Навчально-методичний комплекс з курсуСторінка6/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.2 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6

Зразки тестових завдань
 1. Скіфський племінний союз сформувався в:

а) V ст. до н.е.; в) VII ст. до н.е;

б) ІІІ тис. до н.е.; г) IV ст. до н.е.


 1. Столицею Скіфської держави було місто:

а) Тира Скіфська; в) Рим Скіфський;

б) Неаполь Скіфський; г) Ольвія Скіфська.


 1. Найнебезпечнішим у скіфів вважався злочин проти:

а) царя; в) держави;

б) воїна; г) жінки. 1. Перші поселення грецьких колоністів в Північному Причорномор’ї з’явилися в:

а) VI ст. до н.е; в) V ст. до н.е;

б) VII ст. до н.е.; г) ІХ ст. до н.е.


 1. Основною формою державного устрою грецьких міст-держав Північного Причорномор’я була:

а) республіка; в) східна деспотія;

б) монархія; г) олігархія.


 1. Столицею Боспорського царства було місто:

а) Ольвія; в) Пантікапей;

б) Фанагорія; г) Херсонес. 1. В основу права міст Північного Причорномор’я було покладено правову систему:

а) Спарти; в) Риму;

б) Афін; г) Фів.


 1. Руська Правда була складена в часи князювання:

а) Олега; в) Ярослава Мудрого;

б) Володимира Великого; г) Володимира Мономаха.


 1. Від сплати податків в Київській Русі звільнялися:

а) смерди; б) міщани;

б) бояри; г) церковнослужителі.


 1. Процес політичної консолідації східних слов’ян завершився:

а) наприкінці ІХ ст.; в) на початку Х ст.;

б) наприкінці Х ст; г) на початку ХІІ ст.


 1. Процедура об’їзду князями підвладних земель з метою збирання данини отримало назву:

а) гоніння; в) полюддя;

б) пожертвування; г) побор.


 1. Органом місцевого селянського самоврядування в добу Київської Русі було:

а) двір; в) верв;

б) віче; г) вотчина.


 1. Татьбою в Київській Русі називали:

а) вбивство; в) розбій;

б) образу; г) крадіжку.
 1. Успадковувати майно батька в Київській Русі мали право:

а) сини; б) діти;

в) доньки; г) дружина. 1. Грошова винагорода родичам убитого в Київській Русі - це:

а) віра; б) головництво;

в) верв; г) урок.


 1. Галицько-Волинське князівство було створено в:

а) 1299 р.; в) 1340 р.;

б) 1099 р.; г) 1199 р.


 1. Випробування залізом і водою в суді отримало назву:

а) звід; в) гоніння сліду;

б) ордалії; г) татьба.


 1. Яке українське місто отримало магдебурзьке право першим?

а) Луцьк; в) Київ;

б) Львів; г) Санок.


 1. Кревська унія – угода про династичний союз між Великим князівством Литовським та Польщею була підписана:

а) 1285 р.; в) 1385 р.;

б) 1185 р.; г) 1485 р.


 1. Київське князівство було ліквідовано в:

а) 1371 р.; в) 1471 р.;

б) 1240 р.; г) 1572 р. 1. Найвищою судовою інстанцією в запорізьких козаків був:

а) писар; в) курінний отаман;

б) осавул; г) кошовий отаман.


 1. Судову гілку влади у містах, які користувалися Магдебурзьким правом, очолював:

а) бургомістр; в) городничий;

б) комісар; г) війт.


 1. Найважливішим джерелом права в період існування Запорозької Січі було:

а) звичаєве право; в) конституція;

б) кодекси; г) універсали.

Порядок та критерії оцінювання знань студентів під час поточного, підсумкового та модульного контролю
Об’єктом контролю є знання студентом ключових понять та категорій, матеріалу курсу у вигляді основоположних концепцій, теорій, методів та законів. Навчальна дисципліна «Історія українського права» оцінюється за модульно-рейтинговою системою і складається з двох модулів.

Підсумкова оцінка розраховується як сума наступних показників: суми балів, отриманих за роботу на семінарських або практичних заняттях (максимально 12 бали); суми балів, отриманих за самостійну роботу (максимально 18 балів); суми балів, отриманих за проміжне тестування (максимально 6 балів); суми балів, отриманих за модульну контрольну роботу (максимально 24 бали); суми балів, отриманих за іспит (максимально 40 балів). За виступ на семінарі зараховується 6 балів, за доповнення – 2 бали.

Модульна контрольна робота містить два теоретичні запитання, 5 категорій та 5 тестових завдань. За кожне теоретичне питання ставиться по 8 бали, за відповідь на 5 тестових завдань та розкриття змісту 5 категорій – по 4 бали. Протягом модульного контролю перевіряються знання теоретичних питань №1-70 та відповідних їм категорій.

Після належної підготовки до підсумкового контрою студент має оволодіти відповідним категоріальним апаратом, повинен вміти аналізувати державну політику провідних держав світу, мати цілісне уявлення про процес перетворення одних форм держави та права на інші; про загальні закономірності розвитку української державності та регіональні особливості права тих країни, під контролем яких у різні періоди історії перебували українські землі; розуміти принципи побудови законодавчої системи України протягом історичного розвитку цивілізації; орієнтуватися у поглядах видатних науковців щодо питань виникнення і розвитку держави і права України у різні історичні періоди; розуміти процес еволюції правової системи України від стародавнього світу до сьогодення, вміти виокремлювати основоположні етапи її розвитку.

Екзаменаційний білет містить 2 теоретичних запитання, 5 тестових завдань та 5 категорій. За кожне теоретичне запитання ставиться по 14 балів, за відповідь на 5 тестових завдань та розкриття змісту 5 категорій – по 6 балів.Підсумкова оцінка виставляється як за національною шкалою, так і за 100 бальною шкалою. Поточний контроль знань студентів відбувається за результатами оцінювання роботи студентів на семінарських та практичних заняттях, виконання ними модульних робіт, завдань для самостійного опрацювання. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.
ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
Спеціальність І курс, «Правознавство».

Семестр І сем., 2013/2014 н.р.

Навчальний предмет Історія українського права

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


1. Підходи до періодизації Історії українського права

2. Земська реформа 1864 р. в Україні.

3. Категорії: смерди, посадник, тяжба, тіун, Пани-Рада.

4. Тестові завдання.
Затверджено навчально-методичною комісією

Інституту післядипломної освіти, протокол № 12

від «23» квітня 2013 р.

Екзаменатор Вірченко В.В.
Директор Інституту Пересєкін В.М.
Методика розрахунку підсумкової оцінкиМодуль

Вид контролю

Оцінка (бали)

І

Поточний контроль роботи студента на семінарських заняттях

6

Проміжне тестування

6

ІІ

Поточний контроль роботи студента на семінарських заняттях

6

Модульний контроль

24

х

Контроль самостійної роботи

18

х

Підсумковий контроль (іспит)

40

х

Підсумкова оцінка

100


ПІДСУМКОВА ОЦІНКА

100-бальна

шкала

Національна шкала

Шкала ECTS

90 – 100

відмінно

A

85 – 89

добре

B

75 – 84

C

65 – 74

задовільно

D

60 – 64

E

35 – 59

незадовільно

FX

1 – 34

незадовільно

F


9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Боярська З.І. Історія держави і права: Навч.-метод. посібник. – Київ: КНЕУ, 2001. – 280 с.

 2. Захарченко П.П. Історія держави та права України: Навч. посіб. – Київ, 2005. – 368 с

 3. Іванов В. М. Історія держави і права України: Підручник. — К.: Атіка, 2007. – 728 с.

 4. Історія держави і права України: навч.посіб. / О. А. Кузьминець та ін.; заг. ред. Я. Ю. Кондратьєв. – К. : Україна, 2000. – 428 с.

 5. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Нав. пос. – К.: Знання, 2008. – 588 с.

 6. Історія держави і права України: академічний курс: У 2 т.: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / ред. В. Я. Тацій, А. Й. Рогожин ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – Т. 1 / В. Я. Тацій [та ін.], 2000. – 646 с.

 7. Історія держави і права України: академічний курс: У 2 т.: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / ред. В. Я. Тацій, А.Й. Рогожин . – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000 . – Т. 2, 2000. – 577 с.

 8. Історія держави і права України: навч. посіб. / А.С.Чайковський [та ін.] ; ред. А. С. Чайковський. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 384 с.

 9. Історія держави і права України: у 2 ч.: Підручник для студ. юрид. вузів і фак. / ред. А.Й. Рогожин. – К.: Ін Юре, 1996 . – Ч.1 / А. Й. Рогожин [та ін.], 1996. – 368 с.

 10. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: підручник для студ. ВНЗ. – К. : Ін Юре, 2007. – 624 с.

 11. Орленко В.І. Історія держави і права України: навч. посіб. – К. : КНТЕУ, 2001. – Т.1: З найдавніших часів до початку ХХ ст. – 239 с.

 12. Рибалко В.А. Історія держави і права України: Навч.-метод. посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 236 с.

 13. Хрестоматія з історії держави і права України у 2-х томах / за редакцією Гончаренка В.Д. – Т.1. – К.: Ін. Юр., 1997. – 464 с.

 14. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: Чайковський А.С., Копиленко О.Л, Кривоніс В.Л., Свистунов В.В., Трофанчук Г.І. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.

 15. Заруба В.М. Державо і право Київської та Галицько-Волинської Русі: навч. посіб. / Заруба В.М. – К.: Істина, 2007. – 357 с.


Додаткова література


 1. Андрух В. Право Австрії та Східної Галичини (70-ті роки ХVІІІ ст. – 70-ті роки ХІХ ст) / В. Андрух // Право України. – 2000. – № 6. – С. 117-118.

 2. Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.): монографія. – Львів: ВЦ ЛНУІФ, 2010. – 344 с.

 3. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В.Чуприна. – Львів, 1995. – 264 с.

 4. Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918). – Чернівці: Рута, 2004. – 384 с.

 5. Історія держави і права України: підруч. / Рогожин А.Й., Страхов М.М., Гончаренко В.Д. та ін. – К.: «Ін Юре», 1996. – 368 с.

 6. Історія держави і права України: підру. / за ред. А.С. Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 510 с.

 7. Бойко І.Й., Кобилецький М.М., Ясінська Л.З. Історія держави: право України: практикум. – Дрогобич: Коло, 2011. – 332 с.

 8. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право в Україні (XIV – перша половина XIX ст.): історико-правове дослідження: монографія. – Львів: ПАІС, 2008. – 406 с.

 9. Історія держави і права України: підруч. / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2007. – 624с.

 10. Кульчицький В.С. Кодекс українського права 1743 р. // Право України. –1994. – № 9. – С. 28-29.

 11. Петрів Р. Право Австрії та Східної Галичини (70-ті роки XVIII ст. – 70-ті роки XIX ст.) // Право України. – 2000. – № 6. – С. 117-118.

 12. Терлюк І. Я. Огляд історії кримінального права України: навч. посіб. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 92 с.

 13. Терлюк І.Я. Історія держави і права України: Доновітній час: навч. посіб. – К.: Атіка, 2006. – 400 с.

 14. Терлюк І.Я. Національне українське державотворення 1917-1921 рр.: історико-правовий нарис: навч. посіб. – Л.: ВТС, 2007. – 260 с.

 15. Терлюк І.Я. Окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр. і проблеми творення української національної державності: історія держави і права. – Львів: Каменяр, 2009. – 128 с.

 16. Тищик Б.Й. Історія розвитку суду і прокуратури у Галичині: текст лекцій. – Львів: ВЦ ЛНУІФ, 2011. – 64 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка