Навчальний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням "Professional English. Aircraft Design and Maintenance"Сторінка29/31
Дата конвертації09.09.2018
Розмір9.74 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


C

cable

1.трос 2. кабель

1. трос 2. кабель

cam

кулачок, ексцентрик

кулачок, эксцентрик

camber

кривизна, вигнутість

кривизна, выпуклость

canard-type-tail

airplane

літак типа «качка»

самолет типа «утка»

cannular type combustion chamber

трубчато-кільцева камера згорання

трубчато-кольцевая камера сгорания

canopy

ліхтар кабіни екіпажу

фонарь кабины экипажа

cantilever

консольний, вільнонесний

консольный, свободнонесущий

can-type combustion chamber

трубчата / індивідуальна камера згорання

трубчатая / индивидуальная камера сгорания

cap

кришка, ковпак

крышка, колпачок

capability

здатність

способность

capacity

1. здатність 2. продуктивність; потужність
3. вантажопідйом-ність 4. місткість, ємність; літраж;об’єм

1. способность 2. производительность; мощность 3. грузоподъем-ность 4. вместимость, емкость; литраж; объем

carbon

вуглець

углерод

carbon deposit

наліт сажі

налет сажи

cargo

вантаж

груз

cargo bay

вантажний відсік

грузовой отсек

cargo capacity

вантажомісткість

грузовместимость

carrier-based

airplane

літак авіаносного базу-вання

самолет авианосного базирования

cargo hold

вантажний відсік

грузовой отсек

casing

кожух, корпус

кожух, корпус

casting

відливка

отливка

casual

випадковий, нерегулярний; тимчасовий

случайный, нерегулярный; временный

cause

1. причина 2. спричиняти; викликати

1. причина 2. причинять;
вызывать

cavity

пустота, пустотілість; порожнина

пустота, пустотелость; полость

centre

центр

центр

centre section

1. центральна частина, центральний відсік
2. центроплан

1. центральная часть, центральный отсек 2. центроплан

centering

1. центрування 2. обробка центрових отворів

1. центрирование 2. обработка центровых отверстий

centering cam

центрувальний кулачок, кулачковий диск

центрирующий кулачок, кулачковый диск

centre of gravity

центр ваги

центр тяжести


centrifugal compressor

відцентровий компресор

центробежный компрессор

certificate

1. сертифікат 2. сертифікувати

1. сертификат 2. сертифицировать

chart

карта; схема

карта; схема

chamber

1. камера; відсік, відді-лення 2. поміщати в камеру

1. камера; отсек; отделение 2. помещать в камеру

check (for)

перевіряти (на наявність)

проверять (на наличие)

checklist

технологічна карта, карта технічного обслуговування

технологическая карта, карта технического обслуживания

chips-in-oil warning indicator

аварійний сигналізатор появи металевої стружки в маслі

аварийный сигнализатор появления металлической стружки в масле

choking

засмічення, забиття

засорение, забивание

chord

хорда

хорда

chord-wise member

поперечний елемент (конструкції)

поперечный элемент (конструкции)

chromium plating

хромування

хромирование

circular

круглий

круглый

circumference

окружність, коло; перифе-рія

окружность, периферия

circumferential

круговий, кільцевий; периферичний

круговой, кольцевой; периферический

civil airplane

літак цивільної авіації

самолет гражданской авиации

clean

чистити, прочищати

чистить, прочищать

cleaning solution

розчин для очищення

раствор для очистки

cleaning agent

рідина для очищення

жидкость для очистки

clear (of)

на відстані (від)

на расстоянии (от)

clearance

1. проміжок; просвіт
2. люфт 3. запас висоти, кліренс 4. дозвіл (на дії в польоті)

1. зазор; промежуток; просвет 2. люфт 3. запас высоты, клиренс 4. разрешение (на действия в полете)

climb

1. набір висоти 2. набирати висоту, підніматися

1. набор высоты 2. набирать высоту, подниматься

clogging

засмічення, забиття

засорение, забивание

coating

покриття, захисний шар

покрытие, защитный слой

coaxial

коаксіальний, зі спільною віссю

коаксиальный, соосный

cockpit

кабіна екіпажу

кабина экипажа

coking

нагароутворення

нагарообразование

combat airplane

винищувач-бомбарду-вальник

истребитель-бомбар-дировщик

combustion

згорання

сгорание

combustion chamber

камера згорання

камера сгорания

combustor

камера згорання

камера сгорания

compartment

відсік, відділення

отсек, отделение

commence

починати (ся)

начинать (ся)

compilation

компіляція, компілювання, складання (довідників)

компиляция, компилирование, составление (справочников)

complete

закінчувати, завершувати

заканчивать, завершать

complete combustion

повне згорання

полное сгорание

compliance


1. відповідність 2. піддатливість, поступливість

1. соответствие 2. уступчивость, податливость

complicate

ускладнювати

осложнять

composite

сплав, композитний мате-ріал

сплав, композитный материал

compress

стискати

сжимать

compression

стиснення

сжатие

compression ratio

1. ступінь стиснення
2. перепад тиску

1. степень сжатия 2. перепад давления

compression tester

прилад для випробування тиску/ компресії

прибор для определения давления/ компрессии

compressor

компресор

компрессор

compressor discharge air

повітря, що виходить з компресора

воздух, поступающий от компрессора

comprise

містити в собі; охоплю-вати

заключать в себе; охватывать

concave

ввігнутий, впалий

вогнутый, впалый

concentric

концентричний

концентрический

concept

поняття, концепція

понятие, концепция

concurrent

одночасний;сумісний

одновременный; совместный

concurrently

одночасно; сумісно

одновременно; совместно

condensate

конденсат

конденсат

conditioning

кондиціювання

кондиционирование

consecutively

послідовно

последовательно

consumption

витрата, споживання

расход, потребление

contamination

забруднення

загрязнение

continuous

безперервний

непрерывный

continuous airworthiness

збереження льотної придатності

сохранение летной годности

control

1. керування 2. орган керування 3.керувати, регулювати

1. управление 2. орган уп-равления 3.управлять, регулировать

control column

ручка/колонка керування

ручка/колонка управления

control mechanism

механізм керування

механизм управления

control stick

ручка керування

ручка управления

control surface

площина керування, кермо

плоскость управления, руль

control system

система керування

система управления

conventional

звичайний

обычный

convergent

звужуваний

сужающийся

convergent-divergent exhaust nozzle

надзвукове сопло

сверхзвуковое сопло

conversion

перетворення

преобразование

convert

перетворювати

преобразовывать

cooling system

система охолодження

система охлаждения

corrosion-resis-tant

корозієстійкий

коррозиоустойчивый

couple

1. пара сил; момент пари сил 2. з’єднувати; зв’язувати

1. пара сил; момент пары сил 2. соединять, сцеплять; связывать

covering

обшивка, покриття

обшивка, покрытие

cowl(ing)

капот (двигуна); обтікач

капот (двигателя); обтекатель

crack

1. тріщина 2. давати тріщину, тріскатися

1. трещина 2. давать трещину, трескаться

cracking

утворення тріщин

образование трещин

crank

кривошип, коліно, колінчатий важіль

кривошип, колено, коленчатый рычаг

cranking

прокрутка (двигуна)

прокрутка (двигателя)

crash

1. катастрофа, аварія
2. розбиватись, зазнавати аварії

1. катастрофа, авария

2. разбиваться, терпеть авариюcrew

екіпаж

экипаж

cross section

поперечний переріз

поперечное сечение

crosswind

боковий вітер

боковой ветер

cruising speed

крейсерська швидкість

крейсерская скорость

cu ft (cubic foot)

кубічний фут

кубический фут


D

damp

демпфірувати, гасити коливання

демпфировать, гасить колебания

damper

демпфер

демпфер

deceleration

зменшення швидкості, сповільнення

уменьшение скорости, замедление

deflect

відхиляти(ся)

отклонять(ся)

defuel(l)ing

зливання палива

слив топлива

degrease

знежирювати; розчиняти мастило

обезжиривать; растворять смазку

deliver

постачати

подавать

deposit

1. відкладення 2. осадок, відстій 3. нагар; накип 4. відкладатися 5. осаджуватися

1. отложение 2. осадок, отстой 3. нагар; накипь
4. отлагаться 5. осаждаться

depreservation

розконсервація

расконсервация

derive

отримувати

извлекать

descend

знижуватися

снижаться

descent

спуск, зниження

спуск, снижение

design

1. проек 2. конструкція
3. схема; креслення; план 4. проектувати; розробляти; конструювати

1. проект 2. конструкция
3. схема; чертеж; план
4. проектировать; разрабатывать; конструировать

design speed

розрахункова швидкість

расчетная скорость

detaching

відрив, від’єднання

обрыв, разъединение

detect

виявляти

обнаруживать

deterioration

зношування, зтирання; пошкодження

износ, истирание; повреждение

development

1. розвиток 2. розробка

1. развитие 2. разработка

device

пристрій

устройство

diffuse

розпилювати

распылять

diffuser

дифузор

диффузор

dihedral angle

кут поперечного V

угол поперечного V

dip-stick

вимірювальна рейка (для вимірювання рівня рідини)

мерная рейка (для измерения уровня жидкости)

direct

1. прямий; безпосередній 2. направляти

1. прямой; непосредственный 2. направлять

direction

спрямування

направление


directional control

керування за курсом

управление по курсу

disassembly

демонтаж

демонтаж

discharge

відводити, скидати, випускати

отводить, сбрасывать, выпускать

discrepancy

розбіжність; відхилення (від норми)

расхождение; отклонение (от нормы)

discrepancy form

форма/бланк невідповідності

форма/бланк несоответствия

disk

диск

диск

distortion

деформація, скривлення, короблення

деформация; искривление, коробление

distribution

розподіл

распределение

divergent

1. що розходиться, дивергентний 2. що відхиляється

1. расходящийся, дивергентный 2. отклоняющийся

door

1. двері 2. стулка (ніші шасі)

1. двери 2. створка (ниши шасси)

door lock

двірний замок /запор

дверной замок /запор

double-deck

двопалубний

двухпалубный

double-entry

двовхідний

двухвходной

double-sided

двосторонній

двусторонний

down lock

замок висунутого положення (шасі)

замок выпущенного положения (шасси)

drag

лобовий опір

лобовое сопротивление

drag strut

діагональний підкіс (шасі)

диагональный подкос (шасси)

drain

1. злив, відвід, дренаж
2. зливати; осушувати

1. слив, отвод, дренаж
2. сливать, осушать

drain valve


зливний кран, кран для зливу

сливной кран, кран слива

drive

1. привод, передача, тяга 2. приводити в дію

1. привод, передача, тяга
2. приводить в действие

drive shaft

привідний вал, ведучий вал

приводной вал, ведущий вал

drum

барабан

барабан

duct

1. канал; тунель 2. тракт 3. труба, трубопровід; патрубок

1. канал; тунель 2. тракт
3. труба, трубопровод; патрубок

dumping

гасіння

гашение

durability

1. довговічність; термін дії 2. міцність; витривалість

1. долговечность; срок службы 2. прочность; выносливость

durable

довговічний, витривалий

долговечный, прочный


E

efficiency

ефективність, ККД (коефіцієнт корисної дії)

эффективность, КПД (коэффициент полезного действия)

electric power

електроенергія

электроэнергия

electroplate

гальванізувати, покривати металом за допомогою електролізу

гальванизировать, покрывать металлом с помощью электролиза

electroplating

гальванопокриття, гальва-ностегія

гальванопокрытие, гальва-ностегия

elevator

кермо висоти

руль высоты

elevon

елевон (обєднує функції елерона і руля висоти)

элевон (сочетает функции элерона и руля высоты)

elliptic(al)

еліптичний

эллиптический

emergency

аварійна обстановка

аварийная обстановка

emergency gas temperature warning indicator

аварійний сигналізатор небезпечної температури газу

аварийный сигнализатор опасной температуры газа

emergency oil remaining warning indicator

сигналізатор аварійного залишку масла

сигнализатор аварийного

остатка маслаempennage

хвостове оперення

хвостовое оперение

empty weight

маса порожнього літака

масса пустого самолета

endanger

загрожувати

угрожать

endurance

тривалість

продолжительность

engine

двигун

двигатель

engine control system

система керування двигуном

система управления двигателем

engine drive shaft

головний вал двигуна

главный вал двигателя

engine-driven
vehicle

літальний аппарат з приводом від двигуна (що приводиться в дію двигуном)

летательный аппарат с приводом от двигателя (приводимый в действие двигателем)

engine duct

тракт двигуна

тракт двигателя

engine mount

моторна рама, моторама, рама кріплення двигуна

моторная рама, моторама, рама крепления двигателя

engine nacelle

гондола двигуна, мотогондола

гондола двигателя, мотогондола

engine overheat warning indicator

аварійний сигналізатор перегріву двигуна

аварийный сигнализатор перегрева двигателя

engine run-up

випробування двигуна

опробование двигателя

engine starting system

система запуска двигуна

система запуска двигателя

engine surge

помпаж двигуна

помпаж двигателя

engine thrust

тяга двигуна

тяга двигателя

environment

довкілля, оточуюче середовище

окружающая среда

equal


1. рівний, однаковий
2. рівнятися

1. равный, одинаковый 2.равняться

equalization

вирівнювання

выравнивание

equipment

обладнання

оборудование

error

помилка

ошибка

essentially

по суті

по сути

establish

встановлювати; засновувати

устанавливать; создавать; учреждать

exhaust

1. вихлоп, випуск(газів)
2. вихлопний, випускний 3. випускати

1. выхлоп, выпуск (газов)
2. выхлопной, выпускной 3. выпускать

exhaust cone

конус реактивного сопла

конус реактивного сопла

exhaust gas

відпрацьований/ вихлопний газ

отработанный/ выхлопной газ

exhaust pipe

вихлопна труба

выхлопная труба

exhaust pressure

тиск на виході

давление на выходе

expand

розширювати(ся)

расширять(ся)

expel

виштовхувати

выталкивать

experimental

експериментальний, дослідний

экспериментальный, опытный

extend

1. тягнутися 2. випускати (шасі)

1. простираться 2. выпускать (шасси)

extend out

виходити зовні

выходить наружу

extension

1. випускання (шасі)
2. подовження

1. выпуск (шасси) 2. удлинение

extinguish

гасити, тушити (пожежу)

гасить, тушить (пожар)

extra

1. додатковий 2. надлишковий

1. дополнительный 2. излишний

extract

вилучати, відбирати

извлекать, отбирать

eyebrow window

верхнє вікно (ліхтаря кабіни екіпажу)

верхнее окно (фонаря кабины экипажа)

F

fabric

тканина, матерія

ткань, материал

facilitate

cприяти

способствовать

failure

відмова, вихід з ладу

отказ, выход из строя

fairing

обтікач

обтекатель

fair-lead

вивідна трубка

выводная трубка

false start

помилковий запуск

ложный запуск

familiar

ознайомлений

ознакомленный

fan

вентилятор

вентилятор

fasten

прикріпляти, скріплювати, з’єднувати

прикреплять, скреплять, соединять

fastener

елемент кріплення

крепеж, элемент крепления

fatigue

втомленість

усталость

fault indicator

індикатор несправності

индикатор неисправности

Federal Aviation Administration (FAA)

Федеральна авіаційна адміністрація


Федеральная авиационная администрация


Federal Aviation Regulations (FARs)

Федеральні авіаційні правила

Федеральные авиационные правила

Federal Communication Commission (FCC)

Федеральна комісія зв’язку

Федеральная комиссия связи

feeding

живлення, подання, під-ведення

питание, подача, подвод

fighter

винищувач

истребитель

filter

1. фільтр 2. фільтру-вати

1. фильтр 2. фильтровать

fin

кіль

киль

fire

1. вогонь 2. пожежа
3. спалахувати, займатися; запалювати
4. запускати(ся) (про двигун)

1. огонь 2. пожар 3. загораться, воспламеняться; зажигать 4. запускать(ся)
(о двигателе)

fire extinguishing system

система пожежогасіння

система пожаротушения

fire warning

indicator

аварійний сигналізатор пожежі (всередині двигуна)

аварийный сигнализатор пожара (внутри двигателя)

fire-fighting

airplane

пожежний літак, «пожежник»

пожарный самолет, «пожарник»

fir-tree attachment

хвостовик типу «ялинка»

хвостовик типа «елочка»

fitting

1.з’єднання; монтаж; встановлення; кріплення 2. дороблення 3. фітинг 4. патрубок; штуцер

1. соединение, монтаж; установка; крепление 2. доработка 3. фитинг 4. патрубок; штуцер

fitting for departure

підготовка до вильоту

подготовка к вылету

fixed-wing aircraft

повітряне судно з нерухомим крилом

воздушное судно с непод-вижным крылом

fixture

затисний пристрій; хомут; арматура

зажимное приспособление; хомут; арматура

flame pattern

форма полум’я

форма пламени

flame stabilization

стабілізація полум’я

стабилизация пламени

flame tube

жарова труба

жаровая труба

flap

закрилок

закрылок

flashlight

1. кишеньковий ліхтар
2. проблисковий маяк
3. сигнальний вогонь

1. карманный фонарь 2. проблесковый маяк 3. сигнальный огонь

flight control surface

поверхня керування літаком у польоті, кермо

плоскость управления самолетом в полете, руль

flight crew

льотний екіпаж

летный экипаж

flight deck

кабіна екіпажу

кабина экипажа

float

1. поплавець, буй 2. утримування (літа-ка перед приземленням) 3. гасіння надлишку швидкості (перед торканням) 4. спливати; триматися на воді

1. поплавок, буй 2. выдерживание (самолета перед приземлением) 3. гашение избытка скорости (перед касанием) 4. всплывать; держаться на воде

float plane

літак з поплавковим

шасі


самолет с поплавковым

шасси


flow

1. потік, течія, рух
2. текти

1. поток, течение, движение 2. течь

fluctuating stream

пульсуючий потік

пульсирующий поток

fluid

рідина

жидкость

flying boat

літаючий човен

летающая лодка

flying hours

години нальоту, наліт

годин


часы налета, налет часов

flying tanker

паливозаправник (в повітрі)

топливозаправщик (в воздухе)

flying wing

літюче крило

летающее крыло

fog formation

запотівання

запотевание

foreign object

сторонній предмет

посторонний предмет

forging

ковка, штамповка

ковка, штамповка

form

1. форма; вид; бланк
2. контур 3. формувати, надавати форми або виду 4. утворювати; складати

1. форма; вид; бланк 2. контур, очертание 3. формировать, придавать форму или вид 4. образовывать; составлять

former

шпангоут (елемент поперечного набору)

шпангоут (элемент поперечного набора)

Fowler flap

закрилок Фаулера

закрылок Фаулера

frame

1. рама; корпус; каркас; остов; ферма 2. шпангоут 3. планер (літа-ка) 4. брати в раму; споруджувати каркас

1. рама; корпус; каркас; остов; ферма 2. шпангоут 3. планер (самолета) 4. заключать в раму; сооружать каркас

framework

рама, каркас

рама, каркас

freight

вантаж

груз

friction

тертя

трение

front case

лобовий картер

лобовой картер

ft (foot, pl. feet)

фут

фут

ft-lb (foot-pound)

футо-фунт

футо-фунт

fuel

паливо

топливо

fuel capacity

запас палива

запас топлива

fuel combustion

згорання палива

сгорание топлива

fuel exhaustion

повна витрата палива

полная выработка топлива

fuel gauge

паливомір

топливомер

fuel jettisoning

аварійний злив палива

аварийный слив топлива

fuel metering

замір витрати палива

замер расхода топлива

fuel nozzle

паливна форсунка

топливная форсунка

fuel system

паливна система

топливная система

fuel tank

паливний бак

топливный бак

fuel transfer

перекачка палива

перекачка топлива

fuel(l)ing

заправка паливом

заправка топливом

fuselage

фюзеляж

фюзеляж


G

gal (gallon)

галон

галлон

galley

бортова кухня

бортовая кухня

gangway

прохід між рядами крісел

проход между рядами кресел

gasket

прокладка; сальник

прокладка; сальник

gas-turbine engine (GTE)

газотурбінний двигун (ГТД)

газотурбинный двигатель (ГТД)

ga(u)ge

вимірювальний прилад

измерительный прибор

general aviation

авіація загального призначення

авиация общего назначения

glider

планер

планер

gliding angle

кут планерування

угол планирования

govern

керувати

управлять

grind
(ground)


1. роздрібнювати 2. шліфувати 3. заточувати 4. притирати(ся)

1. измельчать 2. шлифовать 3. затачивать 4. притирать(ся)

ground personnel

наземний персонал

наземный персонал

ground run

пробіг під час приземлення

пробег при посадке

guide vane

напрямна лопатка

направляющая лопатка

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка