Навчально-методичний посібник для самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальностями «Економічна та соціальна географія»Сторінка4/4
Дата конвертації11.09.2018
Розмір0.71 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4

Робота курсова – це робота на певну тему, яка передбачає опрацювання наукових, законодавчих, навчальних джерел, забезпечує їх об’єктивний виклад на основі відповідного аналізу та засвідчує суб’єктивний ступінь самостійності, уміння застосовувати здобуті знання та набуті навички, розкриває дослідницькі вміння та здібності.

Робота магістерська – це спеціальна форма наукової роботи, яка передбачає опрацювання наукових, законодавчих, навчальних, архівних (у тому числі рукописних) джерел на вищому у порівнянні з дипломною роботою, рівні, забезпечує об’єктивний виклад опрацьованого матеріалу на основі відповідного аналізу та засвідчує суб’єктивний ступінь самостійності, має свої кваліфікаційні ознаки.

Рубрикація – це розчленування тексту на складові частини, розподіл по рубриках (розділам, підрозділам у тексті); графічне відділення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації і т.п. Рубрикація є зовнішнім вираженням композиційної структури наукового тексту і відбиває логіку наукового дослідження.

Рукопис – це здобуток писемності, написаний від руки; умовна назва форми фіксації здобутку (наукової праці); кваліфікаційні роботи мають вид рукопису.

Ситуація проблемна – це вираження невідповідності між ціллю дослідження та засобами її досягнення попередніми, існуючими в науці, методами та засобами – концептуальними і емпіричними способами і прийомами дослідження.

Спостереження – це метод отримання первинної інформації, що ґрунтується на безпосередньому візуальному та слуховому сприйнятті процесів та явищ, стосовно об’єкта, який вивчається.

Схема – це зображення, яке передає, зазвичай за допомогою умовних знаків і без дотримання масштабу, основну ідею будь-якого предмета, явища чи процесу та показує взаємозв’язок його головних елементів.

Тези – це стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту, що вбирають суть висловленого. Якщо план допомагає представити структуру тексту та назвати його основні теми, то тези розкривають суть всієї текстової інформації.

Теорія – це система понять, суджень, уявлень, гіпотез, закономірностей і законів про найбільш загальні, необхідні й сутнісні зв’язки у певній предметній області знань.

Теорія наукова – це вид теорії, який має справу з сутнісним, закономірним.

Термін – це спеціальне слово, або словосполучення, яким позначають кожне поняття.

Тест – це короткочасне стандартне завдання, виконання якого може служити показником розвитку певних психічних функцій (спостережливості, пам’яті, мислення, уяви, уваги); наявності чи відсутності рівня певних знань, умінь, навичок, якостей вихованості; ступеня готовності людини до певної професії; інтересів, думок, здібностей людини.

Типологія – це метод наукового пізнання, за яким множина об’єктів розчленовується та ґрунтується на основі узагальненої ідеалізованої моделі – типу.

Тренд – це загальна тенденція, траєкторія розвитку.

УДК – це Універсальна десяткова класифікація друкованих творів та документальних матеріалів. Використання УДК дає можливість єдиної систематизації інформаційних матеріалів, зручності при вузькоспеціалізованому виборі інформації та в процесі обміну інформацією між країнами.

Узагальнення – це спроба передати загальну думку розділу, або цілої авторської праці одним реченням.

Факт науковий – складні елементи основного наукового знання, основа об’єктивних властивостей процесів, об’єктів, речей. На основі аналізу фактів встановлюються закономірності, формулюються закони, гіпотези тощо.

Формалізація – це процедура виділення окремих властивостей чи відношень географічних об’єктів, які представляють головний інтерес для дослідника, при відповідному абстрагуванні від інших його характеристик.

Форми фіксації даних – це способи представлення інформації, зібраної в ході дослідження – текстові і графічні (графіки, таблиці, схеми, гістограми, діаграми).

Цитата – це порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою підтвердження або ілюстрації тієї чи іншої думки. Цитата обов’язково береться в лапки.

Шкала – це послідовність чисел, що служить для кількісної оцінки яких-небудь величин.
Додаток Б

КОРОТКИЙ СЛОВНИК СТАЛИХ І СИНОНІМІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ НАУКОВОГО ТА ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ


 • анотація (статті)

 • бажаний ефект

 • базуватися… на

 • без сумніву

 • безперечно; цього не можна заперечити

 • безпосередньо після

 • безсумнівно; безперечно; безумовно; будьте певні; обов’язково; напевно

 • беручи все до уваги; зважаючи на все; враховуючи все; в підсумку;

 • беручи до уваги, враховуючи

 • більш за все

 • більш того

 • більшість

 • будь-яким способом (чином)

 • були визначені

 • бути автором

 • бути важливим

 • в кількох словах; коротко кажучи

 • взагалі кажучи; у загальних рисах

 • виникає питання

 • відверто кажучи

 • говорячи без перебільшення

 • дивно, але; як не дивно

 • до вашого відома

 • до речі; між іншим

 • до того ж; крім того; ще один доказ того, що…

 • з одного боку…; з іншого боку

 • з цього погляду; з цієї точки зору

 • за визначенням

 • за винятком; плюс-мінус

 • за загальною думкою; як усі вважають (кажуть); за словами усіх

 • за наявними відомостями

 • за цих обставин, за існуючим станом речей, за теперішніх умов

 • загалом кажучи; взагалі; у загальних рисах

 • залежно від обставин

 • звичайно; без сумнівів

 • і все інше; і так далі; тощо

 • і на додаток; більше того; що ще важливо відмітити

 • і не дивно; немає нічого дивного; нічого дивуватися; цілком природно

 • і тому подібне; і таке інше; як кажуть; що називається

 • коротко кажучи; коротше кажучи; в двох словах

 • краще сказати; точніше сказати

 • крім того; по-друге

 • майже; по суті; фактично; все одно що

 • між іншим

 • на додачу; до того ж; крім того

 • на думку когось; як хтось вважає (каже); згідно

 • на закінчення

 • на нашу думку

 • на черзі

 • навряд чи можна назвати

 • над усе; передусім; насамперед; в першу чергу; головним чином

 • наскільки нам відомо; наскільки ми знаємо (можемо судити)

 • немає найменшого сумніву; ні крихти сумніву; немає підстав для сумніву

 • ні в якому разі; аж ніяк; ні в якій мірі

 • окрім; за виключенням; як би не; на додаток

 • отже; отож; виходить; значить; так-от

 • перш ніж сказати; перед тим як сказати; перш ніж продовжити

 • підсумовуючи все сказане; коротше кажучи

 • повернемося до теми нашої розмови; повернемося до теми обговорення

 • повертаючись до цього питання

 • повинен вам сказати

 • поза всяким сумнівом

 • по-перше; насамперед; передусім; в першу чергу; перш за все; спочатку

 • почати з того, що

 • справа в тому, що; йдеться про те, що; мова йде про те, що

 • у кінцевому підсумку; кінець кінцем

 • фактично

 • цілком імовірно

 • що стосується решти; щодо решти

 • щось подібне; щось на зразок

Додаток В

українсько-англійський словник

основних термінів та понять


Автореферат

 • abstract

Об’єкт

дослідження

Актуальність

теми

 • actuality of theme;

Парадигма

 • paradigm;

Аспірантура

 • graduate;

Поняття

 • notion ;

Відтворення

населення

 • play population;

Предмет

дослідження

 • subject of study;

Гіпотеза

 • hypothesis;

Проблема

 • problem;

Демографія

 • demography;

Промисловість

 • industry;

Дисертація

 • thesis;

Районне

планування

 • regional

planning;

Закономірність

 • regularity;

Регіональна політика

 • regional policy;

Інфраструктура

 • infrastructure;

Реферування

 • summarization;

Класифікація

 • classification;

Рецензія

 • review;

Конспект

 • outline;

Світова

економіка

 • world economy;

Концепція

 • concept;

Система

поселень

 • the system of

settlements;

Матеріали

наукових

конференцій

 • materials of conferences;

Сталий

розвиток

 • sustainability;

Мета дослідження

 • the aim of the study;

Суспільна

географія

 • human

geography;

Метод

дослідження

 • research method

Теорія

 • theory;

Метод науки

 • scientific method;

Територіальна організація

суспільства

 • territorial

organization of

society;

Методика

 • method;

Термін

 • time;

Моделювання

 • modeling;

Управління

 • management;

Монографія

 • monograph;

Урбанізація

 • urbanization;

Мотивація

 • motivation;

Фактор

 • factor.


Додаток Г

англомовна структура реферування наукової роботи
mY THEASIS

    1. The subject of my thesis is the renewable energy of Kharkov region.

    2. Renewable energy includes solar energy, water energy, wind energy and geothermal energy.

    3. Renewable energy resources in the Kharkov region have great potential.

    4. Using of solar and wind energy are perspective.

    5. The development of renewable energy is important because our country lacks energy and so the topic of my work is relevant.


referencing

І Вступ
 1. The article I’m going to give a review is taken from a scientific magazine, I think.

Стаття, яку я хочу про-аналізувати з наукового журналу, я думаю.

 1. The headline of the article is……

Заголовок статті

 1. It is written by a world ecologist.

Вона написана світовим екологом .

II Основна частина
 1. The topic of the article is ….

Тема статті

 1. The article is also devoted to the problem of…..

Стаття також присвячена проблемі..

 1. The events take place nowadays.

Події відбуваються у наш час

 1. At the beginning of the article the author describes …

На початку статті автор описує..

 1. The article has some interesting facts:

Стаття містить деякі цікаві факти:

III Висновок
 1. In conclusion the author says….

У закінченні автор говорить

IV Моя думка
 1. From my point of view the article is interesting for everyone

З моєї точки зору, стаття є цікавою для кожного.

 1. I think it also important for my studies.

Я вважаю її важливою для мого навчання.


Додаток Д

ДЕЯКІ ВИДИ НАУКОВО-ЛІТЕРАТУРНИХ РОБІТ


Форма

Структура

Доповідь

 • назва

 • в коротких вступних положеннях висвітлюється науково-практична цінність теми

 • сутність теми, основні наукові пропозиції

 • висновки та пропозиції

Тези доповіді

 • назва

 • основні положення доповіді

 • основні висновки та пропозиції

Наукова стаття

 • назва

 • вступні положення

 • короткі дані про методику дослідження

 • аналіз власних наукових досліджень та їх

узагальнення

Науковий звіт

 • коротке викладення плану та програми закінчених етапів наукової роботи

 • значимість попередньої роботи, її цінність для науки та практики

 • детальна характеристика використаних методів

 • наявність нових наукових результатів

 • підсумки дослідження з виділенням невирішених питань

 • висновки і пропозиції

 • список використаних джерел

 • посилання на використані джерела інформації

Реферат

 • вступна частина

 • основний текст

 • висновки

 • список використаних джерел

 • посилання на використані джерела інформації

Монографія

 • вступ

 • докладно та всесторонньо досліджується та висвітлюється якась одна з проблем чи тема

 • висновки по кожному розділу

 • загальні висновки

 • список використаних джерел

 • посилання на використані джерела інформації


Додаток Е

РОЗРОБКА РОЗГОРНУТОГО ПЛАНА

(ПЛАНА-ПРОЕКТА) НАУКОВОЇ РОБОТИ
Змістовно-дослідницькі запитання:

ВСТУП:


 • обґрунтування вибору теми дослідження, визначення її актуальності;

 • формулювання наукової проблеми;

 • визначення мети та завдань дослідження, які будуть вирішені для розкриття теми;

 • визначення об’єкту та предмету дослідження;

 • обґрунтування обраних методів та методики дослідження;

 • використані джерела інформації в загальному вигляді;

 • структура роботи.

ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ: • етапи розвитку проблеми;

 • ступінь розробки проблеми;

 • сучасний стан проблеми;

 • закономірності, які необхідно виявити через проведення аналізу історичного розвитку проблеми.

ОСНОВНА ЧАСТИНА ДОСЛІДЖЕННЯ: • розщеплення (поділ основних запитань на підпитання, пункти і т.д.);

 • розкриття протиріч, що містяться в проблемі та розробка основного питання проблеми;

 • визначення методів дослідження кожного питання (підпитання);

 • визначення запитань, для вирішення яких у даний момент немає можливостей та можливі міри для їх вирішення в подальшому;

 • формулювання деяких попередніх висновків по розділам.

ВИСНОВКИ: • формулювання основних результатів дослідження;

 • висновки про вирішення головного запитання проблеми;

 • визначення нового, що досягнуто при розробці проблеми;

 • акцентування уваги на положеннях, що розроблені автором роботи особисто;

 • пропозиції по реалізації досягнутих результатів;

 • встановлення проблем суміжного значення, що були виявлені при вирішенні проблеми та визначення шляхів можливого їх вирішення.

Додаток Ж

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ НАУКОВОЇ РОБОТИ

ДО ЗАХИСТУ     1. Тема (назва) наукової роботи не розкривається в положеннях, які виносяться до захисту.

     2. Положення даються коротко, схематично, детально не розкриваються і не показують наукового «обличчя» дослідника, його наукових ідей.

     3. Новизна та теоретична значимість не виділяються, невміло формулюються.

     4. Не витримується наукова термінологія, замість загальноприйнятих термінів вживається розмовно-побутова лексика. Порушується науковий стиль передачі та подачі наукових матеріалів.

     5. Загальні висновки не передають змісту основних розділів, не дають можливості побачити багатство науково-дослідних результатів, наукових досягнень.

     6. Список використаних джерел при написанні наукової роботи включає книги, дисертації та статті, що не завжди відносяться до теми дослідження. Досить часто перераховуються застарілі джерела, незначні статті з журналів та навіть газет. Список використаних джерел оформляється з помилками та порушеннями загальноприйнятого стандарту.

     7. Досить багато зустрічається орфографічних, синтаксичних та стилістичних помилок.Додаток З

ПЕРЕЛІК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

В ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ


 • Вестник Московского университета (серия география)

 • Вестник РАН (серия географическая)

 • Вестник Санкт-Петербургского университета (серия 7 геология. география)

 • Вестник Санкт-Петербургского университета (серия 5 экономика)

 • Вісник НАН України

 • Вісник Харківського університету (серія географія, геологія, екологія)

 • Вопросы статистики

 • Вопросы экономики

 • Демографія та соціальна економіка

 • Економіка України

 • Економіка. Фінанси. Право

 • Економіст

 • Економічний часопис – ХХІ

 • Регіональна економіка

 • Статистика України

 • Україна: аспекти праці

 • Український географічний журнал

 • Український соціум

 • Часопис соціально-економічної географії

Навчально-методичне видання


Нємець Людмила Миколаївна

Сегіда Катерина Юріївна

Кравченко Катерина Олександрівна


НАУКОВИЙ СЕМІНАР – НОВІТНІ НАПРЯМИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
навчально-методичний посібник

для самостійної роботи магістрантів, які навчаються

за спеціальністю «Економічна та соціальна географія»

зі спецкурсу


Підписано до друку 28.08.2015. Формат 60х84/16. Гарнітура Таймс. Папір офсетний.

Друк різографічний. Обл.-вид. арк.1,4. Ум.-друк. арк.2,0. Тираж 50 прим.

Надруковано ФОП Грицак С.Ю.: 61103, м. Харків, вул. Дерев’янка 7, к.86,

Є


ДРПОУ 01.04.2000 № 24801750000144119, тел. (057) 343-75-62, e-mail: ekograf@i.ua


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка