Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення навчальної дисципліни „стратегічний управлінський облік”Сторінка1/6
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ІВАНА ФРАНКА

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку і аудиту
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС для САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК”

для студентів

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”,

освітнього ступеня “магістр”

ЛЬВІВ - 2016
Шевців Л.Ю. Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» // Шевців Л.Ю. – Львів, 2016. – 149 с.
Розробник:

Шевців Л.Ю., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту - протокол № 2 від 07.09.2016 р.
Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення навчальної дисципліни „Стратегічний управлінський облік” підготовлений на основі типової робочої і навчальної програм для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (спеціаліст, магістр). Посібник включає завдання для практичних робіт, самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання, теми рефератів до кожної теми навчальної дисципліни.


ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА……………………….................................5

1.Тематичний план навчальної дисципліни....................................................................7

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ........................7

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ..................................14

1.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми .............................................................14

1.2. Тестові завдання до теми 1.........................................14

1.3.Теми рефератів до Теми 1. ........................................21

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ..................................22

2.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми .............................................................22

2.2. Тестові завдання до теми 2.........................................22

2.3. Теми рефератів до Теми 2..........................................31ТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЦІННІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ..........................……………….........32

3.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми............................................................32

3.2. Тестові завдання до теми 3........................................32

3.3. Теми рефератів до Теми 3..........................................41

3.4. Практична робота №1 до теми 3. .............................42

ТЕМА 4. СТРАТЕГІЧНИЙ БЕНЧМАРКІНГ..................51

4.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми .............................................................51

4.2. Тестові завдання до теми 4.........................................51

4.3. Теми рефератів до Теми 4..........................................58

4.4. Практична робота №2 до теми 4...............................59

ТЕМА 5. ІНСТРУМЕНТИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

5.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми .............................................................61

5.2. Тестові завдання до теми 5.........................................61

5.3. Теми рефератів до Теми 5..........................................70

5.4. Практична робота №3 до теми 5................................70

ТЕМА 6. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ.............................................82

6.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми .............................................................82

6.2. Тестові завдання до теми 6.........................................82

6.3. Теми рефератів до Теми 6..........................................87

6.4. Практична робота №4 до теми 6...............................87

ТЕМА 7. ФІНАНСОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.................................................................95

7.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми .............................................................95

7.2. Тестові завдання до теми 7.........................................95

7.3. Теми рефератів до Теми 7..........................................99

7.4. Практична робота №5 до теми 7...............................99

ТЕМА 8. ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ.....................104

8.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми ...........................................................104

8.2. Тестові завдання до теми 8.......................................104

8.3. Теми рефератів до Теми 8........................................109

8.4. Практична робота №6 до теми 8..............................111

ТЕМА 9. ПОДАТКОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

9.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми ...........................................................114

9.2. Тестові завдання до теми 9.......................................114

9.3. Теми рефератів до Теми 9........................................122

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.......................123

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ..................125Список рекомендованої літератури...........133

ДОДАТКИ ........................................................................144ПЕРЕДМОВА
Відповідно до умов сталого розвитку виникла потреба в обґрунтованому підході до розробки і реалізації стратегії розвитку підприємств, у формуванні інформаційної бази для ухвалення оптимальної конкурентної стратегії підприємства на ринку з урахуванням впливу змін зовнішнього середовища і прийняття стратегічних управлінських рішень - стратегічного управлінського обліку. Метою вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» є формування сучасного рівня інформаційної культури з стратегічного обліку та наукового світогляду, вироблення навиків шляхом оцінки та аналізу прийняття стратегічних рішень в практичній діяльності для підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців.

Під час розробки системи стратегічного управлінського обліку в бізнесі важливе значення має досягнення ключових факторів успіху: • підтримка при прийнятті управлінських рішень;

 • забезпечення процесу передачі інформації;

 • визначенні типів рішень (оперативних, стратегічних).

Завданнями вивчення дисципліни є :

 • освоїти сутність стратегічного управлінського обліку;

 • вивчити інструментарій стратегічного управлінського обліку;

 • набути навичок вирішення управлінських завдань для вироблення стратегії розвитку підприємства;

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

вміти:

 • досліджувати зовнішні джерела облікових даних, необхідних для розвитку підприємства;

 • виявляти необхідні удосконалення і розробляти нові, більш ефективні засоби обліку витрат на підприємстві;

 • набути навичок впровадження інструментарію стратегічного управлінського обліку на практиці;

 • оцінювати стан підприємства, ефективність його діяльності, шляхи підвищення конкурентоспроможності та оптимізації результатів.

знати:

 • відмінні риси стратегічного управлінського обліку, його функції та завдання;

сучасні методики стратегічного управлінського обліку: систему збалансованих показників, модель економічної доданої вартості та облік витрат за видами діяльності (АВС) та застосовувати їх.

1.Тематичний план навчальної дисципліни

Тема 1. Характеристика стратегічного управлінського обліку

Тема 2. Організація стратегічного управлінського обліку.

Тема 3. Управління витратами та цінністю підприємства

Тема 4. Стратегічний бенчмаркінг

Тема 5. Інструменти формалізації та прийняття рішень

Тема 6. Методи підвищення ефективності та управління якістю

Тема 7. Фінансове оцінювання діяльності підприємств

Тема 8. Збалансована система показників в системі стратегічного обліку

Тема 9. Податкова стратегія підприємства
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Характеристика стратегічного управлінського обліку

Предмет і зміст дисципліни. Необхідність впровадження стратегічного управлінського обліку. Сутність і цілі стратегічного управлінського обліку. Об'єкти обліку. Види стратегічного обліку: попроцессний стратегічний облік; поопераційний стратегічний облік.


Стратегічний облік – як інформаційна база для прийняття стратегічних управлінських рішень.

Концепція стратегічного управлінського обліку в теорії і практиці. Модель оперативного і стратегічного управлінського обліку. Стратегічна звітність. Принципи її формування. Фазовий баланс виробничих процесів.

Фазовий баланс капітальних процесів. Динамічний баланс рівноваги організації.
Тема 2. Організація стратегічного управлінського обліку.

Планування стратегій та цілей підприємства. Місце стратегії в системі планування (місія підприємства). Стратегічне планування. Види стратегічного планування: головний план; функціональний план; економічний план; план розвитку підприємства.

Місія. Цілі планування. Підходи до стратегічного управління (позиційний, ресурсний, стратегічний). Етапи стратегічного управління.

Принципи стратегічного управління: принцип аналізу попередньої діяльності; принцип узгодження зовнішніх і внутрішніх факторів, принцип відповідності стратегії і тактики; принцип обліку людського фактора; принцип організації стратегічного обліку і


контролю. Види стратегії: зростання, органічного зростання; скорочення і їх поєднання; глобальна стратегія; корпоративна (портфельна) стратегія; функціональна стратегія; стратегія фокусування; стратегія диверсифікації поступальна і освітня стратегія; стратегія лідера; стратегія аутсайдера.

Стратегічний розвиток організації. Теорія рівноваги організації фазових економічних ресурсів. Сутність концепції «7R», виробнича стратегія. Етапи розвитку управління підприємством. Характеристика проблем стратегічного і операційного управління. Конкурентні стратегії підприємства. Крива досвіду. Стратегічне позиціонування підприємства згідно з моделлю Портера. Ранжування ключових чинників успіху конкурентної позиції підприємства. Бостонська матриця. Суть концепції сталого розвитку компанії.

Концепція сталого розвитку і діапазон інформаційних потреб. Вимоги до звітності підприємств і рівні застосування обліку в умовах реалізації сталого розвитку.
Тема 3. Управління витратами та цінністю підприємства

Значення управління витратами для підприємства. Концепція витратоутворюючих факторів як елемент стратегічного управління витратами.

Структурні фактори: масштаб, діапазон (вертикальна інтеграція), досвід, технологія, складність (види діяльності). Функціональні фактори: залученість робочої сили, комплексне управління якістю (total quality management - далі TQM), використання зв'язків з постачальниками. Традиційна і стратегічна парадигми управління витратами (на прикладі переходу до АВС - методу). Переваги та недоліки обох методів.

Стратегічні цілі: нарощування; підтримування; використання досягнень і їх значущість для стратегічного планування, складання бюджету та заохочувальних винагороду.

Види конкурентних переваг. Побудова матриці «відповідностей» місії і конкурентної переваги і висновки про роль системи контролю витрат. Аналіз ланцюжка створення цінності. Методологія побудови галузевого ланцюжка цінностей: ідентифікація видів діяльності, що створюють цінність із зазначенням доходів, витрат, сумарної вартості активів для кожного з них; ідентифікація витрато-утворюючих факторів, що регулюють кожен вид діяльності; створення стійкої конкурентної переваги на основі кращого, ніж у конкурента, управління витрато-утворюючими факторами, або шляхом реконфігурації ланцюжка цінності.

Калькуляція витрат повного життєвого циклу. Порівняння процесу традиційного калькулювання та калькулювання цільової собівартості. Переваги управління ланцюгом поставок. Загальні принципи та підходи до управління інтегрованим ланцюгом поставок.

Цілі зворотного інжинірингу (пошарового аналізу). Сутність аналізу цінності та функціонального аналізу. Переваги та недоліки методу кайзен костинг.

Тема 4. Стратегічний бенчмаркінг

Етапи процесу бенчмаркінгу та вплив чинників. Алгоритм концепції бенчмаркінгу. Засади розвитку прийняті Xerox в результаті виміру відносно фірм-неконкурентів. Переваги і недоліки застосування стратегічного бенчмаркінгу.


Тема 5. Інструменти формалізації та прийняття рішень

Взаємозв’язок видів управлінських рішень за рівнями управління та ступеня деталізації операцій у цілях калькулювання за видами діяльності. Порівняння традиційного і поопераційно-орієнтованого обліку витрат.

Сутність і напрями застосування методів АВС/М аналізу. Бюджетування (АВВ) як інструмент управління витратами. Аналіз ефективності використання ресурсів (аналіз прибутковості клієнтів).

Планування матеріальних потреб (MRP- систем). Інструментарій діагностики витрат підприємства. Стратегічне управління витратами в системі збалансованого управління компанією (СУЗ).

Система збалансованого управління компанією і її елементи: управління стратегією; управління за показниками діяльності (BSC); управління вартістю компанії; управління ресурсами; управління людьми. Місце проблеми СУЗ в цій системі.
Тема 6. Методи підвищення ефективності та управління якістю

Реінжиніринг бізнес-процесів. Витрати і якість в стратегічному управлінському обліку. Планування від нульового рівня і тотальна оптимізація «знизу вгору». Сутність і етапи застосування теорії обмежень. Впровадження систем «TQC», «JIT».


Тема 7. Фінансове оцінювання діяльності підприємств

Необхідність організації обліку за центрами відповідальності. Етапи вибору показників оцінювання центрів. Методи оцінки інвестиційних проектів. Оцінка ризику інвестиційних проектів. Оцінка відносної ефективності діяльності центрів: показник прибутковості інвестицій (ROI), рентабельність активів (ROA). Концепція стратегічного управління підприємством за показником суми доданої економічної вартості (EVA). Особливості впровадження та застосування моделі економічної доданої вартості. Чинники зростання показника EVA. Сутність стратегічного управління коштами.


Тема 8. Збалансована система показників в системі стратегічного обліку

Систематизація стратегічних завдань діяльності підприємства (збалансована облікова відомість). Сутність і складові збалансованої система показників. Особливості застосування. Показники функціонування підприємства за Нортоном І Капланом. Внутрішні бізнес-процеси. Роль збалансованої системи показників (BSC) у розробці стратегії підприємства. Джерела фінансування витрат (IPO). Ефективність впровадження збалансованої системи показників.

 

Тема 9. Податкова стратегія підприємства

Передумови застосування і сутність податкової стратегії. Ефективність обліку в управлінні податками. Рівні податкового законодавства. Управління податковими витратами підприємства в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Управління ризиками в оподаткуванні. Податкове навантаження в прийнятті стратегічних рішень. Напрями розвитку стратегічного управлінського обліку.Тема 1. Характеристика стратегічного управлінського обліку
1.1. Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми

1.Предмет і зміст дисципліни.

2. Концепція стратегічного управлінського обліку в теорії і практиці.

3.Сутність і цілі стратегічного управлінського обліку.4.Модель оперативного і стратегічного управлінського обліку.
1.2.Тестові завдання до теми 1.

1.Стратегічний управлінський облік – це:


 • Процес виявлення, накопичення, аналізу та передачі інформації для ефективного використання ресурсів.

 • Впорядкована інформаційна система, шо відображає стан і рух об’єктів.

 • Система обліку, спрямована на прийняття стратегічних управлінських рішень і зосереджена на зовнішніх факторах (прибутковість конкурентів, частка на ринку).

 • Система управління витратами.

 

2.Організація стратегічного управлінського обліку на підприємстві залежить від чинників

 • Організаційної структури, обсягу діяльності, структури управління, політики керівництва.

 • Централізація фінансового обліку та організаційної структури підприємства.

 • Структури управління та політики керівництва.

 • Усі відповіді вірні.

 
3.Предметом стратегічного управлінського обліку є:

 • Механізм ефективного управління підприємством.

 • Комплексний системний підхід.

 • Забезпечення потреб управління в інформації.

 • Господарська діяльність підприємства, яка планується.


4. Цілі стратегічного управлінського обліку:

 • Інформаційна допомога керівництву, контроль та прогнозування витрат, прийняття управлінських рішень; вибір ефективного шляху розвитку підприємства;

 • Визначення та відображення результатів діяльності, аналіз стану і руху об’єктів;

 • Окреме відображення активів і пасивів;

 • Усі відповіді вірні.


5. Основні завдання стратегічного управлінського обліку:

 • Стійкий фінансовий стан підприємства і створення передумов для стратегічного розвитку, утримання підприємством вигідних ринкових позицій та зменшення небезпеки помилок і збільшення можливостей реалізації завдань.

 • Утримання підприємством вигідних ринкових позицій та зменшення небезпеки помилок і збільшення можливостей реалізації завдань.

 • Формування інформаційного забезпечення для аналізу ринків; забезпечення стратегічного аналізу власного потенціалу; калькулювання за видами діяльності; розробка системи показників; моніторинг реалізації стратегії; довгострокові результати різних напрямів дії.

 • Усі відповіді вірні.


6.Визначити суть принципу результативності.

 • За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа.

 • Постійне співставлення витрат з отриманим доходом.

 • Витрати на створення управлінського обліку не повинні перевищувати вигоду від її використання.

 • Усі відповіді вірні.

 

7. Визначіть суть принципу комплексності (оперативного управління).

 • Управлінський облік базується на комплексній інформації незалежно від того, в якій системі ця інформація виникла;

 • Витрати на створення системи управлінського обліку не повинні перевищувати отриману вигоду.

 • Постійне співставлення витрат з отриманим доходом.

 • Усі відповіді вірні.

 

8. Визначіть суть принципу економічності.

 • Витрати на створення системи управлінського обліку не повинні перевищувати отриману вигоду.

 • Роздільне ведення рахунків фінансового та виробничого обліку, які не кореспондуються один з одним;

 • За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа.

 • Усі відповіді вірні.

 

9. Принцип „різної собівартості для різних цілей” ґрунтується на:

 • Використання різних видів собівартості для досягнення різних цілей.

 • Постійне співставлення витрат з отриманим доходом..

 • За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа.

 • Усі відповіді вірні.

 

10. Визначіть суть принципу відповідальності за прийняття рішень.

 • За вирішення методологічних прийомів різних дисциплін відповідає менеджер.

 • За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа.

 • На різних рівнях управління, пріоритет­ними вважають стратегічні цілі підприємства.

 • Усі відповіді вірні.


11.Визначіть суть принципу методологічного плюралізму проявляється у:

 • Вирішенні проблем на основі методологічних прийомів різних дисциплін.

 • Відповідальності за прийняття рішень конкретних осіб.

 • Постійне зіставлення витрат з отриманим доходом.

 • Усі відповіді вірні.11. Визначіть суть принципу результативності.

 • За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа.

 • Постійне співставлення витрат з отриманим доходом.

 • Витрати на створення управлінського обліку не повинні перевищувати вигоду від її використання.

 • Усі відповіді вірні.


12. Визначіть суть принципу комплексності (оперативного управління).

 • Управлінський облік базується на комплексній інформації незалежно від того, в якій системі ця інформація виникла;

 • Витрати на створення системи управлінського обліку не повинні перевищувати отриману вигоду.

 • Постійне співставлення витрат з отриманим доходом.

 • Усі відповіді вірні.


13. Визначіть суть принципу економічності.

 • Витрати на створення системи управлінського обліку не повинні перевищувати отриману вигоду.

 • Роздільне ведення рахунків фінансового та виробничого обліку, які не кореспондуються один з одним;

 • За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа.

 • Усі відповіді вірні.


14. Принцип «різної собівартості для різних цілей» ґрунтується на:

 • Використання різних видів собівартості для досягнення різних цілей.

 • Постійне співставлення витрат з отриманим доходом.

 • За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа.

 • Усі відповіді вірні.


15 Суть принципу орієнтації обліку на досягнення стратегічних цілей підприємства.

 • На різних рівнях управління, пріоритет­ними вважають стратегічні цілі підприємства.

 • Базується на комплексній інформації незалежно від того, де інформація виникла.

 • Використання різних видів собівартості для досягнення різних цілей.

 • Усі відповіді вірні.


16. Визначіть суть принципу відповідальності за прийняття рішень.

 • За вирішення методологічних прийомів різних дисциплін відповідає менеджер.

 • За результати прийнятих рішень відповідає конкретна особа.

 • На різних рівнях управління, пріоритет­ними вважають стратегічні цілі підприємства.

 • Стратегічні цілі підприємства.


17. Мета стратегічного управлінського обліку:

 • Забезпечення керівництва всією інформацією, необхідною для управління і контролю за розвитком підприємства в інтересах його власників та інших зацікавлених партнерських груп (кредиторів, клієнтів, постачальників, персонал, ін.);

 • Господарська діяльність підприємства яка планується;

 • Стратегічне управління підприємством;

 • Надання адекватної інформації.


18. Об’єкти стратегічного управлінського обліку.

 • Витрати та доходи; собівартість, трансфертні ціни, планування, внутрішня звітність;

 • Окремі види та напрями діяльності підприємства, центри відповідальності, бюджети та довгострокові плани, зовнішнє середовище;

 • Системний аналіз, ланцюг цінності, функціональний аналіз;

 • Собівартість, трансфертні ціни, планування.


1.3.Теми рефератів до Теми 1. Характеристика стратегічного управлінського обліку.

 1. Інвестиційна привабливість та необхідність впровадження стратегічного управлінського обліку в бізнесі.

 2. Відмінності оперативного і стратегічного управлінського обліку

 3. Взаємозв’язок управлінського обліку та аналізу в контексті стратегічного управління підприємством.

 4. Обліково-аналітичне, інформаційно-технологічне забезпечення стратегічного управлінського обліку.

 5. Метологічні інструменти ведення стратегічного управлінського обліку.

 6. Цілі і завдання стратегічного управлінського обліку.

 7. Роль стратегічного управлінського обліку в сучасних умовах господарювання.

 8. Науково-методичні засади організації стратегічного управлінського обліку в рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.


ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

2.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми

 1. Планування стратегій та цілей підприємства.

 2. Характеристика проблем стратегічного і операційного управління.

 3. Крива досвіду. Стратегічне позиціонування підприємства згідно з моделлю Портера.

 4. Ранжування ключових чинників успіху конкурентної позиції підприємства.

 5. Матриця Ансоффа і Бостонська матриця.

 6. Суть концепції сталого розвитку компанії.


2.2.Тести для самоконтролю до теми 2.

1.Стратегія - це:

 • Система обробки та підготовки інформації для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством;

 • Набір політик, процедур і підходів до бізнесу для забезпечення довгострокового успіху;

 • Система управлінського обліку, спрямована на прийняття стратегічних управлінських рішень;

 • Операційні чинники, які створюють довгострокову прибутковість організації.


2.Вибрати найточніше визначення сутності стратегії управління

 • Вибір та обґрунтування політики залучення та ефективного розміщення ресурсів підприємства.

 • Конкретизація поставлених цілей у вигляді системи планів та їх ресурсного забезпечення за різноманітними параметрами.

 • Вибір найбільш вигідної альтернативи.

 • Усі відповіді вірні.

 

3. Вибрати найточніше визначення сутності тактики управління:

 • Конкретизація поставлених цілей у вигляді системи планів та їх ресурсного забезпечення за різноманітними параметрами.

 • Вибір та обґрунтуванні політики залучення та ефективного розміщення ресурсів підприємства.

 • Вибір найбільш вигідної альтернативи.

 • Усі відповіді вірні.

 

4. Виберіть найточніше визначення сутності основної функцієї управління:

 • Обґрунтуванні політики залучення та ефективного розміщення ресурсів підприємства.

 • Забезпечення наявності необхідних матеріалів (сировини) в момент, коли в них виникає потреба.

 • Забезпечення в будь-який момент часу необхідної кількості матеріалу.

 • Усі відповіді вірні.


5.Суть концепції конкурентних переваг Портера полягає в тому, що:

 • Підприємства створюють відповідні цінності для своїх покупців.

 • Покупці готові заплатити за товари або послуги стільки, як пропонує підприємство.

 • Використаних у процесі діяльності підприємства матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів.

 • Усі відповіді вірні.


6. Метою управління затратами стає:

 • Досягнення такого рівня затрат, який би забезпечив передбачену підприємством величину прибутку.

 • Постійне досягнення конкурентних переваг.

 • Калькулювання собівартості продукції та облік затрат.

 • Усі відповіді вірні.


7.Основна діяльність підприємства пов’язана:

 • З виробництвом та реалізацією продукції забезпечує основну частку його доходу.

 • З використанням у процесі діяльності підприємства матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів.

 • З рівнем затрат, який би забезпечив передбачену підприємством величину прибутку.

 • Усі відповіді вірні.


8.Типові стратегії згідно з М. Портеромце:

 • Дійні корови, Зірки, Собаки, Знаки запитання;

 • Лідерство щодо витрат, диференціація та зосередження;

 • Різні стратегії в межах нових або Існуючих продуктів та нових чи існуючих ринків;

 • Системний аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін компанії з метою визначення ключових чинників успіху.


9.Ключові чинники успіху - це:

 • Сильні сторони підприємства;

 • Можливості розвитку підприємства;

 • Стратегії розвитку ринку;

 • Операційні чинники, які створюють довгострокову прибутковість організації.


10. SWOT- аналіз – це ...

 • Системний аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін компанії з метою визначення ключових чинників успіху;

 • Аналіз конкурентів;

 • Аналіз життєвого циклу продукту;

 • Виявлення існуючих і потенційних конкурентів.


11. Конкурентні стратегії згідно з матрицею І. Ансоффа - це:

 • Дійні корови, Зірки, Собаки, Знаки запитання;

 • Лідерство щодо витрат, диференціація та зосередження;

 • Різні стратегії в межах нових або існуючих продуктів та нових чи існуючих ринків;

 • Системний аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін компанії з метою визначення ключових чинників успіху.


12. Життєвий цикл виробу - це:

 • Період часу від виведення продукту на ринок до зняття продукту з виробництва;

 • Період часу від початку виробництва виробу до моменту зняття про­дукту з виробництва;

 • Період часу від початку розроблення виробу до зняття продукту з виробництва;

 • Період часу від початку розроблення виробу до моменту зникнення на нього споживчого попиту.
 1. Основними етапами життєвого циклу виробу є:

 • Дослідження, розробка і проектування; виробництво; післяпродажне обслуговування, виведення продукту з ринку і утилізація;

 • Запровадження, зростання, зрілість, занепад;

 • Виробництво, розподіл, обіг, споживання;

 • Запровадження, зростання, занепад.
 1. Стратегії згідно з Бостонською матрицею - це:

 • Дійні корови, Зірки, Собаки, Знаки запитання;

 • Лідерство щодо витрат, диференціація та зосередження;

 • Різні стратегії в межах нових або існуючих продуктів та нових чи існуючих ринків;

 • Системний аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін компанії з метою визначення ключових чинників успіху.


15. Конкурентна стратегія - це:

 • Послідовність та особливості аналізу конкурентів з позицій стратегічного управлінського обліку;

 • План конкретних дій, спрямованих на створення стійких конку­рентних переваг на ринку певних продуктів чи іншому певному ринку;

 • Вихід за межі внутрішньої орієнтованості традиційного управлінського обліку і отримання інформації про конкурентів;

 • Стратегія, що дає компанії змогу отримувати конкурентні переваги шляхом виготовлення якісної продукції (послуг) зі значно меншими витратами.


16. Продукти, які забезпечують постійні грошові надходження при малих інвестиціях і незначному зростанні ринку - це:

  • Дійні корови;

  • Зірки;

  • Собаки;

  • Знаки запитання.
 1. Ринкові лідери, які забезпечують високий рівень прибутковості, але потребують постійних додаткових інвестицій - це:

  • Дійні корови;

  • Зірки;

  • Собаки;

  • Знаки запитання.
 1. Конкурентоспроможні продукти, які ще не справляють суттєвий вплив на ринку і потребують значних інвестицій, це:

  • Дійні корови;

  • Зірки;

  • Собаки;

  • Знаки запитання.
 1. Неконкурентоспроможні на статичному ринку продукти, яких підтримують доти, доки вони виконуюють свою стратегічну роль у портфелі компанії - це:

 • Зірки;

 • Дійні корови;

 • Собаки;

 • Знаки запитання. 1. Ефект кривої досвіду проявляється у тому, що:

 • Продуктивність праці знижується, а витрати праці на одиницю продукції зростають;

 • Продуктивність праці зростає, а витрати праці на одиницю продукції знижуються;

 • Продуктивність праці зростає з одночасним зростанням витрат праці на одиницю продукції;

 • Продуктивність праці знижується з одночасним зниженням витрат праці на одиницю продукції.2.3.Теми рефератів до Теми 2. Організація стратегічного управлінського обліку


 1. Науково-методичні засади організації стратегічного управлінського обліку.

 2. Аналіз піходів до розробки стратегії розвитку піприємства

 3. Характеристика проблем стратегічного і операційного управління, конкурентні стратегії підприємства.

 4. Підходи до стратегічного управління (позиційний, ресурсний, стратегічний.

 5. Стратегічне позиціонування підприємства згідно з моделлю Портера,

 6. Проблеми інформаційного забезпечення діяльності компанії на різних рівнях менеджменту: операційному, адміністративному, стратегічному.

 7. Стратегія компанії як основа для формування системи ключових показників оцінки діяльності.

 8. Концепція сталого розвитку компанії


ТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЦІННІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
3.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми

1. Сутність стратегічного управління витратами на підприємствах.

2. Аналіз ланцюжка створення цінності. Калькуляція витрат повного життєвого циклу.

3. Порівняння процесу традиційного калькулювання та калькулювання цільової собівартості.

4. Переваги управління ланцюгом поставок. Загальні принципи та підходи до управління інтегрованим ланцюгом поставок.

5. Цілі зворотного інжинірингу (пошарового аналізу).

6. Сутність аналізу цінності та функціонального аналізу.

7. Переваги та недоліки методу кайзен костинг.


3.2.Тестові завдання до теми 3.

 1. Під ланцюжком створення цінності розуміють:

- Замкнутий виробничий цикл підприємства;

- Взаємопов’язаний набір видів діяльності, які створюють цінність для підприємства;

- Кінцевий продукт виробництва, що є цінний для споживача;

- Створений ланцюговим методом цінний продукт.


 1. Діяльність (вид діяльності) з точки зору стратегічного управлінського обліку це:

 • Стратегічний менеджмент підприємства;

 • Робота, спрямована на отримання прибутку підприємством;

 • Одиниця роботи, чи задача, яка містить певну ціль та породжує витрати;

 • Робота, спрямована на задоволення потреб акціонерів товариства.
 1. Продукти, що рухаються вздовж ланцюжка створення цінності:

 • Проходять ланки від виробництва до реалізації;

 • Проходять ланки від проектування до утилізації;

 • Проходять ланки від дослідження і розробок до виведення з ринку;

 • Проходять ланки від дослідження і розробок до післяпродажного обслуговування споживачів.
 1. Сутність калькуляції витрат повного життєвого циклу продукту полягає в тому, що вона:

 • Дозволяє обчислити виробничу собівартість продукту;

 • Оцінює і враховує витрати за весь термін життя продукту;

 • Допомагає обчислити повну собівартість продукту;

 • Дає можливість обрахувати собівартість за змінними витратами.


5. Для виробничого підприємства калькуляція витрат повного життєвого циклу продукту об’єднує такі етапи:

 • Дослідження, розробка і проектування; виробництво; післяпродажне обслуговування, виведення продукту з ринку і утилізація;

 • Дослідження, розробка і проектування; виробництво; післяпродажне обслуговування;

 • Вивчення потреб споживачів; виробництво; післяпродажне обслуго­вування, виведення продукту з ринку і утилізація;

 • Робота з постачальниками; виробництво; післяпродажне обслугову­вання, виведення продукту з ринку і утилізація.


6. Цикл дослідження, розробки і проектування включає такі стадії:

 • Дослідження продукту, розробка продукту, проектування продукту;

 • Дослідження постачальників, розробка продукту, проектування виробництва;

 • Дослідження ринку, проектування продукту, розробка продукту;

 • Дослідження і розробка продукту, проектування продукту.
 1. Більшість повних витрат життєвого циклу закладаються на етапі:

 • Дослідження, розробки і проектування;

 • Виробництва;

 • Післяпродажного обслуговування;

 • Виведення продукту з ринку і утилізації.


8.Більшість понесених витрат повного життєвого циклу продукту сто­суються етапу:

 • Дослідження, розробки і проектування;

 • Виробництва;

 • Післяпродажного обслуговування;

 • Виведення продукту з ринку і утилізації.


9. Цільова собівартість визначається як:

 • Сума всіх прямих виробничих і розподілених непрямих виробничих цільових витрат;

 • Повна собівартість цільового продукту;

 • Собівартість певної стратегічної цілі;

 • Різниця між цільовою ціною реалізації і цільовим прибутком.


10.Процес конструювання цінності включає:

 • Дослідження ринку, проектування продукту, розробку продукту;

 • Дослідження кожного компонента продукту з ціллю визначити можливості скорочення витрат при збереженні функціональності і експлуатаційних характеристик виробу;

 • Конструювання продукту з ціллю задоволення потреб споживачів;

 • Дослідження виробу з ціллю визначити можливості кращого задово­лення потреб споживачів.


11. Пошаровий аналіз - це:

 • Виявлення недоліків продукту шляхом дослідження його окремих компонентів;

 • Дослідження ринку споживачів за віковими групами;

 • Вивчення продукту конкурента з ціллю виявити можливості його покращання чи / або зниження витрат;

 • Дослідження ринку споживачів за їх соціальним статусом.


12. Цільове калькулювання переважно застосовується на такій стадії повного життєвого циклу продукту:

- Дослідження, розробки і проектування;

- Виробництва;

- Післяпродажного обслуговування;

- Виведення продукту з ринку і утилізації.
13. Управління ланцюжком поставок полягає в:

- Запровадженні логістичних систем на підприємстві;

- Використанні методів операційного менеджменту на підприємстві;

- Розвитку колективних, взаємовигідних, довгострокових взаємо­відносин між покупцями і постачальниками;

- Отриманні максимальних знижок від постачальника для зниження прямих матеріальних витрат на виробництво продукції.
14. Система кайзен костинг застосовується на такій стадії повного життєвого циклу продукту:

- Дослідження, розробки і проектування;

- Виробництва;

- Післяпродажного обслуговування;

- Виведення продукту з ринку і утилізації.
15. Система кайзен костинг націлена на:

- Внесення покращень у процес створення продукту невеликими порціями, а не шляхом масштабних інновацій;

- Внесення покращень у процес створення продукту шляхом мас­штабних інновацій, а не невеликими порціями;

- Внесення покращень у процес створення продукту шляхом мас­штабних інновацій у циклі дослідження, розробки і проектування;

- Внесення покращень у процес створення продукту невеликими порціями в циклі дослідження, розробки і проектування.

16. Система кайзен костинг відрізняється від традиційної системи стан­дарт костинг тим, що:

- Її ціллю є дотримання стандартного рівня витрат і запобігання несприятливим відхиленням;

- Її ціллю є досягнення заданого рівня скорочення витрат, який постійно коректується в сторону його подальшого зменшення;

- Її ціллю є порівняння фактичних і стандартних витрат;

- Її ціллю є зіставлення цільового скорочення витрат з сумами стандартних витрат.
17. За системи кайзен костинг вважається, що більш компетентними в галузі вдосконалення процесів і скорочення витрат є:

 • Інженери;

 • Виробничі менеджери;

 • Робітники;

 • Бухгалтери.


18. Визначіть суть концепції «кайзен»

 • Покращання процесу виробництва не за рахунок інновацій, а невеликими порціями.

 • Постійна орієнтація на потреби споживачі.

 • Ситуація, коли всі бізнес-функції спрямовані на забезпечення постійного підвищення якості.

 • Усі відповіді вірні.

 

19. Визначіть суть концепції доданої вартості (ланцюга цінностей)

 • Досліджуються складові витрат на всіх стадіях доданої вартості, починаючи з закупівлі сировини і закінчуючи реалізацією продукції (робіт, послуг).

 • Розрахунок реальної собівартості продукції (робіт, послуг) за видами діяльності.

 • Прийняття будь-якого фінансового рішення в результаті порівняння альтернативних витрат і реалізація одного з них при відмові від інших.

 • Усі відповіді вірні.

 

20. Визначіть суть концепції альтернативності витрат (витрат втраченої вигоди)

- Розрахунок реальної собівартості продукції (робіт, послуг) за видами діяльності.

- Прийняття будь-якого фінансового рішення в результаті порівняння альтернативних витрат і реалізація одного з них при відмові від інших.

- Досліджуються складові витрат на всіх стадіях доданої вартості, починаючи з закупівлі сировини і закінчуючи реалізацією продукції (робіт, послуг).

- Усі відповіді вірні.

 

21. Визначіть суть концепції стратегічного позиціонування

- Зведення до мінімуму відхилень у межах існуючих технологічних обмежень.

- Оцінка системи та методології обліку з позиції їх відповідності чи невідповідності стратегії розвитку.

- Порівняння альтернатив і реалізація одного з них пов’язана з відмовою від інших.

- Усі відповіді вірні.

 

22. Визначіть суть стратегії збалансованих показників BSC

- Охоплює зв’язки між минулими й майбутніми показники, стратегічним і операційним рівнями управління, внутрішніми і зовнішніми аспектами діяльності підприємства.

- Оцінка системи та методології обліку з позиції їх відповідності чи невідповідності стратегії розвитку.

- Розрахунок реальної собівартості продукції за видами діяльності.

- Усі відповіді вірні.

 

23. Визначіть суть концепції диференціації

- Створення більшої цінності, ніж у конкурентів.

- Розрахунок реальної собівартості продукції за видами діяльності.

- Зведення до мінімуму відхилень в межах існуючих технологічних обмежень.

- Усі відповіді вірні.

 
3.3.Теми рефератів до Теми 3. Управління витратами та цінністю підприємства:


 1. Стратегічне управління витратами на підприємствах і їх значення в прийнятті управлінських рішень.

 2. Стратегічне управління витратами: концептуальні засади та використання в системі підприємства.

 3. Концепція класифікації витрат в стратегічному управлінському обліку.

 4. Конкурентна розвідка і маркетингові дослідженням в управлінському обліку.

 5. Формування системи стратегічного управлінського обліку в управлінні вартістю підприємства.

Завдання_1'>3.4. Практична робота №1. Тема 3. Управління витратами та цінністю підприємства
Завдання 1

Підприємство, що займається переробкою м’яса і виготовляє м’ясопродукти, на сучасному етапі приймає м’ясо живою вагою від фізичних осіб, сільськогосподарських підприємств та заготівельників - працівників підприємства (підзвітних осіб).

Необхідно пояснити, яким чином дане підприємство може знизити витрати та підвищити прибутковість, продовживши ланцюжок створення цінності.


Завдання 2

Меблева фірма, яка займалася виробництвом меблів з деревостружкової плити, розширила свій асортимент за рахунок включення в нього меблів з деревного масиву. Фірма закуповує сировину (деревостружкову плиту і де­рево) у постачальників. Крім того, розкрій плит вона здійснює на обладнанні постачальника.

Необхідно пояснити, яким чином дане підприємство може знизити витрати та підвищити прибутковість, продовживши ланцюжок створення цінності.


Завдання З

Рекламна агенція, яка здійснює усі види рекламних послуг (на радіо, телебаченні, у газетах, візуальну рекламу), на даному етапі діє як посередник, , тобто розміщує рекламу клієнтів на вільних рекламних площах засобів масової інформації та на бігбордах інших рекламних агенцій. Необхідно пояснити, яким чином дане підприємство може знизити витрати та підвищити прибутковість, продовживши ланцюжок створення цінності.
Завдання 4

Редакція, що здійснює видання щотижневої газети, має у штаті журналістів і команду довидавничої підготовки, які готують газету до друку. Визначити, яким чином дане підприємство може знизити витрати та підвищити прибутковість, продовживши ланцюжок створення цінності.
Завдання 5

ПРибустимо, що Ви головний бухгалтер великого підприємства з виробництва матрасів (меморі). Вашого виробничого менеджера непокоїть лише управління витратами виробничого циклу продукту. Він вважає, що підхід до калькулювання витрат повного життєвого циклу, який ви нині пропагуєте і хочете застосувати, - лише даремна трата часу і енергії. Крім того, він вважає, що ваше підприємство повинно дотримуватися того, що знає, тобто традиційного підходу до калькулювання витрат на продукт, тим більше що цей підхід застосовується на виробничому етапі, що входить до його повноважень.

Таким чином, він не збирається непокоїтися про цикл дослідження, розробки і проектування, оскільки це не входить у сферу його виробничої діяльності.

Оцінити точку зору начальника виробничого відділу. Необхідно навести приклади структурних та функціональних змін, які необхідно провести в організації з тим, щоб допомогти цьому виробничому відділу подолати цю традиційну точку зору.
Завдання 6

За результатами маркетингового дослідження фірма приймає рішення щодо виробництва обезжиреного питного йогурта, щоб доповнити ним свою продуктову лінію кисломолочних продуктів. Згідно з оцінками, новий йогурт може бути проданий за цільовою ціною 3 грн, а оцінений цільовий обсяг продажу за рік складає 500 тис. йогуртів. Фірма має 20%-ну очікувану цільову рентабельність продажу.

Необхідно обчислити цільову собівартість одного йогурта.


Завдання 7

Підприємство вивчає можливість запровадження системи кайзен костинг з метою скорочення витрат. Оскільки ви ознайомлені із управлінським обліком, вас просять висловити свою думку. В основному деякі з ваших колег хочуть дізнатися про відмінності між системами кайзен костинг і стандарт костинг.

Необхідно скласти перелік подібних рис і відмінностей між системами кайзен костинг і стандарт костинг, а також укажіть, за яких умов кайзен костинг може бути адаптованим до вітчизняних підприємств.


Завдання 8

ТОВ «Сіопед» 2 роки тому закупило сировину на суму 3000 грн., яку на сьогодення ні продати, ні використати на виробництво продукції не було можливості. Однак, поступило замовлення на 700 виробів із цієї сировини. Замовник готовий платити по 10 грн. за виріб. Витрати на виготовлення виробів складуть 6000 грн.

Чи доцільно ТОВ приймати замовлення?

Оцініть правильність прийнятого рішення.Завдання 9.

Підприємство протягом місяця виконувало чотири замовлення. Витрати на виконання замовлень склали:Витрати

Замовлення №1

Замовлення №2

Замовлення №3

Замовлення №4

Прямі матеріальні витрати

2890

6240

5720

2660

Прямі витрати на оплату праці

720

1820

1490

710

Інші прямі витрати

1100

2890

1650

1250

Накладні витрати

460

1350

920

640

Замовлення №№ 1, 3, 4 були завершені.

Продукція за замовленнями №№ 1,4 була відвантажена замовникам.

Необхідно. Скласти калькуляцію за замовленнями.

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з виготовленням і реалізацією продукції.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка