Навчальний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням "Professional English. Aircraft Design and Maintenance"Сторінка30/31
Дата конвертації09.09.2018
Розмір9.74 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

H

half cylinder

напівциліндр

полуцилиндр

handle

1. ручка, руків'я; важіль управління 2. управляти; обслуговувати 3. обробляти; працювати (з чимось.)

1. ручка, рукоятка; рычаг управления 2. управлять; обслуживать 3. обрабатывать; работать (с чем-л.)


hangar

ангар

ангар


hanger

1. крюк; серга 2. підвіска; хомут 3. підвісний кронштейн; підвісна тяга; підвісний затискач; затискач для підвіски

1. крюк; серьга 2. подвеска; хомут 3. подвесной кронштейн; подвесная тяга; подвесной зажим; зажим для подвески

hardness

твердість

твердость

harness

ремінь безпеки

ремень безопасности

hatch

люк

люк

heat-resistant

теплостійкий, жаростійкий

теплостойкий, жаропрочный

heat-treated

термічно оброблений

термически обработанный

heat treatment

термічна обробка

термическая обработка

heavy statics

сильні електростатичні

явища


сильные электростатические явления

height

висота

высота

helicopter

гелікоптер

вертолет

high-speed propeller

високообертовий повітряний гвинт

высокооборотный воздушный винт

high-wing airplane

високоплан (літак з високорозташованим крилом)

высокоплан (самолет с высокорасположенным крылом)

hinge

1. шарнір 2. кріпити на шарнірах,підвішувати

1. шарнир 2. крепить на шарнирах, подвешивать

hit (p.,p.p. hit)

ударяти(ся), зіштовхуватися

ударять(ся), сталкиваться

hold

відсік (вантажний)

отсек (грузовой)

hollow

пустотілий, порожнистий

пустотелый, полый

homogeneous

однорідний

однородный

honeyсomb core

сотовий заповнювач

сотовый заполнитель

human factor

людський фактор

человеческий фактор

hydraulic power

гідравлічна енергія

гидравлическая энергияI

ice formation

обмерзання, обледеніння

обледенение

icing

1. обмерзання, обледеніння 2. утворення ожеледиці

1. обледенение 2. гололедообразование

ignite

розпалювати(ся), займатися

воспламенять(ся), разжигать(ся)

ignition

займання

воспламенение

Illustrated Parts Catalogue (IPC)

ілюстрований каталог запчастин

иллюстрированный каталог запчастей

imp (imperial)

встановлений, що відповідає британському стандарту

установленный, соответствующий британскому стандарту

impeller

крильчатка, нагнітач

крыльчатка, нагнетатель

improper

неправильний, хибний

неправильный, ошибочный

impulse turbine

активна турбіна

активная турбина

in (inch)

дюйм

дюйм

in conjunction (with)

сумісно (з), разом (з)

совместно (с), в сочетании(с)

in series

послідовно

последовательно

incident

випадок; пригода, інцидент

случай; происшествие, инцидент

incorporate

1. включати (до складу)
2. об’єднувати(ся)

1. включать состав)
2. объединять(ся)

indication light

сигнальна лампочка, світловий сигнальний пристрій

сигнальная лампочка, световое сигнальное устройство


indicator

1. покажчик, індикатор
2. сигналізатор 3. стрілка (прибору)

1. указатель, индикатор
2. сигнализатор 3. стрелка (прибора)


inflate

накачувати

накачивать

ingestion

засмоктування

засасывание

inject

упорскувати

впрыскивать

inlet duct and guide vanes

вхідний направний апарат (ВНА)

входной направляющий аппарат (ВНА)

inlet pressure

тиск на вході

давление на входе

inner liner

внутрішній кожух

внутренний кожух

inoperative

недіючий

недействующий


inspection

огляд, контроль, перевірка

осмотр, контроль, проверка

inspection authorization

дозвіл, санкція на огляд

разрешение, санкция на осмотр

instructional airplane

навчально-тренувальне повітряне судно

учебно-тренировочное воздушное судно

interceptor

перехоплювач

перехватчик

interchangeable

взаємозамінний

взаимозаменяемый

interconnected

взаємопов’язаний

взаимосвязанный

internal combustion engine

двигун внутрішнього згорання

двигатель внутреннего сгорания

issue

випускати, видавати

выпускать, издавать

itemize

1. складати перелік, перерахувати по пунктах 2. уточнювати, деталізувати

1. составлять перечень, перечислить по пунктам
2. уточнять, детализировать

J

jack

домкрат

домкрат

jacking point

точка встановлення на домкрат

точка установления на домкрат

jamming

заклинювання

заклинивание

jet

1. реактивний струмінь
2. реактивний літак

1. реактивная струя 2. реактивный самолет

jet engine

реактивний двигун

реактивный двигатель

jet stream

реактивний потік

реактивный поток

job card

1.карта-наряд, робоча картка, табель 2. кошторис, рахунок

1. карта-наряд, рабочая карточка, табель 2. смета, счет

jurisdiction

1. юрисдикція 2. сфера повноважень

1. юрисдикция 2. сфера полномочий


K

keel beam

нижній лонжерон; кільова балка

нижний лонжерон; килевая балка

kg (kilogram)

кілограм

килограмм

kinetic

кінетичний

кинетический

km/h (kilometer per hour)

кілометр за годину

километр в час

kn (knot)

вузол (міра швидкості – 1,853 км/год)

узел (мера скорости –
1,853 км/час)


L

L 1. (litre)

2. (length)

3. (left)

1. літр

2. довжина

3. лівий


1. литр

2. длина


3. левый

labyrinth packing

лабіринтне ущільнення

лабиринтное уплотнение

land

здійснювати приземлювання, приземлюватися

производить посадку, садиться

land (-based)

airplane

літак наземного базування

самолет наземного базирования

landing

приземлення (повітряного судна)

посадка, приземление (воздушного судна)

landing gear

шасі

шасси

landing light

посадковий вогонь (аеродромний)

посадочный огонь (аэродромный)

landing roll

пробіг під час приземлення

пробег при посадке

landing run

пробіг під час приземлення

пробег при посадке

landing weight

посадкова маса

посадочная масса

large-scope wiper

склоочисник великого радіусу дії

стеклоочиститель большого радиуса действия

lateral axis

поперечна вісь

поперечная ось

layout

розташування, компановка

расположение, компановка

lb (pound)

фунт

фунт

lbf (pound-foot)

фунт-фут

фунт-фут

leading edge

передня кромка (крила)

передняя кромка (крыла)

leakage

теча, витікання

течь, вытекание

leg

нога/стойка (шасі)

нога/стойка (шасси)

level flight

горизонтальний політ

горизонтальный полёт

length

довжина

длина

lever

важіль

рычаг

lift

підіймальна сила

подъемная сила

lifting and supporting surface

несна поверхня

несущая плоскость

line replaceable unit (LRU)

швидкозйомний блок

быстросъемный блок

link

1. зв'язок; з'єднання 2. куліса; передатний важіль; сережка; шатун; шарнір 3. тяга (сполучний елемент важільної системи) 4. зв'язувати; з’єднувати

1. связь; соединение 2. кулиса; передаточный рычаг; серьга; шатун; шарнир 3. тяга (соединительный элемент рычажной системы) 4. связывать; соединять

linkage

проводка керування

проводка управления

liquid-propellant rocket engine

рідинний ракетний двигун (РРД)

жидкостный ракетний двигатель (ЖРД)

locate

розміщувати; встановлювати

размещать; устанавливать

lock

1. замок; запор; затвор
2. фіксатор; стопор; засувка 3. замикати; зачиняти 4. фіксувати; стопорити; защипувати

1. замок; запор; затвор
2. фиксатор; стопор; защелка 3. замыкать; затворять; запирать 4. фиксировать; стопорить; защелкивать

logbook

бортовий журнал; формуляр

бортовой журнал; формуляр

longeron

лонжерон

лонжерон

longitudinal axis

повздовжня вісь

продольная ось

longitudinal member

повздовжній елемент конструкції

продольный элемент конструкции

longitudinal stability

повздовжня стійкість

продольная устойчивость

long-range airplane

дальномагістральний літак

дальнемагистральный самолет

loose

незакріплений, що хитається

незакрепленный, болтающийся, шатающийся

louvre

прорізь

прорезь

low fuel pressure

warning indicator

аварійний сигналізатор мінімального тиску палива

аварийный сигнализатор

минимального давления топливаlow oil level warning indicator

аварійний cигналізатор мінімального залишку масла

аварийный сигнализатор минимального остатка масла

low oil pressure

warning indicator

аварійний сигналізатор

мінімального тиску маслааварийный сигнализатор

минимального давления маслаlow pressure (LP) compressor

компресор низького тиску

компрессор низкого давления

low-powered

airplane

легкомоторний літак

легкомоторный самолет

low-wing airplane

низькоплан (літак з низькорозташованим крилом)

низкоплан (самолет с низкорасположенным крылом)

lubrication system

система змащення

система смазки

luggage

багаж

багаж


M

m 1. (metre)

2. (minute)

3. (mass)

4. (mile)

5. (micro)

1. метр

2. хвилина

3. маса

4. міля


5. мікро

1. метр

2. минута

3. масса

4. миля


5. микро

machine

піддавати механічній обробці

подвергать механической обработке

magnification

збільшення

увеличение

mail-carrying

airplane

поштовий літак

почтовый самолет

main plane

крило, несна площина

крыло, несущая плоскость

maintenance

технічне обслуговування, технічна експлуатація

техническое обслуживание, техническая эксплуатация

maintenance in storage

технічне обслуговування під час зберігання (консервації)

техническое обслуживание при хранении (консервации)

maintenance practice

технологія (установлений порядок) обслуговування

технология (установленный порядок) обслуживания

major inspection

трудомістка форма регламентних робіт

трудоемкая форма регламентных работ

malfunction

несправність

неисправность

manifold

1. колектор 2.патрубок

1. коллектор 2. патрубок

manned

пілотований

пилотируемый

manoeuvring

маневрування, виконання

маневру

маневрирование, выполнение маневра


manual

1. ручний 2. посібник, довідник

1. ручной 2. пособие, справочник, руководство

manually

вручну

вручную

manufacture

1. виробництво 2. виготовляти

1.производство 2. изготавливать

marine

морський

морской

maximum vibration limit warning indicator

аварійний сигналізатор максимально допустимого рівня вібрації

аварийный сигнализатор максимально допустимого уровня вибрации

maximum take-
off weight (MTOW)

максимальна злітна маса

максимальная взлетная масса

mechanical position indicator

механічний індикатор положення (шасі)

механический индикатор положения (шасси)

medium-range airplane

середньомагістральний літак

среднемагистральный самолет

meet require-ments

відповідати вимогам

соответствовать требованиям

merge

зливати(ся), поглинати

сливать(ся), поглощать

mi 1. (mile)

2. (minute)

1. міля 2. хвилина

1. миля 2. минута

midair collision

зіткнення (ЛА) в повітрі

столкновение (ЛА) в воздухе

mid-wing air-plane

середньоплан (літак з

середньорозташованим крилом)

среднеплан (самолет со среднерасположенным крылом)

military airplane

військовий літак

военный самолет

minor inspection

легка форма регламентних робіт

легкая форма регламентных работ

missile-carrier

ракетоносець

ракетоносец

mode

режим (роботи)

режим (работы)

monocoque design

монококова конструкція (конструкція фюзеляжу з працюючою обшивкою)

монококовая конструкция (конструкция фюзеляжа с работающей обшивкой)

monoplane

моноплан

моноплан

mounting

1. кріплення; встановлення; монтаж; складання 2. опора; основа; рама 3. розташування, розміщення, компонування
4. монтажне пристосування

1. крепление; установка; монтаж; сборка 2. опора; основание; рама 3. расположение, размещение, компоновка 4. монтажное приспособление

mph (miles per hour)

миль за годину

миль в час

multi-engine

багатомоторний, з декількома двигунами (про літак)

многомоторный, с несколькими двигателями (о самолете)

multiple

1. составний, складний, багатосекційний 2. багаточисельний

1. составной, складной, многосекционный 2. многочисленный

multi-spar wing

багатолонжеронне крило

многолонжеронное крыло

multi-stage

багатоступеневий

многоступенчатый

multitude

безліч, велика кількість

множество, большое количество


N


navigation light

аеронавігаційний вогонь (освітлення)

аэронавигационный огонь (освещения)

need

1. необхідність, потреба 2. мати потребу

1. необходимость, потребность 2. иметь необходимость

nick

тріщина, щілина, зазубень

трещина, щель, зазубрина

nickel-cadmium electrolyte

нікель-кадмієвий електроліт

никель-кадмиевый электролит

nm (nautical mile)

морська миля

морская миля

noise level

рівень шуму (величина шуму чи перешкод)

уровень шуму (величина шума или помех)

noise suppressor

шумоглушник

шумоглушитель

nose over

капотування

капотирование

nose leg

передня стійка шасі

передняя стойка шасси

nozzle diaphragm

сопловий апарат

сопловой аппарат

nozzle vane

лопатка соплового апарата

лопатка соплового аппарата

nozzle-shaped

у формі сопла

в форме сопла

nuclear power plant

атомна електростанція

атомная электростанция

nut

гайка

гайка

O

obstruct

перешкоджати; затримувати

препятствовать; задерживать

obtain

отримувати

получать

oil

1. масло 2. гідросуміш
3. нафта 4. змащувати

1. масло 2. гидросмесь
3. нефть 4. смазывать

oil cooler

маслорадіатор

маслорадиатор

oil jet

масляна форсунка

масляная форсунка

oil overheating warning indicator

аварійний сигналізатор перегріву масла

аварийный сигнализатор перегрева масла

oil system

маслосистема, система змащення

маслосистема, система смазки

oil-pressure gauge

масломанометр, пока-зник тиску масла

масломанометр, указатель давления масла

oil-temperature gauge

показник температури масла

указатель температуры масла

on a track

на рейках

на рельсах

on-condition (OC) maintenance

обслуговування за станом

обслуживание по состоянию

on-line maintenance

оперативне/поточне технічне обслуговування

оперативное/ текущее техническое обслуживание

operating ceiling

практична стеля

практический потолок

operating life

строк/термін служби

срок службы

operation

1. робота 2. дія; операція 3. експлуатація 4. режим (роботи)

1. работа 2. действие; операция 3. эксплуатация
4. режим (работы)

operational maintenance

оперативне технічне обслуговування

оперативное техническое обслуживание

operator

1. авіатранспортна компанія; експлуатаційне підприємство 2. оператор

1. авиатранспортная компания; эксплуатационное предприятие 2. оператор

opposite

протилежний

противоположный

organic solvent

органічний розчинник

органический растворитель

orifice

отвір

отверстие

ornithopter

орнітоптер

орнитоптер

outer liner

зовнішній кожух

внешний кожух

outlet

1. випуск; вихід 2. випускний отвір 3. вихідний канал

1. выпуск; выход 2. выпускное отверстие 3. выходной канал

outline

контур, обрис; план, схема

контур, очертание; план, схема

overall

повний, загальний

полный, общий

overall efficiency

сумарна ефективність

суммарная эффективность

overhaul

повне перебирання (двигуна), капітальний ремонт

полная переборка (двигателя), капитальный ремонт

overheat

перегрівати

перегревать

overheating

перегрівання

перегрев, перегревание

overload

перевантаження

перегрузка

override

1. коректувати вручну
2. блокувати автоматичну систему керування
3. переходити на ручне керування 4. відміняти 5. перевизначати

1. корректировать вручную 2. блокировать автоматическую систему управления 3. переходить на ручное управление 4. отменять
5. переопределять

oxidant

окислювач

окислитель

oxidation

окислення

окисление

oxidation-resis-tant

стійкий до окислення, антикорозійний

устойчивый к окислению, антикоррозионный

oxidizer

окислювач

окислитель

oxygen feeding

постачання кисню

подача кислорода

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка