Навчально-методичний комплекс з бжд за модульно-рейтинговою системою навчання Полтава 2007 зміст


Структурування навчального матеріалу в змістові модуліСторінка3/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5

2.2. Структурування навчального матеріалу в змістові модулі
Змістовий модуль 1. «Наукові основи безпеки життєдіяльності»


Назва тем

Кількість годин, відведених на

Лекції

Практичні заняття

Самостійну роботу

Тема 1. Вступ. Місце і значення навчальної дисципліни БЖД. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

1
6

Тема 2. Методологічні основи безпеки життєдіяльності


Тема 3. Ризик як оцінка небезпеки

1

2
Всього

2

2

6Програма навчання
Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

Предмет БЖД- наука про людину, про створення і підтримку здорових та безпечних умов її життя та діяльності. Його наукові засади та основні завдання. Природне оточення та матеріальна культура – основні елементи життєвого середовища людини. Життєдіяльність як фізіологічно-структурне поняття, його сутність, взаємозв’язки та взаємозалежності. Взаємозв’язок життєдіяльності з навколишнім середовищем в системі «людина–середовище–діяльність». Принципи та способи забезпечення життєдіяльності [5].

Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та вражаючих факторів.
Тема 2. Методологічна онова безпеки життєдіяльності

Системно-структурний підхід та системний аналіз – методологічна основа безпеки життєдіяльності. Система «Людина-життєве середовище», її компоненти та рівні. Рівновага в системі «людина-життєве середовище».


Тема 3. Ризик як оцінка небезпеки

Ідентифікація джерел небезпеки і породжених ними небезпечних та шкідливих факторів, концепція прийнятого (допустимого) ризику. Управління ризиком.


Основні терміни і поняття


 • Безпека

 • Небезпека

 • Життєдіяльність

 • Безпека життєдіяльності

 • Життєве середовище

 • Система «людина-життєве середовище»

 • Ризик

 • ТехногеннеВиробниче середовище

 • Типи аналізу ебезпек • Джерела небезпек

 • Вражаючі фактори

 • Шкідливі фактори

 • Безпека систем

 • Катастрофа

 • Знехтуваний ризик

 • Допустимий ризик

 • Прийнятий ризик

 • Категорії серйозності небезпеки

 • Рівні ймовірності небезпеки

 • Матриця оцінки ризику


Вимоги до знань і умінь
В результаті вивчення змістового модуля 1 Ви повинні знати:

 • про зв'язок курсу «Безпека життєдіяльності» з навчальними дисциплінами та практикою життєвого досвіду;

 • мету та основні завдання курсу;

 • основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності-безпека, діяльність, небезпека, ризик, шкідливі та вражаючі фактори тощо;

 • основні положення концепції допустимого ризику;

 • характеристики системи «людина-життєве середовище»;

 • класифікацію джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів.


На основі набутих теоретичних знань Ви повинні вміти:

  • Визначати рівень безпеки системи «людина-життєве середовище»;

  • Ідентифікувати небезпеку;

  • Складати номенклатуру небезпек;

  • Визначати зону небезпеки;

  • Визначати причини та можливі наслідки небезпек;

  • Класифікувати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори;

  • Оцінювати рівень небезпеки;

  • Здійснювати системний аналіз безпеки життєдіяльності.


Контрольні запитання


 1. Безпека життєдіяльності як галузь науки, її основні завдання;

 2. Основні поняття БЖД: життєдіяльність, небезпека, безпека, ризик;

 3. Джерела небезпек та їх класифікація;

 4. Класифікація небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

 5. Системний аналіз та його застосування у безпеці життєдіяльності;

 6. Система «людина-життєве середовище» та її елементи;

 7. Ризик та його оцінка. Поняття про концепцію прийнятого (допустимого) ризику;

 8. Методи оцінки ризику;

 9. Якісний аналіз небезпек, його різновиди.


Модуль 2 «Людина в структурі системи «Людина – життєве середовище»Назва тем

Кількість год. відведених на


Лекції

Практичні заняття

Самостійну роботу


Тема 1. Фізіологічна надійність людини в контексті її здоров’я та безпеки.
Тема 2. Психологічна надійність людини в системі забезпечення її безпеки.
Тема 3. Моделі формування здорового способу життя людини.
Тема 4. Вплив людини на середовище її проживання.

2

2

10


Всього

2

2

10


Програма навчання.
Тема №1: Фізіологічна надійність людини в контексті її здоров’я та безпеки

Здоров’я людини, як медико-біологічна та соціальна категорія. Гомеостаз, як особливий механізм захисту організму людини. Зовнішні та внутрішні подразники, що впливають на стан людини.

Організм в оточуючому середовищі. Нервова система – природна система захисту життєдіяльності організму людини від небезпеки. Характеристика аналізаторів та їх роль в забезпеченні безпеки людини. Біоритми та їх роль в життєдіяльності людини.
Тема №2: Психологічна надійність людини в системі забезпечення її безпеки

Психічні характеристики особистості. Вплив характеру і темпераменту людини на її безпеку. Психофізіологічний стан людини та вплив на нього наркотичних, лікарських та ін. речовин. Методики формування і підтримання особистої психологічної стійкості людини в екстремальних обставинах.
Тема №3: Моделі формування здорового способу життя людини

Людина – як біологічний та соціальний суб’єкт. Проблема здоров’я в житті людини. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров’я людини. Фактори впливу на фізичне здоров’я людини. Оздоровчі системи, традиційні (загартування сонцем, водою і т.д.) та нетрадиційні методи оздоровлення (моржування, голодування і т.д.) необхідне фізичне навантаження організму. Організація раціонального харчування. Методики визначення рівня фізичного здоров’я людини.


Тема №4: Вплив людини на середовище її проживання

Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини. Взаємодія людини з біосферою вцілому, окремими її складовими та компонентами. Поняття про техносферу. Вплив діяльності людини на повітряні та водні ресурси, на ґрунти, рослинність, фауну та кліматичні умови. Ноосфера, як новий еволюційний стан біосфери. Раціональне та нераціональне природокористування. Відходи та викиди шкідливих речовин. Деградація оточуючого середовища в наслідок розвитку урбанізації, розширення масштабів та зміни форм ведення господарської діяльності [22].


Основні терміни і поняття


 • Людина

 • Життя

 • Діяльність

 • Праця

 • Навколишнє середовище

 • Атмосфера

 • Літосфера

 • Гідросфера

 • Біосфера

 • Аналізатори

 • Надсфера

 • Техносфера

 • Зовнішнє середовище

 • Біологічні ознаки людини • Соціальні ознаки людини

 • Природне середовище

 • Соціально-політичне середовище

 • Обмін речовин

 • Здоров’я населення

 • Здоров’я людини

 • Біоритми

 • Психіка людини

 • Властивості людини

 • Якості людини

 • Потреби людини

 • Гомеостаз


Вимоги до знань і умінь
В результаті вивчення змістового модуля 2 Ви повинні знати:

 • Структурно-функціональні системи організму людини;

 • Подразники зовнішнього та внутрішнього середовища організму людини;

 • Значення гомеостазу для забезпечення безпеки організму людини;

 • Роль нервової системи в забезпеченні життєдіяльності людини;

 • Основні характеристики аналізаторів організму;

 • Роль органів чуття в забезпеченні безпеки;

 • Психофізіологічний закон Вебера-Фехнера;

 • Модель сприймання та переробки інформації в системі «людина – життєве середовище»;

 • Психічна характеристика особистості;

 • Дія наркотичних, лікарських та інших речовин на організм людини;

 • Фізіологічні, матеріальні та духовні потреби людини;

 • Характеристика середовища життєдіяльності людини;

 • Вплив духовних, соціальних та політичних чинників на життєдіяльність людини;

 • Загальна характеристика впливу людини на планетарні та космічні ресурси.

 • Основні джерела забруднення атмосфери, водних ресурсів та ґрунтів;

 • Основні види взаємодії та трансформації забруднення в оточуючому середовищі;

 • Негативні наслідки нераціонального природокористування;

 • Основні причини деградації оточуючого середовища.


На основі набутих теоретичних знань ви повинні вміти:

 • оцінити відповідність стану навколишнього середовища вимогам здорового та безпечного існування людини;

 • обґрунтувати раціональні методи нормалізації умов життєдіяльності людини в конкретних ситуаціях;

 • піддавати аналізу можливості здорового і безпечного існування людини при заданих параметрах небезпечних та шкідливих факторів;

 • розрізняти біологічні, соціальні та психологічні аспекти здоров’я;

 • визначати характерні ознаки здоров’я ;

 • уникати небезпек або зменшувати їх дію, зберігати своє здоров’я ;

 • передбачати вплив небезпек на людину залежно від фізіологічного стану організму людини, психофізіологічних якостей і властивостей;

 • аналізувати вплив небезпек на людину залежно від фізіологічного стану організму людини, її психофізіологічних якостей і властивостей;

 • керувати своїм здоров’ям, економно його використовувати протягом усього життя та знаходити заходи для його збереження.


Контрольні запитання

  1. Дайте визначення понять – “життя”, “здоров’я”, “діяльність людини”;

  2. Поясніть особливості взаємодії організму з середовищем життя і діяльності: метаболізм, гомеостаз; комфортні, допустимі та шкідливі умови;

  3. Розкрийте анатомо-фізіологічну структуру організму людини в контексті її зв’язків з життєвим середовищем;

  4. Органи чуття та їх значення для життєдіяльності людини, спільні властивості;

  5. Назвіть основні фактори впливу на психофізіологічну надійність людини;

  6. Психіка людини і безпека життєдіяльності;

  7. Назвіть основні ознаки здоров’я, біологічна та соціальна значущість здоров’я;

  8. Розкрийте сутність поняття „ Раціональне харчування”. Ваші уявлення про правильне харчування;

  9. Розкрийте значення атмосфери, гідросфери та літосфери в життєдіяльності людини;

  10. Поясніть причину погіршення стану здоров’я населення України.


Теми для доповідей, рефератів


 1. Потреба праці як одна з найважливіших потреб людського існування;

 2. Природна ( біологічна ) та соціальна сутність людини;

 3. Людина і техносфера;

 4. Вода як найважливіший фактор середовища життєдіяльності людини;

 5. Ґрунт – важливий компонент біосфери і основа життя;

 6. Ідеї В.І.Вернадського про ноосферу;

 7. Значення якості харчових продуктів у життєдіяльності людини;

 8. Людина і її здоров’я;

 9. Навколишнє середовище і здоров’я людини;

 10. Стан невиробничого травматизму в Україні;

 11. Стан здоров’я населення України;

 12. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища;

 13. Система охорони здоров’я в Україні;

 14. Залежність здоров’я людини від кліматичних умов навколишнього середовища;

 15. Врахування біоритмів в управлінні життєдіяльності людини;

 16. Значення ергономіки в системі безпеки життєдіяльності людини;

 17. Аналіз систем раціонального харчування;

 18. Таємниця довголіття.Змістовий модуль 3. «Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті, надзвичайні ситуації. Заходи по зниженню їх наслідків»


Назва тем

Кількість годин відведена на

Лекції

Практичні роботи

Самостійну роботу

Вступ. Характеристика середовища ЖД людини


Тема 1. Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності

2
12

Тема 2. Фізичні фактори впливу на життєдіяльність людини

2.1 Пожежна безпека

2.2 Електробезпека

2.3 Віброакустичні випромінювання

2.4 Іонізуючі випромінювання

2.5 ЕМП і випромінювання2

2
Тема 3. Хімічні та біологічні фактори впливу на життєдіяльність людини

2Тема 4. Психофізіологічні фактори впливу на ЖД людини


Тема 5. Надзвичайні ситуації: класифікація, попередження, захист
2
Всього

22


Програма навчання
Тема 1. Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності

Середовище життєдіяльності – сукупність природних так антропогенних факторів впливу на ЖД людини.

Небезпечні фактори, причини та небезпечні наслідки, пов'язані з урбанізацією середовища ЖД.

Класифікація факторів за характером дії на людину.
Тема 2. Фізичні фактори впливу на життєдіяльність людини

Небезпеки, пов'язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебез­печних речовин та матеріалів. Загальні вимоги пожежної безпеки, пожежно-профі­лактичні заходи.

Небезпечна дія електричного струму на організм людини. Умови, що визнача­ють можливість ураження електричним струмом. Фактори, що визначають ступінь ураження людини електричним струмом. Захист та попередження від ураження електричним струмом.

Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного ви­промінювання. Дія електромагнітних полів та випромінювань на людину, способи та методи захисту від них.

Шум та вібрація: вплив на людину, шлях захисту та попередження.

Природа іонізуючого випромінювання. Дія радіації на людину. Принципи за­безпечення радіаційної безпеки.


Тема 3. Хімічні та біологічні фактори впливу на життєдіяльність людини

Хімічні речовини, їх класифікація, шляхи попадання в організм людини, прин­ципи хімічної безпеки. Вплив забруднення навколишнього середовища на організм людини. Поняття про гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в пові­трі, воді та продуктах харчування.

Біологічні небезпечні фактори та основи захисту від них.
Тема 4. Психологічні фактори впливу на ЖД людини

Духовне середовище людини. Його роль у формуванні характеру та поведінки людини. Соціально-політичне оточуюче середовище. Соціальні та психологічні фактори, що впливають на життєдіяльність людини. Категорії факторів, що змушу­ють людину ризикувати.

Методики формування і підтримання особистої психологічної стійкості люди­ни в екстремальних обставинах. Принципи аутогенного тренування.
Тема 5. Надзвичайні ситуації: класифікація, попередження, захист

Принципи виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій, їх зага­льна характеристика. класифікація НС. Рівні надзвичайних ситуацій: об'єктовий, місцевий, регіональний, загальнодержавний, планетарний.

Класифікаційні ознаки та карти надзвичайних ситуацій. Загальні правила ви­живання в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Діяльність Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. Принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.


Основні терміни і поняття

 • пожежна безпека

 • електробезпека

 • акустичні коливання

 • вібрація

 • поріг болісного відчуття

 • іонізуючі випромінювання

 • іонізуюча спроможність

 • корпускулярне випромінювання

 • хімічні фактори небезпек

 • психофізіологічні фактори небезпек

 • граничнодопустима концентрація

 • електромагнітне поле

 • електромагнітне випромінювання

 • радіаційний фон

 • хімічні речовини

 • отруйні речовини
 • патогенні організми

 • біологічна зброя

 • хімічна зброя

 • природні небезпеки

 • антропогенні небезпеки

 • соціально-політичні небезпеки

 • комбіновані небезпеки

 • урбанізоване середовище

 • класифікатор НС

 • мобілізація

 • стихійні лиха

 • епідемія

 • глобальна екологічна криза

 • завдання ЄДСЗР

 • евакуація

 • домедична допомога

Вимоги до знань і умінь

В результаті вивчення змістового модуля 3 Ви повинні знати:

 • основні джерела небезпек у виробничій сфері та побуті;

 • основні причини виникнення пожеж;

 • основні вимоги щодо пожежної безпеки;

 • негативні наслідки дії шуму і вібрації на організм людини;

 • дію електромагнітних полів і випромінювань на організм людини;

 • основні характеристики іонізуючих випромінювань;

 • біологічну дію іонізуючих випромінювань;

 • хімічні, біологічні та психофізіологічні фактори небезпек;

 • вплив небезпек техногенного характеру на природне середовище;

 • причини виникнення, загальну характеристику та класифікацію НС;

 • принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій;

 • організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.


На основі набутих теоретичних знань ви повинні вміти:

 • визначати стратегію і принципи забезпечення безпеки в умовах, де виникають техногенні небезпеки;

 • аналізувати вплив техногенних небезпек на організм людини;

 • застосовувати засоби гасіння пожеж;

 • здійснювати профілактичні заходи електробезпеки, пожежної безпеки;

 • застосовувати засоби зменшення впливу шуму та вібрації на організм людини;

 • вдало і надійно застосовувати засоби захисту від променевих уражень, дії отруй­них речовин;

 • уникати негативних наслідків впливу на людину техногенних небезпек;

 • визначати профілактичні заходи попередження надзвичайних ситуацій;

 • обґрунтовувати ймовірність прояву небезпечних факторів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

 • рятувати людей, що попали під дію небезпечних факторів підчас НС та надавати домедичну допомогу.

Контрольні запитання

  1. Назвіть основні джерела небезпек;

  2. Назвіть відмінні особливості шкідливого та небезпечного фактору;

  3. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів;

  4. В чому полягає негативний вплив пожежі на організм людини і середовище її проживання;

  5. Які заходи належать до пожежно-профілактичних;

  6. Назвіть основні фактори, від яких залежить ступінь враження людини електричним струмом;

  7. Назвіть основні засоби захисту від ураження електричним струмом;

  8. Охарактеризуйте вплив електричного струму на організм людини;

  9. Назвіть основні етапи долікарської допомоги при ураженні електричним струмом;

  10. Поясніть поняття та дайте характеристики електромагнітних полів і випромінювань;

  11. Засоби захисту від дії ЕМП і випромінювання;

  12. Види променевих уражень, які розвиваються під впливом іонізуючих випромінювань;

  13. Основні принципи захисту від дії іонізуючих випромінювань;

  14. Загальна характеристика і класифікація хімічних речовин;

  15. Основні шляхи впливу на організм людини шкідливих хімічних речовин;

  16. Розкрийте сутність гранично допустимого впливу шкідливих хімічних речовин на людину;

  17. Біологічні фактори небезпеки, їх загальна характеристика;

  18. Основні методи захисту та попередження біологічних небезпек;

  19. Наведіть приклади психофізіологічних факторів небезпек та розкрийте їх сутність;

  20. Поясніть в чому полягають небезпеки фізичної та розумової діяльності людини;

  21. Надзвичайні ситуації: поняття класифікації;

  22. Природні небезпеки та надзвичайні ситуації: класифікація, вплив на людину та довкілля;

  23. Техногенні надзвичайні ситуації: класифікація, вплив на людину та довкілля;

  24. Соціально-політичні надзвичайні ситуації: характеристика, попередження, захист;

  25. Класифікаційна картка надзвичайної ситуації;

  26. ЄДСЗР, її основні функції;

  27. Перша долікарська допомога та загальні принципи її надання.


Теми для доповідей, рефератів

 1. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі: характерні для вашого середовища приклади побутового травматизму та захворювання;

 2. Пожежа – небезпечні та шкідливі фактори впливу на людину. Основні принципи пожежної безпеки;

 3. Аналіз небезпеки ввімкнення людини в електромережу;

 4. Характер впливу електричного струму на організм людини;

 5. Проблеми шуму і тиші;

 6. Вплив вібрації на організм людини;

 7. Основні джерела ЕМП і випромінювань та їх вплив на організм людини;

 8. Мобільний зв’язок - переваги та недоліки;

 9. Основні джерела, вплив на людину та захист від дії інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань;

 10. Лазерне випромінювання, його переваги та недоліки в практичному застосуванні;

 11. Іонізуючі випромінювання, джерела походження, вплив на людину та довкілля;

 12. Хімічні небезпеки в сучасному середовищі життєдіяльності людини;

 13. Біологічні фактори небезпек;

 14. Основні психофізіологічні фактори, що впливають на життєдіяльність людини;

 15. Аналіз діяльності сили і засобів ЄДСЗР на прикладі конкретної надзвичайної ситуації;

 16. Природні небезпеки та надзвичайні ситуації: класифікація, вплив на людину та довкілля;

 17. Техногенні надзвичайні ситуації: класифікація, вплив на людину та довкілля;

 18. Соціально-політичні надзвичайні ситуації: характеристика, попередження, захист;

 19. Основи державного захисту в умовах надзвичайної ситуації.


Змістовий модуль № 4. „Правове забезпечення безпеки життєдіяльності.”Назва тем

Кількість годин

Лекції

Практичні

роботи

Самостійна

робота

Тема 1. Правові, нормативні та організаційні основи Б.Ж.Д.

1.1. Сутність правового забезпечення Б.Ж.Д.

1.2 Методи та засоби забезпечення Б.Ж.Д.


1

6


Тема 2. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності .

2.1 Система державних органів по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності населення.

2.2 Служба охорони громадського порядку ( міліція, суд, прокуратура, адвокатура).

1
Всього:

8Програма навчання
Тема 1. Правові, нормативні та організаційні основи БЖД

Конституція України. Законодавство України про охорону здоров”я, праці , про охорону навколишнього середовища.

Нормативні документи та основні їх вимоги щодо забезпечення БЖД населення: норми, правила, інструкції, тощо.

Принципи забезпечення БЖД Методи та засоби забезпечення БЖД організаційно – методична основа системи управління безпекою життєдіяльності. Прогнозування та планування заходів безпеки. Контроль за станом БЖД.


Тема 2. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

Система державних органів по управлінню та наглядом за БЖД Служби охорони громадського порядку (міліція, суд, прокуратура, адвокатура). Добровільні об’єднання громадян з питань БЖД населення. Служби та телефони довіри. Організація навчання населення з питань БЖД [13].Основні терміни і поняття


 • Здоров’я населення

 • Основні принципи охорони здоров’я

 • Охорона праці

 • Учасники дорожнього руху

 • Управління охороною здоров’я

 • Правові основи БЖД
 • Екологічна безпека

 • Санітарно-епідеміологічна служба

 • Право на охорону здоров’я

 • Право на охорону праці

 • Природоохоронне законодавство

Вимоги до знань і умінь
В результаті вивчення змістового модуля Ви повинні знати:

 • Основні законодавчі та нормативні акти з питань БЖД;

 • Основні законодавчі акти щодо охорони здоров’я;

 • Основні законодавчі акти щодо охорони праці;

 • Основні законодавчі акти щодо охорони довкілля;

 • Основні положення законів „ Про цивільну оборону”, „Про дорожній рух”, „Про пожежну безпеку”;

 • Принципи та методи забезпечення Б.Ж.Д.;

 • Нормативну та організаційно – методичну основу системи управління безпекою Ж.Д.


На основі набутих теоретичних знань Ви повинні вміти:

 • Застосовувати в практичній діяльності вимоги законодавчих і нормативних актів.

Контрольні запитання


 1. В чому полягає сутність правового забезпечення БЖД.

 2. Назвіть основні статті Конституції України, що гарантують безпеку життєдіяльності людини.

 3. Дайте визначення екологічного права і поясніть екологічні правовідносини.

 4. Назвіть основні законодавчі акти екологічного права.

 5. Якими органами видаються підзаконні акти з питань екології.

 6. Поясніть значення стандартизації та нормування в галузі екології.

 7. Дайте загальний огляд Закону України „Про охорону праці”.

 8. Які органи здійснюють державне управління охороною праці в Україні.

 9. Розкрийте основні принципи, методи та засоби забезпечення безпеки життєдіяльності в галузях:

  • Охорони здоров’я;

  • Цивільної оборони;

  • Дорожнього руху;

  • Пожежної безпеки.

 10. Поясніть організаційну структуру управління безпекою життєдіяльності.


Теми для доповідей, рефератів


 1. Завдання законодавства про охорону здоров’я. Права громадян у царині охорони здоров’я. Основні принципи охорони здоров’я.

 2. Законодавство України про охорону праці.

 3. Правові основи безпеки життєдіяльності. Юридичні заходи, що входять до їх складу.

 4. Організаційна структура управління безпекою життєдіяльності.

 5. Законодавство України про дорожній рух. Контроль за дотриманням законодавства..

 6. Законодавство України про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань. Контроль за дотриманням законодавства..

 7. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

 8. Законодавство України про тваринний світ.

 9. Законодавство України „Про охорону навколишнього природного середовища”. Особливості охорони і використання окремих природних ресурсів.

 10. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

 11. Основні положення законодавства України щодо запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціального захисту населення.

 12. Основні функції з управління та нагляду за безпекою життєдіяльності державних органів загальної, спеціальної та галузевої компетенції.

 13. Основні принципи та методи забезпечення безпеки життєдіяльності.

 14. Нормативна та організаційно-методична основа системи управління.


2.3. Розподіл балів, що присвоюються студентам з дисципліни БЖД


Види навчальної роботи

студентів
Зміст навчання

Аудиторна робота

Самостійна робота

Підсумко-вий контроль з

дисципліни

Загальна

кількість

балів на модуль

Лекції

(контр. запитання, тести)

Практичні заняття

Реферат

Творче

завдання


Змістовий модуль № 1

Тема 1

3

10б

20


Тема 2

3


20


Тема 3

3

6
5

30Змістовий модуль №2

Тема 1

3

4Тема 2

3


20

Тема 3

23

Тема 4

2
3

Змістовий модуль №3

Тема 1

2


Тема 2

2

4Тема 3

2


Тема 4

4


Тема 5

2

4

4

6

Змістовий модуль №4

Тема 1

4
6
Тема 2

4
6
Всього

100


2.4. Зміст практичних занять


п/п

Теми

Кількість годин

1.

Змістовий модуль 1

Тема «Ризик та його оцінка»
Література:

 1. Желібо Є.П. та ін. Безпека життєдіяльності / навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації. Київ. Каравела, 2003. ст. 37 – 50

 2. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності / навчальний посібник. Суми, 2000. ст. 4 - 13

 3. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності. Київ, КДТЕУ, 1999. ст. 6 – 17

 4. Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки до практичних робіт студентів педагогічного університету. Полтава, 2004. ст. 4 – 8

2


2

Змістовий модуль 2

Тема «Психофізіологічний стан людини та фактори, які на нього впливають» (вплив біологічних ритмів)
Література:

 1. Желібо Є.П. та ін. Безпека життєдіяльності / навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації. Київ. Каравела, 2003. ст.110 – 114

 2. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності / навчальний посібник. Суми, 2000. ст.117 - 122

 3. Доскин В., Лаврентьева Л. «Человек и его «биологические часы»» // Наука и жизнь 3/1974. ст. 49 – 55

 4. Гриневич В. Биологические ритмы здоровья //Наука и жизнь 1/2005. ст. 28 – 35

 5. Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки до практичних робіт студентів педагогічного університету. Полтава, 2004. ст. 9 – 162


3

Змістовий модуль 3

Тема «Первинні засоби гасіння пожеж»
Література:

 1. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності. Київ. Знання, 2000. ст. 80 – 88.

 2. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності. Київ, КДТЕУ, 1999. ст. 84 – 97

 3. Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки до практичних робіт студентів педагогічного університету. Полтава, 2004. ст. 27 – 36

2


4

Тема «Розрахунок осередку ураження при землетрусах»
Література:

 1. Желібо Є.П. та ін. Безпека життєдіяльності / навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації. Київ. Каравела, 2003. ст. 172 – 178

 2. Гир Дж., Шах Х. Зыбкая твердь. – М: Мир. – 1988.

 3. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе. – М: Просвещение, 1988.

 4. Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки до практичних робіт студентів педагогічного університету. Полтава, 2004. ст. 17 – 26
22.5. Зміст самостійної (індивідуальної) роботи


теми

Зміст самостійної (індивідуальної) роботи

Кількість годин


Змістовий модуль 1

«Наукові основи безпеки життєдіяльності»


Тема 1

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до опитування за контрольними запитаннями.

1


Тема 2

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання практичної роботи №1 з теми: «Ризик та його оцінка»

1


Тема 3

 • Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до захисту практичної роботи № 1

 • Виконання творчого завдання з теми «Оцінка небезпек за допомогою матриці ризиків для обраної сфери життєдіяльності» /Додаток 4/

Всього:1
3

6Змістовий модуль 2

«Людина в структурі системи «людина – життєве середовище»


Тема 1

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до опитування за контрольними запитаннями

1


Тема 2

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання практичної роботи №2 з теми «Психофізіологічний стан людини та фактори, які на нього впливають»

1


Тема 3

 • Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до захисту практичної роботи № 2

 • Виконання творчого завдання № 2 з теми «Психофізіологічний стан людини та фактори, які на нього впливають (вплив особливостей темпераменту людини) /Додаток 5

1

3


Тема 4

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до опитування за контрольними запитаннями

1


Тема 5

Опрацювання навчального матеріалу теми за запропонованими запитаннями, написання реферату за обраною індивідуальною темою
Всього:

3

10
Змістовий модуль 3

«Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті, надзвичайні ситуації. Заходи по зниженню їх наслідків»


Тема 1

Опрацювання лекційного матеріалу теми, підготовка до опитування за контрольними запитаннями

1


Тема

2


Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання практичної роботи № 3 з теми «Первинні засоби гасіння пожеж»

1


Тема 3

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до захисту практичної роботи № 3

1


Тема 4

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до опитування за контрольними запитаннями

1


Тема 5

 • Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до опитування за контрольними запитаннями, підготовка до виконання практичної роботи № 4 «Розрахунок осередку ураження при землетрусах

 • Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до захисту практичної роботи № 4

 • Виконання творчого завдання № 3 з теми «Надання першої долікарняної допомоги в надзвичайних ситуаціях»

 • Опрацювання лекційного матеріалу, написання реферату за обраною темою

Всього:


2


1
3

2
12

Змістовий модуль № 4

«Правове забезпечення безпеки життєдіяльності»


Тема 1

 • Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до опитування

 • Написання реферату за обраною темою

1
2

Тема 2

 • Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до опитування

 • Написання реферату за обраною темою

Всього:


1
2
6
ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ 1
Тема: „Оцінка ризику за допомогою матриці ризику”

В тому випадку, якщо відсутні данні для розрахунку, оцінка ризику може бути проведена за допомогою матриці ризику.

Методика оцінки небезпек за допомогою матриці ризику складається з наступних етапів:

1)складання переліку небезпек відповідно до обраної сфери життєдіяльності;

2)ранжування небезпек за категоріями серйозності (табл. 1.2.);

3)ранжування небезпек за рівнем імовірності (табл. 1.3.);

4)співставлення категорій і рівнів небезпек за матрицею (табл. 1.4.) та визначення ступеня ризику: припустимий, прийнятний та інші

(табл. 1.4.).На прикладі реальних подій та ситуацій взятих з життя або наведених в засобах масової інформації, визначити серйозність та ймовірність небезпеки.


Таблиця 1.1.

Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка