Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки» Укладач


ПОРЯДОК ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВСторінка6/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6

ПОРЯДОК ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Підсумковий контроль знань студентів заочної (вечірньої) форми навчання здійснюється у формі письмового іспиту.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.


Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

Оцінка за 100-бальною шкалою


Рівень знань

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

СТУДЕНТІВ НА ПИСЬМОВОМУ ІСПИТІ
Критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на іспит є:


Рівень знань

Оцінка за 100-бальною шкалою

Критерії оцінки відповіді

Відмінний

10

Відповідь студента:

– містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

– демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

– знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

– знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

– вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

– знання різних наукових концепцій та підходів щодо певної науково-теоретичної чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з поставленим питанням;

– здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.Добрий

8

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

– недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини у висвітленні того чи іншого аспекту питання;

– містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками.


Задовільний

6

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

– зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

– відповідь не містить взагалі, або має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання.

– відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

– відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

– у роботі багато грубих орфографічних помилок.Незадовільний

0

Студент взагалі не відповів на питання або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.Оцінювання за системою ECTS здійснюється в такому порядку

(переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну):

Оцінка

за

шкалою ECTSОцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ


Оцінка за національною

шкалою

А

90-100

відмінно


В

80-89

добре


С

70-79

D

66-69

задовільно

E

60-65

FX

21-59

незадовільно з

можливістю повторного

складання


F

0-20

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліниЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

РЯД № _______ МІСЦЕ № ________


ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Спеціальність: Правознавство


Навчальний предмет: Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки

Екзаменаційний білет № А

  1. Загальні положення про правопорушення у сфері господарської діяльності.

2. Дайте кримінально-правову характеристику злочину “Випуск або реалізація недоброякісної продукції”.

3. Юридична відповідальність за контрабанду.

4. Визначте поняття економічного правопорушення.

5. Перевищення влади або службових повноважень – це злочин зВаріанти відповідей:

а) матеріальним складом;

б) формальним складом;

в) усіченим складом.Затверджено на засіданні кафедри конституційного та адміністративного права. Протокол № _______ від ________2009 р.
Екзаменатор ___________________
Завідувач кафедри ___________________
Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка