розробки; вивчення літератури; підготовку до технічного проектування експериментального зразка; технічне проектування (розробка варіантів технічного проекту з розрахунками і розробкою креслень); виготовлення окремих блоків, їх об'єднання в систему; узгодження технічного проекту і його техніко-економічне обґрунтування. Після цього виконується робоче проектування (детальне опрацювання проекту); виготовляється дослідний зразок; проводиться його випробування, доведення і регулювання; стендові та виробничі випробування. Після цього здійснюється доопрацювання дослідного зразка (аналіз виробничих випробувань, переробка і заміна окремих вузлів).

Успішне виконання вказаних етапів роботи дає можливість уявити зразок до державних випробувань, в результаті яких зразок запускається в серійне виробництво. Розробники при цьому здійснюють контроль і дають консультації.

Впровадження завершується оформленням акту економічної ефективності результатів дослідження.

Рекомендована література:


 1. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідницької роботи.-К.: Форум, 2000.

 2. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учебное пособие.-К.: МАУП, 2002 — 216с.

 3. Вісник науково-дослідних робіт та узагальнення передового досвіду викладачів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Кіровоградського регіону / під. ред. П.І.Сидоренка. - Кіровоград, 2009. -136 с.

 4. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00030363.html.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12

ФОРМУЛЮВАННЯ ТЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛУДЖЕННЯ

(МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОБЄКТ, ПРЕДМЕТ, РОБОЧА ГІПОТЕЗА, НАКОВА НОВИЗНА, ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ)

МЕТА: Уміння сформулювати тему наукового дослідження. Розуміння визначення студентами мети, завдання, об’єкту, предмету дослідження, робочої гіпотези, наукової новизни та практичного значення НДРС.

ЗАВДАННЯ:

Впродовж двох годин аналізуються наступні питання:


 1. Формулювання наукового дослідження.

 2. Визначення об'єкта й предмета дослідження, вибір теми.

 3. Обґрунтування актуальності обраної теми.

 4. Постановка мети й конкретних завдань дослідження.

 5. Вибір методу (методики) проведення дослідження.

 6. Опис процесу дослідження.

 7. Обговорення результатів дослідження.

 8. Формулювання висновків й оцінка отриманих результатів.


Контрольні тести:

І. Що собою являє предмет дослідження

1. це конкретний процес фізичної чи спортивної підготовки та фізичної реабілітації.

2. це наука або комплекс наук, у межах яких виконується певна наукова робота.

3. з'ясування в процесі синтезу знань суттєвих зв'язків між досліджуваними об'єктами.

4. формування висновків.

ІІ. Що собою представляє об'єкт дослідження

1. Це ті чи інші закономірності процесу фізичного виховання, або спортивної діяльності або фізичної реабілітації.

2. визначення властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез.

3. Забезпечення умов для виконання дослідження.

4. Розроблення шляхів і прийомів фіксування ходу результатів експерименту.

ІІІ. Що собою представляє робочою гіпотеза

1. Це наукове припущення щодо способу вирішення даної проблеми.

2. процес визначення суттєвих зв'язків між досліджуваним об'єктом і зовнішнім середовищем.

3. поєднання окремих сторін предмета дослідження в єдине ціле.

4. це виявлення відмінностей між об'єктами матеріального світу.

ІV. Як формулюється мета дослідження

1. Формується, як правило, одним реченням і узагальнено відповідає на питання: „ Що є предметом, об'єктом та суб'єктом дослідження? Яким повинен бути кінцевий результат?"

2. визначенням властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез.

3. це всебічне та достовірне вивчення об'єкта, процесу або явища, їх структури, зв'язків.

4. Для розроблення шляхів і прийомів фіксування ходу результатів експерименту.

V. Як формуються основні завдання дослідження

1. Формуються виходячи з мети та гіпотези. їх може бути декілька (для курсових робіт достатньо двох основних завдань, а для дипломної чи магістерської роботи - трьох і більше).

2.визначення властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез.


 1. це всебічне та достовірне вивчення об'єкта, процесу або явища, їх структури, зв'язків.

 2. це виявлення відмінностей між об'єктами матеріального світу.

VІ.В чому полягає практичне значення НДР

 1. Практичне значення полягає у тому, що застосуванні запропонованій програма зміни досліджуваних показників може бути використано в різних умовах а не тільки у спеціалізованих закладах.

 2. визначення властивостей об'єктів дослідження та перевірка справедливості гіпотез.

 3. це всебічне та достовірне вивчення об'єкта, процесу або явища, їх структури, зв'язків.

 4. це виявлення відмінностей між об'єктами матеріального світу.

VІІ.Що собою уявляє Наукова проблема

 1. Наукова проблема - це сукупність складних теоретичних або практичних завдань; сукупність тем науково-дослідної роботи. Проблема охоплює значну галузь дослідження й має перспективне значення. Проблема може бути галузевою, міжгалузевою, глобальною. Проблема складається з ряду тем.

 2. Розроблення шляхів і прийомів фіксування ходу результатів експерименту.

 3. удосконалення вихідних міркувань у певній системі знань.

 4. Забезпечення умов для виконання дослідження.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Що собою являє наукова проблема?

 2. Що собою являє наукова тема?

 3. Які по структурі можуть бути теми?

 4. Як проводиться вибір теми?

 5. Що собою уявляє актуальність?

 6. Що собою уявляє об'єкт дослідження?

 7. Що собою уявляє предмет дослідження?

 8. Що собою уявляє робоча гіпотеза?

9. Опишіть основні напрямки методології наукових досліджень.

10. Опишіть, що собою представляє загальнонаукова й філософська методологія: сутність, загальні принципи.

11. Назвіть, відомі вам методики досліджень при вивченні ефективності спортивних досягнень.

12. Опишіть відомі вам методики досліджень при проведенні реабілітаційних заходів.

13. Опишіть Ваше розуміння творчого підходу у вирішенні поставленого Вами конкретного завдання при проведенні НДРС.

14. Ознайомтесь з поняттям педагогічний експеримент.Теоретичний матеріал до практичного заняття 12

ПЛАН

 1. Формулювання теми наукового дослідження.

 2. Обґрунтування актуальності обраної теми. 3. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка