Навчальний посібник Видавничий дім «родовід» Чернівці 2013 ббк 65. 9 (4 Укр) 28 я 73 а 663


Документація системи корпоративногоСторінка7/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.77 Mb.
#599
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

4.6. Документація системи корпоративного

екологічного управління
Основним регламентуючим документом системи корпо­ративного еко­логічного управління є Настанови із системи екологічного управління, які містять:

 • концепцію про корпоративну філософію і культуру, іденти­фікацію еколого-економічної збалансованості;

 • положення про методологічні засади функціонування системи КЕУ;

 • положення про організаційно-правову структуру та її функціональні елементи;

 • положення про права й функціональні обов'язки персоналу щодо реалізації корпоративної екологічної політики;

 • положення про порядок взаємодії функціональних підрозділів, підприємств корпорації в процесі формування та реалізації планів і програм екологічного управління;

 • порядок ресурсного забезпечення реалізації екологічної політики;

 • положення про систему корпоративного безперервного екологічного навчання й екологічної атестації;

 • положення про корпоративний екологічний і енергетичний аудит, моніторинг;

 • нормативно-технічну документацію (стандарти, норми, правила, рекомендації) щодо екологічних аспектів діяльності;

 • інструктивно-методичні матеріали стосовно проведення оцінки впливу на навколишнє середовище;

 • екологічний паспорт корпоративних підприємств;

 • документацію на бази даних із результатами виробничого й екологічного моніторингу інструкцію з бухгалтерського обліку екологічних витрат;

 • інструкцію щодо підготовки матеріалів для надання державним органам екологічної експертизи, інспекції та ін.

У документацію системи КЕУ слід періодично вносити зміни і допов­нення за висновками корпоративного екологічного аудиту.

 • документацію на засоби програмно-технічного комплексу, що використовується для ситуаційно-екологічного моделювання

 • документацію на засоби інформаційно-вимірювального комплексу, що використовується для моніторингу виробничих процесів, навколишнього середовища;

 • програми екологічного навчання персоналу.

Засоби звʼязку і передавання даних. Корпорація повинна запроваджувати і підтримувати канали передавання даних:

 • забезпечення зв'язку та обміну інформацією між різними службами й підрозділами корпорації. Рівень оперативності, інформаційна ємність засобів збереження й передавання даних мають відповідати режиму життєвого циклу продукції, виробничим процесам і забезпечувати виконання функцій системи КЕУ;

 • обміну інформацією із зовнішніми постачальниками — спо­живачами інформації, зацікавленими сторонами з додержанням вимог конфіденційності.

Корпоративні підприємства повинні підтримувати ефективність аварійних, попереджувальних, сигнальних засобів зв'язку та оповіщення про можливі природні, природно-техногенні аварії, катастрофи, які можуть статися як у межах, так і поза межами таких підприємств. Вони також мають дек­ларувати свою виробничу безпеку відповідно до нормативних вимог.
4.7. Функціональний контроль системи корпоративного екологічного управління
Корпоративні підприємства повинні забезпечити функціональний контроль тих аспектів своєї діяльності, які негативно впливають на навколишнє середовище. Цей контроль має охоплювати різні характеристики діяльності, зокрема:

 • забезпеченість нормативно-правовими документами, технологічними регламентами тощо;

 • забезпеченість кваліфікованим персоналом;

 • наявність показників — індикаторів, що свідчать про нормальне чи «аномальне» функціонування обладнання, технологічних процесів;

 • наявність засобів оперативного контролю, моніторингу та управління, у тому числі автоматичного, які дають змогу прийняти превентивні заходи щодо уникнення аварій, катастроф.

Моніторинг і оцінка характеристик екологічності. Корпоративні підприємства повинні регулярно розробляти і підтриму­вати задокументовані процедури моніторингу та вимірювань характеристик виробничих процесів, їхніх екологічних аспектів. Ці процедури мають включати реєстрацію параметрів, що відносяться до контролю функціональних систем, які впливають на навколишнє середовище, до контролю параметрів навколишнього середовища й параметрів системи управління якістю навко­лишнього середовища.

Контрольно-вимірювальне обладнання для проведення моніторингу має бути метрологічне атестоване та каліброване із занесенням відповідних записів у технічний паспорт.Результати моніторингу потрібно зіставляти з відповідними норматив­ними показниками. При цьому слід:

 • ідентифікувати випадки відхилень від нормативного режиму роботи обладнання (технологічного процесу);

 • виконувати необхідні коригувальні дії, у тому числі в засобах

управління процесами;

 • проводити необхідні зміни в документації для уникнення повторень подібних випадків.

Введення протоколів. Корпоративні підприємства повинні вести протоколи на звичайних або магнітних носіях із системи екологічного управління, що містять:

 • статистичну інформацію про впливи на навколишнє середовище;

 • статистичну інформацію про платежі (штрафи) за викиди, скиди, розміщення твердих відходів тощо;

 • інформацію про виробниче обладнання й технологічні процеси;

 • інформацію про проведення екологічного аудиту;

 • інформацію про виробничу продукцію;

 • інформацію про калібрування засобів моніторингу;

 • інформацію про постачальників і споживачів продукції;

 • інформацію про аварійні ситуації та заходи щодо їх ліквідації;

 • вихідну інформацію для складання Протоколу екологічного аудиту;

 • вихідну інформацію для екологічного паспорта підприємства;

 • статистичну інформацію про раніше проведені екологічні аудити.


РОЗДІЛ 5
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА СУБʼЄКТАМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


  1. Організація проведення інспекторських перевірок за дотриманням природокористувачами вимог законодав­ства.

  2. Регулювання взаємодії органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього середовища.

  3. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України.

  4. Державний контроль за дотриманням заповідного режиму на територіях і обʼєктах природно-заповідного фонду.

  5. Проведення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища на автотран­спортних підприємства.

Державна система екологічного менеджменту, пред­ставлена загальними та спеціальними органами, виконує функції контролювання, організування, планування, коор­динування, прогнозування, нормування, експертизи, моніто­рингу, інформування тощо. Основними завданнями держав­них органів охорони довкілля є контроль за дотриманням ви­мог законодавства про охорону довкілля всіма установами та організаціями, незалежно від форм власності та підпо­рядкування, а також громадянами; забезпечення система­тичного інформування населення, органів державної влади, установ, громадян про стан довкілля; виявлення порушень та застосування заходів впливу до порушників чинного при­родоохоронного законодавства; організація взаємодії дер­жавних інституцій в галузі охорони довкілля тощо.

Функція контролювання втілюється у проведенні ін­спекторських перевірок суб'єктів господарської діяльнос­ті, стану об'єктів довкілля з метою отримання інформації та прийняття на її основі управлінських рішень.
  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка