Навчально-методичний посібник для самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальностями «Економічна та соціальна географія»Сторінка1/4
Дата конвертації11.09.2018
Розмір0.71 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА
Факультет геології, географії, рекреації і туризму

Кафедра соціально-економічної географії

і регіонознавства

НАУКОВИЙ СЕМІНАР
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальностями«Економічна та соціальна географія» і «Географія рекреації і туризму»

Харків – 2015

УДК 911.3:[30+33]:378.091.32 (075.8)

ББК 65.04 р 3

Н 50
Схвалено методичною комісією, рекомендовано до друку Вченою радою

факультету геології, географії, рекреації і туризму

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

(протокол № 1 від 27.08.2015 р.)
Н50  Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Кравченко К.О. Науковий семінар: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальностями «Економічна та соціальна географія» і «Географія рекреації і туризму». – Харків, 2015. – 70 с.

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до робочих програм спецкурсів «Науковий семінар – новітні напрями суспільно-географічних досліджень» як одного з важливих для підготовки магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» та «Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень» як одного з важливих для підготовки магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Географія рекреації і туризму» та спеціалізацією «Рекреаційна та екскурсійна діяльність» спеціальності «Економічна та соціальна географія».

Мета: надання методичної допомоги студентам при підготовці до лекційних та семінарських занять при вивченні даного спецкурсу та розвиток навичок самостійної роботи для написання студентських наукових робіт, дипломної роботи магістра тощо.

Навчально-методичний посібник розрахований на магістрантів денного та заочного відділень географічних факультетів, які навчаються за спеціальностями «Економічна та соціальна географія» й «Географія рекреації і туризму». Він містить загальні відомості про курс, тематичний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до формування компетентностей студентів, тезовий зміст лекційної складової спецкурсу, список рекомендованої літератури, перелік тем і планів семінарських занять, методичні вказівки до їх виконання, питання до модульного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

УДК 911.3:[30+33]:378.091.32 (075.8)

ББК 65.04 р 3

© Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015

© Нємець Л. М., Сегіда К. Ю.,

Кравченко К.О., 2015ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ …………………………………...............................

4

СТРУКТУРА КУРСУ «НАУКОВИЙ СЕМІНАР – НОВІТНІ НАПРЯМИ

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ……………………………….

6


СТРУКТУРА КУРСУ «НАУКОВИЙ СЕМІНАР З ПИТАНЬ

ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» …………………………..


7


ЗМІСТ ПРОГРАМИ……………………………………………………………….

8

ТЕОРЕТИЧНА СКЛАДОВОА СПЕЦКУРСУ…………………………..……….

11

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ «НАУКОВИЙ СЕМІНАР – НОВІТНІ НАПРЯМИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»……

33


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ «НАУКОВИЙ СЕМІНАР

З ПИТАНЬ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»……………….

37


ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «НАУКОВИЙ СЕМІНАР –

НОВІТНІ НАПРЯМИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»……

41


ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «НАУКОВИЙ СЕМІНАР

З ПИТАНЬ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»………………

42


ТЕМИ ДЛЯ Самостійної роботИ СТУДЕНТІВ……………..……………

43

ТЕЗОВИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СПЕЦКУРСУ:

Індивідуальне навчально-дослідне завдання …….…………..

44


Питання до підсумкового модульного контролю…..………

46

Оцінювання результатів

навчальних досягнень студентів………………………..………….

47


ДОДАТКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДО СПЕКУРСУ………….

49

Додаток А. Словник основних термінів та понять……………………………..

49

Додаток Б. Словник сталих і синонімічних конструкцій наукового та

офіційно-ділового мовлення…………………………………………


57


Додаток В. Українсько-англійський словник основних термінів та понять….

59

Додаток Г. Англомовна структура реферування наукової роботи…………….

60

Додаток Д. Деякі види науково-літературних робіт …….……………………..

61

Додаток Е. Розробка розгорнутого плану (плану-проспекту)………………….

62

Додаток Ж. Типові помилки при підготовці наукової роботи до захисту……

63

Додаток З. Перелік періодичних видань в галузі соціально-економічної

географії для самостійного опрацювання студентами…………….


64


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Метою спецкурсів «Науковий семінар – новітні напрями суспільно-географічних досліджень» (для магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія») та «Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень» (для магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Географія рекреації і туризму» та спеціалізацією «Рекреаційна та екскурсійна діяльність» спеціальності «Економічна та соціальна географія») є формування у студентів знань про теоретичні та методичні основи здійснення наукових досліджень з суспільної географії (географії рекреації і туризму) - загальну схему наукового дослідження, особливості теоретичних і емпіричних досліджень, принципи та правила оформлення наукових робіт, методичні прийоми роботи з науковою інформацією та спеціальною літературою. Такі знання є основою формування цілісного та комплексного погляду на географічну науку і сутність-реалізації її наукових засад. Підготовка студентів до адекватного сприйняття сучасних актуальних проблем та напрямів подальшого прогресу системи географічних наук в цілому, суспільно-географічних та туристсько-рекреаційних зокрема, допоможе бачити та розуміти сутність географічних процесів та явищ.

Завданнями курсу є:

 • розширити компетентності з методології науки;

 • закріпити та розширити знання з теоретико-методичних засад суспільної географії (географії рекреації і туризму);

 • засвоїти напрямки наукових досліджень з проблем регіонального розвитку господарства (з питань туристсько-рекреаційних досліджень);

 • оволодіти методами планування і організації наукових досліджень;

 • ознайомити студенів з підходами до накопичення інформації та її аналізу;

 • набути навичок узагальнення та використання наукових досліджень у процесі підготовки наукових та дипломних робіт;

 • вивчити та опрацювати основні наукові доробки сучасних українських вчених в галузі суспільної географії (географії рекреації й туризму);

 • оволодіти навичками наукової діяльності з економічної та соціальної географії (з географії рекреації і туризму);

 • закріпити навички: роботи з джерелами наукової інформації, визначення основних етапів наукової діяльності, розробка алгоритму наукового дослідження.Компетентності студентів


Науковий семінар – сучасні напрями суспільно-географічних досліджень

(спеціальність «Економічна та соціальна географія»)теоретичні

практичні

 • нові напрямки в сучасній суспільній географії у відповідності з соціальним замовленням суспільства;

 • знати наукові доробки основних представників суспільної географії;

 • розуміти зміст соціально-географічного дослідження;

 • знати методи та прийоми пізнання;

 • знати основні джерела інформації;

 • розуміти елементи наукового дослідження;

 • знати вимоги до мови і стиля наукової роботи.

 • виділяти та обґрунтовувати проблемні ситуації в суспільній географії та протиріччя в ній;

 • вміти висувати наукові гіпотези;

 • обґрунтовувати обрану тему дослідження;

 • розробляти план та алгоритм дослідження;

 • вміти раціонально працювати з науковими джерелами.

Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень

(спеціальність «Географія рекреації і туризму» та спеціалізація «Рекреаційна та екскурсійна діяльність» спеціальності «Економічна та соціальна географія»)теоретичні

практичні

 • нові напрямки в дослідженні географії рекреації і туризму у відповідності з соціальним замовленням суспільства;

 • знати наукові доробки основних представників географії рекреації і туризму;

 • розуміти зміст туристсько-рекреаційних досліджень;

 • знати методи та прийоми пізнання;

 • знати основні джерела інформації;

 • розуміти елементи наукового дослідження;

 • знати вимоги до мови і стиля наукової роботи.

 • виділяти та обґрунтовувати проблемні ситуації в географії рекреації і туризму та протиріччя в ній;

 • вміти висувати наукові гіпотези;

 • обґрунтовувати обрану тему дослідження;

 • розробляти план та алгоритм дослідження;

 • вміти раціонально працювати з науковими джерелами.

У набутті знань з питань організації та методики наукових досліджень особливої уваги вимагає поєднання вивчення спецкурсу з індивідуальною і самостійною роботою студентів. Навчання у формі самостійної роботи має на меті не тільки закріплення набутих теоретичних знань, але й значне розширення та поглиблення їх згідно з визначеними напрямами наукових досліджень.

Структура КУРСУ

«науковий семінар – новітні напрями

суспільно-географічних досліджень»


Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

с

лаб

інд

ер

л

п

лаб

інд

ер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Тема 1. Організація

науково-дослідної

роботи студентів у

вищій школі.

Інформаційне

забезпечення

наукових

досліджень.

Актуальність та

класифікація

суспільно-

географічних

досліджень. Сучасна

наукова проблема

34

2

824

32,5

0,5

230

Тема 2. Планування і організація суспільно- географічних досліджень. Основні елементи наукового дослідження

34

2

824

34,5

0,5

430

Тема 3. Методи

проведення

наукового

дослідження. Робота над літературними джерелами та джерела інформації. Узагальнення результатів наукового дослідження

52

2

1733

39

1

434

Усього годин

120

6

33


120

2

1094

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання

14
14
Усього годин

120

6

33
14

81

120

2

10
14

108

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка