Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення навчальної дисципліни „стратегічний управлінський облік”


ТЕМА 7. ФІНАНСОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВСторінка5/6
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.64 Mb.
#12550
1   2   3   4   5   6
ТЕМА 7. ФІНАНСОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
7.1. Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми

 1. Необхідність організації обліку за центрами відповідальності. Етапи вибору показників оцінювання центрів.

 2. Методи оцінки інвестиційних проектів.

 3. Оцінка відносної ефективності діяльності центрів: показник прибутковості інвестицій (ROI), рентабельність активів (ROA).

 4. Концепція стратегічного управління підприємством за показником суми доданої економічної вартості (EVA).

 5. Сутність стратегічного управління коштами.


7.2.Тестові завдання до теми 7.

1.Показник рентабельності інвестованого капіталу визначається:

- Діленням операційного прибутку на суму інвестицій;

- Діленням інвестицій на суму операційного прибутку;

- Множенням операційного прибутку на суму інвестицій;

- Діленням доходу на суму інвестицій.
2.Система Du Pont передбачає представлення показника рентабельності інвестованого капіталу як:

- Відношення операційного прибутку до доходу;

- Добутку оборотності капіталу і рентабельності продажів;

- Відношення оборотності капіталу до рентабельності продажів;

- Відношення рентабельності продажів до оборотності капіталу.
3.Недоліком показника рентабельності інвестованого капіталу є:

- Зосередженість на абсолютних розмірах прибутку;

- Вираженість у відносних величинах;

- Використання для оцінки роботи підрозділів може спричиняти відмову менеджерів від інвестицій, які знижують ROI для підрозділу;

- Оцінювання роботи менеджерів підрозділу на основі ROI завжди сприяє збігу цілей підрозділу і компанії в цілому.
4.Економічна додана вартість - це показник, який є модифікацією показника:

- Рентабельності інвестованого капіталу;

- Контрольованого внеску в прибуток;

- Маржинального доходу;

- Залишкового доходу.
5.Показник економічної доданої вартості EVA ® був розроблений:

- Купером і Каштаном;

- Капланом і Нортоном;

- Штерном Стюартом;

- Консалтинговою фірмою Stern Stewart.
6.Показник економічної доданої вартості - це:

- Економічний прибуток мінус вартість капіталу, нарахована на інвестиції;

- Операційний прибуток мінус вартість капіталу, нарахована на інвестиції;

- Маржинальний дохід мінус вартість капіталу, нарахована на інвестиції;

- Чистий прибуток мінус вартість капіталу, нарахована на інвестиції.
7.Середньозважена вартість капіталу - це:

- Вартість залученого капіталу;

- Вартість власного капіталу;

- Віддача, яку очікує отримати інвестор, вкладаючи гроші в цінні папери певної фірми з відповідним рівнем ризику;

- Загальна вартість фірми.
8.Управління підприємством на основі показника EVA® будується на виявленні чинників, що сприяють його збільшенню, тобто:

- Зростанню прибутку, розміру капіталу та його вартості;

- Зростанню прибутку або зменшенню розміру капіталу та його вартості;

- Зростанню прибутку, розміру капіталу та зменшенню його вартості;- Зростанню прибутку і розміру капіталу або зменшенню його вартості.
9. Чиста теперішня вартість - це:

- Теперішня вартість чистих надходжень грошових коштів мінус початкові інвестиційні витрати на проект капіталовкладень;

- Теперішня вартість чистих надходжень грошових коштів плюс початкові інвестиційні витрати на проект капіталовкладень;

- Теперішня вартість чистих надходжень грошових коштів;

- Теперішня вартість чистих надходжень грошових коштів мінус ліквідаційна вартість інвестицій.
10. Перевагами використання показника EVA® на противагу показнику NPV для оцінки ефективності діяльності підприємства чи його підрозділів є:

- EVA® - аналіз потребує наявності точного графіка платежів;

- EVA® - аналіз не потребує наявності точного графіка платежів;

- EVA® - аналіз є більш зручним для оцінки інвестиційних проектів;

- відповіді а) і в).


7.3.Теми рефератів до Тема 7. Фінансове оцінювання діяльності підприємств:

1. Організації обліку за центрами відповідальності.

2.Стратегічне управління підприємством за показником суми доданої економічної вартості (EVA).

3.Сутність стратегічного управління коштами на підприємствах.7.4.Практична робота №5. Тема 7. Фінансове оцінювання діяльності підприємств
Завдання 1.

Необхідно: розрахувати показник рентабельності інвестованого капіталу для даного підприємства використовуючи модель Du Pont. Враховуючи дані фінансової звітності підприємства: інвестиції в активи - 40 млн.грн.; дохід (виручка) – 90 млн.грн.; прибуток – 5 млн.грн.
Завдання 2
Необхідно визначити ефективність інвестиційного проекту на основі показника NPV, якщо обсяг інвестицій у проект становить 108 000 грн, а суми чистих грошових надходжень за роками експлуатації проекту – 1-й рік – 36 000 грн; 2-й рік – 60 000грн; 3-й рік – 48 000 грн. Норма дохідності на інвестований капітал становить 12%.
Завдання 3
Необхідно визначити ефективність інвестиційного проекту на основі обчислення терміну окупності. Враховуючи , що обсяг інвестицій у проект становить 216 000 грн, а суми чистих грошових надходжень за роками експлуатації проекту – 1-й рік – 72 000 грн; 2-й рік – 120 000грн; 3-й рік – 96 000 грн.
Завдання 4
Необхідно визначити термін окупності інвестиційного проекту. Враховуючи, що обсяг інвестицій у проект становить 250 000 грн, а середньорічна сума чистих грошових надходжень – 25000 грн.
Завдання 5
Необхідно визначити ефективність інвестиційного проекту: 1) на основі показника NPV (визначити NPV проекту за норми дохідності 14%),

2) на основі методу внутрішньої норми прибутковості проекту (IRR).

Якщо обсяг інвестицій у проект становить 100 000 грн, а суми чистих грошових надходжень за роками експлуатації проекту:

1-й рік – 30 000 грн;

2-й рік – 40 000грн;

3-й рік – 28 000 грн.

Норма дохідності на інвестований капітал становить 8%.
Завдання 6

Підприємство, яке займається перевезеннями пасажирів придбав автобус. Витрати на експлуатацію автобуса і ціну придбання подано в таблиці. Вартість капіталу підприємства складає 10 %.

Таблиця 7.1.п/п

Показники

Одиниці виміру

Значення показника

1

Тривалість експлуатації автобуса

рік

4

2

Ціна придбання автобуса

грн

64 000


3

Очікувані грошові надходження від експлуатації автобуса за роками


грн
перший рік

21 000

другий рік

25 000

третій рік

35 200

четвертий рік

33 800


Необхідно: 1) обчислити значення NPV проекту;

2) обчислити значення IRR проекту;

3) визначити термін окупності інвестиційного проекту;

4) обчислити значення коефіцієнта облікової норми прибутковості проекту (IRR).
Завдання 7

Необхідно обчислити середньозважену вартість капіталу (WACC), враховуючи що 8% підприємство сплачує за зобов’язаннями, 14 % за акціями, ринкова вартість капіталу підприємства подана в таблиці:
Вартість , млн..грн

Структура, %

Залучений капітал

194

30

Власний капітал

453

70

Усього

647

100Завдання 8

Необхідно обчислити значення показника EVA і зробити висновки (прийняти рішення) щодо доцільності проекту, врахувавши що середньозважена вартість капіталу складає 6,4%, дохід – 250 тис.грн, інвестований капітал – 30 тис. грн., витрати – 200 тис. грн.
Завдання 9

Компанія розглядає два проекта: з виробництва чаю і кави. Обидва про­екти можуть бути реалізовані на наявному на підприємстві обладнанні. При цьому сума інвестицій у проект з виробництва чаю складе 100 тис. грн, а прибуток протягом року планується в сумі 15 тис. грн. Реалізація проекту з виробництва кави потребує додаткових інвестицій в упаковку, отож сума вкладень у цей проект у цілому складе 120 тис. грн. Але і прибуток буде вищим і складе 18 тис. грн. Середньозважена вартість капіталу для компанії складає 12%.Необхідно: розрахувати показник EVA для обох проектів.

ТЕМА 8. ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ
8.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми

 1. Сутність і складові збалансованої система показників. Особливості застосування.

 2. Показники функціонування підприємства за Нортоном І Капланом.

 3. Внутрішні бізнес-процеси. Роль збалансованої системи показників (BSC) у розробці стратегії підприємства.

 4. Джерела фінансування витрат (IPO).

 5. Ефективність впровадження збалансованої системи показників.


8.2.Тестові завдання до теми 8.

1.Збалансована система показників (Balanced Scorecard) була розроблена:

 • Капланом і Купером;

 • Нортоном і Капланом;

 • Нортоном і Купером;

 • Штерном і Стюартом.


2.Збалансована система показників (Balanced Scorecard) містить:

 • Збалансований набір фінансових показників;

 • Збалансований набір нефінансових показників;

 • Збалансований набір фінансових і нефінансових показників;

 • Збалансований набір абсолютних і відносних фінансових показників.


3.Збалансована система показників (Balanced Scorecard) дає можливість менеджерам оцінити бізнес виходячи з чотирьох сфер діяльності підприємства:

 • Дослідження, розробка і проектування; виробництво; післяпродажне обслуговування, виведення продукту з ринку і утилізація;

 • Постачання; виробництво; реалізація;

 • Фінанси; клієнти; внутрішні бізнес-процеси; навчання та зростання професійності персоналу;

 • Виробництво; торгівля; надання послуг.


4.Яка з перспектив (сфер діяльності підприємства) у збалансованій системі показників дозволяє менеджерам дати відповідь на запитання: «Як споживачі ставляться до нас?»:

 • Зовнішня фінансова перспектива;

 • Перспектива клієнтів;

 • Перспектива внутрішніх бізнес-процесів;

 • Перспектива навчання та зростання професійності персоналу.


5.Яка з перспектив (сфер діяльності підприємства) у збалансованій системі показників дозволяє менеджерам дати відповідь на запитання: «Як ми виглядаємо в очах акціонерів?»:

 • Зовнішня фінансова перспектива;

 • Перспектива клієнтів;

 • Перспектива внутрішніх бізнсс-процесів;

 • Перспектива навчання та зростання професійності персоналу.


6.Яка з перспектив (сфер діяльності підприємства) у збалансованій системі показників дозволяє менеджерам дати відповідь на запитання: «У чому ми повинні діяти краще за інших?»:

 • Зовнішня фінансова перспектива;

 • Перспектива клієнтів;

 • Перспектива внутрішніх бізнес-процесів;

 • Перспектива навчання та зростання професійності персоналу.


7.Яка з перспектив (сфер діяльності підприємства) у збалансованій системі показників дозволяє менеджерам дати відповідь на запитання: «Як можна вдосконалювати діяльність і підвищувати цінність?»:

 • Зовнішня фінансова перспектива;

 • Перспектива клієнтів;

 • Перспектива внутрішніх бізнес-процесів;

 • Перспектива навчання та зростання професійності персоналу.


8. При побудові збалансованої системи показників за кожною з чотирьох сфер (перспектив) діяльності підприємства визначаються:

 • Місія, система цінностей компанії, принципові напрямки розвитку;

 • Цілі, показники, цільові значення показників, міроприємства (заходи) для досягнення цілей;

 • Фінанси; клієнти; внутрішні бізнес-процеси; навчання та зростання професійності персоналу;

 • Бюджети, терміни і відповідальні за реалізацію цілей.


9. Які з наведених показників можуть стосуватися фінансової перспективи BSC:

 • Економічна додана вартість;

 • Ступінь задоволеності споживачів;

 • Відсоток реалізації нових продуктів у загальному обсязі реалізації;

 • Плинність кадрів.


10.Які з наведених показників можуть стосуватися перспективи клієнтів BSC:

 • Економічна додана вартість;

 • Ступінь задоволеності споживачів;

 • Відсоток реалізації нових продуктів у загальному обсязі реалізації;

 • Плинність кадрів.


11. Які з наведених показників можуть стосуватися перспективи внутрішніх бізнес-процєсів BSC:

 • Економічна додана вартість;

 • Ступінь задоволеності споживачів;

 • Відсоток реалізації нових продуктів у загальному обсязі реалізації;

 • Плинність кадрів.


12. Які з наведених показників можуть стосуватися перспективи навчання та зростання професійності персоналу BSC:

 • Економічна додана вартість;

 • Ступінь задоволеності споживачів;

 • Відсоток реалізації нових продуктів у загальному обсязі реалізації;

 • Плинність кадрів.


13.Які з наведених показників можуть стосуватися фінансової перспективи BSC:

 • Ступінь задоволеності працівників;

 • Якість продукції;

 • Утримання клієнтів і їхня лояльність;

 • Прибуток на інвестований капітал.


14.Які з наведених показників можуть стосуватися перспективи клієнтів BSC:

 • Ступінь задоволеності працівників;

 • Якість продукції;

 • Утримання клієнтів і їхня лояльність;

 • Прибуток на інвестований капітал.


15.Які з наведених показників можуть стосуватися перспективи внутрішніх бізнес процесів BSC:

 • Ступінь задоволеності працівників;

 • Якість продукції;

 • Утримання клієнтів і їхня лояльність;

 • Прибуток на інвестований капітал.


16. Які з наведених показників можуть стосуватися перспективи навчання та зростання професійності персоналу BSC:

 • Ступінь задоволеності працівників;

 • Якість продукції;

 • Утримання клієнтів і їхня лояльність;

 • Прибуток на інвестований капітал.


17. Яку кількість показників доцільно включити до кожної з перспектив при розробці BSC:

 • Від одного до трьох показників;

 • Від трьох до п’яти показників;

 • Від п’яти до десяти показників;

 • Від десяти до двадцяти показників.


8.3.Теми рефератів до Тема 8. Збалансована система показників в системі стратегічного обліку:


 1. Узагальнююча система оцінки економічної стійкості машинобудівних підприємств за методикою balanced scorecard.

 2. Інтегрування збалансованої системи показників та системи бюджетування як управлінської інновації.

 3. Формування збалансованої системи показників у контексті сталого розвитку підприємства.

 4. Збалансована система показників у системі стратегічного управлінського обліку.

 5. Стратегічний управлінський облік і збалансована система показників у циклі антикризового управління інтегрованими корпоративними структурами.

 6. Сучасні підходи до формування системи збалансованих показників управління фінансовими ресурсами машинобудівних підприємств

 7. Актуальні питання практичного формування і впровадження збалансованої системи показників за допомогою побудови стратегічного контура діяльності підприємства.

 8. Інтеграція збалансованої системи показників у систему планування.8.4.Практична робота №6.

Тема 8. Збалансована система показників в системі стратегічного обліку
Завдання 1

Необхідно розробити збалансовану систему показників (BSC) для стратегічного планування особистісного розвитку і оцінки успішності стратегії (на прикладі кваліфікації магістра за спеціальністю «облік і аудит») та оформити її у вигляді таблиці: бачення -; стратегія-.


Стратегічна ціль (1шт)

Показники (як правило до 4 шт.)

Цільове значення

Заходи, які треба здійснити для досягнення стратегічної цілі

Фінансова перспектива

Перспектива навчання і зростання

Перспектива внутрішніх бізнес-процесів

Перспектива клієнтів


Завдання 2

Спробуйте сформулювати місію і загальну стратегію для аудиторської фірми. Запропонуйте цілі і їх показники за кожною з чотирьох перспектив її діяльності.


Завдання 3

Побудуйте збалансовану систему показників для оцінки діяльності менеджера ресторану мережі закладів швидкого харчування. Для оформлення використати зразок таблиці завдання 1.Завдання 4

Побудуйте збалансовану систему показників для оцінки діяльності менеджера окремого готелю мережі готелів. Для оформлення використати зразок таблиці завдання 1.


Завдання 5

Побудуйте збалансовану систему показників для оцінки діяльності менеджера перукарні мережі перукарень. Для оформлення використати зразок таблиці завдання 1.ТЕМА 9. ПОДАТКОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
9.1.Перелік теоретичних питань, необхідних для засвоєння теми

 1. Передумови застосування і сутність податкової стратегії.

 2. Ефективність обліку в управлінні податками.

 3. Податкове навантаження в прийнятті стратегічних рішень.

 4. Напрями розвитку стратегічного управлінського обліку.


9.2.Тестові завдання до теми 9.

 1. Податкова стратегія на підприємстві це –

 • комплексний, інтеграційний процес, організація якого повинна базуватися на системному підході, з використанням досягнень різноманітних економічних, фінансових і юридичних дисциплін;

 • процес, організація якого базується на системному підході, з використанням досягнень різноманітних економічних, фінансових дисциплін;

 • вирішення завдань конкретного етапу розвитку підприємства шляхом адекватної зміни способів організації фінансових відносин, маневрування фінансовими ресурсами;

 • генеруються показники, що дозволяють судити про досяжності і успішності обраних у якості стратегічних орієнтирів нормативів.
 1. Податкова тактика це –

 • процес, організація якого базується на системному підході, з використанням досягнень різноманітних економічних, фінансових дисциплін;

 • вирішення завдань конкретного етапу розвитку підприємства шляхом адекватної зміни способів організації фінансових відносин, маневрування фінансовими ресурсами;

 • генерування показників, що дозволяють судити про досяжності і успішності обраних у якості стратегічних орієнтирів нормативів;
 1. Податкова тактика організації –

 • довгостроковий курс податкової політики, розрахований на тривалу перспективу і передбачає рішення великомасштабних завдань, поставлених соціально-економічною стратегією;

 • послідовність дій у рамках податкової стратегії, реалізація яких призводить до запланованого результату;

 • процес, організація якого базується на системному підході, з використанням досягнень різноманітних економічних, фінансових дисциплін;

 • комплексний, інтеграційний процес, організація якого повинна базуватися на системному підході, з використанням досягнень різноманітних економічних, фінансових і юридичних дисциплін.
 1. Заходи досягнення оптимальної податкової стратегії –

 • нормативно-договірну оптимізацію (на основі особ­ливостей взаємодії із суміжними галузями права), спеціальні методи оптимізації (замі­на відносин, відстрочка податкового плате­жу, пряме скорочення об'єкта обкладання, метод офшору), застосування податкових пільг;

 • спеціальні методи оптимізації (замі­на відносин, відстрочка податкового плате­жу, пряме скорочення об'єкта обкладання, метод офшору), застосування податкових пільг;

 • нормативно-договірну оптимізацію (на основі особ­ливостей взаємодії із суміжними галузями права);

 • системний підхід, з використанням досягнень різноманітних економічних, фінансових дисциплін.
 1. Проектна структура управління податковими потоками –

 • поєднання елементів лінійно-функціональної організаційної структури, в рамках якої відбувається на практиці процес бюджетування, та індивідуальний підхід при оптимізації податкового портфеля;

 • застосування знань і навичок фахівців різного профілю, починаючи з працівників фінансової, бухгалтерської, економічної, юридичної служб і закінчуючи маркетологами та аудиторами;

 • наявності налагодженого, раціонально організованого документообігу, а також чіткого визначення посадових обов'язків спеціалістів, зайнятих у процесі податкового планування;

 • наявності фінансових, матеріально-технічних, інтелектуальних ресурсів,, обсяг і перелік яких стосовно окремих заходів податкової стратегії закріплюються в податковому плані підприємства.
 1. Область стратегічних і тактичних податкових рішень включає:

 • вибір напрямку розвитку організації і досягнення конкурентної переваги, партнерів та організаційних форм партнерства;

 • вирішення інших стратегічних завдань, необхідних для здійснення місії організації та її цілей;

 • набуття стратегічного характеру ресурсів, їх логістика, функції структурних ланок, бізнес-процеси і розмір виплачуваних податків;

 • наявність або відсутність того чи іншого податку, розмір ставки, відрахувань і звільнень, ті чи інші положення податкового обліку. 1. Систематизація умов податкової стратегії в законодавстві –

 • Умови добровільної відмови або вибору спеціального податкового режиму;

 • Умови щодо вибору об'єкта оподаткування та способу формування податкової бази по окремих видах податків;

 • Умови щодо вибору моменту визначення податкової бази;

 • Умови за вибором звільнення від обов'язків платника по окремих видах податків.
 1. Процес розробки і реалізації податкової стратегії і тактики проводиться –

 • з моменту початку виробничої діяльності і до моменту її призупинення (або припинення);

 • процес безперервний, у силу безперервності зміни фінансово-господарського становища підприємства;

 • приймаються оперативні рішення по окремих господарських операціях;

 • відкриваються проекти, що вимагають нових фінансово-господарських та податкових рішень.
 1. Елементи податкової стратегії фіксуються-

 • обліковою політикою в області оподаткування на один календарний рік;

 • різною періодичністю фіксації окремих фінансово-господарських та податкових рішень;

 • в момент установи власниками конкретного господарюючого суб'єкта;

 • наявністю або відсутністю того чи іншого податку, розмір ставки, відрахувань і звільнень.
 1. Особливості використання податкової стратегії –

 • рівень наданої податкової стратегії може коливатися у країн з приблизно однаковим рівнем економічного розвитку;

 • властива як для загального призначення податків, таким як ПДВ, так і мати абсолютно специфічні для даної країни форми, варіантність в оподаткуванні, що пов'язано з особливими видами діяльності господарюючого суб'єкта;

 • граничне кількісне значення при визначенні звільнення від ПДВ залежно від обсягу діяльності за рік та подання пільги за зниженою ставкою податку на прибуток;

 • зв'язок з інвестиційними умовами вкладення коштів в активи компанії, розширення виробництва, прийом нових працівників тощо та спеціальні умови для сільгоспвиробників, які існують досить обмежено.
 1. Вимоги до суб'єкта господарювання для ефективної реалізації податкової стратегії -

 • достатній рівень реалізації умов податкової варіантності у законодавстві;

 • структурування умов податкової стратегії в законодавстві, оперативне інформування господарюючих суб'єктів про заплановані зміни в даних умовах;

 • вибір у податковому законодавстві елементів, що формують його індивідуальну податкове навантаження;

 • використання окремих елементів податкового законодавства, визначення меж юридичних норм, видів та елементів податків, що поширюються на діяльність даного підприємства.
 1. В основу системи підтримки прийн­яття рішень (СППР) щодо політики оподаткування підприємств покладено принцип --

 • web-програмування;

 • двостороннього вирішення проблеми;

 • комп’ютерні системи, що включають комплекс програмних засобів, бази даних;

 • системного підходу.

 1. Сутність ефективної податкової політики на під­приємстві:

 • визначення напрямів господарської діяльності підприємства, що дають змогу мінімізувати податкові платежі за рахунок різних ставок і об'єктів оподаткування;

 • виявлення можливостей зменшення бази оподатковування підприємства за ра­хунок прямих податкових пільг;

 • облік непрямих податкових пільг у формуванні податкової політики підприємс­тва та планування суми податкових платежів у майбутньому періоді, виходячи із суми чи­стого прибутку;

 • оцінювання ефективності розробленої податкової політики підприємства.
 1. Фактори адаптації підприємств до змін податкового середовища:

 • державні нормативи;

 • запровадження нових видів податків (зборів), податкових канікул для окремих суб'єктів господарської діяльності;

 • ринкові механізми перерозподілу податкового навантаження;

 • кваліфікована внутрішня організація процесу регулювання оподаткування, впровадження оптимізаційних моделей і методів управління податками.

 1. Шляхи оптимізації податкових витрат підприємства:

 • зменшення (скорочення) суми податкових платежів;

 • запобігання видатків на сплату фінансових санкцій, пені пов'язаних з порушенням правил ведення податкового обліку;

 • одержання додаткового прибутку завдяки збільшенню оборотності капіталу за рахунок недопущення сум податкових переплат, своєчасного одержання бюджетного відшкодування сум податку на додану вартість;

 • економії витрат на організацію і ведення податкового обліку.


16. Етапи формування податкової стратегії:

 • визначення загального періоду формування податкової стратегії;

 • дослідження факторів зовнішнього податкового середовища і податкової політики держави;

 • формування стратегічних цілей діяльності в області податкового планування;

 • підвищення рівня добробуту власників підприємства і максимізація рентабельності виробництва за рахунок зменшення податкових витрат.
9.3 Теми рефератів до Теми 9. Податкова стратегія підприємства:

1.Застосування і сутність податкової стратегії.

2.Стратегічний облік в управлінні податками.

3.Управління податковими витратами підприємства в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

4.Управління ризиками в оподаткуванні.

5.Податкове навантаження в прийнятті стратегічних рішень.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
СРС (самостійна робота студента) – форма організації навчального процесу, при якій завдання, передбачені робочою навчальною програмою, виконуються студентом самостійно з методичним супроводженням викладача, або без його безпосередньої участі.

Поглиблене засвоєння навчальної програми в повному обсязі та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє важливу роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації, здатного до креативного мислення, вільного орієнтування в інформаційному просторі та прийняття важливих самостійних рішень у нестандартних професійних ситуаціях, що особливо важливо для майбутнього конкурентного фахівця, бухгалтера – аналітика є метою самостійної роботи студента.Завдання до СРС:

 • Навчити студентів планувати власну стратегію навчання;

 • Раціонально організовувати свій час;

 • Працювати з комп’ютером;

 • Опрацювати джерела інформації;

 • Формування навичок науково-дослідної роботи.

Види самостійної роботи:

 • самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

 • науково-дослідна робота;

 • пошуково-аналітична робота;

Форми самостійної роботи студентів:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

 • підготовка до практичних та лекційних занять;

 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені робочою програмою для самостійного опрацювання;

 • підготовка до модульних контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

 • систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед заліком, екзаменом.

Правила виконання та вимоги щодо оформлення:

– у окремому зошиті акуратно і розбірливо виконувати завдання у визначеній послідовності;

– наводити короткий зміст (план) кожного теоретичного завдання;

Основні критерії для оцінки результатів самостійної роботи студентів:

– своєчасність виконання самостійних завдань;

– повнота та правильність.
самостійна робота №1

Тема 1. Характеристика стратегічного управлінського обліку

1.Підходи вчених до висвітлення сутності стратегічного управлінського обліку.

2.Концепція стратегічного управлінського обліку в теорії і практиці.
самостійна робота №2

Тема 2. Організація стратегічного управлінського обліку

1.Обліково-аналітичні аспекти організації стратегічного управлінського обліку.

2. Концепція сталого розвитку і діапазон інформаційних потреб.

3. Вимоги до звітності підприємств і рівні застосування обліку в умовах реалізації сталого розвитку.


самостійна робота №3

Тема 3. Управління витратами та цінністю підприємства

1.Загальні принципи та підходи до управління інтегрованим ланцюгом поставок.

2.Сутність аналізу цінності та функціонального аналізу.

самостійна робота №4

Тема 4. Стратегічний бенчмаркінг

1.Алгоритм концепції бенчмаркінгу.

2.Переваги і недоліки застосування стратегічного бенчмаркінгу.

самостійна робота №5

Тема 5. Інструменти формалізації та прийняття рішень

1.Бюджетування (АВВ) як інструмент управління витратами.

2.Планування матеріальних потреб (MRP- систем).

3.Інструментарій діагностики витрат підприємства.


самостійна робота №6

Тема 6. Методи підвищення ефективності та управління якістю

1.Витрати і якість в стратегічному управлінському обліку.

2.Планування від нульового рівня і тотальна оптимізація «знизу вгору».
самостійна робота №7

Тема 7. Фінансове оцінювання діяльності підприємств

1.Необхідність організації обліку за центрами відповідальності.

2.Етапи вибору показників оцінювання центрів.

самостійна робота №8

Тема 8. Збалансована система показників в системі стратегічного обліку

1.Роль збалансованої системи показників (BSC) у розробці стратегії підприємства.

2.Ефективність впровадження збалансованої системи показників.

самостійна робота №9

Тема 9. Податкова стратегія підприємства

1.Передумови застосування і сутність податкової стратегії. Ефективність обліку в управлінні податками.

2. Податкове навантаження в прийнятті стратегічних рішень.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
«Індивідуальна наукова робота (ІНР), є однією з форм самостійної роботи студента, передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці».

До індивідуальної наукової роботи відносяться: виконання розрахункових, розрахунково-графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з публікацій за тими чи іншими проблемами, власних досліджень їх підготовка та публічний захист згідно тематичного плану навчальної дисципліни.Метою виконання ІНР з навчальної дисципліни є: формування у студентів наукового світогляду; сприяння їх особистісному та професійному становленню; розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей; формування навичок самостійної науково-дослідної роботи.

Індивідуальна наукова робота із навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» передбачає виконання теоретичної (схем і рисунків) та практичної частини (завдань/ситуацій щодо кожного варіанту завдання) роботи у встановлені викладачем терміни та подається на перевірку викладачеві в розрізі тематичного плану навчальної дисципліни. Виконується на листках формату А4 згідно відповідних завдань (варіантів). За результатами дослідження студент денної форми навчання оформляє слайди і готує презентацію теми завдання (варіанта). Електронний носій із записом роботи подається викладачу разом із паперовим. Слайди оформляються у програмі Power Point, їх кількість повинна бути достатньою для розкриття теми.

ІНР виконується студентом індивідуально за варіантом, який визначається за порядковим номером студента у списку академічної групи. Умови виконання: при викладенні теоретичного питання необхідно використовувати літературні джерела, крім підручників та навчальних посібників. Мінімальна кількість сторінок на яких викладено теоретичне питання, не менше десяти.

СТРУКТУРА ІНР :


 1. Титульний аркуш (із зазначенням варіанта);

 2. Зміст роботи;

 3. Основна частина (теоретична частина, виробничі ситуації, розрахунки до них, висновки).

 4. Висновки.

 5. Список використаних джерел.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Теоретичні питання 1. Організація стратегічного управлінського обліку на підприємствах

 2. Стратегічний управлінський облік в системі управління підприємством.

 3. Ранжування ключових чинників успіху конкурентної позиції підприємства.

 4. Концепція сталого розвитку компанії і діапазон інформаційних потреб.

 5. Вимоги до звітності підприємств і рівні застосування обліку в умовах реалізації сталого розвитку.

 6. Порівняння процесу традиційного калькулювання та калькулювання цільової собівартості.

 7. Сутність і напрями застосування методів АВС/М аналізу.

 8. Бюджетування (АВВ) як інструмент управління витратами.

 9. Передумови застосування і сутність податкової стратегії.

 10. Ефективність обліку в управлінні податками.

 11. Податкове навантаження в прийнятті стратегічних рішень.

 12. Джерела фінансування витрат.

 13. Цілі зворотного інжинірингу (пошарового аналізу).

 14. Ефективність застосування, переваги та недоліки методу кайзен костинг.

 15. Алгоритм концепції бенчмаркінгу.

 16. Напрями розвитку стратегічного управлінського обліку.

 17. Стратегічне управління витратами на підприємствах і їх значення в прийнятті управлінських рішень.

 18. Стратегічне управління витратами: концептуальні засади та використання в системі підприємства.

 19. Концепція класифікації витрат в стратегічному управлінському обліку.

 20. Конкурентна розвідка і маркетингові дослідженням в управлінському обліку.

 21. Формування системи стратегічного управлінського обліку в управлінні вартістю підприємства.

 22. Бенчмаркінг як ефективна технологія створення конкурентних переваг підприємств України

 23. Бенчмаркінгу - управлінська концепція стратегічного розвитку.

 24. Бенчмаркинг – у прийнятті рішень щодо позиціонування підприємства на ринку й вибору стратегії розвитку.

 25. Поопераційно-орієнтованого обліку витрат: вітчизняних досвід.

 26. Традиційний і поопераційно-орієнтований облік витрат: зарубіжний досвід.

 27. Бюджетування (АВВ) як інструменту управління витратами на підприємствах промисловості.


Список рекомендованої літератури

 1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ./ Под.ред Ю.И.Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 416 с.

 2. Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг, Марк С. Управленческий учет: - 3-е издание: Пер. с анг. – М.: Изд.дом «Вильямс», 2005.

 3. Атанас П.Й. Управлінський облік: навч.посіб. / П.Й. Атанас. – Дніпропетровськ: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.

 4. Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : навч.посіб. / М.Д. Білик; Держ. Вищ.навч.закл. «Київ нац. Екон.ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2013. – 689 с.

 5. Болдуєв М.В. та ін. Організація стратегічного обліку витрат діяльності промислового підприємства: монографія / М.В. Болдуєв та ін. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2010. – 162 с.

 6. Вахрушина М.А. Стратегічний управлінський облік : повний курс МВА / М.А. Вахрушина, М.И. Сидорова, Л.И. Борисова. – М. : Рид Групп, 2011.– 192 с.

 7. Вахрушина М.А. Управлінський аналіз: питання теорії, практика ведення: [монографія] / M. А. Вахрушина, Л.Б. Самаріна . – М. : ИНФРА – М., 2011. _ 144 с.

 8. Вайс А. Краткое руководство по конкурентной разведке: как собирать и использовать информацию о конкурентах [Электронный ресурс]. – Пер. с англ. Е.Л. Ющука. – Режим доступа: http://ci-razvedka.narod.ru

 9. Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учёт. 12-е изд. / Пер.с англ. под ред. М.А. Карлика; Учебник. – СПб: Питер, 2010. – 592с.

 10. Гнилицька Л.В. Концептуальні засади підготовки інформації для прийняття управлінських рішень з метою за­безпечення економічної безпеки підприємства / Гнилицька Л.В. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - Вип. 5. – К., 2013. – С. 3-8.

 11. Данилюк М.О. Управління витратами на промислових підприємствах: наук.-практ.посіб./ М.О. Данилюк, В.Р. Лешій. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2006. – 172с.

 12. Дерій В.А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю : монографія / В.А. Дерій. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – 272 с.

 13. Друри К. Управленческий и производственный учет /Management and Cost Accounting: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. (080109) "Бух. учет, анализ и аудит" : пер. с англ./ К. Друри. - 6-е изд.. - Москва: ЮНИТИ, 2010. - 1423 с.

 14. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – 2-е изд., испр. и доп.: Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 320 с.

 15. Кузьмін О.Є. Управління витратами на підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, У.І.Когут – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 244 с.

 16. Кім Л.І. Стратегічний управлінський облік: [монографія] / Л.І. Кім. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 202 с.

 17. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: Учебник / В. Э. Керимов. - 8-е изд., изм. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. - 484 с./ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430347/

 18. Кизим М.О. Збалансована система показників: монографія / М.О. Кизим, А.А. Пилипенко, В.А. Зінченко.– Харків: ВД "Інжек", 2007. – 192 с.

 19. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. 2-е изд., испр. и доп. / Р.Каплан, Д. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 320с.

 20. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства:Наукове видання / А.А. Пилипенко. – X.: ВИД. ХНЕУ, 2007. – 276 с.

 21. Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Б.Райан [Пер. с англ.] – М.: Аудит -Юнити, 1998. – 615 с.

 22. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження : Монографія. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 380 с.

 23. Браун М. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения / М. Браун [Пер. с англ.] – М.:Альпина Бизнес Букс, 2005. – 226 с.

 24. Каплан Р. Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей / Р. Каплан, Д. Нортон. – М.: ИД "Вильямс", 2006. – 384 с.

 25. Каплан Р. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результати /Р.Каплан. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 512 с.

 26. Назарова В.Л. Стратегический управленческий учет и бюджетирование // Россия и Европа : связь культуры и экономики : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Н.В. Уварина. – Прага, 2014. – С. 283-285.

 27. Попович В. І. Теоретичні основи організації стратегічного обліку на підприємствах // В. І. Попович - Вісник Національного університету водного господарства та природокористування - Випуск 1(61) – 2013 -. Серія «Економіка» - С. 187-192.

 28. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – Тернопіль, 1999. – 424 с.

 29. Сатмурзаев А.А.Концепция стратегического учета в нових экономических структурах: теоретический аспект / А.А.Сатмурзаев// Економіка та держава.– 2010.– №12. – С. 195–198.

 30. Фатенок-ТкачукА. О., ЗамойськаК. П. Стратегічний облік у системі управління підприємством [Електронний ресурс] / А.О. Фатенок-Ткачук, К. П. Замойська.Режим доступу:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12721/1/45_236-45_Vis721menegment.pdf

 31. Семанюк В.З. Формування підсистеми стратегічного обліку в умовах ринкових відносин / В.З. Семанюк // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. – Вип. 11 (114) / наук. ред. І.Г. Манцуров.К., 2010. – С.59–64.

 32. Мошковська О.А. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку / О.А. Мошковська // Актуальні проблеми економіки - №12(138) - 2012 – С. 152-159.

 33. Панков В.В., Несветайлов В.Ф.Базовые принципы и допущения стратегического управленческого учета // Международный бухгалтерський учет .– 2012.– №7. С. 2–7.

 34. Шевців Л.Ю. Логістичні витрати підприємства : формування та оцінювання : [монографія] / Л.Ю. Шевців, І. Петецький. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 244 с.

 35. Шевчук В. Стратегічний управлінський облік: навч.пос. [для студ.вищих навч. закл.] / В. Шевчук; за ред.. О.М. Ковалюка. – К: Алерта, 2009. – 176 с.

 36. Шевців Л.Ю. Маржинальний дохід як об’єкт маркетингового і логістичного аналізу в системі цінностей підприємства / Л.Ю. Шевців. - Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк: ДЕГІ, 2010. – Вип.1(31). – С.176 – 180.

 37. Шевців Л.Ю. Управлінський облік як фактор підвищення конкурентоспроможності бізнесу / Л.Ю. Шевців, С.В. Приймак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – вип. 24.2. – С.316 – 323.

 38. Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое управление затратами / Пер. с англ. – СПб.: ЗАО «Бизнес Микро», 1999. – 288 с.

 39. Уорд К. Стратегический управленческий учет: Пер. с англ. – М.:ЗАО «Олимп – Бизнес», 2002. – 448 с.

 40. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 269 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com.

 41. Юрьева Л.В. Стратегический управленческий учт : Учебник. – М.: Инфра - М, 2013. – 336 с.

 42. Юрьева Л.В.Стратегический управленческий учет для бизнеса [Электронный ресурс]: учебник / Л.В. Юрьева, Н.Н.Илышева, А.В.Караваева, Быстрова А.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342102/

 43. http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні.

 44. http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського.

 45. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.

 46. http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.

 47. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.

 48. www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

 49. www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України.

 50. http://web/worldbank/org– сайт Світового банку.

 51. www.consult. ru .

 52. http://e.lanbook.com .

 53. http://www.knigafund.ru
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка