Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення навчальної дисципліни „стратегічний управлінський облік”


ТЕМА 6. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮСторінка4/6
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.64 Mb.
#12550
1   2   3   4   5   6
ТЕМА 6. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
6.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми


 1. Реінжиніринг бізнес-процесів.

 2. Витрати і якість в стратегічному управлінському обліку.

 3. Планування від нульового рівня і тотальна оптимізація «знизу вгору».

 4. Сутність і етапи застосування теорії обмежень. Впровадження систем «TQC», «JIT».


6.2.Тестові завдання до теми 6.

1.Реінжиніринг бізнес-процесів – це:

 • Дослідження, розробка і проектування бізнес-процесів;

 • Перепроектування виконуваних робіт і застосування видів діяльності;

 • Організація виробничого процесу, за якої обладнання розміщується для виробництва окремого продукту;

 • Підвищення маржинального доходу на 5-10%.


2.Бізнес-процес - це:

 • Група взаємозалежних видів діяльності, що спільно створюють цінність для споживача;

 • Це роботи або процедури, які регулярно чи періодично здійснюються в процесі виробничо-комерційної діяльності підприємства для ство­рення і обслуговування об’єктів витрат;

 • Це діяльність, усунення якої призведе до зниження корисності (цінності) продукту для клієнта в довгостроковій перспективі;

 • Це одиниця роботи чи задача, яка містить певну ціль.


3.Основними типами розміщення обладнання і організації робочих місць є:

 • Паралельне, послідовне, паралельно-послідовне;

 • Технологічне, продуктове, функціональне;

 • Централізоване і децентралізоване;

 • Поопераційне планування, поточне планування, розміщення за прин­ципом виробничих ланок.


4.Тривалість виробничого циклу- це:

 • Проміжок часу від отримання сировини від постачальника до поставки готової продукції клієнтам;

 • Проміжок часу від отримання сировини від постачальника до отримання коштів від покупців за реалізовану їм продукцію;

 • Проміжок часу від оплати коштів постачальнику за отримані від нього матеріали до поставки готової продукції клієнтам;

 • Проміжок часу від оплати коштів постачальнику за отримані від нього матеріали до отримання коштів від покупців за реалізовану їм продукцію.


5.Ефективність виробничого циклу — це:

 • Відношення загальної тривалості виробничого циклу до продуктивного (технологічного) часу;

 • Відношення продуктивного (технологічного) часу до загальній тривалості виробничого циклу;

 • Відношення часу контролю до загальної тривалості виробничого циклу;

 • Відношення часу зберігання до загальної тривалості виробничого циклу.


6.Згідно з теорією обмежень операційний прибуток може бути збільшений завдяки:

 • Зростанню маржинального доходу протягом обмеженого періоду часу;

 • Зниженню операційних витрат протягом обмеженого періоду часу;

 • Управлінню недостатніми ресурсами;

 • Обмеженню бюджету накладних витрат.


7.Продуктивний маржинальный дохід - це:

 • Різниця між доходом від продажу та змінними витратами;

 • Різниця між доходом від продажу та постійними витратами;

 • Різниця між доходом від продажу та прибутком;

 • Різниця між доходом від продажу та цілком змінними витратами.


8.Облік продуктивності оперує показником:

 • Продуктивності праці;

 • Продуктивного (технологічного) часу;

 • Маржинального доходу на основі пропускної здатності;

 • Коефіцієнта маржинального доходу.


9. Коефіцієнт продуктивності це:

- Виробіток на одного працюючого;

- Відношення маржинального доходу на основі пропускної здатності до одиниці обмежувального чинника;

- Відношення маржинального доходу до середньорічної кількості пра­цюючих;

- Відношення продуктивності праці до одиниці обмежувального чин­ника.
10. Тотальне управління якістю передбачає:

 • Проектування продуктів і процесів з більш високою якістю;

 • Моніторинг процесів контролю якості;

 • Надання різних звітів і показників, які мотивуватимуть менеджерів вимірювати і оцінювала свої зусилля з підвищення якості;

 • Постійне вдосконалення якості діяльності з метою повного виклю­чення дефектів і задоволення потреб споживачів.


11.Витрати на якість це:

- Втрати на забезпечення відповідності продукції або послуг встанов­леним стандартам якості;

- Витрати, що виникають внаслідок невідповідності продукції або послуг встановленим стандартам якості;

- Витрати на відповідність стандартам якості та витрати на невідповідність стандартам якості;

- Витрати внаслідок внутрішнього і зовнішнього браку.
12. Що з визначеного не є ціллю системи «якраз вчасно»:

 • Перетворити вихідні матеріали в готову продукцію протягом часу, що дорівнює часу технологічної обробки;

 • Усунення видів діяльності, що не додають цінності продукту;

 • Організація виробничого процесу, за якої все подібне обладнання чи функції групуються разом;

 • Відсутність браку.6.3. Теми рефератів до Тема 6. Методи підвищення ефективності та управління якістю:

 1. Підтримка при прийнятті управлінських рішенні.

 2. Забезпечення процесу передачі інформації.

 3. Визначенні типів вирішенні.

 4. Вибір відповідних фінансових показників.

 5. Визначення враховуються показників.

 6. Порядок визнання інформацію істотною.

 7. Формування моделі загального управління якістю на підприємстві.


6.4.Практична робота №4. Тема 6. Методи підвищення ефективності та управління якістю

Завдання 1

Реінжиніринг - корінний перегляд основних бізнес-процесів, організації і технології з метою переходу на якісно новий рі­вень ефективності, якості та рівня обслуговування спожива­ча. Типова схема реінжинірингу бізнес-процесу має такий вигляд: • побудова моделі існуючого процесу «як є» як сукупно­сті взаємопов'язаних робіт і процедур;

 • фіксація числових показників оцінки ефективності виконання робіт і процедур (з подрібненням їх на окремі ка­тегорії витрат);

 • аналіз ефективності через обчислення значень відпові­дних показників;

 • розробка, моделювання, оцінка і порівняльний аналіз варіантів застосування інформаційних технологій та відпові­дних варіантів модернізації бізнес-процесу для зниження ви­трат;

 • вибір остаточного варіанта організації бізнес-процедур і побудова функціональної моделі «як має бути».

Планується виконання бізнес-процесів:


1.Процес виконує поставлені перед ним завдання, але для нього існують резерви вдосконалення у всіх напрямках – тривалості, рівні складності, розташуванні, ресурсного забезпечення.

2. Позитивний вплив даного процесу на КФУ залежить від ефективності іншого процесу.

3. Процес виконує поставлені вимоги, але резерви для вдосконалення ще існують.

4. Процес має помітний вплив на КФУ.

5. Процес не виконує поставлених перед ним завдань, і для нього існують резерви вдосконалення стосовно: тривалості, рівні складності, розташуванні, ресурсного забезпечення.

6.Від даного процесу залежить рівень позитивного впливу іншого процесу на КФУ.

7. Процес функціонує, але потребує істотної корекції.

8.Процес має істотний вплив на зовнішні фактори успіху.

9. Процес є ключовою ланкою для досягнення зовнішніх цілей.

10. Процес не існує або існує лише частково і не задовольняє жодних вимог.


З метою визначення важливості та керованості процесів і відповідно придатності до реінжинірингу їх необхідно ранжувати за двома критеріями:
1) впливу вдоско­налення процесу на досягнення ключових зовнішніх цілей, тобто цілей, орієнтованих на головних зовнішніх зацікавле­них осіб (акціонерів та споживачів),

2)можливості вдоскона­лення самого процесу шляхом впливу на внутрішні змінні підприємства (наприклад, через підвищення рівня автомати­зації та інформатизації, кваліфікації та мотивації персоналу і т.п.) і подати в табл. 6.1.


Таблиця 6.1.

Приблизний порядок ранжування бізнес-процесів для вибору об’єктів реінжинірингу
Ранг

Вплив зміни процесу на критичні фактори успіху компанії(КФУ)

Здатність самого процесу до змін через вплив на внутрішні зміни

0

Даний процес має мінімальний або нульовий вплив на КФУ

Резервів удосконалення немає (фактично еталонний процес на рівні світових стандартів)

12Завдання 2

Кожне замовлення на крісла ТзОВ «ВЕЕМ Металавтопром» супроводжується постійними витратами в розмірі 4500 грн., які не залежать від величини замовлення. Одне крісло ТУР-1 обходиться дистриб’юторові в 250 грн., а щорічні витрати на зберігання матеріалів запасів становлять 18% від вартості товару.


Необхідно: 1) розрахувати щотижневі витрати на виробництво ТУР-1. 2) величину замовлення; 3) рівень максимального позиційного запасу


Завдання 3
Компанія з виробництва електрообладнання намагається підвищити ефективність виробничого циклу (МСЕ) шляхом запровадження виробництва за принципом виробничих ланок. Президент компанії вважає, що зростання показника МСЕ в результаті таких заходів на 13% буде цілком задовільним. Виробничий менеджер підприємства прорахував можливість перегрупуван­ня обладнання і робочих місць з мінімальними витратами (в тому числі на простої), що дозволило б покращити показник МСЕ. Дані щодо МСЕ до і після реорганізації наведені в таблиці 6.2:

Таблиця 6.2.

Ефективність виробничого циклу

Категорія часу

До реорганізації

Після реорганізації

Технологічний час, хв.

33

13

Час переміщення, хв.

42

11

Час зберігання, хв.

65

27

Час контролю, хв.

60

25Завдання 4
Швейна фабрика «Фасон» здійснює пошиття двох видів верхнього одягу - куртки і пальта. Потужність фабрики становить 15 360 годин на рік. Бюджетні виграти на виробництво наведені у таблиці:

Бюджетні річні операційні витрати включають, грн:

пряма зарплата 600 000;

виробничі непрямі витрати 1 000 000;

витрати на збут 100 000;

адміністративні витрати 120 000;

Усього 1 820 000.

Необхідно:

Базуючись на теорії обмежень обґрунтувати доцільність пріоритетного виробництва того чи іншого виробу, виходячи з розрахунку показників коефіцієнта продуктивності.


Виріб

Ціна за оди­ницю, грн.

Матеріальні витрати на одини-цю (цілком змінні витрати), грн

Час на виробни­цтво одиниці, год.

Пальто

450

250

1

Куртка

450

225

2


Завдання 5

Компанія з виробництва соків упроваджує систему тотального управління якістю на всіх своїх заводах. Її фінансові витрати на управління якістю наведені в таблиці 6.3:

Стаття витрат

Минулий рік, тис. грн

Звітний рік, тис. грн

Зобов'язання за позовами щодо продукції

2 540

4 180

Рекламації клієнтів

620

840

Устаткування для контролю продукції

69

70

Відходи

3540

5760

Повернення продукції споживачами

900

1200

Перевірка обладнання

I860

780

Виробничий контроль

1750

2290

Вхідний контроль матеріалів

810

430

Простої в роботі через проблеми, пов'язані з якістю

840

1870

Оплата праці контролерів продукції

1580

4400

Навчання працівників з питань якості

2 490

9 400

Аналіз постачальників

150

430


Необхідно:

 1. Скласти звіт про витрати на якість, в якому розподілити наведені витрати на групи відповідно до класифікації витрат на якість .

 2. Здійснити аналіз абсолютною і відносного відхилень витрат на якість звітного року у порівнянні з попереднім.

 3. Визначити питому вагу кожної групи витрат на якість у продажу, враховуючи, що продажі минулого року - 230 600 гри, звітного — 211 000 грн.

 4. Зробити висновки стосовно тенденцій та структури витрат на якість.Завдання 6

Уявіть себе головним бухгалтером промислового підприємства, яке має намір перейти на виробничу систему «якраз вчасно» та вивчає можливості перепланування розміщення обладнання у своїх цехах.

Необхідно оцінити витрати і вигоди, пов’язані зі зміною планування заводу.

Результати аналізу показали, що:

 1. Переміщення і повторний монтаж виробничого обладнання варту­ватимуть 110 000 грн.

 2. Загальний обсяг продажу збільшиться на 20% до 2 мли грн. завдяки скороченню тривалості виробничого циклу. Середній маржинальний дохід складає 35% від обсягу продажу.

 3. Витрати на товарно-матеріальні запаси зменшаться на 20% через очікуване скорочення запасу незавершеного виробництва. В даний час середня річна вартість зберігання запасу незавершеного ви­робництва складає 220 тис. грн. Щорічні витрати на фінансування товарно-матеріальних запасів - 17%.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка