Навчально-методичні матеріали до практичних занятьСкачати 323.47 Kb.
Дата конвертації22.01.2017
Розмір323.47 Kb.
#8671
ТипПротокол

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯНавчально-методичні матеріали

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з курсу «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

АНТИЧНІСТЬ. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ВІДРОДЖЕННЯ. КЛАСИЦИЗМ. ПРОСВІТНИЦТВО»
Для студентів ІІ курсу,

які навчаються за напрямом підготовки

6.020303 – Філологія
(кредитно-модульна система)

Видавництво НУА

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

Навчально-методичні матеріали

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З курсу «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

АНТИЧНІСТЬ. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ВІДРОДЖЕННЯ. КЛАСИЦИЗМ. ПРОСВІТНИЦТВО»
Для студентів ІІ курсу,

які навчаються за напрямом підготовки

6.020303 – Філологія
(кредитно-модульна система)


Харків


Видавництво НУА

2013

УДК 82(091)(072)

ББК 83.3(4)3-4я73-14

Н15

Затверджено на засіданні кафедри українознавства


Народної української академії.

Протокол № 12 від 11.06.2012


А в т о р - у п о р я д н и к І. О. Помазан

Р е ц е н з е н т канд. філол. наук Т. М. Берест
Навчально-методичні матеріали до практичних занять
з курсу «Історія зарубіжної літератури. Античність. Середньовіччя. Відродження. Класицизм. Просвітництво» : для студ. 2 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд. І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 20 с.
Пропонований посібник, який призначений для студентів факультету «Референт-перекладач», має на меті дати загальне уявлення про європейський літературний процес від часів Античності до кінця XVIII ст. Він може бути використаний
у процесі підготовки до семінарських занять. У посібнику висвітлено теми, які виносяться на семінарські заняття, а також запропоновано тематику рефератів з літератури означеного періоду.

УДК 82(091)(072)

ББК 83.3(4)3-4я73-14


Н15

© Народна українська академія, 2013ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу полягає перш за все в ознайомленні студентів з вершинними творами національних літератур, які позначені чималим потенціалом загальнолюдських цінностей, глибиною думки, емоційною насиченістю та естетичною наснагою. Особливу увагу приділено розкриттю гуманістичної суті та художньої цінності творів літературного мистецтва. Важливі явища світового літературного процесу розглядаються в контексті історії світової та української культури.

Пропонований методичний посібник містить матеріали до першого та другого семестрів курсу і має таку умовну періодизацію:


 1. Антична література, середньовічна література, література епохи європейського Відродження.

 2. Література XVII–XVIII ст.

Кожен період має свої особливості, свої вершинні зразки. Вивчення починається в 3-му семестрі, який закінчується заліком. 4-й семестр завершується диференційованим заліком.

Теми практичних занять упорядковані з метою висвітлення у цих заняттях кола питань, значущих для літературного процесу, винесення яких на самостійне опрацювання не є доцільним з огляду на складність пов'язаних з ними літературознавчих проблем

Для успішної підготовки до практичних занять студентам рекомендується звернути увагу на такі моменти:


 1. Ґрунтовно ознайомитися із базовими художніми текстами або текстом (якщо заняття присвячено одному творові). Подібне ознайомлення передбачає уважне прочитання самого твору і, в разі потреби, сумлінне вивчення коментарів. Особливо це стосується складних за образною і поетико-асоціативною структурою творів, таких як: «Божественна комедія», «Фауст» тощо.

 2. Опрацювати наукову й критичну літературу. При цьому слід обов’язково звертати увагу на потенційну дискусійність поданих авторами оцінок та інтерпретаційних ракурсів.

 3. Спробувати визначити місце аналізованого твору в структурі художніх уявлень сучасної йому епохи й окреслити коло генетичних і типологічних зв’язків із вивченими раніше та позапрограмними творами.

 4. З урахуванням зазначених вище рекомендацій обміркувати запропоновані у плані практичного заняття питання. При цьому доцільним здається зробити певні нотатки, імовірно, виписки з текстів або закладки. Особливо це актуально при підготовці до практичних занять, присвячених поетичним або великим епічним творам. Адже в першому випадку є сенс спиратися лише на точні цитати, а у другому – досить складно запам’ятати всі сюжетні і композиційні нюанси, що можуть знадобитися у процесі виступу для доведення власної думки.

Означені рекомендації є важливими при підготовці до всіх практичних занять.

I. АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА, СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА, ЛІТЕРАТУРА ЕПОХИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

(3-й семестр)
ПРОГРАМА ОПРАЦЮВАННЯ КУРСУ

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ


Зміст модулів
Кільк. годин

Форми

контролю

усього

практ.

самост.

індивід.

МОДУЛЬ 1

1.1

Легенди і міфи Давньої Греції


4

2

1

1

Співбес.

1.2

Софоклова інтерпретація фіванського циклу в контексті грецької естетики


4

2

1

1

Співбес.

1.3

Місце Катулла й Сафо в європейській інтимній ліриці


4

2

1

1

Літ. диктант, співбес.

1.4

«Метаморфози» Овідія: проблема дефініції жанру


4

2

1

1

Літ. диктант, співбес.

Модульний контроль № 1

2

2

0

0МОДУЛЬ 2


2.1

«Пісня про Нібелунгів»: естетика й аксіологія твору


4

2

1

1

Співбес

2.2

«Роман про лиса» як зразок міської літератури


4

2

1

1

Співбес.

2.3

«Божественна комедія»: на межі епох

4

2

1

1

Співбес.

2.4

Підсумковий колоквіум

4

2

1

1

Співбес.
Модульний контроль № 2

2

2

0

0


1. Легенди і міфи Давньої Греції


 1. Структура античної міфології. Віки і покоління.

 2. Специфіка антропоморфізму давньогрецьких богів.

 3. Герої та коло їх функцій.

 4. Особливості уявлень греків про потойбічний світ і феномен грецької цивілізації.

 5. Місце античної цивілізації у світовій культурі та літературі.


2. Софоклова інтерпретація фіванського циклу

в контексті грецької естетики


 1. Фіванський цикл в контексті античної міфології.

 2. Місце Софокла в грецькій драматургії. Нарис біографії.

 3. Катарсис у Софоклових трагедіях. «Едіп-цар».

 4. Сценічна доля «Антігони» в сучасному театрі і актуальність поставлених Софоклом проблем.3. Місце Катулла і Сафо в європейській інтимній ліриці


 1. Жінка в античному світі. Феномен особистості Сафо.

 2. Матеріалізм ліричного у Сафо.

 3. Катулл: доля людини і поета.

 4. Одухотворення інтимної лірики у творчості Катулла.

 5. Структура образу Клодії-Лезбії в Катуллових поезіях.

 6. Катулл і Сафо та два напрямки в європейській інтимній ліриці.4. «Метаморфози» Овідія: проблема дефініції жанру


 1. Принципат Августа і загадка Овідія.

 2. Поетична систематика міфології в античній літературі.

 3. Ракурси бачення Овідієм античних міфів.

 4. Місце дидактичного жанру в творчості Овідія та його епохи.

 5. Жанрова належність «Метаморфоз».5. «Пісня про Нібелунгів»: естетика й аксіологія твору


 1. Історія постання тексту поеми.

 2. Фантастика та історичні реалії в «Пісні...».

 3. Естетичні пріоритети автора «Пісні...».

 4. Місце крові в художній системі твору в порівнянні з іншими зразками військово-героїчного епосу.

 5. Уявлення автора про ідеального героя і місце подібного персонажа у світовій літературі.6. «Роман про лиса» як зразок міської літератури


 1. Міська література в контексті літературного процесу Середньовіччя.

 2. Алегорія як художній прийом у «Романі про лиса».

 3. Система персонажів твору та її символіка.

 4. Співвідношення аксіології лицарської та міської літератури.7. «Божественна комедія»: на межі епох


 1. Життя Данте і громадянська війна у Флоренції.

 2. Структура потойбічного світу у баченні Данте.

 3. Ієрархія гріхів і «актуалізація» пекла.

 4. Середньовічність і ренесансність «Божественної комедії».

 5. Потойбічний світ Данте серед інших потойбічних світів.


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

З КУРСУ «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

(Античність, Середньовіччя, Відродження)

 1. Місце античної літератури в сучасній світовій літературі.

 2. Суспільно-політична актуальність драм Есхіла.

 3. Образ Медеї в грецькій міфології та драматургії.

 4. «Лісістрата» та її жанрова особливість.

 5. Античні корені «мильних опер».

 6. Порівняльна характеристика сміху у творчості Ювінала та Марцила.

 7. Кохання як гра в «Amores» Овідія.

 8. Світоглядні особливості лицарської епохи (за «Піснею про Роланда»).

 9. Ліричний герой вагантської поезії.

 10. Християнські та язичницькі риси у «Беовульфі».

 11. Градація гріхів та злочинів у «Божественній комедії» Данте.

 12. Місце кохання в «Декамероні» Бокаччо.

 13. Своєрідність постаті Панурга у Ф. Рабле.

 14. Історизм та екзотика в хроніках В. Шекспіра.

 15. Мотивація злочину та покарання в трагедії В. Шекспіра «Макбет».


ТЕКСТИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

(обовязкові)

 1. Гомер. Іліада. Одіссея (на вибір).

 2. Сафо. Лірика.

 3. Софокл. Антигона. Цар Едіп.

 4. Арістофан. Вершники. Жаби або Евріпід. Медея або Есхіл. Прометей закутий.

 5. Катулл. Лірика.

 6. Вергілій. Енеїда (уривки).

 7. Овідій. Метаморфози (фрагменти). Сумні елегії. Афоризми.

 8. Пісня про Нібелунгів.

 9. Пісня про Роланда або Пісня про Сіда.

 10. Роман про лиса.

 11. Поезія вагантів.

 12. Данте Аліг’єрі. Божественна комедія.

 13. Петрарка Ф. Канцоньєре (Книга пісень).

 14. Боккаччо Д. Декамерон (уривки).

 15. Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель.

 16. Сервантес М. Дон Кіхот (уривки).

 17. Лопе де Вега. Собака на сіні.

 18. Шекспір. Сонети. «Хроніка...» (на вибір). Комедія (на вибір). Ромео і Джульєтта. Макбет. Король Лір. Отелло. Гамлет.


ОСНОВНІ ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Алексеев М. П. История зарубежной литературы / М. П. Алексеев. – М., 1985.

 2. Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности
  в западноевропейской литературе : пер. с нем. / Э. Ауэрбах. – М., 1976.

 3. Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения /
  Г. Н. Бояджиев. – Л., 1973.

 4. Зарубежная литература Средних веков / сост. Б. Пуришев. – М., 1974.

 5. История восточных культур. – М., 1976.

 6. История всемирной литературы : в 9 т. – М., 1984. – Т. 2.

 7. История всемирной литературы : в 9 т.– М. : Наука, 1985. – Т. 3.

 8. История западноевропейской литературы / под общ. ред.
  В. М. Жирмунского. – М., 1978.

 9. История западноевропейской литературы: Раннее Средневековье и Возрождение / под. общ. ред. В. М. Жирмунского. – М., 1978.

 10. Кузнецов Б. Г. Идеи и образы Возрождения / Б. Г. Кузнецов. – М., 1979.

 11. Кун М. А. Легенди і міфи стародавньої Греції / М. А. Кун. –
  Тернопіль : Тарнекс, 1993.

 12. Лосев А. Ф. Эстетика. Возрождение / А. Ф. Лосев. – М., 1978.

 13. Лосев А. Ф. Античная література / А. Ф. Лосев, Г. А. Сенекина,
  А. А. Тахо-Годи. – М. : Просвещение, 1987.

 14. Мифологический словарь. – М. : Сов. энциклопедия, 1991.

 15. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили /
  Д. С. Наливайко. – К., 1981.

 1. Підлісна Г. Н. Антична література / Г. Н. Підлісна. – К. : Вища шк., 1992.

 1. Рутенбург В. И. Титаны Возрождения / В. И. Рутенбург. – Л., 1976.

 2. Типология и периодизация культуры Возрождения. – М., 1978.

 3. Тронский И. М. История античной литературы / И. М. Тронский. –
  М. : Высш. шк., 1983.

 4. Шаповалова М. С. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. – Л. : Світ, 1993.


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

(Антична, Середньовічна, Відродження


та ренесансна література)

(3-й семестр)
 1. Періодизація античної літератури і становлення її жанрової системи.

 2. Загальна характеристика давньогрецької літератури.

 3. Гомерівський епос і консолідація елінського світу.

 4. Загальна характеристика римської літератури.

 5. «Енеїда» і становлення римської літератури.

 6. Література середньовічної Європи. Мовна диференціація жанрів.

 7. Середньовічний героїчний епос як літературний феномен.

 8. Поезія вагантів як літературне явище. Специфіка середньовічної креативної літератури.

 9. Ренесансність творчості Дж. Бокаччо.

 10. Серйозність карнавального в романі й житті Ф. Рабле.

 11. Шекспірівське питання в сучасному літературознавстві.

 12. Еволюція жанру трагедії у творчості Шекспіра.

 13. Своєрідність поетики шекспірівських комедій.

 14. Ренесансна література як культурний феномен.

 15. Структура античної міфології. Віки і покоління.

 16. Специфіка антропоморфізму давньогрецьких богів.

 17. Герої та коло їх функцій.

 18. Особливості уявлень греків про потойбічний світ і феномен грецької цивілізації у світовій культурі та літературі.

 19. Місце античної цивілізації у світовій культурі та літературі.

 20. Місце Софокла в грецькій драматургії. Нарис біографії.

 21. Катарсис у Софоклових трагедіях. «Едіп-цар».

 22. Жінка в античному світі. Феномен особистості Сафо.

 23. Матеріалізм ліричного у Сафо.

 24. Катулл: доля людини і поета.

 25. Одухотворення інтимної лірики у творчості Катулла.

 26. Катулл і Сафо та два напрямки в європейській інтимній ліриці.

 27. Принцип Августа і загадка Овідія.

 28. Поетична систематика міфології в античній літературі.

 29. Місце дидактичного жанру у творчості Овідія та мистецтві його епохи.

 30. Жанрова належність «Метаморфоз».

 31. Фантастика та історичні реалії в «Пісні про Нібелунгів».

 32. Естетичні пріоритети автора «Пісні про Нібелунгів».

 33. Місце крові в художній системі твору в порівнянні з іншими зразками військово-героїчного епосу.

 34. Уявлення автора про ідеального героя і місце подібного персонажа
  у світовій літературі.

 35. Міська література в контексті літературного процесу Середньовіччя.

 36. Алегорія як художній прийом у «Романі про лиса».

 37. Співвідношення аксеології лицарської та міської літератури.

 38. Життя Данте і громадянська війна у Флоренції.

 39. Структура потойбічного світу в баченні Данте.

 40. Ієрархія гріхів і «актуалізація» пекла.

 41. Середньовічність і ренесансність «Божественної комедії».

 42. Потойбічний світ Данте серед інших потойбічних світів.


ІІ. ЛІТЕРАТУРА XVII–XVIII СТ.

(4-й СЕМЕСТР)
ПРОГРАМА ОПРАЦЮВАННЯ КУРСУ

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ


Зміст модулів
Кільк. годин

Форми

контролю

усього

практ.

самост.

індивід.

МОДУЛЬ 1

1.1

Синтез різних комедійних жанрів у творчості Мольєра


4

2

1

1

Співбес.

1.2

Місце «Поетичного мистецтва» Н. Буало в європейській літературі


4

2

1

1

Співбес.

1.3

Пригодницький прагматизм
у творчості Д. Дефо


4

2

1

1

Літ. диктант, співбес.

1.4

Макабричність і гуманізм світобачення Дж. Свіфта


4

2

1

1

Літ. диктант, співбес.

Модульний контроль № 1

2

2

0

0МОДУЛЬ 2


2.1

Аксіологія творчого світогляду Д. Дідро


4

2

1

1

Співбес.

2.2

Епістолярний жанр в літературі XVIII ст.


4

2

1

1

Співбес.

2.3

Вольтер як «володар дум»
XVIII ст.

4

2

1

1

Співбес.

2.4

Трагедія Й.-В. Гете «Фауст» як визначне явище світової літератури

4

2

1

1

Співбес.
Модульний контроль № 2

2

2

0

0


1. Синтез різних комедійних жанрів у творчості Мольєра


 1. Життя і творчість драматурга.

 2. «Кумедні манірниці» Мольєра – перехід від фарсів до високої комедії.

 3. Буфонно-комічні елементи комедії «Тартюф».

 4. Поєднання трагічного та комічного в п’єсах «Мізантроп», «Дон Жуан».

 5. Звертання до античної спадщини.2. Місце «Поетичного мистецтва» Н. Буало

в європейській літературі

 1. Нарис життя і творчості Н. Буало.

 2. Теоретичні засади класицизму.

 3. Структура «Поетичного мистецтва».

 4. Резонанс поеми Н. Буало у французькій та європейській літературі.


3. Пригодницький прагматизм у творчості Д. Дефо

 1. Життя Д. Дефо в контексті епохи.

 2. Історичне тло роману «Робінзон Крузо».

 3. Місце П’ятниці в художній структурі «Робінзона Крузо».

 4. Аксіологічна орієнтація роману Д. Дефо.

 5. Внесок Д. Дефо у світову літературу.


4. Макабричність і гуманізм світобачення Дж. Свіфта

 1. Нарис життя і творчості Дж. Свіфта.

 2. Специфіка художнього світогляду письменника.

 3. Особливості комічного у творчості Дж. Свіфта.

 4. Дорослість та дитячість у «Гулівері»: потенційна аудиторія твору.

 5. Вплив творчості Дж. Свіфта на розвиток європейської літератури.5. Аксіологія творчого світогляду Д. Дідро


 1. Загальна характеристика життя і творчості Д. Дідро.

 2. Філософські та естетичні погляди Д. Дідро.

 3. Емоційність та психологізм в романі «Черниця».

 4. Особливості проблематики роману «Небіж Рамо».

 5. Місце Д. Дідро в літературі французького Просвітництва.6. Епістолярний жанр в літературі XVIII ст.


 1. Традиції епістолярного жанру в європейській літературі.

 2. Ш. де Лакло: життя і творчість.

 3. Світоглядно-аксіологічна концепція роману Ш. де Лакло «Небезпечні зв’язки».

 4. Проблема вибору в «Небезпечних зв’язках».

 5. Кінематографічні інтерпретації роману Ш. де Лакло.

7. Вольтер як «володар дум» XVIII ст.


 1. Нарис життя і творчості Вольтера.

 2. Філософські повісті Вольтера. Загальна характеристика.

 3. Роль екзотики в художніх творах Вольтера.

 4. Вольтер як критик В. Шекспіра: підхід Вольтера до засад побудови літературного твору.

 5. Вплив Вольтера на розвиток європейської літератури.8. Трагедія Й.-В. Гете «Фауст» як визначне явище

світової літератури


 1. Гете – активний учасник літературного руху «Sturm und Drang».

 2. Літературні джерела п’єси.

 3. Поєднання епохи Відродження з Просвітництвом в образі Фауста.

 4. Роль Мефістофеля в пошуках Фауста.

 5. Образ Маргарити. Специфіка її трагедійності.

 6. Фантастичні образи міфологічного походження.

 7. Світове значення «вічного образу» Фауста.


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

VIIXIX ст.)

 1. Творчість Д. Дефо в контексті його епохи.

 2. Жанрово-стилістичні особливості «Сповіді» Ж-Ж. Руссо.

 3. Зображення Мольєром сучасної йому Франції.

 4. Художність і науковість філософських повістей Вольтера.

 5. Листування в красному письменстві Європи XVIIXVIII ст.

 6. Шахрайський роман в іспанській та французькій літературі XVIIXVIII ст.

 7. Джонатан Свіфт і початки літератури чорного гумору.

 8. Антична літературна спадщина очима класицистів.

 9. Д. Дефо і початки буржуазного роману.

 10. Специфіка комічного у пєсах Бомарше.

 11. Sturm und Drang як літературний та мистецький рух.

 12. Легенда про Фауста в європейському фольклорі та літературі.

 13. Трагедії Корнеля: відповідність теоретичним засадам класицизму.

 14. Місце Расіна у французькій драматургії XVII ст.

 15. Буало і постання теорії класицизму в літературі.ТЕКСТИ ХУДОЖНIХ ТВОРIВ

(обовязкові)

 1. Дефо Д. Робінзон Крузо.

 2. Свіфт Дж. Мандри Гулівера.

 3. Мольєр. Тартюф. Міщанин-шляхтич.

 4. Дідро Д. Черниця. Небіж Рамо.

 5. Руссо Ж. Ж. Сповідь (уривки). Юлія, або Нова Елоїза.

 6. Бомарше. Севільський цирульник. Весілля Фігаро.

 7. Вольтер Ф. М. Кандід.

 8. Лессінг Г. Є. Натан Мудрий. Емілія Галлоті.

 9. Гете Й. В. Лірика (на вибір). Фауст. Страждання молодого Вертера.

 10. Шіллер Ф. Лірика (на вибір). Розбійники. Підступність і кохання.

 11. Гольдоні К. Колотнеча в Кйоджі.

 12. Гоцці К. Любов до трьох апельсинів. Принцеса Турандот.

 13. Грімельгаузен Я.-К. Симпліціус Симпліциссимус.

 14. Дж. Мільтон. Втрачений рай. Повернений рай.

 15. Корнель. Сід.

 16. Расін. Федра.

 17. Шадерло де Лакло. Небезпечні зв’язки.

 18. Буало Н. Поетичне мистецтво.


ОСНОВНI ПIДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНI ПОСIБНИКИ

 1. Андреев Л. Г. История французской литературы / Л. Г. Андреев. – М., 1987.

 2. Аникин Р. В. История английской литературы / Р. В. Аникин, Н. П. Михальская. – М., 1985.

 3. Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы / И. Н. Голенищев-Кутузов. – М., 1973.

 4. Гуляев П. История немецкой литературы / П. Гуляев. – М., 1975.

 5. Елистратова А. Английский роман эпохи Просвещения /
  А. Елистратова. – М., 1966.

 6. Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы / В. М. Жирмунский. – Л., 1972.

 7. История зарубежной литературы XVIII века / под ред.
  В. П. Неустроева. – М., 1974.

 8. История зарубежной литературы XVII века / под ред. З. И. Плавскина. – М., 1987.

 9. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили /
  Д. С. Наливайко. – К., 1981.

 10. Обломиевский Д. Д. Французский классицизм / Д. Д. Обломиевский. – М., 1968.

 11. Проблемы Просвещения в мировой литературе. – М., 1970.

 12. Ремизо Б. Б. Итальянская литература. XVIII века / Б. Б. Ремизо. – Л., 1969.

 13. Соколянский М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения / М. Г. Соколянский. – К., 1983.

 14. Штейн А. Литература испанского барокко / А. Штейн. – М., 1983.

 15. XVII век в мировом литературном развитии. – М., 1969.


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

XVIIXVIII ст.

(4-й семестр)

 1. Літературні джерела «Фауста».

 2. Лессінг в європейській літературі ХVII–XVIII cт.

 3. Гете – активний учасник літературного руху «Sturm und Drang».

 4. «Поетичне мистецтво» Н. Буало в контексті літератури європейського класицизму.

 5. Звертання Мольєра до античної спадщини.

 6. Нарис життя і творчості Ж. Ж. Руссо.

 7. Поєднання трагічного і комічного у п’єсах «Мізантроп», «Дон Жуан».

 8. Головні художні надбання європейської літератури ХVII–XVIII ст.

 9. Буфонно-комічні елементи комедії «Тартюф».

 10. Початки літератури «Нового світу».

 11. «Кумедні манірниці» Мольєра – перехід від фарсів до високої комедії.

 12. Світоглядно-аксіологічна концепція роману Ш. де Лакло «Небезпечні зв’язки».

 13. Життя і творчість Мольєра.

 14. Нарис життя і творчості Дж. Свіфта.

 15. Нарис життя і творчості Вольтера.

 16. Місце Д. Мільтона в англійській та європейській літературі.

 17. Література французького просвітництва.

 18. Загальна характеристика життя і творчості Дідро.

 19. Внесок Д. Дефо у світову літературу.

 20. Світоглядні засади просвітництва та їх літературне втілення.

 21. Інтерпретація біблійних мотивів Д. Мільтоном.

 22. Теоретики класицизму в європейській літературі.

 23. Специфіка художнього світогляду Дж. Свіфта.

 24. Філософські повісті Вольтера. Загальна характеристика.

 25. Особливості поетики роману Грімельсгаузена.

 26. Класицизм у творчості Корнеля та Расіна.

 27. Епістолярний жанр у літературній спадщині XVII–XVIII ст.

 28. Генеза «буржуазного роману» в європейській літературі.

 29. Просвітництво в європейській літературі.

 30. Проблема визначення жанру «Мандрів Гулівера».

 31. Французький класицизм та його місце у світовій літературі.

 32. Особливості комічного у творах Дж. Свіфта.

 33. Французька література XVIII ст. Загальна характеристика.

 34. Грімельсгаузен як представник літератури часів 30-літньої війни.

 35. Німецька література XVIII ст. Загальна характеристика.

 36. Аксіологічна орієнтація роману Д. Дефо.

 37. Іспанська та італійська література XVIII ст. Загальна характеристика.

 38. Місце образу П’ятниці в художній структурі «Робінзона Крузо».

 39. Англійська література XVIII ст. Загальна характеристика.

 40. Історичне тло роману «Робінзон Крузо».

 41. Французька література XVII ст. Загальна характеристика.

 42. Світове значення «вічного образу» Фауста.

 43. Німецька література XVII ст. Загальна характеристика.

 44. Фантастичні образи міфологічного походження у «Фаусті».

 45. Іспанська та італійська література XVII ст. Загальна характеристика.

 46. Образ Маргарити. Специфіка її трагедійності.

 47. Англійська література XVII ст. Загальна характеристика.

 48. Роль Мефістофеля в шуканнях Фауста.

 49. Місце літератури XVII–XVIII ст. в європейському літературному процесі.

 50. Поєднання ренесансних і просвітницьких рис в образі Фауста.

СПИСОК ТЕРМІНІВ, ЗНАННЯ ЯКИХ Є НЕОБХІДНИМ

ДЛЯ ДОПУСКУ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З КУРСУ
«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

(4-й семестр)

 1. Аксіологія

 2. Актуалізація

 3. Алегорія

 4. Алюзія

 5. Амфібрахій

 6. Анапест

 7. Антитеза

 8. Антропоморфізм

 9. Архітектоніка

 10. Буфонно-комічний

 11. Гармонія

 12. Гекзаметр

 13. Гротеск

 14. Гуманізм

 15. Дактиль

 16. Детектив

 17. Драма

 18. Еволюція

 19. Екзотика

 20. Епігони

 21. Епістолярний жанр

 22. Епос

 23. Етюд

 24. Жанр

 25. Ідеалізм

 26. Ієрархія

 27. Інверсія

 28. Інтерпретація

 29. Іронія

 30. Катарсис

 31. Катрен

 32. Класицизм

 33. Колізія

 34. Контекст

 35. Концепція

 36. Кредо

 37. Лірика
 1. Мікрокосм

 2. Містичний

 3. Новела

 4. Оксюморон

 5. Оповідання

 6. Парадоксальність

 7. Пародійний

 8. Повість

 9. Поетика

 10. Пріоритет

 11. Проблематика

 12. Просвітництво

 13. Прототип

 14. Психологізм

 15. Реалії

 16. Ремінісценція

 17. Рецепція

 18. Роман

 19. Сарказм

 20. Синкретизм

 21. Система персонажів

 22. Скептицизм

 23. Сонет

 24. Специфіка

 25. Спондей

 26. Стиль
 27. Структура


 28. Сематика

 29. Терцет

 30. Терцина

 31. Тріолет

 32. Трохей

 33. Фантасмагорія

 34. Фарс

 35. Харизматичний

 36. Хорей

 37. Ямб

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ХГУ «НУА»

За шкалою

ЕСТS


Визначення за національною шкалою

За національною

шкалою


За шкалою

ХГУ «НУА»

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5, відмінно

85–100

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4, добре

75–84

С

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

65–74

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю

недоліків3, задовільно

57–64

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

50–56

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати, перед тим як перескласти

2, незадовільно

25–49

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

0–24


85–100 балів ставиться, якщо студент ґрунтовно засвоїв теоретичний матеріал (допускаються окремі незначні неточності у визначеннях, формулюваннях) і вільно застосовує його на практиці при аналізі художнього тексту, описі окремого літературного періоду, потрактуванні творчості певного автора, при вмінні спілкуватися літературною українською мовою з незначними порушеннями культури мовлення.

65–84 бали ставиться при значних неточностях у викладі теоретичного матеріалу, але за наявності загального уявлення про предмет вивчення. При допущенні невправностей щодо аналізу поетики тексту, ідейно-тематичної структури твору, формулюванні мотивів, естетичних домінант тощо. Припускаються незначні стилістичні огріхи, логічні помилки.

50–64 бали ставиться, якщо студент частково володіє матеріалом, не завжди може застосувати отримані знання на практиці, не знайомий
з переважною кількістю текстів, рекомендованих для прочитання. Не здатний здійснити аналіз поетики тексту в повному обсязі. Припускається помилок при побудові відповіді.

25–49 балів ставиться, якщо студент майже не володіє матеріалом, припускається мовних і стилістичних помилок при укладанні відповіді. Не знайомий зі змістом текстів. Не здатний аналізувати текст за рекомендованою схемою, плутається в дефініціях. Студенту необхідно попрацювати перед тим, як скласти залік повторно.

01–24 бали ставиться за відсутності загального уявлення про предмет вивчення. При використанні в мовленні значної кількості русизмів, суржикових елементів; при нерозумінні літературного тексту як об’єкта аналізу, відсутності загального уявлення про поетику художнього твору.

ЗМІСТ
Пояснювальна записка 3


I. Антична література, Середньовічна література,

література епохи Європейського Відродження

(3-й семестр) 4

Програма опрацювання курсу

за кредитно-модульною системою 4

Тематика рефератів з курсу «Історія зарубіжної літератури»

(Античність, Середньовіччя, Відродження) 6

Тексти художніх творів (обовязкові) 6

Основні підручники та навчальні посібники 7

Питання до заліку з курсу «Історія зарубіжної літератури»

(Антична, Середньовічна, Відродження та ренесансна література)

(3-й семестр) 8
ІІ. Література XVII–XVIII ст. (4-й семестр) 10

Програма опрацювання курсу

за кредитно-модульною системою 10

Тематика рефератів з курсу

«Історія зарубіжної літератури» (ХVII–XIX ст.) 12

Тексти художнiх творiв (обов’язкові) 13

Основнi пiдручники та навчальнi посібники 13

Питання до заліку з курсу «Історія зарубіжної літератури»

XVII–XVIII ст. (4-й семестр) 14

Список термінів 16

Критерії оцінювання успішності навчання,

шкала оцінювання ХГУ «НУА» 17

Навчальне видання
Навчально-методичні матеріали

до практичних занять

З курсу «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

АНТИЧНІСТЬ. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ВІДРОДЖЕННЯ. КЛАСИЦИЗМ. ПРОСВІТНИЦТВО»
Для студентів ІІ курсу,

які навчаються за напрямом підготовки

6.020303 – Філологія
(кредитно-модульна система)


А в т о р - у п о р я д н и к ПОМАЗАН Ігор Олександрович


Редактор Л. А. Кармаза

Комп’ютерний набір І. А. Трунова


Підписано до друку 15.11.2012. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 1,16. Обл.-вид. арк. 1,04.


Тираж 100 прим. Зам. №
План 2011/12 навч. р., поз. № 1 у переліку робіт кафедри
Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002
Надруковано у видавництві

Народної української академіїУкраїна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.
Каталог: eng -> images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> Народна українська академія українська мова
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів І курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010

Скачати 323.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка