Навчально-методичний комплекс курсуСкачати 450.76 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.11.2016
Розмір450.76 Kb.
#1845
ТипПротокол
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України
Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Затверджено кафедрою

«___» _____________ 2012 р.

Завідувач кафедри

_______________________


Кафедра філософії та політології
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ

«Релігієзнавство»

(за вимогами кредитно-модульної системи)
Навчально-методичний комплекс розроблено

к.соц.н., доцентом Клюєнко Е.О.

Кіровоград - 2012
УДК
ББК


Навчально-методичний комплекс курсу. – Назва ВНЗ. - 20__. - __ с.

Розробники: (вказати авторів, їх науковий ступінь та посади).

Рецензенти: (профільна кафедра іншого ВНЗ та два рецензенти: з установи, в якій викладається навчальний курс, та з іншого ВНЗ або НДІ).

Затверджено методичною радою (назва ВНЗ, факультету)

Протокол № ___від _______________________20__ р.
ББК
© Назва ВНЗ, 2011___

© Назва ВНЗ, 2011___Зміст

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ …………………..……………

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ……………………………………………

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ……………………………………………………

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ……………………………………

5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ …………………………………………………………………...

6. ТЕМи і зміст семінарських занять ………………………………………..

7. САМОСТІЙНА РОБОТА………………………………………………………………..

8. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ……………………………………………………………….

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………….

10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ………………………………………………………………

11. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ………

12. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ………….

13. ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………………………..45

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів,

відповідних ЕСТS: 2

(нац. кредитів: 1,5)
Модулів за видами

роботи: 3
Змістовних модулів: 1
Загальна кількість

годин: 72
Аудиторних годин: 18
Тижневих годин: 1

Шифр та назва напряму:

Гуманітарні науки
Ф-т історії та права

Спеціальність: «Історія».

Спеціалізації:

«Правознавство»,

«Географія»,

«Суспільствознавство».

Освітньо-кваліфікацій-

ний рівень: бакалавр

За вибором
Рік підготовки: 1
Семестр: ІІ-й.

Лекції: 6 годин
Семінарські заняття:

12 годин
Самостійна робота:

54 годин
Залік: ІІ-й семестр.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ
Мета курсу. Сформувати у студентів системні знання в галузі релігієзнавства, навички комплексного (теоретичного та історичного) наукового аналізу фено-менів релігії і вільнодумства; розвивати світоглядні і духовно – моральні ціннісні орієнтації, культуру релігійної толерантності; підготувати студентів для самостійної орієнтування в умовах вільного вибору, пізнання соціокультурних особливостей різних країн і народів.
Завдання курсу

 • сформувати уявлення про сутність, історію виникнення та розвиток релігії, її роль та місце у житті суспільства та людини;

 • навчити оперувати головними поняттями релігієзнавства;

 • сприяти засвоєнню студентами навичок світоглядного діалогу, вмінню слу-хати та розуміти інших людей, світогляд і релігійна орієнтація яких відріз-няється від їх поглядів;

 • пояснити сутність сучасних релігійних течій;

 • сформувати уміння орієнтуватися у складних проблемах релігійного життя та релігійній ситуації в Україні і світі;

 • показати значення отриманих знань в майбутній професійній діяльності.

 • сформувати навички вільно і самостійно визначатися у своїх релігійно-світоглядних орієнтаціях;

 • навчити використовувати набуті знання у своїй повсякденній діяльності (у спілкуванні між людьми, у виховному процесі серед молоді, в сім'ї).


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
Вступні зауваження

Вузівський курс «Релігієзнавство» відноситься до числа важливих дисциплін в системі соціально-гуманітарного циклу державного освітнього стандарту, що забезпечує висококваліфіковану підготовку фахівців. Релігієзнавство конкретизує суспільно-політичні і гуманітарні знання студентів щодо аналізу релігії, робить свій внесок у професійну і загальноосвітню підготовку студентів, розвиває вміння вести педаго­гічну і науково-дослідну роботу відповідно до вимог сучасної науки.

Майбутнім педагогам слід виробити чітке наукове уявлення про феномен релігії, законо-мірності її виникнення, еволюції, з’ясувати зміст релігії як соціального явища, основних функцій її у суспільстві, усвідомити сутність релігійної картини світу, визначити її адекватність сучасним науковим уявленням про навколишній світ. Ця дисципліна допомагає людині зробити власний світоглядний вибір, обрати той чи інший варіант орієнтації на духовні цінності. Вивчаючи релігіє­знавство, студент оволодіває навиками ведення світоглядного діалогу, вмінням слухати та розуміти інших людей, світогляд і релігій­на орієнтація яких відрізняються від його поглядів. Це навчає його діалектично мислити. Наукове розуміння принципу свободи совісті, знання тих процесів, що від­буваються в наш час у релігійному середовищі, вміння їх аналізу­вати та оцінювати, сприяє зростанню політичної культури молоді.

Засвоєння курсу релігієзнавства сприяє гуманізації освіти, оволо­дінню досягненнями світової та вітчизняної культури. Релігієзнавство — один з найважливіших способів наукового сприйняття культури минулого, збагачення духовного світу особи досягненнями всієї попередньої культури, оскільки ця культура створювалась в умовах пануван­ня релігійного світогляду, часто на його грунті. Без знання релігії та ідей вільнодумства не можна осягнути зміст минулої і сучас­ної культури, зрозуміти їхню нинішню актуальність.

Мета курсу — сформувати у студентів системні знання в галузі релігієзнавства, навички комплексного (теоретичного та історичного) наукового аналізу феноменів релігії і вільнодумства; розвивати культуру релігійної толерантності, розуміння важливості принципів свободи совісті, як невід’ємних для розвиненого демократичного суспільства.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Релігієзнавство» студенти повинні: • оволодіти принципами і підходами наукового аналізу релігії та вільнодумства;

 • засвоїти головні концепції релігії та їх специфіку;

 • навчитись оперувати головними поняттями релігієзнавства;

 • пояснювати різницю між теологічним і науковим тлумаченням релігії;

 • оволодіти знаннями про первісні вірування, національні та світові релігії, нетрадиційні релігії;

 • аналізувати та порівнювати зміст віровчень і культів різних релігій;

 • навчитись поєднувати теоретичний аналіз релігії з історичним;

 • мати уявлення про сутність та умови забезпечення свободи совісті;

застосовувати отримані знання в майбутній професійній діяльності.
Змістовий модуль 1. Теоретичні питання вивчення релігії
Тема 1. Релігієзнавство як наука: предмет і структура. Концепції релігії.
Релігієзнавство як наука. Предмет релігієзнавства. Об’єкт релігієзнавства (носії релігії). Структура релігієзнавства: філософія релігії, соціологія релігії, психологія релігії, історія релігії та географія релігії. Основні категорії релігієзнавства. Методологічні принципи релігієзнавства: принцип об’єктивності, принцип історизму, принцип толерантності й терпимості. Концепції релігії. Теологічно-філософські концепції. Наукові концепції релігії (соціологічні, психологічні концепції).

Тема 2. Релігія як суспільний феномен: сутність і походження релігії, загальна характеристика релігій світу.
Визначення релігії. Сутність релігії: поділ світу на дві частини. Головна ознака релігії – віра в надприроднє. Поняття «священного».Ознаки «священного». Археологія про виникнення релігії.

Структура релігії: релігійна свідомість, релігійна діяльність, релігійні організації, релігійні відносини.

Головні функції релігії: світоглядна, компенсаційна, терапевтична, регулятивна, комунікативна, інтегративна (дезінтегруюча), політико-ідеологічна, культуротранлююча, легітимуюча.

Класифікація релігій. Багатоваріантність критеріїв типологізації релігій.

Загальна характеристика релігій світу. Географія релігій. Особливості первісних форм релігії. Національні релігії. Ранні національні (етнічні) релігії. Пізні національні (етно-державні) релігії. Світові релігії. Нетрадиційні релігії та неорелігії. Головні риси національних, світових та нетрадиційних релігій.
Змістовий модуль 2. Історичні форми релігії та вільнодумства.
Тема 1. Первісні вірування.

Анімізм.


Фетишизм.

Тотемізм.

Магія.

Землеробський культ.Шаманство.
Тема 2. Ранні національні релігії.

Давньоєгипетська релігія. Релігія народів Давнього Межиріччя (месопотамська релігія). Релігії народів Малої Азії та Східного Середземномор’я (хетська релігія, фригійська релігія, сирійсько-фінікійська релігія, халдейська релігія). Релігії античного світу. Релігія Стародавньої Греції: історичні умови виникнення, міфологія Давньої Греції, релігійний культ давніх греків. Релігія Стародавнього Риму: релігія давніх римлян, релігія республіканського Риму, релігія Римської імперії. Давні європейські релігії (релігія давніх германців, релігія давніх кельтів, релігія давніх слов’ян). Релігії доколумбової Америки (вірування давніх майя, релігія ацтеків, вірування інків). Релігія Австралії та Океанії (вірування австралійських аборигенів, вірування народів Океанії).


Тема 3. Пізні національні релігії.

Іудаїзм. Історичні умови виникнення та розвитку іудаїзму. Талмуд – священна книга іудаїзму. Філософські та моральні принципи іудаїзму. Іудейські обряди і свята. Напрями, течії в іудаїзмі.

Релігії Індії. Ведична релігія. Брахманізм. Індуїзм. Сикхізм. Джайнізм.

Релігії Китаю. Конфуціанство. Даосизм.

Релігії Японії. Синтоїзм.

Давньоіранські релігії: мітраїзм і зороастризм.Тема 4. Світові релігії.

Буддизм.

Соціально-економічні та історичні умови виникнення буддизму. Легенда про Будду. Канонічна буддійська література.

Буддійське віровчення і буддійський культ.

Філософська концепція буддизму. Морально-етичні принципи буддизму.

Напрями, течії буддизму. Тхеравада. Хінаяна. Махаяна. Ваджраяна (тантраяна). Південний і південно-східний буддизм (індобуддизм), далекосхідний буддизм (дао-буддизм), центральноазіатський буддизм. Ламаїзм (тибетський буддизм).

Християнство: витоки, еволюція та характеристика основних напрямків.

Історичні передумови виникнення християнства. Релігійні попередники та філософська підготовка християнства.

Особистість Ісуса Христа. Проблема особи Христа: євангельська, міфологічна та історична концепції. Біографія Ісуса Христа за євангельською традицією.

Утворення християнської церкви. Антична доба розвитку християнства (раннє християнство).

Біблія – священна книга християн. Структура Старого та Нового Завіту.

Утворення сучасних напрямів християнства. Розкол у християнстві. Особливості календаря християнських свят.

Основи християнського віровчення. Символ віри.

Християнський культ. Богослужіння. Вшанування хреста, іконовшанування. Християнські таїнства: хрещення; причастя (євхаристія); миропомазання; сповідь; шлюб, священство (хіротонія, рукопокладення); маслосвяття (єлеосвячення).

Християнські свята. Пасха (Великдень). Різдво Христове; Хрещення Господнє; Стрітення; вхід Господній в Єрусалим; Вознесіння Гос-поднє; Трійця (П’ятидесятниця); Преображення Господнє; Воздвиження Хреста Господнього; Богородичні свята (Різдво, Введення в храм, Благовіщення, Успіння Пресвятої Богородиці). Храмові свята.

Православ’я. Церкви Вселенського православ’я.

Католицизм. Головні догмати та особливості католицизму.

Протестантизм. Ранній протестантизм. Пізній протестантизм. Тенденції у сучасному протестантизмі.Іслам.

Формування та поширення ісламу. Діяльність пророка Мухаммеда.

Коран – священна книга мусульман. Сунна. Закони Шаріату. Віровчення ісламу. Етика ісламу. Свята, звичаї та обряди ісламу.

Напрями, течії ісламу. Мусульманські релігійно-політичні рухи.


Тема 5. Нетрадиційні релігії та неорелігійні рухи.

Неохристиянські течії.

Орієнталістські (східні) релігії.

Езотеричні об’єднання.

Неоязичництво.

Синтетичні неорелігії.

Сайєнтологічні рухи.

Демоністичні культи (сатанізм).


Тема 6: Давні вірування, християнство та сучасна релігійна ситуація в Україні

Дохристиянські вірування українського народу. Головні дохристиянські боги.

Початок християнства на українських землях. Хрещення України-Руси. Митрополія Київська і всієї Русі.

Загальна характеристика релігійної ситуації й типологія релігій, що сповідуються в Україні. Доля і місце нехристиянських релігійних конфесій в Україні (буддизм, іслам та ін.).

Християнство та його місце в культурному житті України. Православ'я та католицизм в Україні (Українська православна церква, Російська православна церква, Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), Українська греко-католицька церква (УГКЦ). Римо-католицька церква в Україні. Протестантизм в Україні.
Тема 7. Вільнодумство в історії суспільства та свобода совісті як загальнолюдська цінність.

Визначення та походження вільнодумства: гносеологічні джерела та соціальні потреби. Закономірності розвитку вільнодумства.

Форми вільнодумства (богоборство, антирелігійний скептицизм, антикле-рикалізм, індиферентизм, нігілізм, атеїзм).

Історичні форми критичного розгляду релігії. Вільнодумство давнього світу. Вільнодумство в епоху Середньовіччя. Вільнодумство епохи Відродження та Нового часу. Розвиток українського вільнодумства.

Сутність та умови забезпечення свободи совісті.

Реалізація принципів свободи совісті в Україні.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і темКількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

с.р.

л

с

с.р.

1

2

3

4

7

8

9

10

13

Змістовий модуль 1. Теоретичні питання вивчення релігії

Тема 1. Релігієзнавство як наука: предмет і структура. Концепції релігії.

6

2
4

8

2
6

Тема 2. Релігія як суспільний феномен: сутність і походження релігії, загальна характеристика релігій світу.

8

4
4

8

2
6

Разом за змістовим модулем 1

14

6

-

8

16

4

-

12

Змістовий модуль 2. Історичні форми релігії та вільнодумства

Тема 1. Первісні вірування.

4,5
0,5

4

88

Тема 2. Ранні національні релігії.

88

88

Тема 3. Пізні національні релігії.

5,5
1,5

4

88

Тема 4. Світові релігії.

12
6

6

10

4
6

Тема 5. Нетрадиційні релігії та неорелігійні рухи.

8
2

6

88

Тема 6. Давні вірування, християнство та сучасна релігійна ситуація в Україні.

88

66

Тема 7. Вільнодумство в історії суспільства та свобода совісті як загальнолюдська цінність

88

88

Модульна контрольна робота

4
2

2

Разом за змістовим модулем 2

58

-

12

46

56

4

-

2

Усього годин

72

6

12

54

72

8

-

645. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ
Лекція 1

Тема 1: Релігієзнавство як наука: предмет і структура. Концепції релігії. (2 год.)

План


 1. Релігієзнавство як наука. Предмет і структура релігієзнавства.

 2. Богословські (теологічні) концепції релігії.

 3. Наукові концепції релігії.

Література:

 1. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2002.

 2. Лубський В. I. Релігієзнавство. - К., 1997.

 3. Калінін Ю.А., Харьковщенко С.А. Релігієзнавство.- К.,2000..

 4. Кимелев Ю. А. Современная западная философия религии.- М.,1989.

 5. Общественное сознание и его формы /Общ. ред. В. И Толстых. - М.,1986.

 6. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теорія, история и современные религии. – М.,1999.

 7. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. – К.,1999.

 8. Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного, Б. Лобовика. - К., 1996.

 9. Угринович Д. М. Введение в религиоведение. - М.,1985.

 10. Угринович Д. М. Психология религии. - М.,1985.

 11. Фрейд 3. Психоанализ, религия, культура. - М., 1992.

 12. Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов / Общ. ред. А.А.Яковлева. - М., 1990.

 13. Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2000.

 14. Черній А. М. Релігієзнавство. - К.,2003.


Лекція 2-3

Тема 2: Релігія як суспільний феномен: сутність і походження релігії, загальна характеристика релігій світу. (4 год.)

План


 1. Визначення і сутність релігії. Поняття «надприродного» («священного»).

 2. Структура релігії.

 3. Головні функції та роль релігії у суспільстві.

 4. Класифікації релігій.

Література:

 1. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2002.

 2. Лубський В. I. Релігієзнавство. - К., 1997.

 3. Калінін Ю.А., Харьковщенко С.А. Релігієзнавство.- К.,2000..

 4. Кимелев Ю. А. Современная западная философия религии.- М.,1989.

 5. Общественное сознание и его формы /Общ. ред. В. И Толстых. - М.,1986.

 6. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теорія, история и современные религии. – М.,1999.

 7. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. – К.,1999.

 8. Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного, Б. Лобовика. - К., 1996.

 9. Угринович Д. М. Введение в религиоведение. - М.,1985.

 10. Угринович Д. М. Психология религии. - М.,1985.

 11. Фрейд 3. Психоанализ, религия, культура. - М., 1992.

 12. Фромм Э.Психоанализ и религия//Сумерки богов/Общ.ред.А.Яковлева.- М., 1990.

 13. Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2000.

 14. Черній А. М. Релігієзнавство. - К.,2003.

6. ТЕМи і зміст семінарських занять
СЕМІНАР 1.

Тема 1 (Зміст.модуль 2): Первісні вірування (ранні форми релігії). (0,5 год.)

План


 1. Анімізм.

 2. Фетишизм.

 3. Тотемізм.

 4. Магія.


Тема 3: Пізні національні релігії. (1,5 год.)

План


 1. Релігія єврейського народу – іудаїзм.

 2. Релігії Індії: індуїзм, джайнізм.

 3. Релігії Китаю: конфуціанство, даосизм.

 4. Релігії Японії: синтоїзм.


Література (до теми 1):

  1. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. - М., 1989.

  2. Токарев С. А. Ранние формы религии и их развитие // Токарев С.А.Ранние формы религии. - М., 1990.

  3. Фрезер Дж. Золотая ветвь. - М., 1983.

  4. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. – К.,2002.

  5. Бросс Ш. О фетишизме. – М., 1973.

  6. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2003.

  7. Калінін Ю.А., Харьковщенко С.А. Релігієзнавство.- К.,1998.

  8. Черній А. М. Релігієзнавство. - К.,2003.

  9. Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2000.

  10. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. – К.,1999.

  11. Релігієзнавчий словник / Під ред. А. Колодного, Б. Лобовика. - К., 1996.


Література (до теми 3):

1. Васильев Л. С. История религий Востока. - М., 1988.

2. Токарев С. Религии в истории народов мира. - М., 1986.

3. Лубський В. I. Релігієзнавство. - К., 1997.

4. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2003.

5. Лубський В.І., Лубська М. В. Історія релігій. - К., 2004.

6. Основы религиеведения / Под ред. И. Н. Яблокова. - М., 1994.

7. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. – К.,1999.

8. Релігієзнавчий словник / Під ред. А. Колодного, Б.Лобовика. – К., 1996.

9. Черній А. М. Релігієзнавство. - К.,2003.

10.Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2000.
СЕМІНАР 2.

Тема 4: Світові релігії: буддизм (2год.)

План


 1. Буддизм: географія та кількість послідовників. Виникнення Буддизму та легенда про Будду.

 2. Основні положення віровчення: чотири священні істини та восьмисходинковий шлях до врятування.

 3. Трипітака: основні відомості, структура і зміст.

 4. Етика та основні напрямки буддизму.

 5. Філософія буддизму.

Література:

 1. Будда Шахьямуни. Мухаммед. Франциск Ассизкий: Биографические повествования / Сост., общ. ред. Н.Ф.Болдырева. – Челябинск, 1998.

 2. Буддизм: Словарь / Под. ред. Н.Л. Жуковской. - М., 1992.

 3. Васильев Л. С. История религий Востока. - М., 1988.

 4. Корнев В. И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. – М., 1983.

 5. Кочетов А. Буддизм. - М., 1983.

 6. Лубський В. I. Релігієзнавство. - К., 1997.

 7. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2003.

 8. Лубський В.І., Лубська М. В. Історія релігій. - К., 2004.

 9. Основы религиеведения / Под ред. И. Н. Яблокова. - М., 1994.

 10. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. – К.,1999.

 11. Токарев С. Религии в истории народов мира. - М., 1986.

 12. Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2000.

 13. Черній А. М. Релігієзнавство. - К.,2003.


СЕМІНАР 3.

Тема 4: Світові релігії: християнство (2год.)

План


 1. Християнство: географія та кількість послідовників. Раннє християнство.

 2. Біблія: основні відомості, структура і зміст.

 3. Основний зміст християнського віровчення. Полеміка про особистість

Ісуса Христа.

 1. Основні напрямки християнства.

 2. Християнська етика.


Література:

 1. Католицизм. Словарь. - М., 1991.

 2. Лозинский С. Г. История папства. - М., 1986.

 3. Лубський В. I. Релігієзнавство. - К., 1997.

 4. Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. - К., 2003.

 5. Лубський В.І., Лубська М. В. Історія релігій. - К., 2004.

 6. Основы религиеведения / Под ред. И. Н. Яблокова. - М., 1994.

 7. Православие. Словарь. - М., 1989.

 8. Протестантизм. Словарь. - М., 1990.

 9. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. - К.,1999.

 10. Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. - М.,1987.

 11. Токарев С. Религии в истории народов мира. - М., 1986.

 12. Христианство: Энциклопедический словарь. В 3-х т. / Ред. кол. С.С.Аверинцев и др. – М., 1993. (Т.1.: А-К; Т.2.: Л-С; Т.3.: Т-Я.).

 13. Черній А. М. Релігієзнавство. - К.,2003.

 14. Шипов Я.А. Православный словарь. - М., 2000.

 15. Релігієзнавство / За ред.М.М.Заковича. - К.,2000.


СЕМІНАР 4.

Тема 4: Світові релігії: іслам (2год.)

План


 1. Іслам: географія та кількість послідовників. Виникнення та розповсюдження ісламу. Постать засновника ісламу пророка Мухаммеда.

 2. Коран та Сунна: основні відомості, структура і зміст.

 3. Основні положення віровчення: «п’ять стовпів» ісламу.

 4. Етика ісламу. Шаріат.

 5. Основні напрямки ісламу.

  1. Каталог: 2013
   2013 -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
   2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
   2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
   2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
   2013 -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
   2013 -> Медичного факультету
   2013 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
   2013 -> Методична розробка
   2013 -> Коматозні стани при цукровому діабеті. Кетоацидоз. Кетоацидотична і гіпоглікемічна кома. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування

   Скачати 450.76 Kb.

   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка