Навчально-методичний посібник (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 140103Сторінка1/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.5 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Факультет туризму та міжнародних комунікацій

Кафедра туризму

Н.В. ЧИР

РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ


Навчально-методичний посібник

(для студентів І курсу денної та заочної форм

навчання за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм»)

Ужгород - 2014
УДК 338.48-4(075.8)

ББК 65.433я73

Ч-64

Чир Н.В. Рекреаційна географія : навч-метод. Посіб. / Н.В. Чир. – Мукачево : вид-во ФОП Дишкант С.Я., 2014. – 68 с.


Рецензенти:

Мельнійчук М.М., кандидат географічних науук, доцент, декан географічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Габчак Н.Ф., кандидат географічних науук, доцент, декан факультету туризму та міжнародних комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет»


Схвалено на засіданні кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

(протокол № 5 від 02.12.2013 р. )

Рекомендовано до друку методичною комісією факультету туризму та міжнародних комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

(протокол № 2 від 27 .12.2013 р. )

Рекомендовано до друку вченою радою факультету туризму та міжнародних

комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

(протокол № 6 від 06.02.2014 р. )

© Чир Н.В., 2014

© ФОП Дишкант С.Я., 2014ЗМІСТ


Передмова……………………………………………………………………………….

4

Мета і завдання навчальної дисципліни………………………………………………

5

Опис навчальної дисципліни…………………………………………………………..

6

Структура навчальної програми……………………………………………………….

7

Розподіл годин за модулями і видами занять для денної форми навчання…………

8

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи рекреаційної географії….....

9

Тема 1. Рекреаційна географія як наука…………………………………………......

9

Тема 2. Основні поняття рекреаційної географії……………………………….......

10

Тема 3. Рекреація як соціально-економічне явище…………………………............

12

Тема 4. Рекреаційні умови та рекреаційні ресурси…………………………............

13

Тема 5. Рекреаційна діяльність……………………………………………………....

15

Тема 6. Рекреаційні потреби…………………………………………………………

16

Тема 7. Територіальні рекреаційні системи…………………………………............

18

Тема 8. Галузева рекреаційна географія. Загальна характеристика рекреаційного господарства світу…………………………………………………………..

19

Змістовий модуль ІІ. Рекреаційне районування………………………………………

21

Тема 9. Теоретичні основи рекреаційного районування…………………………...

21

Тема 10. Рекреаційні регіону світу…………………………………………………..

23

Тема 11. Рекреаційні райони України……………………………………………….

27

Тема 12. Рекреаційне природокористування……………………………………….

29

Практично-семінарські заняття (модуль І)………………………………………........

31

Практично-семінарські заняття (модуль ІІ)……………………………………...........

35

Перелік рекреаційно-географічної номенклатури……………………………………

39

Перелік завдань для модульного контролю І…………………………………………

44

Перелік завдань для модульного контролю ІІ…………………………………..........

47

Перелік питань до екзамену……………………………………………………………

50

Тематика самостійної роботи студентів………………………………….……………

54

Типові плани рекреаційно-географічних характеристик…………………………….

55

Рекомендації щодо написання та оформлення рефератів………..……..……………

58

Тематика рефератів……………………………………………………………………..

59

Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань та вмінь студентів……......

61

Рекомендована література для вивчення курсу………………………………............

63

ПЕРЕДМОВА


Рекреація і туризм перетворились сьогодні на найбільш прибуткові галузі світової економіки і розвиваються випереджальними темпами. Тому навчальними планами різних спеціальностей багатьох вузів нашої держави передбачено вивчення навчальної дисципліни «Рекреаційна географія».

Даний навчально-методичний посібник призначений для студентів ДВНЗ «Ужгородський національний університет» за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування».

Навчальна дисципліна «Рекреаційна географія» вивчається на першому курсі денної та заочної форм навчання протягом першого семестру.

Навчально-методичний посібник призначенний допомогти студентам при підготовці до практичних, лекційних занять, а також написання рефератів і доповідей на семінарські заняття.

У посібнику висвітлені мета і завдання навчальної дисципліни, її опис та структура, розподіл годин за модулями і видами занять для денної форми навчання.

Короткий зміст лекцій викладений згідно розподілу на змістові модулі. Після кожної лекції зазначається перелік контрольних запитань по її змісту та рекомендована література для опрацювання відповідного матеріалу.

Короткий лекційний курс навчального-методичного посібника можна використовувати під час практичних та семінарських занять, для закріплення теоретичних положень курсу, а також для організації самостійної роботи студентів.

Посібник містить зміст практичних і семінарських занять до кожного змістового модуля, перелік типових питань до модульних контрольних робіт, а також питання, які виносяться на іспит з даної навчальної дисципліни.

Вперше у посібнику подається перелік рекреаційно-географічної номенклатури, який необхідно опрацювати (запам’ятати і нанести на карту) студентам під час вивчення курсу і типові плани рекреаційно-географічних характеристик рекреаційних територій.

Крім того, у навчально-методичноиу посібнику представлено тематику самостійної роботи студентів та орієнтовні теми для написання рефератів.

Обов’язковою складовою видання є критерії поточного та підсумкового оцінювання знань та вмінь студентів, а також список рекомендованої літератури для вивчення курсу.

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета: формування теоретичних та методичних основ рекреаційної географії як науки, територіальної організації рекреаційно-туристичного господарства України й світу і набуття практичних навичок з територіальної організації рекреаційної діяльності.
Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ даної дисципліни, її понятійно-термінологічного апарату, пізнання закономірностей виникнення, функціонування і розвитку територіально-рекреаційних систем, ознак, умов, чинників та механізмів районоутворення задля успішного вирішення як наукових, так і практичних питань, пов’язаних з подальшим розвитком рекреаційної географії.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: об’єкт, предмет, методи і завдання рекреаційної географії, основні поняття і терміни, зміст і особливості рекреаційної діяльності, необхідні передумови розвитку рекреаційного процесу, сутність і склад рекреаційних умов та ресурсів, механізм формування ТРС, їх основні властивості, методичні основи та реальні проблеми територіальної організації рекреаційної діяльності, які базуються на рекреаційних потребах населення, основи рекреаційного районування та його призначення, рекреаційні райони України та світу, механізм взаємодії рекреації і навколишнього природного середовища;
вміти: оцінювати рекреаційні ресурси, визначати рекреаційні потреби як основи територіально-просторової організації рекреаційної діяльності, аналізувати розвиток рекреаційного ринку та досліджувати вітчизняні рекреаційні системи, виявляти регіональні особливості використання рекреаційних ресурсів і відповідну спеціалізацію рекреаційних районів, давати рекомендації і пропонувати певні рішення щодо розвитку рекреаційних районів.
Зміст курсу сприяє підвищенню якості підготовки студентів до практичної діяльності як спеціалістів в галузі туризму. Він є необхідною тематичною складовою підготовки, оскільки на сучасному рівні розвитку України значна увага приділяється доскональному вивченню рекреаційного потенціалу держави з метою його раціонального використання для розвитку потужної рекреаційної галузі і її чільного місця на міжнародному туристському ринку.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань 1401

«Сфера обслуговування»Нормативна


Напрям підготовки

6.140103 «Туризм»Модулів – 1

Спеціальність

(професійне спрямування):


Туризм


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – відсутнє

Семестр

Загальна кількість годин – 144 год

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3 год

самостійної роботи – студента – 96 год


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
баклавр

34 год

12 год

Практичні, семінарські

28 (14×2) годЛабораторні

Самостійна робота

96 год

132 год

Індивідуальні завдання: –

Вид контролю: екзамен

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи рекреаційної географії
Тема 1. Рекреаційна географія як наука

Рекреаційна географія як науковий напрямок. Об’єкт і предмет рекреаційної географії. Основні та перспективні завдання рекреаційної географії. Зв’язки рекреаційної географії з іншими дисциплінами. Методи дослідження в рекреаційної географії. Провідні школи та видатні вчені в області науки. Історія виникнення і розвитку рекреаційної географії в Україні. Основні напрямки рекреаційно-географічних досліджень. Вітчизняні дослідження в галузі рекреаційної географії.Тема 2. Основні поняття рекреаційної географії

Суть та співвідношення понять рекреаційної географії, їх систематизація. Трактування понять на науковому та законодавчому рівнях. Теоретична база рекреаційної географії. Аксіоми, теорії, закономірності та принципи в рекреаційній географії.Тема 3. Рекреація як соціально-економічне явище

Рекреація як система уявлень про діяльність людей у вільний час. Зміст поняття. Передумови становлення і розвитку рекреації. Соціально-економічна сутність рекреації. Основні функції рекреації.Тема 4. Рекреаційні умови та рекреаційні ресурси

Зміст понять «рекреаційні умови» та «рекреаційні ресурси». Основні підходи до класифікації рекреаційних ресурсів. Оцінка рекреаційних ресурсів: методи та підходи. Природні, історико-культурні та соціально-економічні рекреаційні ресурси. Теоретичні передумови оцінки природно-ресурсної бази рекреації. Поняття про рекреаційний потенціал як необхідну умову розвитку рекреації. Рекреаційне навантаження на природні рекреаційні комплекси. Проблеми вивчення рекреаційної ємності території.Тема 5. Рекреаційна діяльність

Поняття рекреаційної діяльності, її структура та класифікація. Структурні особливості рекреаційної діяльності. Цикли рекреаційної діяльності. Цикли розвитку рекреаційного простору.Тема 6. Рекреаційні потреби

Рекреаційні потреби як основа організації рекреаційної діяльності. Зміст поняття. Класифікація рекреаційних потреб. Чинники, що впливають на формування рекреаційних потреб. Рекреаційні потреби в Україні й світі.Тема 7. Територіальні рекреаційні системи

Наукові основи вивчення ТРС. Поняття ТРС. Чинники формування ТРС, їх систематизація. Властивості ТРС. Типологія ТРС. Оцінка впливу природних та соціально-економічних чинників на формування ТРС. Характеристика окремих типів ТРС.Тема 8. Галузева рекреаційна географія. Загальна характеристика рекреаційного господарства світу

Галузева структура рекреаційної географії. Поняття про «рекреаційну галузь» та «індустрію туризму», співвідношення понять. Місце та роль рекреаційної галузі у системі суспільного поділу праці. Умови та чинники її розвитку. Територіальна організація рекреаційного господарства. Класифікаційні одиниці рекреаційної галузі. Лікувально-курортне господарство. Оздоровчо-спортивна діяльність. Пізнавальна рекреаційна діяльність. Розважально-ділова рекреаційна діяльність.


Змістовий модуль ІІ. Рекреаційне районування
Тема 9. Теоретичні основи рекреаційного районування

Загальні засади та принципи рекреаційного районування. Мета рекреаційного районування. Таксономічні одиниці рекреаційного районування. Визначення поняття рекреаційного району, його характерні властивості. Ознаки рекреаційних районів і методика їх виділення. Таксономічні одиниці рекреаційного районування нижчого таксономічного рангу.Тема 10. Рекреаційні регіону світу

Загальна характеристика обсягів і тенденцій світового рекреаційного процесу. Міжнародні рекреаційні потоки. Чинники, що впливають на формування та географічну спрямованість міжнародних туристичних та рекреаційних потоків. Поняття про держави-експортери і держави-імпортери в міжнародному туризмі.

Різні підходи до рекреаційного районування світу. Характеристика рекреаційних регіонів світу.

Тема 11. Рекреаційні райони України

Сучасні рекреаційні комплекси та ТРС України. Рекреаційний потенціал різних регіонів України, сучасний рівень його використання. Територіальна структура рекреаційного комплексу України. Огляд існуючих прикладів рекреаційного районування України. Характеристика рекреаційних районів України.Тема 12. Рекреаційне природокористування

Рекреаційне природокористування як об’єкт дослідження. Сутність та функціональна модель рекреаційного природокористування. Охорона природи на рекреаційних територіях. Рекреація в світовій концепції сталого розвитку. Міжнародне регулювання і управління рекреаційною галуззю. Державне регулювання рекреаційної галузі в Україні.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА МОДУЛЯМИ І ВИДАМИ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Назви змістових модулів і темКількість годин

денна форма

заочна форма

всього

у тому числі

всього

у тому числі

л

п

с.р.

л

п

с.р.

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади рекреаційної географії

Тема 1. Рекреаційна географія як наука

6

2
4

12

2
10

Тема 2. Основні поняття рекреаційної географії

10

4

2

4

1212

Тема 3. Рекреація як соціально-економічне явище

6

2
4

1212

Тема 4. Рекреаційні умови та рекреаційні ресурси

8

2

2

4

12

2
10

Тема 5. Рекреаційна діяльність

8

2
6

1212

Тема 6. Рекреаційні потреби

8

2

2

4

1212

Тема 7. Територіальні рекреаційні системи

12

2

2

8

12

2
10

Тема 8. Галузева рекреаційна географія

14

4
10

1212

Разом за модулем 1

72

20

8

44

96

6
90

Змістовий модуль 2. Рекреаційне районування

Тема 9. Рекреаційне районування

12

2
8

12

2
10

Тема 10. Рекреаційні регіону світу

28

6

4

20

12

2
10

Тема 11. Рекреаційні райони України

22

4

2

16

12

2
10

Тема 12. Рекреаційне природокористування

10

2
8

1212

Разом за модулем 2

72

14

6

52

48

6
42

Всього годин

144

34

14

96

144

12
132

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи рекреаційної географіїПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка