Навчальний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням "Professional English. Aircraft Design and Maintenance"Сторінка31/31
Дата конвертації09.09.2018
Розмір9.74 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


P

packing

1. упаковка 2. пакувальний матеріал 3. ущільнення; прокладка

1. упаковка 2. упаковочный материал 3. уплотнение; прокладка


paint-stripping solution

розчин для видалення фарби

раствор для удаления краски

panel

1. панель 2. пульт керу-вання; дошка приладів

1. панель 2. пульт управления; приборная доска

parking brake

паркувальне гальмо

стояночный тормоз


partial

неповний, частковий

неполный, частичный

passenger

пасажир

пассажир

pattern

1. зразок; модель; шаблон 2. маршрут (польоту) 3. форма 4. структура; будова 5. діаграма; схема 6. характеристика

1. образец; модель; шаблон 2. маршрут (полета) 3. форма 4. структура; строение 5. диаграмма; схема 6. характеристика

payload

корисне/ комерційне навантаження

полезная/ коммерческая нагрузка

penetrant

проникний

проникающий

performance

характеристика; льотно-технічні характеристики; експлуатаційні дані/параметри

характеристика; летнотехнические характеристики; эксплуатационные данные/ параметры

periodic main-tenance

періодичне обслуговування

периодическое обслуживание

perpendicular

1. перпендикуляр
2. перпендикулярний

1. перпендикуляр 2. перпендикулярный

piston

поршень

поршень

piston engine

поршневий двигун

поршневой двигатель

pitch

тангаж (обертання відно-сно поперечної осі); кут тангажу

тангаж (вращение вокруг поперечной оси); угол тангажа

pitchdown

пікірування

пикирование

pitchup

кабрування

кабрирование

pitching

зміна кута тангажу

изменение угла тангажа

plain flap

простий/ безщілинний
закрилок

простой/ бесщелевой закрылок

plane

1. площина 2. літак
3. крило(літака)

1. плоскость 2. самолет
3. крыло (самолета)

plate

покривати, наносити
(металеве) покриття

покрывать, наносить (металлическое) покрытие

port

1. отвір 2. лівий (борт)

1. отверстие 2. левый (борт)

potassium hydroxide

гідроокис калію

гидроокись калия

power plant

силова установка

силовая установка

precipitation
statics


обумовлена опадами імпульсна перешкода електростатичного походження

импульсная помеха электростатического происхождения, обусловленная осадками

prescribe

приписувати, прописувати; пропонувати

предписывать, прописывать; рекомендовать

preservation

консервація (двигуна); збереження; оберігання

консервация (двигателя); сохранение; предохранение

pressure

тиск, стиснення, пресування

давление, сжатие, прессование

pressure bulkhead

гермошпангоут

гермошпангоут

pressure ratio

1. ступінь стиснення
2. перепад тиску

1. степень сжатия 2. перепад давления

pressurization

герметизація; наддування

герметизация; наддув

pressurized

герметичний, герметизований

герметичный, герметизированный

primary air

первинне повітря

первичный воздух

primary control surface

основна площина керування

основная плоскость управления

probability

вірогідність

вероятность

problem area

ділянка / зона, де може виникнути проблема або ускладнення

участок / зона, где может возникнуть проблема или осложнение

procedural manual

довідник (з проведення
ч.-н.)


руководство (по проведению ч.-л.)

procedure

технологія, порядок роботи, методика проведення, процедура

технология, порядок работы, методика проведения, процедура

produce power

виробляти енергію

производить энергию

progressive inspection

поетапний огляд

поэтапный осмотр

propagation

розповсюдження

распространение

propel

приводити до руху

приводить в движение

propellant

ракетне паливо; реактивне паливо

ракетное топливо; реактивное топливо

propeller

повітряний гвинт

воздушный винт

proper

відповідний, правильний

соответствующий, правильный

propulsion

1. рух вперед; приведення до руху 2. рушійна сила; тяга

1. движение вперед; приведение в движение 2. движущая сила; тяга

propulsion system

силова установка

силовая установка

propulsive efficiency

тяговий ККД (коефіцієнт корисної дії)

тяговый КПД (коэффициент полезного действия)

propulsive force

рушійна сила

движущая сила

propulsive stream

рушійний потік

движущий поток

provide

забезпечувати

обеспечивать

pulley

блок, шків, ролик

блок, шкив, ролик

pump

1. насос 2. нагнітати, подавати насосом

1. насос 2. нагнетать, подавать насосом

punch holes

пробивати отвори

пробивать отверстия

push

штовхати

толкать

pushrod

тяга

тяга

pylon

пілон

пилон


R

ram

швидкісний натиск

скоростной напор

ramjet engine

прямоточний повітряно-реактивний двигун (ППРД)

прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД)

ramp

1. рампа; трап 2. створка (грузового люка)

1. рампа; трап 2. створка (грузового люка)

range

1. дальність (польоту); дистанція 2. межі 3. діапазон; радіус дії
4. визначати відстань (до мети)

1. дальность (полета); дистанция 2. пределы 3. диапазон; радиус действия 4. определять расстояние (до цели)

rate

швидкість; темп

скорость; темп

ratio

1. відношення; співвідношення; пропор-ція 2. коефіцієнт; ступінь

1. отношение; соотношение; пропорция 2. коэффициент; степень

reaction turbine

реактивна турбіна

реактивная турбина

rear case

задній картер (частина корпусу)

задний картер (часть корпуса)

reciprocating engine

поршневий двигун

поршневой двигатель

reclined seat

відкидне крісло

откидное кресло

reconnaissance airplane

літак-розвідник

самолет -разведчик

records

облікові документи; данні; записи

учетные документы; данные; записи

rectangular

прямокутний

прямоугольный

recurring

періодичний; повторюваний

периодический; повторяющийся

redirect

переспрямовувати

перенаправлять

reduce

зменшувати/редуциру-вати

уменьшать/редуцировать

reduction valve

редукційний клапан

редукционный клапан

reference

1. довідка; посилання, згадка 2. рекомендація

1. справка; ссылка, упоминание 2. рекомендация

refuel

дозаправляти

дозаправлять

reinforce

посилювати

усиливать

reinforced monocoque design

балочно-стрингерна конструкція (фюзеляжа)

балочно-стрингерная конструкция (фюзеляжа)

relative wind

набігний повітряний потік

набегающий воздушный поток

release heat

виділяти тепло

выделять тепло

reliability

надійність

надёжность

rely (on)

покладатися (на)

полагаться (на)

remainder

залишок

остаток

removable

зйомний

съемный

remove

видаляти; усувати; знімати

удалять; убирать, устранять; снимать

repair

1. ремонт 2. ремонтувати

1. ремонт 2. ремонтировать

repairable

що піддається ремонту, ремонтоздатний

поддающийся ремонту, ремонтопригодный

replacement

заміна (деталей)

замена (деталей)

research

1. дослідження, вивчення, науково-дослідна праця 2. досліджувати

1. исследование, изучение, научно-исследова-тельская работа 2. исследовать

research airplane

дослідне повітряне судно

исследовательское воздушное судно

resilience

пружність, еластичність

упругость, эластичность

resistance

опір; опірність; стійкість (до чогось)

сопротивление; сопротивляемость; устойчивость (к чему-то)

resistant

стійкий, що чинить опір

стойкий, сопротивляющийся

response

спрацювання

срабатывание

retraction

прибирання (шасі)

уборка (шасси)


reveal

виявляти

обнаруживать

reverse flow

зворотний потік

обратный поток

reverse thrust

реверсивна тяга; зворотна тяга

реверсивная тяга; обратная тяга

rib

нервюра

нервюра

rigid

жорсткий, негнучкий

жесткий, несгибаемый

rim

1. обід; бандаж (колеса)
2. край; кромка

1. обод; бандаж (колеса)
2. край; кромка

ring

1. кільце 2. обід; обруч 3. фланець 4. хомут
5. шпангоут

1. кольцо 2. обод; обруч
3. фланец 4. хомут
5. шпангоут

robust

жорсткий; міцний (про конструкцію)

жесткий; прочный (о конструкции)

roll

крен (обертання відносно повздовж-ньої осі), “бочка” (авіаційна фігура)

крен (вращение вокруг продольной оси), “бочка”(авиационная фигура)

roller bearing

роликовий підшипник

роликовый подшипник

rotary air compressor

ротаційний компресор

ротационный компрессор

rotate

обертати(ся)

вращать(ся)

rotational energy

обертальна енергія

вращательная энергия

routine

що відповідає заведеному порядку, рутиний

соответствующий заведенному порядку, рутинный

row

ряд

ряд

rubber

1. гума 2. гумовий

1. резина 2. резиновый

rudder

кермо напряму / повороту

руль направления / поворота

rudder pedal

педаль руля повороту

педаль руля поворота

runway (RW)

злітно-посадкова смуга (ЗПС)

взлетно-посадочная полоса (ВПП)


S

safetying

контрування (деталей)

контровка (деталей)

sandwich type

багатошаровий тип

многослойный тип

scale

1. накип, окалина 2. рівень, масштаб

1. накипь, окалина 2. уровень, масштаб

schedule

графік; регламент

график; регламент

scheduled maintenance

регламентне обслуговування

регламентное обслуживание

scope

сфера (дії), діапазон

сфера (действия), диапазон

seal

1. ущільнення, ущільнювач; ущільнюючий ма-теріал, ущільнювальна прокладка; ізолювальний шар; сальник, сальникове ущільнення 2. ізоляція 3. герметизація; герметик 4. ущільнювати; ізолювати
5. герметизувати

1. уплотнение, уплотнитель; уплотняющий материал, уплотняющая прокладка; изолирующий слой; сальник, сальниковое уплотнение 2. изоляция 3. герметизация; герметик 4. уплотнять; изо-лировать 5. герметизировать

seal seat

гніздо ущільнювача

гнездо уплотнителя

sealing

1. ущільнення 2. ізоляція 3. герметизація, усунення негерметичності

1. уплотнение 2. изоляция 3.герметизация, устранение негерметичности

seaplane

гідролітак

гидросамолет

search and rescue operations

пошуково-рятувальнi роботи

поисково-спасательные работы

seasonal maintenance

сезонне технічне обслуговування

сезонное техническое обслуживание

seating capacity

пасажиромісткість

пассажировместимость

secondary air

вторинне повітря

вторичный воздух

secondary cont-rol surface

допоміжна площина керування

вспомогательная плоскость управления

section

1. переріз, розріз; профіль 2. секція; відсік; частина 3. відрізок

1. сечение, разрез; профиль 2. секция; отсек; часть 3. отрезок

security

1. міцність кріплення
2. безпека

1. прочность крепления
2. безопасность

sediment

відстій

отстой

seizure

заклинювання (двигуна)

заклинивание (двигателя)

selector lever

селекторний важіль

селекторный рычаг


semimonocoque design

напівмонокок, напівмонококова конструкція

полумонокок, полумонококовая конструкция

sensor

сенсорний датчик; чуттєвий елемент

сенсорный датчик; чувствительный элемент


separate

1. окремий 2. відок-ремлювати

1. отдельный 2. отделять

service ceiling

практична стеля (по- льоту)

практический потолок (полета)

service life

строк експлуатації, ресурс

срок эксплуатации, ресурс

serviceability

придатність до експлуатації; працездатність

годность к эксплуатации; работоспособность

servo tab

сервотример/ сервокомпенсатор

сервотриммер/ сервокомпенсатор

shaft

1. вал 2. вісь 3. ресора

1. вал 2. ось 3. рессора

shaft horsepower (shp)

потужність на валу

мощность на валу

shape

1. форма 2. надавати форми

1. форма 2. придавать форму

sheep-skin cover

покриття з натуральної шкіри

покрытие из натуральной кожи

shield

1. екран 2. захищати; прикривати; екранувати

1. экран 2. защищать; прикрывать; экранировать

shim

1. прокладка; прошарок
2. регулювальна шайба

1. прокладка; прослойка
2. регулировочная шайба

shimmy damper

демпфер коливань (носового колеса шасі)

демпфер колебаний (носового колеса шасси)

shock strut

амортизаційна стійка,
амортстійка

амортизационная стойка, амортстойка


shocks of landing

удари під час приземлення

удары при посадке


short-range airplane

ближньомагістральний

літак


ближнемагистральный самолет

short-time parking

короткочасна стоянка

кратковременная стоянка

shrink (shrank, shrunk)

насаджувати (на вал) в гарячому стані

насаживать (на вал) в горячем состоянии

shroud

1. бандажний обід 2. кожух

1. бандажный обод 2. кожух

shrouded blade

бандажована лопатка

бандажированная лопатка

shut down

вимикати, зупиняти (двигун)

выключать, останавливать (двигатель)

shutdown

зупинка, вимкнення (двигуна)

останов, выключение (двигателя)

shuttle valve

човниковий клапан

челночный клапан

side strut

боковий підкіс

боковой подкос

sight gauge

вимірювальне скло, трубка виміру рівня (рідини в баці)

мерное стекло, трубка измерения уровня (жидкости в баке)

sign

1. знак 2. підписувати, ставити підпис

1. знак 2. подписывать, ставить подпись

simultaneously

одночасно

одновременно

single-entry

одновхідний

одновходной

single-sided

односторонній

односторонний

single-stage

oдноступеневий

oдноступенчатый

skid detector

детектор автомату гальмування; датчик юза

детектор автомата торможения; датчик юза

skin

обшивка

обшивка

skiplane

літак з лижним шасі

самолет с лыжным шасси

slat

передкрилок

предкрылок

slide

1. ковзання 2. ковзати

1. скольжение 2. скользить

sliding window

кватирка

форточка

slot

щілина

щель

slotted flap

щілинний закрилок

щелевой закрылок

solid propellant rocket engine

ракетний двигун на твердому паливі

ракетный двигатель на твердом топливе

solution

1. розчин 2. розчинення 3. електроліт 4. рішен-ня, вирішення (проблеми)

1. раствор 2. растворение
3. электролит 4. решение (проблемы)

solvent

розчинник

растворитель

sound

1. звук 2. якісний, надійний

1. звук 2. качественный, надежный

soundproofing

звукоізоляція

звукоизоляция

space

1. простір 2. космос 3. залишати проміжки, розставляти з проміжками

1. пространство 2. космос
3. оставлять промежутки, расставлять с промежутками

space shuttle

човночний повітряно-

космічний корабельчелночный воздушно-космический корабль

spacer

прокладка, розпірка; шайба, кільце

прокладка, распорка; шайба, кольцо

spacer ring

розділове кільце

разделительное кольцо

span

розмах (крила літака)

размах (крыла самолета)

span-wise member

повздовжній елемент (конструкції)

продольный элемент (конструкции)

spar

лонжерон

лонжерон

spare part

запасна частина

запасная часть

spark plug

запальна свіча, свіча запалення

запальная свеча, свеча зажигания

special maintenance

спеціальне обслуговування

специальное обслуживание

specific


1. заданий, розрахунковий 2. спеціальний, визначений 3. питомий

1. заданный, расчетный
2. специальный, определенный 3. удельный

specific fuel consumption

питома витрата палива

удельный расход топлива

specification

1. специфікация, деталізація 2. перелік; інструкція

1. спецификация, детализация 2. перечень; инструкция

speed

1. швидкість (величина); число обертів; частота обертання 2. рухатися з великою швидкістю

1. скорость (величина); число оборотов; частота вращения 2. двигаться с большой скоростью

spline

1. шліц; шліцеве з’єднання 2. кріпити за допомогою шліцевого з’єднання

1. шлиц; шлицевое соединение 2. крепить с помощью шлицевого соединения

split compressor

двокаскадний/дво-вальний компресор

двухкаскадный/двух-вальный компрессор

split flap

щиток; розрізний закрилок

щиток; разрезной закрылок

spool

каскад

каскад

sporting/sports airplane

спортивний літак

спортивный самолет

spray

розпилювати (паливо)

распылять (топливо)

spring

пружина

пружина

spring bungee

складаний підкіс

складывающийся подкос

sq ft (square foot)

квадратний фут

квадратный фут

stabilization

стабілізація

стабилизация

stabilizer

стабілізатор

стабилизатор

stage

ступінь

ступень

stability

стійкість

устойчивость

stabilize

стабілізувати

стабилизировать

stainless steel

неіржавіюча сталь

нержавеющая сталь

stall

зрив потоку

срыв потока

starboard

правий (борт)

правый (борт)

starting

1. початок 2. запуск, пуск; включення

1. начало 2. запуск, пуск; включение

stationary

1. постійний 2. стаціо-нарний; нерухомий

1. постоянный 2. стационарный; неподвижный

steady

1. стійкий, сталий 2. робити стійким

1. устойчивый 2. делать устойчивым

steam

пара

пар

steep

крутий

крутой

steering

рульове керування
(носовим колесом)

рулевое управление
(носовым колесом)


steering wheel

1. рульове колесо 2. штурвальчик керування носовим колесом

1. рулевое колесо 2. штурвальчик управления
носовым колесом


stem (from)

походити (з)

происходить (из)

stick out

висуватися

выступать

stiffener

ребро жорсткості; профіль підсилення

ребро жесткости; профиль усиления

strafing airplane

літак-штурмовик

самолёт-штурмовик

strainer

прямоточний паливний фільтр

прямоточный топливный фильтр

streamlined

обтічний

обтекаемый

strength

міцність

прочность

stress

1. напруга; наванта-ження 2. піддавати напрузі

1. напряжение; нагрузка 2. подвергать напряже-нию

stressed skin

працююча обшивка

работающая обшивка

strike (struck)

1. зштовхуватися; стикатися 2. вдаряти

1. сталкиваться 2. ударять

stringer

стрингер (повздовжній підсилюючий елемент)

стрингер (продольный усиливающий элемент)

strut

1. стійка, опора; підкіс, розпірка; пілон 2. кріпити стійками; кріпити розпірками

1. стойка, опора; подкос, распорка; пилон 2. крепить стойками; крепить распорками

stub shaft

кореневий вал

корневой вал

subdivide

підрозділяти(ся)

подразделять(ся)

subject (to)

піддавати (дії, впливу
і т. п.
)

подвергать (воздействию, влиянию и т.п.)

subsonic

дозвуковий

дозвуковой

substantially

значною мірою; істотно

в значительной степени; существенно

suck

усмоктувати

всасывать

suction

усмоктування

всасывание

superlight

понадлегкий

сверхлегкий

supersonic

надзвуковий

сверхзвуковой

supervise

спостерігати; завідувати, керувати

наблюдать; заведовать, руководить

supplement

доповнення, додаток

дополнение, добавление

support

1. опора 2. забезпечення

1. опора 2. обеспечение

suppress fire

гасити пожежу

гасить пожар

surface

поверхня

поверхность

surge

помпаж (двигуна)

помпаж (двигателя)

sweepback

стрілоподібність

стреловидность

sweepback angle

кут стрілоподібнocті

угол стреловидности

swirl vane

завихрювач

завихритель

switch

1. перемикач 2. перемикати

1. переключатель 2. переключать


system

1. система; комплекс
2. установка; пристрій
3. порядок; класифіка-

ція 4. метод; спосіб

1. система; комплекс
2. установка; устройство
3. порядок; классификация
4. метод; способT


t 1. (ton)

2.(temperature) 3. (time)

1. тона 2. температура
3. час, період, термін

1. тонна 2. температура
3. время, период, срок

tab

триммер, щиток, пластина

триммер, щиток, пластина

tail cone

хвостовий конус / обтікач

хвостовой конус / обтекатель

tail assembly

хвостове оперення

хвостовое оперение

tail cone

хвостовий конус

хвостовой конус

tail-off airplane

літак «безхвістка»

самолет «бесхвостка»

tail unit

хвостове оперення

хвостовое оперение

take-off

зліт

взлет

take off

злітати

взлетать

take-off distance

довжина розбігу (за максимальної злітної ваги)

длина разбега (при максимальном взлетном весе)

take-off run

розбіг під час зльоту

разбег при взлете

tank

бак; резервуар; цистерна

бак; резервуар; цистерна

tanker airplane

літак-паливозаправник

самолет-топливозап-равщик

tapered

трапецієподібний

трапециевидный

taxi

рулювати (аеродромом)

рулить (по аэродрому)

technique

техніка; методика

техника; методика

temperature

температура

температура

terminal

1. клема; затискувач
2. термінал

1. клемма; зажим 2. терминал

tester

1. випробувальний прилад; контрольно-вимірювальний прилад 2. установка для випробувань; випробувальний стенд 3. тестер 4. пробник; щуп; зонд 5. випробувач

1. испытательный прибор; контрольно-измеритель-ный прибор 2. установка для испытаний; испытательный стенд 3. тестер
4. пробник; щуп; зонд
5. испытатель

thermal

тепловий

тепловой

thermal energy

термічна/ теплова енергія

термическая/ тепловая энергия

thermocouple

термоелемент, термопара

термоэлемент, термопара

thorough

ретельний, повний, ґрунтовний

тщательный, основательный, полный

thrust

1. тяга; сила тяги
2. створювати тягу

1. тяга; сила тяги 2. создавать тягу

thrust reversal

реверс тяги

реверс тяги

thrust-reversal device

механізм реверса тяги

механизм реверса тяги

thrust reverser

механізм реверса тяги

механизм реверса тяги

tire

шина, пневматик

шина, пневматик

tire inflation

тиск у шинах

давление в шинах

tip

закінцівка (крила)

законцовка (крыла)

tolerance

допуск, зазор; допустиме відхилення

допуск, зазор; допустимое отклонение

torque

крутний/ обертальний момент

крутящий/ вращающий момент

torsion

кручення, скручування

кручение, скручивание

torsion link

кільце шліц-шарніра

кольцо шлиц-шарнира

touchdown

приземлення, торкання (землі, ЗПС)

приземление, касание (земли, ВПП)

towing

буксирування

буксировка

track

1. дорога; шлях 2. маршрут; траса 3. слід 4. колія 5. напрямний пристрій; напрямна 6. напрям; курс; лінія шляху (польоту); траєкторія
7. канал; тракт 8. прокладати маршрут, трасу 9. стежити; простежувати

1. дорога; путь 2. маршрут; трасса 3. след 4. колея
5. направляющее устройство; направляющая 6. направление; курс; линия пути (полета); траектория
7. канал; тракт 8. прокладывать маршрут, трассу 9. следить; прослеживать

trailing edge

задня кромка

задняя кромка

transducer

датчик

датчик

transition

перехід

переход

transport airplane

транспортний літак

транспортный самолет

transversal member

поперечний елемент конструкції

поперечный элемент конструкции

triangular

трикутний

треугольный

tricycle landing gear

трьохопорне шасі
(з носовим колесом)

трехопорное шасси
(с носовым колесом)


trim

врівноважувати, регулювати, балансувати

уравновешивать, регулировать, балансировать

trim tab

тример

триммер

trim wheel

штурвальчик керування тримером

штурвальчик управления триммером

trimmer

тример

триммер

trouble


несправність, відмова, поломка

неисправность, отказ, поломка

troubleshooting

виявлення та усунення несправностей

выявление и устранение неисправностей

trunnion

цапфа

цапфа

trunnion link

кільце цапфи

кольцо цапфы

tube

1. труба; трубка 2. патрубок 3. магістраль (гідро або пневмосистеми) 4. камера (шини)

1. труба; трубка 2. патрубок 3. магистраль (гидро или пневмосистемы) 4. камера (шины)

turbine rotor assembly

робоче колесо турбіни

рабочее колесо турбины

turbine-driven compressor

компресор із приводом від турбіни

компрессор с приводом от турбины


turbine-powered

що приводиться в дію турбіною; бустерний

приводимый в движение турбиной; бустерный

turbofan engine

турбовентиляторний двигун

турбовентиляторный двигатель

turbojet engine

турбореактивний двигун (ТРД)

турбореактивный двигатель (ТРД)

turboprop engine

турбогвинтовий двигун (ТГД)

турбовинтовой двигатель (ТВД)

turboshaft engine

турбовальний двигун

турбовальный двигатель

turbulence

турбулентність

турбулентность

turnbuckle

стяжна муфта

стяжная муфта

twin-spool engine

двигун з двокаскадним компресором

двигатель с двухкаскадным компрессором

twin-engine

дводвигуновий

двухдвигательный

two-decked airliner

двопалубний літак

двухпалубный самолет

two-spool compressor

двокаскадний компресор

двухкаскадный компрессор


U


undercarriage

шасі

шасси

undersize

зменшувати розмір

уменьшать размер

uniform

однорідний

однородный

unit

1.одиниця (фізичної) величини 2. компонент; елемент; вузол; блок; секція; частина; модуль 3. агрегат; установка; пристрій; прилад

1.единица (физической) величины 2, компонент; элемент; узел; блок; секция; часть; модуль 3. агрегат; установка; устройство; прибор

unmanned

безпілотний

беспилотный

unsteady flow

1. нестаціонарний потік 2. неусталена течія

1. нестационарный поток 2. неустановившееся течение

up lock

замок прибраного положення (шасі)

замок убранного положения (шасси)

V


valve

1. клапан 2. кран, розподільний кран, вентиль 3. заслінка; затвор

1. клапан 2. кран, распределительный кран, вентиль 3. заслонка; затвор

vane

лопатка (напрямна)

лопатка (направляющая)

vaporization

1. випаровування 2. випарювання 3. пароутворення

1. выпаривание 2. испарение

3. парообразованиеvary

відрізнятися, різни-тися; варіюватися, міняти(ся)

отличаться, разниться; варьировать(ся), (из)менять(ся)

vehicle

1. транспортний засіб
2. літальний апарат

1. транспортное средство
2. летательный аппарат

velocity

швидкість (векторна)

скорость (векторная)

verification

1. перевірка 2. підтвердження

1. проверка 2. подтверждение

vertical take-off and landing (VTOL) aiplane

літак вертикального зльоту і посадки

самолет вертикального взлета и посадки

vessel

1. корабель, судно 2. посудина

1. корабль, судно 2. сосуд

vibratory stress

вібраційна напруга

вибрационное напряжение

vice versa

навпаки

наоборот

visibility

видимість

видимость


vision

1. вид, видимість 2. зображення


1. вид, видимость 2. изображение

visual inspection

візуальний огляд

визуальный осмотр

volume

об’єм; обсяг; місткість

объем; емкость


W

warn fire

сигналізувати про

пожежу


сигнализировать о пожаре


warning

1. попередження, спові-щення, сигналізація
2. застережливий сигнал

1. предупреждение, оповещение, сигнализация
2. предупреждающий сигнал

warning light

світловий сигнальний пристрій, сигнальна лампочка

световое сигнальное устройство, сигнальная лампочка

warping

викривлення, короблення

искривление, коробление

wear

зношення

износ

weight

1. вага; маса 2. вантаж; навантаження

1. вес; масса 2. груз; нагрузка

weld

зварювати

сваривать

welding

1. зварка 2. зварю-вальний

1. сварка 2. сварочный

wheel track

колія шасі

колея шасси

wheel well

ніша колеса (шасі)

ниша колеса (шасси)

wheelbase

база колесного шасі

база колесного шасси

wheeled airplane

літак з колісним шасі

самолет с колесным шасси

width

ширина

ширина

window wiper

склоочищувач

стеклочиститель

windscreen

лобове скло (кабіни екіпажу)

лобовое стекло (кабины экипажа)

windshield

лобове скло (кабіни екіпажу)

лобовое стекло (кабины экипажа)

windtunnel

аеродинамічна труба

аеродинамическая труба

wing

крило

крыло

wing area

площа крила

площадь крыла

wing box

кесон крила

кессон крыла

wing loading

навантаження на крило

нагрузка на крыло

wing root

коренева частина крила

корневая часть крыла

wing span

розмах крила

размах крыла

wing tip

закінцівка крила

законцовка крыла

wiper

очисник, щітка

очиститель, щетка

wire

дріт

провод, проволока

withstand

витримувати (навантаження)

выдерживать (нагрузки)

work form

бланк-замовлення на виконання робіт

бланк-заказ на выполнение работ

working fluid

робоча рідина

рабочая энергия


X


x-ray

рентген

рентген

x-ray check

перевірка за допомогою рентгеновипромінювання

проверка с помощью рентгеноизлучения


Y

yaw

рискання, відхилення від курсу

рыскание, отклонение от курса

yield

1. виробляти; приносити, давати (плоди, наслідок) 2. піддаватися; поступатися

1. производить; приносить, давать (плоды, результат) 2. поддаваться; уступатьLITERATURE

1. Aircraft and Engine Design / Акмалдінова О.М., Будко Л.В., Карпенко М.В., Кравчук О.Ю., Ткаченко С.І.– К.: НАУ, 2002. - 204 с.

2. English For Aviation / Акмалдінова О.М., Будко Л.В., Карпенко М.В., Кравчук О.Ю., Ткаченко С.І.– К.: НАУ, 2004. – 216 с.

3. Aircraft Systems / Акмалдінова О.М., Будко Л.В. – К.: НАУ, 2004. – 60 с.

4. Professional English. Aircraft Systems / Акмалдінова О.М., Будко Л.В., Кравчук О.Ю. – К.: НАУ, 2011. – 252 с.

5. Engine Failures / Акмалдінова О.М., Будко Л.В. – К.: НАУ, 2002. – 62 с.

6. Aircraft and Engine Maintenance / Акмалдінова О.М., Будко Л.В., Карпенко М.В.– К.: НАУ, 2007. – 112 с.

7. Helicopter Design / Акмалдінова О.М., Будко Л.В., Кравчук О.Ю.– К.: НАУ, 2008. – 96 с.

8. Airframe Structural Design. Practical Design Information and Data on Aircraft Structures / Michael Chun-Yung Niu – Los Angeles, California: Technical Book Company, 1989. – 612 c.

9. English Grammar Practice / A.N. Akmaidinova, L.V. Budko, S.P. Fateyeva.– К.: НАУ, 2006. –148 с.

10. Phaidon Concise Encyclopedia of Science and Technology / John-David Jule. – Oxford: Elsevier Publishing Projects, 1978. – 590 p.

11. English-Ukrainian Dictionary. – Vol. I, II. – Київ: Освіта, 1996. – Vol. I. – 752 с.

12. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Edinburgh: Pearson Education, 2003. – 1568 p.

13. Новый англо-русский, русско-английский авиационный словарь / Е.Н. Девнина. – М.: Живой язык, 2008. – 248 с.

14. Англо-русский словарь по гражданской авиации / В.П. Марасанов . – М.: Издательство «Скорпион-Россия», 1996. – 560 с.

15. Русско-английский политехнический словарь / Б.В. Кузнецов. – М.: «РУССО», 2007. – 723 с.

16. Большой англо-русский политехнический словарь: В 2 т. Около 200 000 терминов / С.М. Баринов, А.Б. Борковский, В.А. Владимиров и др. – Т. I: A-L. – М.: РУССО, 2007. – 704 с.

17. Большой англо-русский политехнический словарь: В 2 т. Около 200 000 терминов / С.М. Баринов, А.Б. Борковский, В.А. Владимиров и др. – Т. II: M-Z. – М.: РУССО, 2007. – 720 с.18. http://www.britannica.com
CONTENTS


Передмова

3

Unit I. Principal Structural Units of the Airplane

4

I.1. Airframe

4

I.2. Fuselage

49

I.3. Wing

65

I.4. Tail Unit

98

I.5. Landing Gear

124

I.6. Power Plant

141

Unit II. Major Components of the Gas Turbine Engine


148

II.1. Main Sections of the engine

148

II.2. Compressor

160

II.3. Combustion Chamber


185

II.4. Turbine Section


199

II.5. Types of Aircraft Engines


227

II.6 Air Accidents


255

Unit III. Aircraft and Engine Maintenance


267

III.1. Aircraft Maintenance

266

III.2. Engine Maintenance

322

Vocabulary

366

Literature

416Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка